(15.20 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Dále platný zákon vyjmenovává příkladmo okruhy, které rada projednává. Je to například soulad realizace programů vůči dohodě o partnerství a strategickým dokumentům českým i evropským, rozhraní a návaznost mezi programy se zaměřením na zajištění synergických efektů. Rada také podle zákona projednává rozdělení finančních prostředků mezi operačními programy a návrh změn tohoto rozdělení, které pak následně schvaluje vláda.

Zákon pevně stanoví, že radě předsedá premiér. Statut rady pak uvádí, že v případě nepřítomnosti předsedy rady ho zastupuje a jednání řídí výkonný místopředseda, kterým je podle statutu ministr nebo ministryně pro místní rozvoj. Vzhledem k tomu, že rada je poradním orgánem vlády, navrhuje se nově svěřit zákonem vládě možnost určit si svým usnesením, který člen vlády radu povede. Vláda proto Parlamentu navrhuje velmi stručnou novelu spočívající v nahrazení slova "předseda" slovem "člen". Tato změna umožní, že si vláda flexibilně sama rozhodne o tom, který z jejích členů bude řídit jednání rady jako jejího poradního orgánu.

Vzhledem na stručnost novelizace zákona navrhuji Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Jan Kubík.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Obsah sněmovního tisku 367 je velmi stručný. Návrh spočívá ve změně jediného slova, a to konkrétně výměny slova "předseda" za slovo "člen" v § 18 odst. 8 tohoto zákona. Vládu jako předkladatele návrhu vedly k navržení této změny zkušenosti s praktickou realizací dosavadní právní úpravy. Stávající znění zákona upravuje mj. existenci náplň činnosti Rady pro evropské strukturální a investiční fondy jako poradního orgánu vlády. Náplní činnosti rady je posuzovat koncepční i aktuální otázky spojené s čerpáním evropských fondů před tím, než jsou takové otázky předloženy k projednání a rozhodnutí vládě. Rada nerozhoduje, ale po diskusi a důkladném projednání navrhuje vládě systémová opatření týkající se evropských fondů. Vláda pak na návrh Ministerstva pro místní rozvoj, které je koordinátorem politiky soudržnosti v podmínkách České republiky, schvaluje příslušná rozhodnutí, například rozdělení evropských finančních prostředků mezi operační programy a podobně.

Podle stávající právní úpravy je předsedou rady premiér a členy rady jsou pak zástupci ústředních orgánů státní správy a zástupci vládních poradních a pracovních orgánů. Podrobnosti upravující složení, působnost, organizaci a činnost rady stanoví statut rady, který schvaluje vláda. Toto dosavadní určení výhradně osoby premiéra jako předsedy rady není dostatečně flexibilní z pohledu faktického fungování rady vzhledem k její náplni činnosti a charakteru projednávaných materiálů. Vzhledem k tomu, že rada je poradním orgánem vlády, navrhuje se svěřit zákonem vládě možnost si určit svým usnesením, který člen vlády radu povede jako její předseda. Vládní návrh proto obsahuje stručnou novelu spočívající v nahrazení slova "předseda" slovem "člen". Tato změna umožní, že si následně vláda flexibilně sama rozhodne, který z jejích členů bude vést jednání rady jako jejího poradního orgánu.

Jedná se o vládní návrh, který vláda schválila dne 17. prosince 2018 pod svým usnesením č. 871 se souhlasným doporučením předsedy Legislativní rady vlády a s doporučením, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení. Vzhledem k cíli návrhu, kterým je zpružnění fungování poradního orgánu vlády v oblasti evropských fondů, a s ohledem na stručnost návrhu doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí tohoto návrhu zákona již v prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Chtěl bych krátce vystoupit v obecné rozpravě k věci této vládní novely měnící jedno slovo v zákoně. Zákon jako takový je napsán správně. Problém je někde úplně jinde. Ten problém je v tom, že premiér České republiky Andrej Babiš je v prokazatelném střetu zájmů s finančním nařízením Evropské unie. Ví to poslanecký klub Pirátů, ví to Transparency International, vědí to některé kluby ve Sněmovně. A ke stejnému závěru došel i právní servis Evropské komise. A tady problém není ten, že premiér České republiky se může podílet, a asi by se správně měl podílet na formování dotační politiky Evropské unie směrem k České republice, to je správně. Problém je přece v momentě, kdy firmy premiéra České republiky uklizené ve svěřeneckém fondu jsou největšími poběrateli těchto dotací. A Evropská komise velmi intenzivně reagovala. Šetří historické vyplácení dotačních programů v rámci České republiky. Komisař Oettinger jasně vyzval pana premiéra, ať vyřeší svůj střet zájmů. A co na to řekl pan premiér? Pan premiér řekl: tak já v momentě, kdy se to bude projednávat, půjdu za dveře. Já bych tedy chtěl, aby premiér České republiky v momentě, kdy se projednávají takovéto objemy financí, nebyl za dveřmi, aby mohl být v souladu s evropskou legislativou v tom sále a podílet se na tom. A to skutečně změnou jednoho slova tento problém nevyřeší.

Podle mě to je poměrně laciné gesto směrem k Evropské komisi, která bohužel na některé zákony v České republice pohlíží takovým tím stylem zaškrtnout - má. Proto Česká republika, jak se schvalují zákony, roste na žebříčku boje proti korupci směrem nahoru. My bojujeme proti korupci. Ale ten žebříček je kvantitativní. Máte zákon, který to řeší? Ano, fajfka máme, jste o level výš. To, jestli ten zákon skutečně řeší střet zájmů nebo boj proti korupci, tam už minimálně třeba audience, která sleduje ty věci v médiích, nedohlídne. A dostáváme se tedy k této změně, která de facto, a zaznělo to tady i od paní ministryně, i od pana zpravodaje, ve věci nic neřeší. ESIF je orgánem poradním. Kde se tedy následně rozhoduje? Ano, rozhoduje se opět na vládě v gesci premiéra a v gesci jednotlivých ministerstev.

My si myslíme, že tento krok je pouze gestem. Nicméně pokud vláda chce tento zákon otevřít, my už jsme předali legislativu našim analytikům, jestli se tam skutečně nedá změnit něco, co by ten problém alespoň částečně řešilo. Já jsem měl možnost o tom mluvit se zástupci dalších poslaneckých klubů a v zastoupení hovořím i za ODS a TOP 09, my v tuto chvíli vetujeme návrh tohoto zákona v devadesátce a podíváme se více na to, jestli nemůžeme udělat skutečné kroky v rámci otevření této legislativy, které by nějakým způsobem narovnaly ten tristní stav střetu zájmů pana premiéra Babiše. Nehovořím v tuto chvíli o lex Babiš. V tuto chvíli hovořím o finančním nařízení Evropské unie, které pochází z léta roku 2018. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Pan předseda Bartoš tady v úvodu své řeči vyjmenoval, kdo všechno si je vědom střetu zájmů našeho premiéra. Myslím, že dobrá zpráva je, že i vláda si je toho vědoma. Tento návrh zákona jasně ukazuje, že i vláda České republiky si je toho vědoma. Sice to řešení je v duchu českého přísloví, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Už vidím ty odbojné ministry v poradním odboru, kteří prosazují úplně něco jiného, než chce premiér Andrej Babiš. To je fakt na večerníček nebo na nějakou pohádkovou tvorbu. Ale myslím, že úplně stačí, když tady pan zpravodaj řekne, tento návrh zákona spočívá ve změně jednoho slova. Děkuju pěkně. Takové návrhy zákonů si nechte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně nebo ze strany pana zpravodaje. Není. Vzhledem k tomu, že do této chvíle nebyla podána námitka proti projednávání podle... (Reakce z pléna.) Byla? Tak se omlouvám, zrovna to jsem tedy vynechal. Tak ještě jednou hluboká omluva. Budeme tedy pokračovat standardním způsobem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP