(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže ve věci kauzy Michalákových konstatuji, že s rodinou spolupracují jednotlivé státní orgány napříč různými resorty. Po zevrubné konzultaci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí mohu konstatovat, že zmíněné orgány jsou stejně jako doposud i nadále připraveny činit kroky motivované ochranou nejlepšího zájmu dětí, v souladu s mezinárodněprávními závazky, ke kterým se jak Norsko, tak Česká republika hlásí.

Za nejpodstatnější považuji fakt, že paní Michaláková podala v červenci 2017 stížnost Evropskému soudu pro lidská práva. To řízení stále probíhá, a tudíž živý soudní spor není možné vzhledem k citlivosti věcí ani vhodné komentovat. Já jsem se mimochodem i s paní senátorkou setkal a domníval jsem se, že se to dá řešit nějakou větší aktivitou, ale na základě právních stanovisek lidí, kteří to mají na starosti, jsem od toho upustil. Takže já si uvědomuji, že se jedná o mimořádně citlivou záležitost, a ujišťuji vás, že zodpovědné orgány, jakož i já osobně jí věnujeme maximální pozornost a činíme veškeré kroky, ke kterým jsme v dané situaci oprávněni a které jsou v dané situaci smysluplné. Rád bych vás na tomto místě také požádal o mediální zdrženlivost k případu. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že medializace či intervence politického charakteru nevedou k pozitivním výsledkům a případu spíše škodí. Ale já určitě beru na vědomí vaše doporučení a budu se snažit oslovit polského premiéra i slovenského premiéra na základě vašich informací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pan poslanec je spokojen s odpovědí, nebude klást doplňující dotaz.

Takže já prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat do věci Financování ČSBS. Prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vím, že od hlasování o státním rozpočtu uběhl nějaký ten týden, ale možnost zeptat se vás na tuto věc mám až nyní. Na ústní interpelaci ohledně finanční podpory Vodičkova českého svazu bojovníků za svobodu jste odpověděl a dušoval se, že v žádném případě peníze ze státního rozpočtu pro tuto organizaci nepodpoříte. Jednalo se o mou ústní interpelaci a kolegy pana poslance Jandy ze dne 25. 10. 2018. Videozáznam dokládající vaše slova visí na mém facebookovém profilu.

Vážený pane premiére, jak potom koresponduje vaše odpověď na tuto ústní interpelaci s vaším hlasováním o pozměňovacích návrzích ke státnímu rozpočtu, které buď snižovaly, nebo odebíraly celou dotaci výše zmíněnému Českému svazu bojovníků za svobodu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátký dotaz a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dotace pro Český svaz bojovníků za svobodu byla do kapitoly Všeobecná pokladní správa zařazena na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky počátkem 90. let minulého století a je tam zařazována do současnosti stejně jako dotace pro Konfederaci politických vězňů, Masarykovo demokratické hnutí, Ústav T. G. Masaryka atd. Záměrem Poslanecké sněmovny bylo podpořit ze státního rozpočtu činnost tohoto spolku, zejména finančně pomoci bývalým vězňům komunistického režimu při seznamování budoucí generace s historickým odkazem národního boje za svobodu.

Rok 2019 je schválena dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa pro Český svaz bojovníků za svobodu ve výši 6 300 000 korun. Návrh výše dotace je odvozen od žádostí Českého svazu bojovníků za svobodu na příslušný rok a na základě předloženého vyúčtování dotace za rok předchozí. V této souvislosti je nutno upozornit, že dotaci pro Český svaz bojovníků za svobodu schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v rámci schvalování návrhu státního rozpočtu na příslušný rok.

Od roku 2018 tvoří seznam dotací poskytovaný z kapitoly VPS s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše přílohou číslo 9, zákon o státním rozpočtu. Ministerstvo financí o přidělení dotace nerozhoduje ani nemůže ovlivnit její výši. Takže ten přehled já tady mám, je to stejná částka, de facto ta částka byla v minulosti ještě vyšší, jak se na to dívám, dokonce roku 2015, pokud to dobře vidím, byla navýšena pozměňovacím návrhem Poslanecké sněmovny, tak to by bylo zajímavé vědět, kdo ji navyšoval, a následně v roce 2016 byla snížena z 8 milionů na 6,3 milionu. V letech 2005-2009 byla ta částka 7,5 milionu, takže došlo ke snížení částky a samozřejmě v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí musí organizace provést vyúčtování dotace dle vyhlášky číslo 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a národním fondem. Vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2018 je ČSBS povinen předložit do konce března 2019. Ministerstvo financí následně provede kontrolu vyúčtování, zejména zkontroluje, zda bylo dodrženo účelové určení dotace a byly splněny veškeré podmínky uvedené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud by došlo ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, může být dle §15 zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno řízení o odnětí dotace.

Dotace Českému svazu bojovníků za svobodu na rok 2019 může být uvolněna až v případě, že bude předloženo bezchybné vyúčtování dotace za rok 2018 a nebudou zjištěny žádné nesrovnalosti. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí obdrželo konkrétní podnět ke kontrole, byl zařazen tento podnět do programu kontrolních akcí na první pololetí 2019. K výsledkům kontroly bude ministr financí též přihlížet při poskytnutí dotace na rok 2019.

Samozřejmě k tomu vašemu dotazu - já principiálně jako člověk šetřivý, když se mě někdo zeptá, jestli je potřeba snížit, tak říkám jasně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, paní poslankyně bude mít zájem o doplňující dotaz, předpokládám. Takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď pane premiére. Ten problém má dvě roviny. Jednak jste tady zmiňoval kontrolu účetnictví a to je samozřejmě v pořádku, ale pak je zde druhý aspekt. Hovořil jste o tom, jaký úkol má Český svaz bojovníků za svobodu, a to je, aby šířil historický odkaz bojovníků za svobodu, a v tom si myslím, že úplně tento svaz tuto roli neplní. A také je to vidět v té věci, že řada významných členů opouští řady svazu bojovníků za svobodu. Proto v této souvislosti, i když jste řekl, že jste šetřivý, tak to je hezké - takže na základě toho druhého aspektu, zda byste nezvážil do příštího roku ušetřit tedy nějakou korunu právě, co se týče svazu bojovníků za svobodu, a přesunout to třeba na nějaký jiný svaz (upozornění na čas), který se věnuje odkazu bojovníků za svobodu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP