Pátek 15. března 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. Za omluveného zpravodaje Lukáše Koláříka zastoupí poslankyně Olga Richterová. Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k situaci, která u sněmovního tisku č. 204 nastala, mi dovolte na úvod konstatovat, že obsah návrhu zákona je v současné době již překonaný, a proto jej nebudu odůvodňovat nebo podrobněji vysvětlovat. Jen připomenu, že původním účelem návrhu zákona bylo zrušit právní úpravu elektronických neschopenek obsaženou v zákoně č. 259/2017 Sb., která měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2019. Proto byla také účinnost zákona navržená dnem 31. prosince 2018. Projednávání návrhu zákona však mělo značný časový skluz a první čtení bylo dokončeno až 2. listopadu minulého roku. Mezitím byla zákonem č. 335/2018 Sb. posunuta účinnost úpravy elektronické neschopenky obsažené v zákoně č. 259/2017 Sb. o jeden rok, to je na 1. leden 2020. Zároveň bych ráda připomněla, že má předchůdkyně navrhovala účinnost posunout o dva roky, tzn. k 1. lednu 2021. Se zavedením plně funkční elektronické neschopenky se tedy počítá od 1. ledna 2020, přičemž pro její zavedení bude využita již schválená, ale zatím neúčinná úprava podle zákona č. 259/2017 Sb., která však bude vyžadovat určitou modifikaci. (Odmlka kvůli silnému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Již z tohoto výčtu je jasné, že vznik eNeschopenky v posledních letech je minimálně komplikovaný. Dle zadání pana předsedy vlády a ve snaze uspíšit eNeschopenku nejen o ten jeden rok, tzn. z 1. ledna 2021 na plnou verzi eNeschopenky na 1. leden 2020, jsme přistoupili k zavedení eNeschopenky ve dvou fázích. To znamená, že ta plná má fungovat k 1. lednu 2020, o rok dříve, než původně zamýšleno, a zároveň chceme částečně, aby fungovala k 1. červenci 2019. Co to reálně znamená, bych ráda vysvětlila.

Od 1. července tohoto roku je cílem zavést povinnou elektronickou formu hlášení ošetřujícího lékaře a ukončení dočasné pracovní neschopnosti podávaného okresní správě sociálního zabezpečení. Dále bychom rádi zkrátili lhůty, v nichž ošetřující lékař toto rozhodnutí odesílá, ze tří pracovních dnů po dni jejího uznávání na jeden pracovní den a rozšířili okruh údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců. Zavedeny budou rovněž dvě varianty, jakým způsobem mohou lékaři elektronickou neschopenku vystavit, a to buď prostřednictvím specializovaného lékařského softwaru, anebo cestou webové aplikace ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která bude pro lékaře bezplatná. Ráda případně vysvětlím.

Od 1. ledna 2020 pak bude zavedena konečná fáze projektu eNeschopenka. Pro představu to znamená, že bude např. zaveden nový, pouze třídílný tiskopis elektronické neschopenky Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Pro zaměstnavatele se rozšíří služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení o další informace týkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance a dále bude docházet k notifikaci zaměstnavatelů do jejich datových schránek. Ze strany mého resortu právní úprava znamená, že Česká správa sociálního zabezpečení bude informace, které poskytuje zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců, nově poskytovat neprodleně.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si tedy shrnout současný stav tak, že sněmovní tisk č. 204 je v předloženém znění uvedeným vývojem překonaný a jedná se o to, že plnou eNeschopenku chceme zavést o rok dříve, tzn. již k 1. lednu 2020, a zároveň zavedením první etapy usilujeme o to, aby část těchto funkcí fungovala již v polovině tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Přečtu jednu omluvu. Tímto omlouvám poslance Václava Klause mladšího dnes z jednání od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 204/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku Olga Richterová, která zastoupí omluveného zpravodaje Lukáše Koláříka, a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, má zpravodajská zpráva bude poměrně stručná, ale myslím, že některé z těch údajů, které v ní jsou obsažené, jsou přece jenom poměrně pozoruhodné.

Sněmovní tisk č. 204 byl probrán naším garančním výborem pro sociální politiku na 22. schůzi dne 22. listopadu 2018. Tam jsme přijali následující usnesení, že výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila nesouhlas s vládním návrhem zákona, který se mění tímto sněmovním tiskem. A dále, že výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Poté je k dispozici usnesení vlády ČR, usnesení č. 151 ze 4. března tohoto roku, a v tomto usnesení vláda souhlasí se zpětvzetím tohoto vládního návrhu zákona. V tomto usnesení č. 151 ze 4. března také byla pověřena paní ministryně práce a sociálních věcí, aby ten návrh vzala zpět. Nicméně, a to se stalo vlastně týden nato, 11. března, vláda toto své usnesení o zpětvzetí opět vzala zpět usnesením č. 178.

Tolik stručný přehled toho, co se doposud stalo. Myslím, že to ani nepotřebuje další komentář.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášených. Takže jak prvního vyzývám pana poslance Marka Nováka a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád nyní seznámil se sněmovním dokumentem, který jsem vložil do systému pod číslem 2398. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh k danému tisku. Do tohoto návrhu je vlastně včleněna část sněmovního tisku 333 především z důvodu, že není jisté, zda se včas stihne ten jmenovaný tisk projednat. Jedná se o to, aby potom nedošlo v tom tisku 333 k problémům implementace po jeho vyhlášení.

Co se týká zásadních změn, tak se jedná jak o první, tak o druhou etapu eNeschopenky a v kostce můžu říct, že se zde řeší ta osmidenní lhůta, která tady byla dlouhou dobu nějakým způsobem diskutována, tak, že zaměstnavatel vlastně dnes čeká až osm dnů. Těchto osm dnů vlastně je řešeno na lhůtu bez prodlení, to znamená v rámci elektronické komunikace okamžitě, a samozřejmě účinnost jako taková je ošetřena tak, aby první etapa byla spuštěna současně s účinností karenční doby, tedy od 1. 7. 2019, a následně byl dostatek času na druhou etapu.

Případné dotazy jsem připraven zodpovědět. Dovolím si ještě upozornit, že v podrobné rozpravě podám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením v projednávání garančního výboru na sedm dnů. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí - požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Petr Pávek.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych řekl, že ve věci zavedení plnohodnotné eNeschopenky do českého právního řádu je obrovský chaos. Já se přiznám, že jsem větší chaos ještě neviděl, a musím říci, že nechci být kritický pouze k vládě, ale nejenom vláda, ale i samotná paní ministryně v tom chaosu skutečně překonává sama sebe.

Chtěl bych nejprve na úvod představit svůj pozměňovací návrh, který byl vložen do systému pod číslem 2381, a samozřejmě v podrobné rozpravě se k tomuto pozměňovacímu návrhu následně pak přihlásím. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit dodržení slibu vlády daného osobně předsedou vlády Andrejem Babišem, že současně se zrušením tzv. karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka. Ať si o tom myslíte kdokoliv z vás cokoliv, je evidentní, že ani vláda, ani premiér Andrej Babiš není schopen tento svůj slib dodržet. A právě z tohoto důvodu navrhuji svůj pozměňovací návrh, který je připraven ve třech variantách, a v podstatě každá varianta znamená odložení účinnosti zrušení karenční doby, co se týká zákona č. 32/2019 Sb., a samozřejmě ve všech variantách se jedná o posunutí.

Já samozřejmě tímto především dávám paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a samozřejmě i panu premiérovi České republiky Andreji Babišovi klid na práci, klid na přípravu kvalitní legislativy, a určitě ne aby se do české legislativy zaváděla elektronická neschopenka tímto chaotickým způsobem. My jsme tady na začátku v rámci uvedení tohoto bodu slyšeli úvodní zprávu, jak se vlastně celá ta legislativa vyvíjela, z úst paní ministryně Maláčové, tak mi dovolte, abych to shrnul možná trochu jiným způsobem. Snažil jsem se to psát opravdu velmi lidsky, protože nemá cenu, abych vás teď při pátečním odpoledni zahlcoval nějakými detaily nebo konkrétními zněními návrhů zákonů.

Vláda v minulém volebním období prosadila s pomocí vládního poslance zákon, který posléze neuměla uvést v život, a tak do Parlamentu poslala zákon, který ten původní zákon ruší. Jenže se bohužel ukázalo, že rušicí zákon se nepodaří přijmout včas, a tak vládní poslanec prosadil na podzim pozměňovací návrh k jinému projednávanému zákonu, který ten úplně původní zákon odsunul v čase. Mezitím však vláda poslala do Parlamentu další zákon, který vylepšuje ten úplně původní zákon, ale ne úplně dostatečně, a tak nyní vládní poslanci předkládají návrh, jak ho vylepšit ještě jednou o něco víc, ale překvapivě nikoliv cestou změn v předloženém vylepšovacím zákoně, ale cestou změn v rušicím zákoně, který měli původně zamítnout, protože po odsunutí účinnosti úplně původního zákona se tento stal naprosto zbytečným. A aby toho nebylo dost, ty návrhy vládních poslanců jsou komplexní a momentálně jsou v systému hned dva. Já mám pocit, že tak jak se do rozpravy přihlásil pouze pan kolega Novák, že ten původní, který byl předložen na začátku tohoto týdne ze strany paní poslankyně Maxové, pravděpodobně nebude načten.

Vláda a paní ministryně práce a sociálních věcí si prostě z Parlamentu udělala holubník a já se obávám, že jediným důsledkem tohoto legislativního chaosu bude eNeschopenka, kterou budeme za rok zase rušit nebo nějakým způsobem pozměňovat.

Chtěl bych právě v rámci obecné rozpravy využít § 90 odst. 3 a tímto podávám návrh na vrácení k projednání tohoto návrhu zákona garančnímu výboru.

Chtěl bych také pro členy sociálního výboru, ale hlavně pro členy hospodářského výboru říci, že realita je taková, že se zákon o zavedení elektronické neschopenky pod sněmovním tiskem 333 v podstatě vykostil a jako nosič tohoto vykostění se používá právě tento sněmovní tisk číslo 204. V praxi to bude znamenat, že přestože na jednání hospodářského výboru, ale i sociálního výboru byl sněmovní tisk 333 přerušen, tak v případě, že bude dnes načten komplexní pozměňovací návrh, tak žádní členové hospodářského výboru, žádní členové sociálního výboru se již nebudou moci k tomuto návrhu vyjádřit, budou prostě hlasovat ano, nebo ne a samozřejmě nebudou mít v žádném případě možnost podávat jakékoliv pozměňovacími návrhy. To je podle mě prostě nepředstavitelné a je to pro mě nepřijatelné. Dobře, rozumím tomu, že se obchází Poslanecká sněmovna, obcházejí se členové hospodářského výboru, ale i sociálního výboru, to tady občas nastává, ale co je neuvěřitelné, a to se chci zeptat touto cestou prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, jestli se také, protože předpokládám, že poslanecký návrh pana kolegy Nováka byl dělán v kontextu a ve spolupráci s ministerstvem, jestli by nebylo slušné se také zeptat těch, kterých se to pak ve finále bude týkat, to jsou ti praktičtí lékaři, kteří už dlouhou dobu avizují svou občanskou nespokojenost, protože oni se už k tomu v žádném případě nebudou moci vyjádřit, a buďto berte, nebo neberte. Takto je to postaveno.

Na závěr bych chtěl říci, že jestli chcete, vážení členové nebo kolegové z vládní koalice v letošním létě znemožnit pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama, tak to propusťte dál. Rozumím tomu, jestli ho chcete znemožnit. Ten zákon se nedá ve své verzi od 1. července plnohodnotně připravit. Já jsem připraven a věřím, že Senát bude velmi rozumný a že tento návrh vrátí, a jsem přesvědčen o tom, že čas pro dostatečnou přípravu, pro implementaci především ve vztahu k praktickým lékařům bude nedostatečný a že skutečně nastane chaos v českém zdravotnictví, hlavně u praktických lékařů. A v neposlední řadě, jestli chcete skutečně poslat obecně české zdravotnictví do velkého chaosu, protože tímto nesporně zmatek nastane, prosím, propusťte tento návrh dál do dalšího čtení.

Já bych vás chtěl moc z tohoto důvodu požádat, abyste zvážili, jakým směrem se praktické zavedení plnohodnotné eNeschopenky bude uvádět v český právní řád, a abyste vyhověli mému návrhu na vrácení tohoto návrhu garančnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Reflektuji samozřejmě váš návrh, o kterém budeme hlasovat po skončení obecné rozpravy. Následně tady mám jednu faktickou poznámku, je to pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. A připraví se pan poslanec Petr Pávek v obecné. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji za slovo. Chci reagovat. Včera se konalo setkání předsedů lékařských komor okresních sdružení v Břevnovském klášteře - a dlouhá debata, já jsem byl členem. Po čtyřech a půl hodinách jeden ze závěrů je, že elektronickou neschopenku lékaři chtějí. Jsou pro to. A jsou velmi jaksi nakloněni tomu, aby fungovala. Ale - a ten otazník je, že to musí být pro ně velmi dobré a pohodlné. Nic jiného, než že vyběhne tedy jméno, příjmení atd., dá tam svoji diagnózu toho lékaře, který něco diagnostikuje, a datum zahájení té neschopnosti. Dál - nechtějí s tím už mít nic společného. V takovéto podobě lékaři podpoří napříč. A nemusí to být jenom praktici, jak tady byly zmiňováni, ale i ambulantní specialisté, zkrátka všichni, kdo neschopenky dávají.

Tedy já bych jenom chtěl to upřesnění, že lékaři jsou pro neschopenku, ale musí být tedy příjemná, pohodlná a prostě nezatěžující celé ambulance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou, resp. zatím jediný, pan poslanec Petr Bauer. Prosím. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bauer: Já jsem Honza Bauer, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. (Předsedající: Omlouvám se.) Ale to nevadí. V rámci faktické.

Já bych chtěl poděkovat svému předřečníkovi a chtěl bych, aby tady i z tohoto místa zaznělo, že nejenom já osobně, ale i Občanská demokratická strana vždy podporovala a podporuje plnohodnotné zavedení elektronické neschopenky. Na tom se naprosto shodneme. Samozřejmě, podporujeme kvalitní legislativu. Ne tu, která je připravená a která podle mého názoru skutečně povede pouze v létě letošního roku k chaosu v českém zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Omlouvám se ještě jednou. Děkuji. A nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Petr Pávek a připraví se paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, já obdivuji kolegu Bauera za vybíravý slovník, kterým přednesl kritiku tohoto návrhu zákona. Já se musím hodně držet, abych nezvolil jiný slovník. Už jste někdy zažili představení navrhovatele a ministra, v tomto případě ministryně kolegyně Maláčové, aby přednesla tak komplexní novelu zákona v tak málo větách, bez jakékoliv argumentace, bez jakéhokoliv výkladu, bez jakéhokoliv obsahu? Neuvěřitelné!

To, co se tady stalo, a to, co tady popsal už můj předchůdce Jan Bauer, tak je, že prostě během posledního týdne se vykostil návrh zákona, sněmovní tisk 333, tím vlastně, přestože byl uprostřed projednávání ve výborech, tak tím najednou vlastně není o čem jednat, protože prostě se podařilo vykostit. Dostal se do sněmovního tisku 204, který tady právě teď projednáváme. To je naprosto neslýchané. To prostě, já... Prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, vy jste se úplně utrhla ze řetězu. Něco takového prostě vůbec není možné. Takovéhle věci se tady nedají dělat. A to mluvím jako zastánce eNeschopenky. Jednoznačně. Jako mluvím za sebe, mluvím i za náš klub. Jednoznačně podporujeme eNeschopenku. Vždyť jsme se tady na tom dohodli, že zrušení karenční doby bude doprovázet funkční elektronická neschopenka.

Vy jste tady řekla, že část funkcí bude fungovat od půlky roku. Můžu se vás zeptat, která část? Myslíte ty přesuny papíru? Vždyť na to nejste nachystaní ani na tom ministerstvu. Není na to nachystaná ani Česká správa sociálního zabezpečení, nejsou na to nachystaní lékaři. Není na to nachystaný vůbec nikdo v této podobě. Co to je za politiku? Nezlobte se na mě, to je neuvěřitelná drzost a neuvěřitelný paskvil, který jste si dovolila tady předložit! Já budu samozřejmě podporovat pozměňovací návrhy, které byly předneseny, a odsunutí té lhůty, pokud k tomu vůbec dojde. A samozřejmě se přidám a navrhuji celé Poslanecké sněmovně, aby vrátila celý tisk k projednání organizačnímu výboru, tak jak to bude navrženo v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Měl jste na mysli garančnímu výboru. A jenom jsem vás chtěl upozornit, že podle jednacího řádu ministry můžete oslovovat přímo. Nemusíte oslovovat mým prostřednictvím. Poslance je potřeba oslovovat mým prostřednictvím. Tak.

Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, připraví se paní ministryně Maláčová, následně pan poslanec Veselý. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já si dovolím zareagovat na některé ze svých předřečníků. Myslím si, že slova jako chaos, utržení z řetězu a podobně nejsou namístě. Pokud jsem dobře poslouchala paní ministryni práce a sociálních věcí, tak ona tady jenom zopakovala to, co tahle Sněmovna už několikrát slyšela. Ministerstvo práce chce zavést funkční eNeschopenku co nejdříve. Je na to politická shoda. A opakovaně jste tady museli slyšet v minulých měsících to, že budeme postupovat postupně, část 1. ledna, část od 1. 7. A plná funkčnost eNeschopenky 1. ledna 2020, což je o rok dříve než tedy ten dřívější odklad, který opozice po právu kritizovala.

Rozumím tomu, že mohou vznikat otázky jak na straně koaličních, tak opozičních poslanců, ale poprosím o korektnost debaty. A bezpochyby paní ministryně bude velmi detailně reagovat zejména v rámci garančního výboru a já věřím, že tu shodu najdeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní přečtu dvě omluvy. Pan ministr Richard Brabec, ministr životního prostředí, se omlouvá odteď do konce jednacího dne z pracovních důvodů a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se omlouvá od 12.15 do konce jednacího dne z dnešního jednání.

Dále tedy paní ministryně stáhla faktickou, takže na faktickou vyzvu pana poslance Petra Pávka a připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Krátká replika na kolegyni Valachovou. Slyšeli jste ode mě něco o vládě, o opozici, o sociální demokracii, o koalici? Ne. Víte proč ne? Protože pro mě tohle není politika, pro mě je tohleto o fungování této země. Proto jsem to nepoužil. A moje kritika a moje výtky směřují čistě k paní ministryni Maláčové a je mi úplně jedno, za jakou je tady stranu, protože prostě tu eNeschopenku nemá připravenou, není schopná ji reálně pustit. A to jediné, co opravdu nepotřebujeme, je, abychom si přidělali ještě papíry a prodloužili lhůty. Nezávisle na tom, v jaké formě to tady projde, jestli projdou ty... Takže nemusíte si to vztahovat jaksi do vašeho klubu. Nebylo to takhle myšleno. Je to prostě osobní selhání ministryně práce a sociálních věcí paní Maláčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou pan poslanec Ondřej Veselý. Následně na faktickou pan poslanec Jan Bauer, následně paní ministryně Maláčová a následně paní poslankyně Valachová. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl také vaším prostřednictvím vyzvat kolegu Petra Pávka, aby při svém vystoupení odlišil nesouhlas s něčím nebo pochybnosti od nějaké osobní animozity, protože takto to vystoupení znělo. Já jsem srovnal vystoupení Honzy Bauera, protože já vím, jak se jmenuje, a vaše. Oba dva jste vyslovili nesouhlas s tím, jak to vypadá a jak to probíhá. Ale jeho vystoupení bylo korektní. Vaše korektní nebylo. Prosím, chovejme se jako gentlemani. Oslovoval jste dámu, chovejte se takto. Vím, že jste toho schopen, tak prosím příště, abychom uvedli a vedli debatu tímto směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy na faktickou pan poslanec Jan Bauer - Honza Bauer, ano. Takže vaše dvě minutky. (S úsměvem.)

 

Poslanec Jan Bauer: Dovolte mi ještě jenom zkráceně zareagovat na slova mé předřečnice paní poslankyně Valachové. Vy jste řekla, budeme... nebo paní ministryně bude řádně diskutovat na garančním výboru. Já bych vás chtěl jenom uvést na pravou míru, že se velmi mýlíte. eNeschopenka se řádně diskutuje na garančním výboru a na hospodářském výboru, kam to bylo přiřazeno v rámci sněmovního tisku 333. Oba dva ty tisky byly jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru přerušeny. Tam máme dostatečný prostor diskutovat. Tam dokonce zazněly rozumné návrhy, jak tento sněmovní tisk modifikovat, a měli jsme dostatečný prostor ve druhém čtení ve spolupráci s paní ministryní předkládat své pozměňující návrhy. Vy jste udělali neuvěřitelnou věc. Neuvěřitelnou věc, že ten sněmovní tisk, který je přerušen, jste vykostili, vložili jste ho do pozměňujícího návrhu v rámci sněmovního tisku č. 204, který je ve druhém čtení, a tím jste znemožnili jakoukoliv diskusi, o které tady mluvíte, po které tak strašně voláte jak na hospodářském výboru, tak na sociálním výboru, protože se bude pouze hlasovat o tomto nebo o jiném pozměňujícím návrhu. Jen abyste věděla, že se zásadně mýlíte. A je to o to neuvěřitelnější, že tento sněmovní tisk číslo 204 má znamenat odpískání eNeschopenky. V té původní verzi znamená odpískat a zrušit eNeschopenku, nebo aspoň její významné části. V tom je ta tragédie toho návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou paní ministryně Maláčová. Takže vaše dvě minuty prosím. Připraví se paní poslankyně Valachová.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych se ohradila proti tvrzení, že to nemáme k 1. 7. připraveno. Naopak, my máme dvě varianty. První varianta je existující, je to stávající služba ePortálu, která existuje od roku 2010, a k této variantě potřebuje lékař tři věci: počítač a specifický software, pak potřebuje elektronický podpis a za třetí potřebuje tiskárnu. Když to mám stručně popsat, tak lékař, který hodlá začít využívat tuto službu, se dostaví na okresní správu, poskytne svůj elektronický podpis k registraci, obdrží identifikátor, pod kterým hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti následně zasílá ze svého softwaru ve formě datové věty atd.

Druhá varianta je bezplatná varianta pro lékaře bez nutnosti pořízení softwaru a registrace elektronického podpisu Českou správou. Ta bude vytvořena vedle stávající služby jednoduchým interaktivním formulářem, který právě umožní lékaři potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti odesílat elektronicky datovou schránkou nebo elektronickým podpisem. A k této variantě lékař potřebuje počítač s internetem, logicky, elektronický podpis nebo datovou schránku. Elektronický podpis mají lékaři pro účely eReceptu, datovou schránku mají dnes velcí poskytovatelé jako právnické osoby. A samozřejmě tiskárnu. Tyto další technické postupy můžu v dalších příspěvcích velmi ráda popsat.

Takže se ohrazuji proti tvrzení, že to nemáme připravené. Je to připravené k 1. 7. a potřebujeme k tomu legislativu, tak aby lékaři měli povinnost k 1. 7. hlásit dočasnou pracovní neschopnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se pan poslanec David Kasal a pan poslanec Zbyněk Stanjura. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji panu poslanci Bauerovi za upřesnění z hlediska té procedury, resp. osudu těch dvou tisků, jak to popsal na příslušných výborech, nicméně důvod mé faktické poznámky byl hlavní. Já jsem se chtěla ohradit proti výrokům, které nelibě zněly mým uším. Myslím si, že byly zbytečně osobní a opomíjely fakt, že skutečnost, že eNeschopenka má nabíhat postupně, byla této Sněmovně veřejně známá a skutečně takto byla v minulých měsících Sněmovně prezentována.

Druhá věc je otázka politické odborné úvahy. Souhlasím s tím, že to nesmí být politikum, s kolegou Pávkem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nicméně je to naše společná věc, ale domnívám se, že co se týká tady toho, zda máme všechno naladěno, a tady je důležité poctivě přiznat, že nejde jenom o Ministerstvo práce a sociálních věcí, jde samozřejmě o citlivou věc směrem ke zdravotnickým pracovníkům, nota bene poté, co jsme jako Sněmovna tady opakovaně řešili eRecept, všichni si na to vzpomínáme, já tomu rozumím, ale je to odborná věc a já jsem jen odkázala na to, že bezpochyby na výborech na tyhle věci budeme mít prostor a v rámci garančního výboru je budeme řešit.

To je vše, co jsem chtěla faktickou poznámkou říci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k faktické poznámce pana poslance Davida Kasala. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na slova paní ministryně. Ty dvě varianty, které tady zazněly, tak bych řekl pouze jedno. Na první variantu úplně zapomeňte. Pokud budete po lékařích chtít, aby měli svůj podpis na elektronický recept a svůj podpis na zvláštní software na Českou správu sociálního zabezpečení, tak na to fakt zapomeňte. My už byrokracie máme opravdu až sem (ukazuje). A pokud to má nějakým způsobem fungovat - já budu mluvit za lékaře v nemocnicích, tam software máme - tak by to mělo být kompatibilní s tím, abych tam jednou kliknul, a když tam toho pacienta mám, tak jednou kliknu a vyjede mi všechno, ale nic zvláštního dalšího určitě dělat nebudeme. A mělo by to být dohodnuto, protože jinak to zkolabuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další faktickou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že k problémům karenční doby a neschopenky odborná debata, po které všichni volají, vlastně neprobíhá. Myslím, že argumenty těch, kteří upozorňují na rizika, jsou mnohem silnější než těch, kteří to mají jako svůj politický program. Já respektuji politický program, ale k naplnění nějakého politického programu také musí dát nějakou odbornost, musí tady něco připravit, musí to fungovat.

Já bych doporučil paní ministryni, ať si některý den sedne, ať si vybere, do ordinace praktického lékaře a stráví tam s ním dopoledne. Ať mu pak vysvětluje, jak si jenom skočit tu na správu, tu na poštu, tu do tiskárny, jak to bude jednoduché. Ať i poslechne názory praktických lékařů. Ono je to hezké na sjezdu ČSSD si k tomu zatleskat, jak to všichni chceme, ale pak se bavíte s praktickými lékaři a zjistíte, že život je mnohem složitější. A to jsme úplně zapomněli na zaměstnavatele, jako tady zapomínáme na pacienty. Každý čas, který stráví lékař papírováním, je na úkor pacienta. O tom se nemluví. Tady mluvíme o vlajkových lodích, nutnosti ochrany, pořád slyším to 19. století, ten zaměstnavatel je zlý, škaredý na svoje zaměstnance. Pravda je přesně opačná.

Nemusel bych to paní ministryni říkat, ale pokud něco spustí, nedopadne to dobře. Mohl bych připomínat praxi z naší vlády, abych jen nekritizoval tuto vládu. Já jsem musel řešit nefungující registr vozidel, což je softwarově proti tomuto triviální záležitost. To mi věřte, je to mnohem jednodušší, je to pouhopouhá evidence a máte zhruba v reálném čase, když to přeženu, možná 400 účastníků, kteří se připojují. Máme určitě více než 400 praktických a ostatních lékařů. Ale tady prostě žádná odborná debata neprobíhá, rozhoduje čistě a jen politika.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám čtyři omluvy. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá do konce jednacího dne od 13.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Rostislav Vyzula se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

S faktickou poznámkou je tu zatím jedna přihláška, paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Hezký den, vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, vážená vládo, já bych se chtěla prostřednictvím pana předsedajícího zeptat pana poslance Stanjury, jestli jsem dobře rozuměla jeho vystoupení, že nechcete zavést eNeschopenku, že jste proti tomu. Já jsem tedy tomu vystoupení takto rozuměla.

Druhá poznámka. eNeschopenka nesouvisí s karenční dobou. To jsou dvě rozdílné věci, které se nepodmiňují, já jsem to říkala na výboru, podmínkou zavedení eNeschopenky, byla to podmínka pana premiéra, byla to podmínka ANO, my se ji snažíme plnit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, zatím poslední přihláška na faktickou. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych v pátek nevířil vášně, tak spolknu svoji oblíbenou poznámku. Kdybych ji chtěl říci, tak řeknu... (Naznačuje beze slov. Smích v sále.) Čtení jedna, porozumění textu za pět, když už jsem s tím začal.

Pro paní poslankyni Gajdůškovou prostřednictvím pana místopředsedy. Fakt jste tomu nerozuměla. Fakt ne. Já myslím, že úmyslně. Ale dobře, nevím, co je horší, jestli úmyslně, nebo neúmyslně. Říkal jsem to naprosto jasně. Můj kolega, místopředseda sociálního výboru Jan Bauer, který se tomu odborně věnuje v rámci našeho klubu, který tady přednáší kompetentní návrhy, zcela jasně řekl, že náš klub silně podporuje fungující projekt eNeschopenky. Tak jak z toho můžete vyvodit, že my jsme proti? Já to vůbec nechápu. Jenom proto, že jsem kritizoval, že ten projekt není připravený? Já tomu rozumím. Já bych mohl vaše slova obrátit. Neudělám to, ale kdybych chtěl vystupovat jako vy, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy, tak řeknu: těm je to jedno, jestli to bude fungovat, hlavně aby si udělali čárku, že to spustili. Nechápu to tak. Vy ta rizika nevnímáte, my vás na ta rizika upozorňujeme. Ale překládat z češtiny do češtiny mi připadá fakt trapné, ještě když slyšíte názor celého poslaneckého klubu tlumočený tím, kdo to má u nás odborně na starosti.

Ale jestli to chcete slyšet ještě jednou, tak speciálně pro paní poslankyni Gajdůškovou: občanští demokraté podporují projekt - a teď to podtrhnu - fungující eNeschopenky. A to svázání těch dvou věcí s karenční dobou si nevymyslela opozice, ale váš premiér. Váš premiér říkal, že nebude zrušena karenční doba do doby, než bude fungovat projekt eNeschopenky. To jsme si nevymysleli my. Tak jestli máte nějakou stížnost, víte, kde je Úřad vlády, víte, kde je kancelář pana premiéra, a tam si stěžujte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Paní poslankyně Pekarová, vás požádám o vystoupení, a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Začnu tím, speciálně pro poslance sociální demokracie, že řeknu, že TOP 09 taktéž podporuje eNeschopenky, ale fungující systém, nikoliv tedy to, čeho jsme teď tady svědky. Takže ještě jednou - my podporujeme elektronizaci ve všech sférách, jak ve zdravotnictví, tak v sociální správě, tak v dalších oblastech, a myslíme si, že už v roce 2019 mělo něco takového dávno platit. Je úplně nedůstojné, že pacienti, lékaři, zaměstnavatelé, všichni se potýkají s těmi jednotlivými díly té papírové neschopenky. Opravdu eNeschopenky jako takové podporujeme.

Samozřejmě zásadní problém, a my jsme na to upozorňovali tady u toho pultíku i ve výborech už mnohokrát při projednávání těchto tisků, že prostě ten systém je špatně připravený a že v současné době je rizikem jej spouštět. A teď jsme tady svědky neuvěřitelných situací, kdy už nebudu opakovat ten velmi dobře provedený výčet, jak to tady říkali kolegové už přede mnou, ale prostě je z toho zcela patrné, že si s tím vláda neumí poradit, neví si s tím rady. A ten systém, tak jak nám tady předkládá jednotlivé návrhy, pak je mění pozměňovacími návrhy, tak opravdu přinese chaos. A to slovo nepovažuji za nějak neuctivé. Já nevím, jestli v pátek odpoledne už jsme nějací přecitlivělí, ale myslím si, že slovo chaos se v souvislosti s tím, jak to všechno probíhá, opravdu velmi hodí a je velmi přiléhavé.

Původní záměr tohoto sněmovního tisku, tisku 204, který tady teď projednáváme, byl právě zrušení právní úpravy eNeschopenky, a jestli si vzpomenete, tak v té důvodové zprávě, jak jsme to tady už právě v předchozích čteních diskutovali, tak jsme i citovali, se také zmiňuje, že je tam problém s tím, že tedy eNeschopenka byla zaváděna tak, že neprošla např. dostatečným připomínkovým řízením, že k němu nebyla zpracována zpráva RIA... (Poslanci v sále se hlasitě baví. Poslankyně se odmlčela.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. A my tady vlastně teď před sebou nebo v našich systémech máme pozměňovací návrh o 19 stranách, který je úplně tím samým, co je tady kritizováno v samotném vládním návrhu. To znamená, že tento návrh, který potom už máme možnost na garančním výboru pouze buď přijmout, nebo nepřijmout, nebo doporučit jeho přijetí, nebo nedoporučit jeho přijetí, ať jsem úplně přesná, tak už opravdu nemáme šanci ani diskutovat, natož abychom k němu měli připomínkové řízení, aniž bychom měli RIA, abychom věděli dopady toho, jak to bude v tom systému, resp. v té praxi následně opravdu fungovat.

Já se chci tedy zeptat nejenom paní ministryně práce a sociálních věcí, ale i zde přítomného ministra zdravotnictví - jsem ráda, že tady je přítomen, musím to ocenit, tak bych byla ráda, kdyby se k tomu vyjádřil - jakým způsobem tedy dle Ministerstva zdravotnictví ten systém připravený je, jak to dopadne na lékaře, jestli se kloní na stranu těch obav, které lékaři vyjadřují, nejenom lékaři tady mezi námi, kterých tady taky několik máme, a už se vyjádřili, ale opravdu sdružení lékařů, jak se vyjadřují praktičtí lékaři a další skupiny, protože to je naprosto klíčové. Pokud prostě ten systém začne od 1. července nějak jakž takž fungovat - a já se obávám toho, že to bude opravdu s velkými problémy a komplikacemi - tak si uvědomme, že se jedná o období letních prázdnin, jedná se o období dovolených, jedná se prostě ve zdravotnictví taktéž o době, která je určitě v tomto směru náročnější, a mě by zajímalo, jakým způsobem to podle vás dopadne do té praxe a jak se s tím budou schopni lékaři popasovat.

Určitě musím odmítnout ta opakovaná slova, slyšeli jsme je na výboru pro sociální politiku už také od paní poslankyně Gajdůškové, že nesouvisí tento návrh, resp. eNeschopenka, s karenční dobou a jejím zrušením. To už tady ale zaznělo mnohokrát. Musím říci, že to byl jeden z našich požadavků jako opozice, aby karenční doba nebyla zrušena právě bez toho návazného propojení s lepším fungováním vykazování neschopnosti pro zjednodušení té kontroly, pro její pružnější a rychlejší fungování.

Já se také chci připojit k tomu návrhu, který už tady byl zmíněn kolegou Bauerem, totiž abychom ten návrh opravdu vrátili garančnímu výboru k novému projednání v souladu s § 93 odst. 2 jednacího řádu. Myslím si, že to je to minimum, co můžeme v tuto chvíli požadovat, a je to zcela namístě, abychom mohli prodiskutovat takto obsáhlý návrh, komplexní pozměňovací návrh, který prakticky všechno dosavadní znění tohoto návrhu zákona tisku 204 mění. Pokud prostě chcete způsobit opravdu velký nepořádek, když nemůžu použít slovo chaos, protože to je už nedovoleno, nepořádek v tom systému, tak pokračujte takto dál. Dámy a pánové, to nepřinese vůbec nic dobrého. Obávám se, že to ale nikdo z nás přece nechceme, a proto se podle toho také zachovejme, prosím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Pekarová. Nyní tady mám omluvu, pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů. Tak, další v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, ta diskuze, která se tady dnes rozproudila k povinnému zavedení elektronické neschopenky, samozřejmě navazuje na celou řadu diskuzí, které jsme tady vedli k tomuto problému. Musím říct, že jsem měl nachystaný podobný časový exkurz jako vážený kolega Jan Bauer, možná s trochou jedovatých a cynických poznámek. Nebudu to dělat, musím říct, že je potřeba se zabývat spíš těmi fakty.

Takže na úvod za klub KDU-ČSL, možná už to bude také obligátní, řeknu, že KDU-ČSL je velkým příznivcem elektronizace veřejné správy a dalších institucí, zdravotnictví nevyjímaje. Klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje zavedení funkční elektronické neschopenky, která bude vlídná jak k těm, kteří s těmi elektronickými neschopenkami budou pracovat, což jsou zejména zdravotníci, ale samozřejmě i úředníci ČSSZ a také zaměstnavatelé. Bohužel jsem přesvědčený o tom, že ten současný návrh, který dnes projednáváme ve druhém čtení - a už tady bylo mnohokrát řečeno, jaké všechny peripetie ta legislativa týkající se eNeschopenek má za sebou - tak jsem přesvědčen, že tento tisk, tak jak je připraven, a to i s těmi pozměňovacími návrhy, které jsou, a zase jsou žhavé, protože se měnily v průběhu tohoto týdne, tak jsem hluboce přesvědčený o tom, že pokud o tom nebudeme znovu diskutovat ještě v garančním výboru, tak skutečně připravíme časovanou bombu zejména pro zdravotnictví. A jak už tady zaznělo, bude to bohužel ještě v tom nejkritičtějším období, kterým doba dovolených je.

Já jsem aktivní zdravotník a jsem rád, že už tady vystoupil kolega David Kasal. Já ho jenom možná doplním. Skutečně tak jak tady bylo připraveno to údajně jednoduché řešení směrem k těm lékařům, kteří administrují dočasnou pracovní neschopnost, tak to ve skutečnosti rozhodně není. To není tak jednoduché, jak to tady paní ministryně představila a prezentovala. Je potřeba si také uvědomit, že administraci dočasné pracovní neschopnosti podle současně platné legislativy již nemají v gesci pouze praktičtí lékaři. Jsou sice největší skupinou, nicméně dneska tou velkou skupinou jsou i ambulantní specialisté a také nemocniční lékaři, a to jak v té lůžkové péči, tak v ambulantních provozech. Dneska za administraci dočasné pracovní neschopnosti zodpovídá ošetřující lékař. To znamená, že ten problém není pouze na straně praktických lékařů, nicméně Sdružení praktických lékařů k tomu zaujalo jednoznačně negativní postoj, a to i tak daleko - a to už tady dlouho nepamatujeme - že vyhlásili i možnou občanskou neposlušnost. Teď jsem chtěl říct nespokojenost. A já jsem přesvědčený o tom, že tak jak té administrativy na lékařské obci je opravdu čím dál více, že jsou připraveni toto své prohlášení v praxi uplatnit.

Já si myslím - a zase tohle není o slovíčkaření a není to vůbec o nějakých osobních antipatiích vůči paní ministryni, vůbec ne. Tohle směřuji směrem k vládě a k vládní koalici. I tady v kuloárech se hovoří o tom, že vládní koalice v tuto chvíli nemá jasno, jak s tímto problémem naložit. A myslím si, že ten problém nastal ve chvíli, kdy tady došlo k nějakému politickému prohlášení, k politickému závazku, že se zavedení eNeschopenky sváže se zrušením karenční doby. K tomu nikdo tuto vládu nenutil. To bylo její prohlášení ústy pana premiéra. Za těchto okolností jsme se dostali do té situace, ve které v tuto chvíli jsme. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že zavedení eNeschopenky jsme schopni, když napneme všechny síly, v plném rozsahu zavést a uvést do praxe od 1. 1. 2020. Jsem přesvědčený o tom, že to lze stihnout. Ale stihnout to od 1. 7. tohoto roku, když víme, že je dnes 15. března, musíme dokončit ještě třetí čtení ve Sněmovně, i při zkrácených lhůtách to nebude dříve než začátkem dubna nebo koncem března, následuje Senát, kdy dneska již senátoři avizují, že nám vrátí tuto předlohu zpět do Poslanecké sněmovny... Takže reálně jsme schopni dosáhnout toho, kdyby i Sněmovna přehlasovala odmítavé stanovisko Senátu, teď jenom předjímám, ale z časové osy jsme schopni ten zákon dostat do Sbírky zákonů koncem května tohoto roku, a to v tom nejoptimističtějším scénáři.

A co tedy nakládáme na naše zdravotníky? Že budou mít čtyři pět týdnů na přípravu reálného řešení? To si skutečně myslíme, že tohle je zodpovědné? A že 1 7. všichni s velkým nadšením tohle začnou zavádět do praxe? Podle mého názoru si skutečně zahráváme se zdravotnickou obcí, ale také se zdravím pacientů, protože ti zdravotníci musí v prvé řadě léčit. A pokud je budeme uvádět do další a další frustrace - mně je líto teď pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, my občas spolu máme některé spory, ale tady si myslím, že v tom bude nevinně, až bude v letních měsících řešit krizi v českém zdravotnictví. A myslím si, že bavit se o kolapsu, nebo o chaosu, je úplně jedno. Prostě ten projekt není nachystaný tak, aby od 1. 7., byť v postupném náběhu, fungoval.

A pak se chci ještě zeptat, proč ten postupný náběh. Proč to budeme těm zdravotníkům ještě více komplikovat? Proč nejsme schopni se dohodnout na kompletním řešení, byť o půl roku déle? To skutečně je tak obrovský problém, zavést to od 1. 1. v té tzv. plné palbě, aby to fungovalo a abychom se vyvarovali těch možných negativ, která tady evidentně jsou, a ta odborná obec na ně opakovaně upozorňuje?

Já chci požádat, zdvořile požádat vládu, aby tohle přehodnotila. Aby se přiklonila k tomu, abychom tuto předlohu vrátili do garančního výboru, dodiskutovali sporné otázky, vrátili se pak zpět do druhého čtení a připravili zákon, který to bude řešit kompletně. Bylo by to zodpovědné vůči zdravotníkům, České správě sociálního zabezpečení, zaměstnancům a hlavně našim občanům. Takže my podporujeme návrh pana kolegy Bauera, aby se vrátila tato předloha do garančního výboru, a pokud by k tomu nedošlo, tak za klub KDU-ČSL dávám návrh na zamítnutí této novely ve třetím čtení, přičemž avizuji, že jsme ochotni toto stáhnout, pokud skutečně bude ze strany vlády, a beru vládu jako celek, k tomu rozumný přístup a dokážeme se dohodnout na funkčním řešení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní vyzývám pana poslance Pavla Juříčka ještě v obecné rozpravě. Zatím jste poslední přihlášený.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den dámy a pánové, zkusme oddělit formu a obsah. To, co už tady padlo, že se vykostil nějaký návrh zákona a vložilo se to do jiného, už tady zaznělo, že občas se to stává, tak to je ta formální stránka věci. Možná byla dána tím, že paní ministryně měla snahu, aby se ten celý proces urychlil. Ale zkusme se podívat na tu obsahovou stránku věci. Celá Česká republika pravděpodobně ví, že nejdřív mělo být A a to A mělo být eNeschopenka. A to byla podmínka nutná, nikoliv dostačující pro to, aby se zrušila karenční doba. Položme si otázku, kdo je konečný zákazník v tom lobbistickém řetězci. Občan, zaměstnanec... (Odmlka pro velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid!

 

Poslanec Pavel Juříček: - lékař a konečným zákazníkem je přece podnikatel resp. firma, která toho zaměstnance zaměstnává. A ta eNeschopenka vlastně slouží pro to, aby ta firma věděla a mohla se okamžitě zařídit pro to, aby mohla zajistit svoje zakázky. Nakonec když to nepřímo řeknu, tak vlastně konečným zákazníkem je nakonec ministryně financí, a to je výběr daní a Česká republika jako taková a nakonec my všichni jako poslanci jsme z toho přece placeni.

A co se vlastně stalo. Nejdřív se stalo B a teď se diskutuje o tom, zda to A bude v nějaké podobě. Já si myslím, že občas je nutné přiznat, že člověk udělá chybu a že ta chyba se tady stala v průběhu těch předcházejících tří čtyř měsíců, a že proto bychom se měli vrátit k tomu jako k celku. Nechci říct komplexně, protože já to slovo taky nemám rád, ale podívat se na to, že jestliže jsme si řekli, že nejdřív A, a omlouvám se, až na jednu poslankyni to neví, že A byla eNeschopenka, byla to podmínka a prostě takhle to politické rozhodnutí bylo ke zrušení karenční doby, tak samozřejmě abychom my podnikatelé mohli vůbec plnit zakázky, a tím pádem je nakonec plní i ten státní rozpočet, tak přece nemůžeme udělat tak radikální chybu, jak teď vypadá, že bychom udělat mohli. Tak je potřeba přiznat, že chyba se stala, a kdybychom měli být fér, tak si myslím, že koaliční rada by se mohla následně poradit o tom, jestli se posune náběh karenční doby s náběhem eNeschopenky v podobě, která bude funkční. A to si myslím, že to by bylo nejvíc fér pro všechny strany a hlavně pro to, aby podnikatelé mohli mít alespoň nějaký řídicí nástroj k tomu, aby mohli nějakým jiným způsobem nahradit ty lidi, kteří nám samozřejmě v procesu výroby a v procesu organizace práce budou chybět. Já si myslím, že tohle by bylo nejvíc fér.

A jestliže eNeschopenka nebude k 1. 7., tak jak mi nakonec signalizovali i ředitelé České správy sociálního pojištění, že vlastně se to k 1. 7. nedá stihnout, tak teď nevím, jestli se to dá stihnout, nebo nedá stihnout, oba dva, jak ředitel, tak náměstek, u mě byli a říkali, že se to nedá stihnout, tak je potřeba si občas přiznat pravdu a udělat k tomu ten krok, který by byl fér. To znamená svázat tyto dvě věci a říct reálný termín, který může fungovat. A páni doktoři, promiňte, vy jste v tomto procesu, nebo v tom řetězci, jedna ze složek, spíš jako servisní složka, takže vy k tomu samozřejmě musíte také takto přistupovat. Ale to rozhodující je vždycky vnímat, kdo je konečný zákazník všech našich zákonů a procesů, které se snažíme v České republice nastavit.

Ještě jednou. Prosím vás, trošku moudrosti a nikoliv ideologie a mysleme na Českou republiku jako na celek. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. Takže paní poslankyně Aulická, ještě chviličku. Jako první vyzývám na faktickou pana poslance Jiřího Bláhu a připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom doplnit kolegu poslance Juříčka. Když se zavedla karenční doba, tak nám klesla nemocnost ve firmách celorepublikově na polovičku. Poslední tři roky nemocnost neustále stoupá. Je to způsobeno tím, že jsme museli zaměstnat lidi, kteří nechtějí. A já vám řeknu jenom příklad za poslední tři neděle, který se mi udál, abyste měli představu. Jedna zaměstnankyně, aby nemusela čerpat dovolenou, tak odletěla do Brazílie a vzala si tři týdny nemoci. A zaměstnanec, který u nás už nechce pracovat, mi dneska vzkázal, že od pondělka se hází marod a už nepřijde do práce. Takhle fungují někteří nepoctiví zaměstnanci. A věřte, že nejvíc tím trpí ti poctiví, kteří za ně musí pracovat a kteří už to nejsou schopni překousnout, že ti nepoctiví dostávají peníze, náhrady dovolených, náhrady mezd za to, že se válí u moře nebo doma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A jako další prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Adámkovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já musím říci, a je to o mě známo, že mám ráda elektronizaci, mé oddělení patří k těm, které nejčastěji elektronicky používá věci v nemocnici. A tady mi schází jedna věc. Byť jsme samozřejmě služba, ale ta služba, která musí vypsat tu neschopenku, my jsme ji ještě ani neviděli, neviděli jsme ani pilotní projet. A já se domnívám, že vlastně se s tím ani nepočítá, přestože by to samozřejmě bylo možné. Tak já bych byla velmi ráda, kdybychom viděli proces, kterým by vůbec ta elektronická neschopenka měla jít. Protože to, co jsem viděla neoficiálně, upozorňuji, tak tam je povinný údaj zaměstnavatel. Doktor nemá právo, vás upozorňuji, opravdu nemá - a já to nechci ani sledovat, kontrolovat, jestli ten člověk mi hlásí správného zaměstnavatele. To mi nepřísluší. Já od něj nevybírám žádné peníze, já mu poskytuji službu. A já se o něj musím postarat, jestli má slepé střevo, nebo ikterus. A jestli uvede něco nesprávně, není možné zkontrolovat.

Takže bych byla velmi ráda, kdybychom viděli formulář, předpokládaný, elektronický, a mohli s ním tedy pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s faktickou poznámkou se přihlásil ještě pan poslanec Munzar. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Bláhu vaším prostřednictvím. Já jsem ho velmi pozorně poslouchal. On podobný příklad dával na hospodářském výboru, když se projednávalo právě zrušení karenční doby. Jenom nechápu tedy, proč kolegové, kteří mají takovéto zkušenosti - a my jsme ty argumenty slyšeli od pana prezidenta Hospodářské komory přímo na hospodářském výboru - hlasovali pro zrušení karenční doby. A ten důvod, který tam byl řečen, byl, že bude zrušení karenční doby provázáno s funkční eNeschopenkou, že eNeschopenka bude obrana vůči umělé nemocnosti. Teď jsme v situaci, kdy eNeschopenka není funkční, a myslím si, že to úplně neodpovídá tomu tvrzení, když se projednávalo zrušení karenční doby na hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a s další faktickou pan poslanec Bláha. Já se omlouvám paní poslankyni Aulické. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já díky za reakci. Jenom taky na to zareaguji, aby to tady znova zaznělo. Já jsem podpořil zrušení karenční doby z jednoho prostého důvodu. Protože třicet let zaměstnávám lidi. A věřte tomu, že ti zaměstnanci se v tom nevyznají, i když se jim to snažím vysvětlit. Takže to, že nedostanou náhradu první tři dny, tak i ti poctiví berou jako prostě špatně.

Já osobně si myslím, že jsme v čase, kdy je potřeba změnit celý systém důchodového a sociálního zabezpečení. Kdy je potřeba říct těm poctivým, kteří poctivě odvádějí svoje daně, odvody ze sociálního, zdravotního, aby věděli, že když budou poctivě pracovat a vše odvádět, tak že se jim to někde zúročí. Abychom opravdu tyto lidi zvýhodnili, třeba když půjdou do důchodu nebo při jiných příležitostech.

Takže to jsou moje myšlenky, moje pohnutky. Protože v okamžiku, kdy máte 200 lidí a znáte je osobně a mluvíte s nimi, tak se snažíte samozřejmě jim vyjít vstříc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže já prosím paní poslankyni Aulickou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Je to vaše.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už asi nebudu dlouhá. Myslím si, že to, co se tady řeklo, je dostačující. Myslím si, že jsme všichni ze všech stran korektní a že jsme asi nebyli otevření tak, jak ta realita opravdu je. Proto mi dovolte - já jsem vlastně i během té diskuze vložila do systému pozměňovací návrh, který je vlastně totožný s panem kolegou Markem Novákem, a je tam jedna změna. Ta účinnost eNeschopenky se posouvá od 1. 1. 2020. Myslím si, že si všichni dokážeme tak nějak - jak to mám říci otevřeně, nebo možná spíše skrytě - říci, jaká vlastně ta situace v rámci připravenosti eNeschopenky je. Proto doporučuji ji posunout ne od 1. 7., ale od 1. 1. 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa... Není tomu tak. Já tedy obecnou rozpravu... Pardon, pan poslanec Bláha se ještě hlásí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom poprosit, abychom se nad tím zamysleli. Je skvělý, že to chceme posunout. Ale jestli bychom neposunuli i tu karenční dobu. Protože opravdu, jak to tady zaznělo, jestliže nejdřív nebude a, nemůže být b. Protože v ten okamžik to bude neuvěřitelný chaos. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. (Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v sále. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl obrátit na pana poslance Bláhu vaším prostřednictvím. My jsme se už zamysleli, my už jsme to napsali, už je to v systému. Stačí, když budete pro to hlasovat vy a vaši kolegové, a je to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za krátkou faktickou poznámku. V tuto chvíli mám opět vyčerpané faktické poznámky i rozpravu. Takže se znovu ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní navrhovatelka má zájem o závěrečné slovo? (Ne.) Paní zpravodajka? (Ano.) Paní zpravodajka má zájem. Tak prosím, paní zpravodajko, o závěrečné slovo k obecné rozpravě.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, jak obsáhlá ta debata byla, si dovolím pouze vypíchnout dvě věci. A sice že navzdory všem těm sem a tam zpětvzetím usnesení, opětovnému tlačení na to, aby byla zavedena eNeschopenka i v polovičaté podobě od letošního léta, tak se tady stále dokola všichni shodli na tom, že realisticky zvládnutelný je projekt funkční, kvalitní eNeschopenky od 1. ledna 2020. Myslím, že tento jednoduchý fakt je něco, co by mělo být závěrem té dnešní debaty. První leden 2020, k němu směřující postupné testování elektronické neschopenky a žádné plané sliby a marné trápení lékařů obavami, co nastane od 1. července. Skutečně ta slova o možném dalším hřebíčku do rakve českého zdravotnictví nejsou přehnaná a není naprosto zřejmé, o co se opírá ta zoufalá snaha protlačit termín 1. července. Ještě jednou shrnuji, že realistický je ten 1. leden.

Potom ještě jedna poznámka k té proběhnuvší debatě. V podstatě, o co jde, je nejenom samotná eNeschopenka, ale i to, že ten původní senátní tisk 204, který dnes diskutujeme a který bude patrně obohacen o mnoho komplexních pozměňovacích návrhů, vlastně rušil legislativní ukotvení takzvaného JISPSV, velice důležitého jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí právě pro digitalizaci klíčových agend našeho státu. Já bych ráda jenom zdůraznila, že vlastně v tom celém fungování do budoucna je velice důležitá Česká správa sociálního zabezpečení, a proto v podrobné rozpravě ještě načtu pozměňovací návrh kolegy, který se věnuje právě tomu, aby bylo vůbec možné provozováním některých informačních systémů ČSSZ pověřit.

Tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Uvidíme, jestli se k podrobné rozpravě dostaneme.

To byla závěrečná slova a nyní nás čeká hlasování o návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání. Slyším žádost o odhlášení, také vás svolám. (Gong.) Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pro ty, kteří přicházejí do sálu, opakuji, že budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Již jsem odhlašoval. (Poslanec Kubíček hovoří k předsedajícímu mimo mikrofon: Poprosím pět minut přestávku.)

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Jménem poslaneckého klubu ANO žádám o pět minut přestávky na jeho poradu. Pojďte ven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. V tom případě vyhlašuji přestávku do 13.16 hodin na žádost poslaneckého klubu ANO.

 

(Jednání přerušeno od 13.11 do 13.16 hodin.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 13.16 hodin. Připravená přestávka končí, takže bychom se měli vrátit k jednání. Přicházejí poslanci klubu ANO ze svojí přestávky. Nevím, jestli nám bude chtít někdo sdělit záměry, nicméně načase je hlasovat. Je zde žádost o odhlášení. Znovu vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Až se nám počet ustálí, budeme hlasovat. Vypadá to, že jsme tady všichni.

 

Takže zopakuji - budeme hlasovat o tom, že vrátíme návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 296. Přihlášeno je 137 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 15. Návrh nebyl přijat.

 

Počkám, jestli budou nějaké protesty proti výsledku, ale nevypadá to, takže bychom pokračovali.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo jsou přihlášeni poslanci Novák Marek, paní poslankyně Richterová, pan poslanec Bauer, paní poslankyně Aulická a pan poslanec Kaňkovský. Prosím, aby přišli a přečetli své návrhy nebo svá vystoupení. Pan poslanec Novák. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo... (Odmlka kvůli hluku.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím sněmovnu o klid. Já vím, že to bylo vzrušující hlasování, ale myslím, že jsme se posunuli již za něj a můžeme pokračovat v klidu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 2398. Jedná se o pozměňovací návrh, který jsem tady v obecné rozpravě představil. A dále tímto podávám návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni Richterovou. Pan poslanec Stanjura s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je úplně nová informace, že nám ještě chcete zkrátit lhůtu na projednání. Po tom všem, co tady zaznělo, to považuji za nehoráznost a musíme na tuto situaci reagovat. Dovolte, abych si vzal přestávku na jednání klubu ODS v délce 45 minut. Děkuji. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže zde máme žádost o přestávku, proti které, předpokládám, nikdo nic nenamítá. To by znamenalo, že bychom se měli vrátit do sálu ve 14.05. Nicméně vzhledem k tomu, že je běžný zvyk v pátek ve dvě hodiny končit, bych dnešní jednání ukončil. Sejdeme se ve variabilním týdnu v úterý ve dvě hodiny. Přeji vám příjemný víkend.

 

(Jednání skončilo ve 13.20 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP