(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku neregistruji ani vizuálně, takže končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Nemáte zájem. Tím pádem se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Nemá. Takže já zagonguji, přivolám vážené poslankyně a poslance do sálu... (Gong.) A půjdeme na hlasování.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 250, přihlášeno 163 poslanců, pro 140, proti nula, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto bodu končím.

 

Dalším bodem je

 

140.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie,
podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie,
který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
/sněmovní tisk 329/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. A připraví se zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Krejza. Máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR je v rámci ratifikačního procesu předkládán standardní materiál, jehož cílem je vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s ratifikací Akt Světové poštovní unie, přijatých na 26. Kongresu této unie v roce 2016 v Istanbulu.

Akta jsou multilaterální mezinárodní smlouvy upravující fungování této mezinárodní organizace zařazené do systému OSN, která má 192 členských zemí. Především stanoví pravidla pro poštovní styk mezi poštovními správami členských zemí, upravují podmínky pro výměnu listovních zásilek, balíků a poštovních poukázek a odpovědnost v případě ztrát a poškození zásilek. Akta jsou pravidelně revidována, a to nejvyšším orgánem, kterým je Kongres Světové poštovní unie, který se schází zpravidla každé čtyři roky. Výstupem jsou změny a doplňky jednotlivých smluv a ty jsou předkládány nyní Parlamentu ČR.

Za nejdůležitější změny, které projednáváme, a schvaluje je v podstatě každý Kongres, lze označit změny poplatku, které si poštovní správy hradí za zajištění vzájemné výměny zásilek. Jejich spravedlivé nastavení je velmi komplikované a může vést až ke krokům, které v současné době avizují Spojené státy americké, když zvažují vystoupení ze Světové poštovní unie.

Akta Světové poštovní unie byla na 26. Kongresu podepsána Českou republikou s výhradou jejich ratifikace. S těmito akty souhlasila již svým usnesením ze dne 3. října 2018 vláda ČR. Praktickým naplňováním obsahu akt je v České republice pověřena Česká pošta, a to na základě zákona o poštovních službách. Texty Akt Světové poštovní unie, které jsou přílohou dnes projednávaného sněmovního tisku, nepřinášejí pro Českou republiku žádné komplikace a nevyvolají rovněž žádné nároky na státní rozpočet.

Chci vás proto požádat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o propuštění materiálu k dalšímu projednávání. V jeho rámci je Ministerstvo průmyslu a obchodu připraveno s vámi ve výborech o předkládaných Aktech Světové poštovní unie podrobně diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Karel Krejza. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já bych se tady plně obrátil na slova předkládajícího a poprosil bych, aby tuto smlouvu projednal jako garanční zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já teď otevírám obecnou rozpravu, do které neregistruji elektronickou přihlášku, tady se ještě rozhlédnu, zdali se někdo má zájem přihlásit. Nikoho nevidím. Takže končím obecnou rozpravu a táži se, zdali paní ministryně nebo pan poslanec, zpravodaj Karel Krejza, mají zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. To jsme slyšeli i od zpravodaje. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji, takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji. Tak, já si myslím, že... Dobře, ještě malinko počkáme.

 

Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 251, přihlášeno 164 poslanců, pro 142, proti nula, návrh byl přijat. Takže konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím.

 

Dalším bodem je

 

141.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní
nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
/sněmovní tisk 341/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, ale já tady nemám žádné pověření. (Informace od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Před přestávkou už to bylo, takže to bylo před přestávkou. Dobře, takže dáme prostor, aby nám v zastoupení přednesl úvodní slovo pan ministr kultury Staněk. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám představil Dohodu o založení mezinárodní nadace EU - LAC, kterou vláda České republiky předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Myšlenka založení nadace vznikla na 6. summitu zemí EU a společenství latinskoamerických a karibských států v květnu 2010 v Madridu, přičemž hlavním cílem existence nadace mělo být přispět k posilování partnerství a ke vzájemnému poznávání a porozumění mezi oběma regiony.

Nadace nejdříve existovala jako subjekt založený v souladu s německým občanským právem, aby se poté na přání členských zemí proměnila v mezinárodní organizaci. Její zakládací dohoda, kterou vláda nyní Parlamentu předkládá, byla otevřena k podpisu dne 26. října 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP