Pátek 15. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se
plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019
v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
/sněmovní tisk 414-E/ - prvé čtení

Než budu pokračovat v tomto bodu, přečtu vám další omluvenky. Omlouvá se nám pan ministr školství Robert Plaga dnes na celý den z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Pustějovský od 11.30 z pracovních důvodů.

Vláda předložila návrh na vyslovení souhlasu Sněmovny podle § 109 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila jeho včasné projednání. Předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie.

Datum vystoupení Spojeného království z Evropské unie se blíží. Stále však není jasné, jakým způsobem proběhne. Na národní i evropské úrovni proto probíhají přípravy na všechny scénáře, a to pro nejrůznější oblasti vzájemných vztahů. V oblasti rozpočtu by vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody, tzv. tvrdý brexit, způsobilo, že by neexistovala právně závazná ujednání o rozpočtových vztazích mezi Spojeným královstvím a Unií a toto právní vakuum by vytvářeno nejistotu a problémy při implementaci rozpočtu Unie. Spojené království, které je čistým plátcem do rozpočtu EU, by dnem vystoupení přestalo do rozpočtu EU přispívat a naopak britští příjemci by přestali být způsobilí pobírat finanční příspěvky.

Evropská komise proto na konci ledna schválila a předložila členským státům a jejich národním parlamentům návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. Návrh nařízení dočasně, to je do konce roku 2019, umožní, aby se Spojené království i po tvrdém brexitu mohlo podílet na financování rozpočtu EU a naopak z něj čerpat stejně, jako by bylo nadále členem EU.

Vláda přijala k návrhu nařízení rámcovou pozici, kterou schválila 12. února. Z pohledu České republiky je klíčové, aby Spojené království v maximální míře dostálo svým finančním závazkům z doby svého členství v EU, a proto vláda návrh Komise přivítala. Návrh Komise umožní, aby Spojené království do rozpočtu EU v roce 2019 dále přispívalo, a tím se minimalizovaly dopady brexitu na rozpočty ostatních členských států včetně České republiky. Evropská komise zvolila jako právní základ pro toto nařízení článek 352 Smlouvy o fungování Evropské unie, tzv. doložku flexibility. Ta vyžaduje, aby v souladu s kontrolou principu subsidiarity byly informovány obě komory Parlamentu České republiky. V souladu s jednacími řády Poslanecké sněmovny a Senátu je vláda povinna si předtím, než udělí souhlas v Radě, vyžádat souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Proto nyní vláda předkládá návrh uvedeného nařízení Komise oběma komorám Parlamentu k vyslovení předchozího souhlasu tak, aby za Českou republiku mohla toto nařízení v Radě Evropy schválit. (V sále je silný hluk.)

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím o klid ve Sněmovně. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal svým rozhodnutím číslo 26 ze dne 21. února 2019 tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti a stanovil mu lhůtu do 8. března 2019. Výbor návrh projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 414-E/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Ondřej Benešík a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstkyně ministra financí JUDr. Lenky Dupákové a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Krátký komentář. Výbor jednoznačně dospěl k závěru, že toto je v zájmu České republiky, tak aby byly ošetřeny finanční zájmy České republiky, ale samozřejmě také finanční zájmy a možnosti subjektů i ve Spojeném království, které čerpají z evropského rozpočtu a mohly by se v případě tvrdého brexitu dostat do jakési velké právní nejistoty. Čili v zájmu České republiky je, abychom předešli těmto možným komplikacím, pokud by došlo k takzvanému tvrdému brexitu. My jako výbor doporučujeme plénu Sněmovny takto navržené usnesení schválit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Chtěl bych se zeptat, jestli se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Případně požádat o klid v sále. Nevypadá to, že by se někdo hlásil. Takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně. (Není.) Není. Pane zpravodaji? (Není.) Není.

V tom případě přikročíme k hlasování o přednesených návrzích. Mám za to, že zazněl pouze jeden návrh, a to návrh usnesení. Je to tak, pane zpravodaji? Asi to tak je. V tom případě návrh usnesení zazněl. Nevím, jestli ho mám načítat znovu, ale raději ano, ať to máme v pořádku. Takže bych požádal pana zpravodaje, aby ještě jednou načetl návrh. Teď už je tu klid, tak třeba bude více vnímán.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, celý návrh usnesení, tak jak přišel z výboru? Takže: I. výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje předchozí souhlas s návrhem nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Myslím, že je srozumitelné, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 289. Přihlášeno je 169 poslanců a poslankyň, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Projednávání tohoto bodu a tisku tímto končí.

 

A posuneme se dál. Chtěl bych ještě pro záznam konstatovat a omluvit se, že při hlasování o změnách pořadu jsem nepostupoval úplně korektně, ale doufám, že jsem tak činil v souladu s dohodou předsedů klubů, takže z toho nebude nějaké mrzení do budoucna.

 

Nyní otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP