(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, mě samozřejmě evokovalo vystoupení paní kolegyně, poslankyně. A já bych se tedy chtěl zeptat, která bílá místa má na mysli. Mě by to opravdu zajímalo. Protože těch kontrol chodí tolik. A my jsme opravdu, řekl bych, bedlivě sledováni, i si sami ty kontroly děláme, že musíme mít audit. Většinou to dělá buď krajský úřad pro některé obce, pro ty větší si to zajišťujeme soukromou auditní akreditovanou společností. Takže mě by zajímala ta bílá místa. Já si můžu představit, že to děláme proto, abychom sjednotili ty kontroly, abychom se skutečně vyvarovali těch duplicit a těch rozdílných závěrů, ale fakt mě zajímají ta bílá místa.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Rozhodně jsem to nemyslela tak, že by starostové a starostky měli spoustu volných hodin času a říkali si: tady je bílé místo, čekáme ještě nějakou kontrolu navíc, ještě nám nějaká chybí. Takto jsem to nemyslela. Myslela jsem to tak, že Nejvyšší kontrolní úřad nyní má kompetenci nad nějakou částí veřejné správy, hospodaření s veřejnými prostředky, a nad nějakou částí nemá. Přitom standardy, které Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje a které nastavuje, jsou uplatnitelné pro všechny části tohoto prostředí a všechno hospodaření s veřejnými prostředky by tyto standardy mělo naplňovat.

To neznamená, že v souvislosti se zavedením této systémové kontroly a řekněme toho měření jedním metrem by některé jiné kontroly neměly odpadnout. Upřímně řečeno, to bylo také důvodem, proč několikrát Senát hodil Sněmovně dříve schválený návrh na hlavu a požadoval větší zásahy do kontrolního systému s ohledem na další kontrolní kompetence dalších orgánů státu, státní správy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Adamce. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak to jsem rád, že jsem se to dozvěděl. Že to jsou vlastně bílá místa v kontrolní činnosti NKÚ, nikoliv bílá místa v hospodaření obcí, na které nedojde. To jsem rád, že mi tohle takhle došlo. Předpokládám, že se nemýlím. A je to skutečně o tom, co tady říkám celou dobu. Tak ať si to NKÚ kontroluje, ale ať to nekontrolují ti ostatní. To je můj závěr k tomuhletomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Budu se těšit na rozpravu ve výborech a jsem na to připravena.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych ráda reagovala na vyjádření paní poslankyně Valachové s tím, že ona zaznamenala výhrady Senátu s tím, že Senát navrhoval, aby současně s návrhem novely zákona o NKÚ šel také legislativní návrh o odstranění duplicit kontrol.

Takže bych se ráda zeptala pana ministra, zda ministerstvo uvažuje o něčem podobném, protože skutečně tady několikrát zaznělo, že těch kontrol, které chodí na obce a města, je tak velká řada, že by si skutečně jako doplněk této novely zasloužily obce i města i takovýto nový legislativní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Baxa v rozpravě. Připraví se pan poslanec Kupka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych navázal ve svém vystoupení na rozpravu, která zde probíhala před několika dny, kdy se začalo těchto několik návrhů zákona projednávat. Chtěl bych předeslat, že jsem ve svém tehdejším vystoupení apeloval zejména na předkladatele ze strany pirátské na to, aby zdůvodnili, proč předkládají ty své návrhy. Zatím jsme se toho nedočkali. Uvidíme, zda na to ještě dojde, a pak na to dále navážu.

Já bych možná, dámy a pánové, předtím, než bych říkal svoje zásadní argumenty proti tomuto návrhu zákona, ocitoval dva dokumenty, je to Ústava České republiky a samotný zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Ústava České republiky v hlavě sedmé, která se týká územní samosprávy, říká: "Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu." V dalším článku se říká: "Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem". A konečně ještě jeden citát: "Územně samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu."

Neboli, ač nejsem právník, dovozuji z toho, že samotná Ústava České republiky předpokládá, že obce a samozřejmě i kraje prostě mají právo hospodařit s finančními prostředky, které na základě jiných zákonů jim do rozpočtu přitečou, nebo kterými disponují. Podotknu, a už jsem to zmiňoval jednou, že samotné obce i kraje jsou samozřejmě velice důrazně kontrolovány prostřednictvím celé řady dalších zákonů, už to tady bylo zmiňováno.

A abychom možná nevytvářeli kolem toho ustanovení o možné kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem nějakou mlhu, která tady někdy zaznívá tak, že je to vlastně jenom rozšíření nějakých kontrol a že tyto kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu se mají soustředit jenom na to, jak je z pohledu právního nakládáno s financemi obcí a měst, tak si dovolím ocitovat § 4 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Zde se v odstavci 1 říká: "Při kontrole Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, zda kontrolované činnosti jsou v souladu s právními předpisy, přezkoumává jejich věcnou a formální správnost," nyní prosím o vaši pozornost, "a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní."

Neboli, dámy a pánové, já z toho celkem logicky dovozuji, že jakákoliv tvrzení o tom, že rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na obce a kraje, v mém případě na obce, nesměřují jenom k tomu, aby se Nejvyšší kontrolní úřad zabýval jaksi právním rámcem toho, jak je s těmito finančními prostředky nakládáno, ale že prostě mají směřovat k tomu, že Nejvyšší kontrolní úřad má posuzovat, zda to příslušné zastupitelstvo obce nakládá - jak se zde píše - hospodárně a efektivně.

Uvedu tedy jednoduchý příklad. Znovu říkám, já nejsem právník, ale působím v samosprávě již dlouhou dobu. Tak to si přeložím například tím způsobem, že naše město, město Plzeň, každoročně poskytuje příspěvek své příspěvkové organizaci Divadlu Josefa Kajetána Tyla, který je pro letošní rok 220 milionů korun. Neboli ptám se, přijde-li kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, pak tedy logicky může nastat situace, kdy se kontroloři budou ptát se zdviženým prstem: Zaslouží si občané města Plzně to, aby ze svého rozpočtu město dávalo 200 milionů na divadlo? Anebo analogicky tomu: Zaslouží si občané města Plzně, je efektivním způsobem to, zda město Plzeň podporuje financování sociálních služeb?

Odpověď zůstává pro mě viset ve vzduchu, ale navážu na některé zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, které tady byly citovány. Ať už třeba pan poslanec Zahradník zmiňoval tu kontrolu, která se týkala životního prostředí a kdy se Nejvyšší kontrolní úřad vyjadřoval k tomu, že těch deset miliard korun nebylo vynaloženo efektivně a nedošlo tedy k tomu, že by se snížilo znečištění ovzduší v České republice.

Neboli já tímto svým vystoupením směřuji k samé podstatě toho, v čem je podle mě zásadní problém tohoto rozšíření kompetencí. To přece nemá směrovat k tomu, aby se podle právních předpisů České republiky kontrolovalo nakládání s finančními prostředky. Ale já v tom prostě vidím, a zatím ten můj argument nikdo nevyvrátil, že si prostě prostřednictvím této novely navrhovatelé přejí posuzovat, kontrolovat a v posledku kritizovat obce za to, jak v souladu s Ústavou České republiky zcela samosprávně nakládají se svými finančními prostředky. A to je podle mě základní problém těchto návrhů.

Já jsem si, dámy a pánové, prostudoval důvodovou zprávu jak toho vládního návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak i ten návrh pirátský. A musím říct, že moje obavy v něm rozptýleny nejsou. Vláda ve své důvodové zprávě uvádí, že by pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu měly být rozšířeny proto, aby se nějakým způsobem zefektivnil systém kontrol, aby tedy ty kontroly, tak jak tady zmiňovala už paní poslankyně Valachová, vlastně pokrývaly celé spektrum veřejné správy. Pro mě to argument dostatečný není. Není. Je to prostě argument, který podle mého názoru není dostatečný k tomu, aby došlo k této zásadní změně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP