Úterý 16. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v podrobné rozpravě v pátek 15. března letošního roku na 27. schůzi. Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové, že už zaujala místo u stolku zpravodajů, totéž pro pana poslance Lukáše Kolaříka, který je zpravodajem, když ho jako zpravodaje zastupovala paní poslankyně Olga Richterová na zmíněné schůzi, na které byl tento bod přerušen.

Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Já tady mám přihlášku do rozpravy obecné, ale to nemohu vyslyšet, protože kolega Válek je sice přihlášen do obecné rozpravy, ale obecná rozprava byla ukončena, probíhá rozprava podrobná, do které je jako první přihlášen pan poslanec Roman Sklenák, ale vidím paní ministryni a pana předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tak se omlouvám paní ministryni, ale pan poslanec Vít Rakušan má technickou, resp. připomínku k elektronickému zápisu k hlasování k poslednímu bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane místopředsedo, jedná se nikoliv o poslední bod, ale o hlasování číslo 16. Byl jsem upozorněn na to, že v záznamu mám, že jsem se hlasování zdržel. Chtěl bych říci, že v hlasování 16 jsem hlasoval pro daný návrh. Nežádám opakování hlasování, pouze bych prosil o opravu záznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Bude ve stenozáznamu určitě provedeno. Nyní tedy v podrobné rozpravě jako první s přednostním právem ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, já vám zjednám klid v sále, aby tady nebyl tak nepatřičný hluk, a opravdu žádám kolegy a kolegyně, aby buď zaujali místo, které podle schváleného zasedacího pořádku jim náleží, anebo aby debaty vedli v předsálí. Myslím to úplně vážně!

Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože už je to více než měsíc, tak jen připomínám a shrnuji vše, co proběhlo. Já podporuji tu verzi plné eNeschopenky k 1. lednu. Podle mě by to projednání mělo proběhnout co nejdříve, tak aby panovala právní jistota. A zároveň bych chtěla podotknout, že podporuji komplexní pozměňovací návrh pana poslance Romana Sklenáka, který zajistí to, aby byla eNeschopenka k 1. lednu 2020 plně funkční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové. Budeme pokračovat nyní vystoupením pana poslance Romana Sklenáka a připraví se Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se tedy v podrobné rozpravě tímto přihlásil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden pod číslem 2481. A dovolte mi pár slov, byť tedy o tom návrhu už se delší dobu vedou ať už zde, nebo na výboru, nebo v kuloárech diskuze. Pozměňovacích návrhů, které budou načteny v této podrobné rozpravě, bude více.

Samozřejmě podrobné zdůvodnění ten návrh obsahuje, nicméně kdybych tedy měl říct ty hlavní body, v čem se tedy zejména odlišuje od ostatních, tak mimo to, tak jak bylo avizováno, že tedy celý projekt eNeschopenky zavádí jednotně s účinností od 1. ledna 2020, to je to nejzásadnější, tudíž vynechává tu přechodnou fázi od července letošního roku, tak v podstatě předpokládá, že tisk 333 nebude už přijímán, a v podstatě do tohoto komplexního návrhu jsou zapracovány částečně i ty myšlenky z tisku 333.

Co je také důležité v tomto komplexním pozměňovacím návrhu a čím se liší, je, že zavádí spolupráci mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Státním ústavem pro kontrolu léčiv tím, že za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře je Česká správa sociálního zabezpečení oprávněna využívat přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb, které vydává SÚKL.

A další důležitý bod je ten, že k účinnosti 1. ledna 2020 se nevztahuje začlenění informačních systémů České správy sociálního zabezpečení do jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí, a tam v podstatě se předpokládá nebo je navrhována účinnost tohoto přechodu k 1. lednu roku 2022.

Jinak samozřejmě ten komplexní pozměňovací návrh je velmi obsáhlý a mohl bych zdůvodňovat jednotlivé paragrafy, ale jak jsem řekl, je to vše obsaženo v odůvodnění, a to, co jsem zde představil, to jsou základními body, kterými se odlišuje od těch ostatních, aspoň jak jsem měl možnost si je prohlédnout, tak jak jsou vloženy do systému. Takže v tuto chvíli děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Nyní pan poslanec Jan Bauer v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, já bych se chtěl nejprve tímto přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 2381, který jsem zanesl do systému.

Diskuze tady už je drahnou dobu dlouhá, takže jenom oživím podstatu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to zajištění dodržení slibu vlády daného osobně předsedou vlády Andrejem Babišem, že současně se zrušením tzv. karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka. Tak jak jsem dnes sledoval tiskové konference všech dvou vládních stran, ale i tiskovou konferenci dalších parlamentních stran, tak jsem přesvědčen, že opravdu k tomuto slibu nedojde, a z tohoto důvodu navrhuji účinnost zákona č. 32/2019 Sb. nově ve třech variantách, které si všichni můžete přečíst v samotném pozměňovacím návrhu. A to je asi vše.

Já jsem předpokládal, že někdo především z řad hnutí ANO vystoupí, a přestože jsem si vědom toho, že diskuze a priori není pouze o karenční době a je především o eNeschopence, tak že tady férově a čestně zazní informace o tom, jakým způsobem se především zástupci hnutí ANO postaví k tomuto veřejnému slibu. Já tedy zatím nikoho z řad ministrů, potažmo premiéra bohužel nevidím, tak se této odpovědi asi nedočkám, ale možná, že ta odpověď padne při projednávání tohoto návrhu zákona během třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bauerovi. Nyní paní poslankyně Hana Aulická, připraví se Marek Novák. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já asi budu krátká. Dovolím si přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 2399, který byl vložen ke sněmovnímu tisku 204, a je to vlastně určitá alternativa k pozměňovacímu návrhu kolegy Nováka a měním tam datum od 1. 1. 2020, tak jak by bylo vlastně pro tento předložený návrh nejlepší. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Nyní pan Marek Novák, připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, při posledním projednávání tohoto tisku jsem podal návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů. Tento svůj návrh tímto beru zpět.

Dále jsem předložil komplexní pozměňovací návrh, který je evidován v systému pod číslem 2398. Vzhledem k tomu, že došlo k časové prodlevě v rámci projednávání tohoto tisku, tento svůj návrh beru zpět a přihlašuji se k aktuálnímu znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, který jsem do systému vložil pod číslem 2636.

V krátkosti dvě změny, ke kterým došlo v tomto komplexním pozměňovacího návrhu. Ta první je využití elektronického klíče, který dnes využívají lékaři pro přístup k eReceptu, tak aby bylo možno tento klíč využít vlastně i k eNeschopence. To je jedna změna. A druhá změna v rámci právě té časové prodlevy, je tam změna účinnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Novákovi a nyní pan poslanec Pavel Juříček, připraví se pan poslanec Jiří Ventruba. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se zdá, že v politice slovo neplatí, tak když už tedy bude k 1. 1. 2020 eNeschopenka snad funkční, tak já se dovolím přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod č. 2617, který jsem načetl. Je ve dvou variantách: aby zaměstnavatelé, kteří jsou klíčoví tady v tomto procesu, mohli buď prostřednictvím - což je varianta č. 1 - prostřednictvím lékaře získat tu informaci, že ten den, protože Česká správa sociálního pojištění (zabezpečení) na hospodářském výboru garantovala, že tam bude ve formuláři, tam bude už předpis, kdo je zaměstnavatel. Takže lékaři nebudou muset cokoliv vypisovat. A pokud by tato varianta neprošla, a samozřejmě že by to ještě zvýšilo jistou míru zodpovědnosti lékařů vůči zaměstnavateli, to, že nebudou, řekněme, ty metody zneužití tak snadno, řekněme, volné a frivolní, tak ještě druhá varianta, že v případě, kdyby tato varianta neprošla, tak varianta č. 2 je, aby prostřednictvím České správy sociálního pojištění (zabezpečení) získal zaměstnavatel ten den tu informaci totožnou, tak aby se mohl na situaci podívat. Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi za jeho vystoupení. Ještě než dám slovo panu kolegu Jiřímu Ventrubovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z dnešního jednání od 16 do 17 hodin. Prosím, pan kolega Ventruba. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, protože jak bylo řečeno na úvod tohoto našeho bodu, tak sněmovní tisk 333 byl dneska vypuštěn a bylo to vloženo do tohoto jednání, a protože jak dobře víte, tak garančním výborem sněmovního tisku 333 byl sociální výbor, ale na starosti jako další výbor byl výbor zdravotní, jehož jsem byl zpravodajem, tak mi dovolte, a měl jsem k tomu i zmocnění zdravotního výboru, abych přečetl usnesení našeho jednání o tomto bodu 333 z 3. dubna 2019 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jako tedy sněmovní tisk 333.

Po úvodním slovu ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., ústředního ředitele ČSSZ Mgr. Františka Boháčka, zpravodajské zprávě poslance doktora Jiřího Ventruby, CSc., a po rozpravě výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 333, za druhé zmocňuje zpravodaje výboru poslance doktora Jiřího Ventrubu, CSc., aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem nyní učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Ventrubovi. Nyní pan zpravodaj pan poslanec Lukáš Kolářík v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych vás seznámil se svými dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto tisku.

Jeden je pod sněmovním dokumentem 2396. V důvodové zprávě je avizováno, že je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Maxové, která nakonec svůj pozměňovací návrh nenačetla. Takže já bych chtěl tedy upřesnit, že se týká i komplexního pozměňovacího návrhu pana Nováka a rovněž tak komplexního pozměňovacího návrhu pana kolegy Sklenáka. Tento můj návrh zavádí možnost ministerstva pověřit fungováním některých systémů Českou správu sociálního zabezpečení, abychom tak dostali tu jednotnou datovou základnu dohromady.

Dále tam mám druhý pozměňovací návrh, ten je pod sněmovním dokumentem 2632, a je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana Sklenáka, který právě tu část, která se věnuje jednotnému informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí, kde pan Sklenák navrhuje tu účinnost od roku 2022, tak ten můj návrh ji zkracuje na rok 2021. Myslím si, že by nebylo vhodné účinnost posouvat mezi volebními obdobími a bylo by myslím fér nějakým způsobem ty systémy dokončit ještě před novými volbami, aby se ministerstvo předávalo, případně, pokud se bude předávat, v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu podrobnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj? Není tomu tak.

Návrh, který mohl být hlasován na konci druhého čtení, tedy zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, pana poslance Marka Nováka byl vzat zpět a nemám jiný návrh, kterým bychom se mohli ve druhém čtení zabývat, proto druhé čtení končím. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP