(10.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Samotné rušení povolení k pobytu trvá dnes v součtu s navazujícími opravnými prostředky i více než dva roky, a to i v případě, kdy tito cizinci představují pro ČR bezpečnostní hrozbu. Mým cílem není tyto cizince připravit o procesní práva, která jim garantuje náš ústavní pořádek, tedy především o právo obrátit se na nezávislý soud, ale mým cílem je nastavit celý proces tak, aby se ta doba zkrátila na méně než šest měsíců. V těchto případech tudíž musíme postupovat rychle a nekompromisně.

Proto navrhuji, aby se v případech, kdy je pobyt cizinci rušen z důvodu páchání úmyslné trestné činnosti na území ČR, nebo pokud cizinec představuje hrozbu pro veřejný pořádek, věc neprojednávala v odvolacím správním řízení a cizinec by mohl napadnout rozhodnutí Ministerstva vnitra rovnou žalobou ke správním soudu, jako to mají například v azylových věcech. Samotným správním soudům by pak byly stanoveny lhůty, ve kterých musí o žalobě rozhodnout. Došlo by tak k výraznému zkrácení doby celého řízení. Já si myslím, že je zcela legitimní, aby takového kauzy byly soudy vyřizovány přednostně.

Můj pozměňovací návrh také směřuje ke zrychlení a zefektivnění řízení o správním vyhoštění cizince. Podle mého návrhu se v řízení o správním vyhoštění bude riziko vážné újmy spojené s návratem cizince do jeho země původu hodnotit pouze v případě těch zemí, které ČR nepovažuje za bezpečné země původu. Seznam těchto zemí je samozřejmě uveden ve zvláštní vyhlášce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra, prvnímu místopředsedovi vlády, panu Janu Hamáčkovi. Omlouvám se, jestli jsem použil nevhodný výraz. Já jsem chtěl pro něj zjednat dostatečně klidné prostřední, protože on klidný je, a že rozrušit se nenechá. Ale myslím si, že i pro jeho vystoupení bylo potřeba klidné atmosféry ve Sněmovně.

Nyní mi dovolte, abych ještě konstatoval jednu omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to od 11.15 do 13 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová z pracovních důvodů.

Zatím jsem vyčerpal všechny přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo ještě do obecné rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji, závěrečné slovo? Pane zpravodaji, zájem o závěrečné slovo? Není. Tedy se můžeme zabývat návrhy, které padly v rozpravě, a to navrácení návrhu zákona garančnímu výboru k projednání, který ale nepadl v rozpravě.

Mohu tedy zahájit rozpravu podrobnou. Pan zpravodaj mě doufám kontroluje, protože jsem neřídil celou dobu do přerušení, takže je to v pořádku. V podrobné rozpravě, připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v rozpravě musí být odůvodněny. Můžeme tedy podrobnou rozpravu zahájit vystoupením pana poslance Jaroslava Bžocha. Připraví se pan poslanec Kopřiva. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke svým čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 1435, 1436, 1441 a 1443. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě a je zároveň přidáno k těmto pozměňovacím návrhům v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bžochovi. A nyní tedy vystoupení pana poslance Kopřivy v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod čísly 1989 a 1990. Tyto návrhy jsem odůvodnil v obecné rozpravě a stejně tak je odůvodnění součástí návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vystoupení. A nyní pokračujeme vystoupením paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Připraví se pan poslanec Pustějovský. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane vicepremiére, kolegyně a kolegové, já se chci přihlásit tímto k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaveden pod číslem 1859. Zdůvodnila jsem ho v obecné rozpravě a jeho součástí je i písemné zdůvodnění. Jedná se o podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Pustějovský v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Vít Rakušan. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, kolegyně, rád bych se přihlásil k pozměňujícímu návrhu, který je veden jako sněmovní dokument 2081. V odůvodnění se odkazuji na písemnou podobu návrhu. Ale dovolte mi aspoň krátké shrnutí.

Návrh reaguje na zkušenosti, které máme s vládními programy, které už běží, usnadňují příchod cizinců s požadovanou kvalifikací. Mám na mysli například takzvaný režim Ukrajina. Návrhem bych rád odstranil některé prvky nekalé soutěže na trhu práce. Firma vynaloží mnoho sil a peněz na získání konkrétního zahraničního zaměstnance, zlegalizuje mu pobyt v ČR, ale bohužel se často stává, že vzápětí je tento zaměstnanec přetažen jinam nebo přechází do šedé zóny. Kromě toho návrh zlepšuje zákonné zakotvení vládních programů a zvyšuje právní jistotu dotčených subjektů. V neposlední řadě také zjednodušuje administrativu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Pustějovskému. Nyní pan poslanec Vít Rakušan, připraví se pan ministr Hamáček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, dámy a pánové, rád bych se přihlásil v rámci podrobné rozpravy k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zařazen pod číslem 1314. Daný návrh jsem několikrát podrobněji zdůvodňoval. Odkazuji i na písemné zdůvodnění tohoto návrhu.

Velmi obecně týká se institutu mimořádného pracovního víza jako z mého pohledu překonaného instrumentu, který není v souladu s těmi ostatními instrumenty, které jinak vcelku progresivní cizinecký zákon předkládá. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan místopředseda vlády, ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jak jsem již avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu. Ten je v systému uveden pod číslem 2094. V obecné rozpravě jsem jej odůvodnil a samozřejmě součástí toho materiálu je i písemné odůvodnění. Takže se k němu tedy tímto přihlašuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál? Ano, pan kolega Kolovratník ještě v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1888. Měl jsem podány dva, ale k jednomu se nepřihlašuji, protože byl nahrazen jiným, a v tuto chvíli tedy pouze pozměňovací návrh pod číslem 1888. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál v podrobné rozpravě? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. A ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli v podrobné rozpravě hlasovat, mohu ukončit druhé čtení. Děkuji panu ministru vnitra, místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 11.

Než budeme pokračovat bodem číslo 118, pan ministr Ťok je připraven, tak budu konstatovat další omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to paní poslankyně Radky Maxové od 10.50 do 12 hodin z pracovních důvodů a od 11 hodin z důvodu pracovní zahraniční cesty se omlouvá na zbytek jednacího dne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Dalším bodem našeho jednání, jak jsem předeslal, je bod

 

118.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o leteckých službách
/sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese ministr dopravy ČR Dan Ťok. A požádám zpravodaje Dana Pawlase, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP