(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já to beru teď jako za obecnou rozpravu, takže se pak po skončení obecné rozpravy dotáži, kdo tedy navrhuje jaký ten který výbor. Děkuji, ale poznamenal jsem si. Podívám se, jestli je nějaký jiný zájem do obecné rozpravy. Zatím žádný nevidím. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Pan poslanec Ratiborský? Není.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. A nyní se táži - má někdo jiný návrh? Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych, prosím, s dovolením, navrhl výbor zdravotní a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti. Myslím, že tyto dva výbory by to mohly projednat také, a minimálně předsedkyni petičního výboru vidím kývat. Předsedkyni zdravotního výboru kývat nevidím, ale protože ji nevidím vůbec, tak doufám, že souhlasí také. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, budeme o každém návrhu hlasovat zvlášť. To znamená, budou tedy tři hlasování. Já ještě zagonguji.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 256. Přihlášeno 172 poslanců, pro 144, proti 0. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Další. Máme tady dva návrhy pana poslance Marka Bendy, takže já se táži - kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 257. Přihlášeno 173 poslanců, pro 138, proti 3. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru.

 

A poslední hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 258. Přihlášeno 173 poslanců, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru. Tímto pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím.

 

Jako další máme na pořadu

 

119.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii
a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou
na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017
/sněmovní tisk 108/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede ministr kultury Antonín Staněk. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Také děkuji za slovo, ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás seznámil s Dohodou o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. Tato dohoda, s jejímž sjednáním vyslovila vláda souhlas svým usnesením číslo 798 ze dne 6. listopadu 2017, byla podepsána v Bruselu dne 24. listopadu 2017 na okraj 5. summitu Východního partnerství.

Dohoda zohledňuje rozvoj vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a Arménií od konce 90. let 20. století, vývoj unijní politiky vůči regionu východní Evropy včetně projektu Východního partnerství a revidované evropské politiky sousedství, stejně jako mezinárodní závazky Arménie plynoucí z členství v jiných uskupeních, zvláště pak v Euroasijské hospodářské unii. Nahradí stávající, úžeji zaměřenou Dohodu o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost 1. července 1999. Nezachází však tak daleko, aby zakládala přidružení mezi Evropskou unií a Arménií.

Dohoda zlepšuje spolupráci mezi Evropskou unií a Arménií v řadě oblastí a současně zintenzivňuje politický dialog. Obsahuje ustanovení k právnímu státu, boji proti terorismu, potírání organizované trestné činnosti a korupce. Zahrnuje obsáhlou část týkající se obchodu, včetně závazků, které zlepší podmínky pro obchod mezi Evropskou unií a Arménií.

Z pohledu regionální bezpečnosti je důležité, že dohoda znovu potvrdila závazek Evropské unie podporovat úsilí a postup spolupředsedů minské skupiny OBSE pro mírové urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu na základě norem a zásad mezinárodního práva, zejména nepoužívání síly nebo hrozby silou, rovných práv a sebeurčení národů a územní celistvosti. Jihokavkazský region patří mezi zahraničněpolitické priority České republiky a je v našem zájmu posilovat vztahy se zeměmi tohoto regionu. Vedle dojednané posílené dohody s Arménií jsou vztahy mezi EU a dalšími dvěma zeměmi regionu upraveny Dohodou o přidružení s Gruzií z roku 2014 a aktuálně probíhají jednání o nové, posílené Dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánem.

Z hlediska ekonomických zájmů České republiky jsou důležité kapitoly týkající se veřejných zakázek, sanitárních a fytosanitárních opatření a služeb. Dohoda obsahuje rovněž ustanovení o spolupráci v řadě pro Českou republiku zajímavých sektorů, např. v dopravě, energetice, zemědělství či životním prostředí. České firmy projevují zájem o arménský trh, proto má Česká republika zájem na kultivaci podnikatelského prostředí, transparentnosti, odstranění netarifních překážek obchodu i podpoře společných hodnot a demokratického zřízení Arménie.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás v závěru svého vystoupení požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací právě představené Dohody o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Krejza. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, nejprve mi dovolte poděkovat panu ministru Staňkovi, že zaskočil za nepřítomného ministra zahraničí pana Petříčka, a tím umožnil projednání jednak této smlouvy, ale i všech ostatních smluv bez přípravy. Nebylo to asi jednoduché pro něj, takže mu tímto ještě jednou děkuji.

Pokud se týká Arménie, tak Arménie je malá země ve složitém regionu, obklopená Gruzií, Tureckem. Spor o Náhorní Karabach je známý a je to země, která má dlouhodobou, dlouholetou křesťanskou tradici, a myslím si, že si tuto smlouvu zaslouží a potřebuje ji.

Předkladatel měl poměrně vyčerpávající zprávu, takže já jenom připomenu, že se jedná o dohodu smíšenou a prezidentského typu. Pomůže obchodní výměně. Zatím ta obchodní výměna není příliš veliká, zhruba 300 milionů korun v roce 2016. Doufejme, že pomůže vzájemným vztahům a vzájemnému obchodu.

Děkuji za pozornost a poprosím o to, aby byla jako garančnímu výboru přiděleno zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tady přečtu jednu omluvu. Ještě paní poslankyně Alena Gajdůšková se omlouvá od 16.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Marek Benda. Prosím. Zatím jediný přihlášený. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP