Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

170.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Přeji hezký den, vážené dámy a pánové. První volební bod je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna 2019 do 12 hodin od poslaneckých klubů návrhy na odvolání, rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Ve stanovených lhůtách poslanecké kluby předložily následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, které jsou zpracovány v usnesení volební komise číslo 115 ze dne 16. dubna 2019.

K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že

I. konstatuje, že obdržela od poslaneckých klubů následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny:

Návrh na odvolání. Ze zemědělského výboru Marian Bojko nezařazení. Z kontrolního výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný nezařazení. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný nezařazení, Václav Klaus nezařazení. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová nezařazení. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný nezařazení.

A rezignace. Z rozpočtového výboru Jaroslav Foldyna ČSSD. Ze zahraničního výboru Karel Krejza ODS.

A z nominací. Ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá - ANO. Ze zemědělského výboru Monika Jarošová - SPD. Z kontrolního výboru Lucie Šafránková - SPD. Z rozpočtového výboru je to Lubomír Španěl - SPD a Václav Votava z ČSSD. Z výboru pro evropské záležitosti Jana Levová - SPD. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Podal - SPD a Karel Krejza - ODS. Z výboru pro bezpečnost Jaroslav Foldyna - ČSSD. Ze zahraničního výboru Petr Beitl - ODS. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová - SPD. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková - SPD;

II. navrhuje výše uvedené změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny provést volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že hlasování o rezignaci a nominacích poslanců do výborů bude provedeno samostatně a hlasování o návrhu na odvolání také samostatně.

Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala odvolání poslanců, následně dalším hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do ní přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych tady vznesl pár návrhů. Já jsem v průběhu dnešního dopoledne obešel většinu předsedů poslaneckých klubů a poprosil jsem je o následující záležitost. Vzhledem k tomu, že včera vlastně skládali slib dva noví poslanci a my jsme za hnutí ANO nestihli předložit konkrétní návrhy na změny v orgánech Sněmovny, tak bych chtěl poprosit, a už jsem to konzultoval i s paní místopředsedkyní volební komise, abychom neukončovali dneska tento bod a přerušili ho až na závěr po tom, co proběhnou vlastně všechny procedury, které mají dneska proběhnout, a na závěr tento bod přerušili do příštího pátku do devíti hodin, tak abychom mohli ty změny, které my navrhneme, které se budou týkat, nevím, jak ostatní kluby, ale našich poslanců, mohli doprojednat v ten pátek v devět hodin, kde se nepředpokládají žádná třetí čtení. To je první věc.

Druhá věc. V ten pátek příští týden uběhnou lhůty i pro další tajné volby, jako je ÚSTR, Vinařský fond, Rada ČTK a další. Takže tam by bylo možno to vlastně spojit do jednoho bloku a provést i ty tajné volby.

Takže to jsou moje dvě prosby vlastně na vás a na místopředsedkyni volební komise, aby to takto, pokud s tím bude souhlas na závěr té naší debaty, po odvolení všech těch záležitostí navrhla.

A pokud se týká toho konkrétního materiálu změny v orgánech Sněmovny, které teď budeme řešit, tak navrhuji za náš klub, abychom ty věci řešili po jménech. To znamená, aby to nebylo v těch třech blocích, ale aby to bylo vlastně po konkrétních jménech, jak odvolání, tak rezignace, tak následná volba našich kolegů do těch výborů. Samozřejmě veřejně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, rozumím. Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Majerová, po ní pan poslanec Klaus. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem se rozhodla vystoupit, abych vysvětlila svůj postoj a svůj důvod, který mě vede k tomu, že nemohu hlasovat pro odvolání Václava Klause ze školského výboru.

Co se myšlenky obsazování klíčových sněmovních postů týče, vždycky jsem byla zastáncem odbornosti a kvalifikovanosti kandidátů. V případě změny ve vedení školského výboru se na mne jako na bývalou učitelku a také poslankyni daného výboru obracela celá řada odborných organizací, ředitelů škol i učitelů s tím, že nyní je ve vedení na dané téma největší odborník a jakákoliv změna rozhodně nebude ku prospěchu školství. Já osobně zastávám totožný názor. Tady se pro mě totiž již dávno nejedná o vnitrostranický problém, interní téma ODS. A já jsem vždy hlasovala podle svého vědomí a svědomí, jak to po mě vyžaduje Ústava, a budu tak činit vždy, neboť je to moje zodpovědnost vůči občanům, kteří mě vyslali do Sněmovny, stejně jako zodpovědnost vůči odborné veřejnosti.

Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být. Děkuji vám. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Zasunuje schůdek pro menší postavy pod řečniště.) Pardon, já jsem zandaval ten pultík.

Děkuji za slovo. Chtěl bych vám vyjádřit, paní poslankyně, která jste hovořila přede mnou, svůj hold za tenhle pevný postoj, za to, že opravdu pro vás vždycky byla odbornost na tom prvním místě. Já mám před sebou sjetinu, jak jste hlasovala o potvrzení předsedů výborů bezpečnostního, rozpočtového a řady dalších, a konečně teď vím, co pokládáte za odbornost. Děkuji vám za tuto informaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já se také vyjádřím. Je to taková vážná atmosféra. Sledujeme třetí díl seriálu odvolávání mojí osoby ze školského výboru. Pro diváky, kteří neviděli první a druhý díl, je uklidním, že jako v každém správném seriálu to nevadí a velice rychle se i v tom třetím díle dostanete do děje.

Zpráva do českých sboroven je jasná. Občanská demokratická strana ve spolupráci s exministryní Valachovou a dalšími mě prostě odvolávají ze školského výboru. To je ta zpráva, to v těch sborovnách doufám bude dostatečně slyšet. Ta koalice není náhodná, protože byl jste to vy, pane předsedo (k předsedajícímu Petru Fialovi), který otevřel dveře inkluzi do českého školství tehdy jako ministr školství. Neudělal jste to s takovou vervou jako vaše následovkyně, spíš tak rozpačitě a neutrálně, jak je vaším zvykem, ale byl jste to vy. Čili tato inkluzivní koalice je teď ta, která tuto změnu činí.

Druhé, co chci říci. Neodvolávají mě z předsedy školského výboru, ale z člena, protože předsedu si volí výbor v tajném hlasování. A tam se Občanské demokratické straně nepodařilo postavit takového kandidáta, který by získal dostatek hlasů. Ať už byl ten důvod čtrnáct veřejných placených funkcí pana kandidáta Baxy, jak tam někdo uváděl, nebo nějaký jiný, to já nevím, ale zkrátka v tajné volbě, což je svátek demokracie, předseda zvolen nebyl, takže nyní je potřeba veřejně mě odvolat ze školského výboru.

Řeknu k tomu asi tolik. Já jsem celoživotní učitel, takže takový ten aspekt, že já odejdu ze školského výboru a půjdu do - já nevím, výboru životního prostředí, má podobnou logiku, jak kdyby pan poslanec Válek, který je lékař byl odvolán ze zdravotního výboru, paní poslankyně Válková, která je erudovaná právnička z ústavněprávního, pan Kalousek, který teď hovořil z rozpočtového jako bývalý ministr financí, a pan Bartoš, který ještě v životě neopustil město, byl jmenován třeba do zemědělského výboru. (Velké pobavení, smích, potlesk.) To je taková jakoby logika, která dle mého názoru není úplně příliš odborná, a teď má být korunována tím, že pan Krejza, který je obchodník s akciemi, bude jmenován do výboru školského.

Jako já jsem úplně v pohodě. Já klidně budu dva a půl roku teď řídit parlamentní multikáru, nebo co mi přidělíte. Já to zvládnu, budu mít víc času. Ale chtěl bych vás jenom poprosit, už nikdy nehovořte o nějakých věcných tématech a o odbornosti a o takovýchto věcech. Už nikdy! Mluvte o politických dohodách, mluvte o korytech, mluvte o handlech. Pan Stanjura tady pobíhal po klubu ANO a sliboval ústupky v EET výměnou za toto hlasování. Čili o tom klidně mluvte, ale už nikdy nemluvte o věcných řešeních. Mluvte také o moralizování. Tam je myslím silná vaše pozice.

Já jsem zaznamenal několik výroků, když jste hodnotil (k předsedajícímu Petru Fialovi), kdo jak hlasoval v tajné volbě na školském výboru. Jako logik pro to mám dvě vysvětlení. Jedno je, že jste ležel schovaný ve volební urně a sledoval, jak kdo hlasoval, abyste o tom informoval veřejnost. V tom případě by se tím měl zabývat mandátový a imunitní výbor. (Pobavení, smích v sále.) V druhém případě jste lhal, netušíte nic, a jak jsem poslouchal paní poslankyni Majerovou, tak asi to bylo maličko jinak, než co jste sděloval tady veřejnosti před chvílí.

Je to poměrně zajímavá věc. A také vám vysvětlím jeden rozdíl. Já si vážím všech českých občanů, všech voličů, a také z tohoto důvodu respektuji naprosto všechny jejich zástupce zde ve Sněmovně. Pro vás (ukazuje na předsedajícího) je nadpoloviční většina českých voličů jakýsi póvl a neustále útočíte zde na jejich všechny možné zástupce a mlátíte je tady s tím po hlavě.

Takže v této věci bych vám rád řekl (stále k předsedajícímu), že vy sám jste byl zvolen koalicí ANO, SPD, KSČ, jinak to matematicky nevychází. Dokonce v té šesté volbě, kdy se to tady řešilo, jste si to tady nějak vybrečel. Takže až bude pokračovat debata, tak bych vás rád poprosil, abyste nám řekl, s kým jste upekl tuto svoji volbu, zda s panem Babišem, že vás nakonec podpořili, nebo s panem Filipem, nebo s panem Okamurou, nebo jak to tedy přesně bylo.

Takže já samozřejmě vyčkám rozhodnutí Sněmovny. Všem vám děkuji za případnou podporu a to je tak asi zatím všechno. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče za vaše vystoupení. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Černohorský. A pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že na začátku tohoto volebního období byly udělány dohody. Ty dohody platí. A myslím si, že odborníků na školství v této Sněmovně, kteří minimálně dosahují kvalit pana poslance Klause, je tady spousta i z jiných klubů. KDU-ČSL prostě bude ctít dohody a tím to hasne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl reagovat na pana poslance Klause prostřednictvím pana předsedajícího. ODS při volbě pana předsedajícího, pana Fialy, nepotřebovala hlasy komunistů a SPD, protože my jsme již na začátku řekli, že tím, že je v podstatě navržen druhým nejsilnějším klubem, tak by podle nás měl mít místo místopředsedy, a proto jsme ho ve všech volbách podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. (Odpověď z pléna.) Tak v tom případě paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem v rozpravě pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla ohradit prostřednictvím předsedajícího vůči trapných a ubohým osobním výpadům pana poslance Klause na mou osobu. Co se týká jeho výměny nebo nevýměny v čele školského výboru, je mi to upřímně jedno.

Celou dobu se velmi korektně vyjadřuji tak, že se jako poslankyně - mimochodem slyšeli jsme tady, že pan Klaus vaším prostřednictvím velice respektuje (důrazně), respektuje úplně všechny tady v tom sále, všechny nás respektuje, bohužel to nejde vidět v rámci jeho chování a jeho vystupování. A já jenom jako poslankyně respektuji, že tato Poslanecká sněmovna má nějaké zvyklosti, má nějakou tradici, má nějaké dohody. To je všechno. V životě jsem se nedopustila žádného osobního výpadu vůči panu Klausovi mladšímu. A musím říct, že už mě přestávají bavit jeho osobní výpady. A tato debata není o společném vzdělávání, je o něčem víc. Je o tom, jak se tady vzájemně ve Sněmovně k sobě chováme, a je o tom, že si tady poslanec Parlamentu ČR bral do úst, v rámci rozpravy na půdě Sněmovny do úst židovské transporty. Neštítil se toho! O tom je tato debata! (Rozčileně. Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní následují faktické poznámky poslanců Raise, Jurečky a Klause. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit tu skutečnost, že ANO samozřejmě respektuje to, že ODS patří předsednictví, ale zastavil bych se tady nad tím, co říkal pan kolega z Pirátů, že je tady odborníků dost. Oni jsou tady odborníci a odborníci. Já ve školství plus minus 40 let funguji a je v tom obrovský rozdíl. A musím říct, že se pod předsednictvím kolegy Klause v podstatě dobře pracovalo. I když tam byly konflikty, tak tam byl jasný cíl. Byl bych velmi rád, aby tam byl skutečně někdo, kdo je renomovaný. To se prostě nezíská jenom tím, že ho tam někdo dosadí. To se získá prací. A to si nejsem jistý, jestli to teď zrovna nelikvidujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji poslanci Raisovi. Poslanec Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pokusím se být stručný. Že má někdo odbornost a znalosti, neznamená, že má lidskost a dobrý vnitřní charakter. A to si myslím, že tady teď trošku je vidět i na té diskusi, kterou odstartoval příměr s těmi transporty Židů. Myslím si, že člověk, který se profiluje právě v oblasti školství, by měl mít i tuto lidskou stránku věci v nějaké vnitřní rovnováze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jenom stručně. Chtěl jsem poděkovat poslankyni Valachové, že vystoupila v diskusi, upřímně. A za druhé k panu Jurečkovi. Takové ty morální rozměry. Víte... jak lidé, kteří vyznávají křesťanské hodnoty, kdo to nakonec sečte, kdo má jaké morální rozměry. Nepovažuji vás v tomto za člověka, který by to měl zhodnocovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já ty emoce převedu do řeči zákona. Zákon o jednacím řádu říká, že místa v jednotlivých výborech, komisích či ostatních orgánech Poslanecké sněmovny se po volbách rozdělují mezi poslanecké kluby na základě výsledků voleb. Všechny kluby po volbách v roce 2017 obdržely tabulku, kterou zpracovala Kancelář Poslanecké sněmovny, kde v jednom sloupci byla velikost výboru, v tom řádku byl počet míst pro jednotlivé kluby podle toho, o jak velkých výborech rozhodne Poslanecká sněmovna. Myslím, že to měli k dispozici všichni předsedové klubů, myslím, že i všichni členové klubů.

Na základě toho jsme po zahájení činnosti na ustavující schůzi nominovali jednotlivými kluby určený počet členů školského výboru, ale bylo na zodpovědnosti a je na zodpovědnosti každého poslaneckého klubu, koho kam pošle. To znamená, o počtech členů ve výborech, komisích, delegacích neexistují politické dohody, nemohou existovat politické dohody, tady se striktně naplňuje zákon. A náš návrh, o kterém dneska máme hlasovat, se drží pouze znění zákona.

Kde existují politické dohody, a já se k nim hlásím, protože politika se bez politických dohod nedá dělat, jednak se k ní vytvářejí koalice, to je jeden typ politických dohod, je to zcela přirozené na všech úrovních politiky od komunální, krajské po celostátní, kdy se koaliční partneři domluví například na počtech členů vlády, na počtech členů krajské rady, městské rady, obecní rady. Rozdělí si resorty, rozdělí si předsedy výborů. Takovou politickou dohodu jsme udělali na základě voleb, kdy jsme si rozdělili počty předsedů výborů, komisí a delegací, a pak jsme složitě vyjednávali, i když ono to nebylo tak složité, nebylo to nijak extra dlouhé proti jiným volebním obdobím, které strany dostanou předsednictví kterých výborů, kterých delegací a kterých komisí. A opět je na zodpovědnosti jednotlivých klubů, koho navrhnou a koho výbor zvolí. Pak ty předsedy podle zákona potvrzuje Sněmovna jako celek. A k tomu existují politické dohody mimo jiné proto, aby se Sněmovna mohla rozběhnout a mohla začít projednávat jednotlivé body na všech řádných i mimořádných schůzích. Tyto politické dohody jsme učinili. My jsme si jako občanští demokraté vyjednali tři předsedy výborů, pak předsednictví jedné delegace, a teď nevím z hlavy, jestli dvou komisí, možná tří, nemám to úplně spočteno.

Teď se stalo to, že v této chvíli máme dva předsedy výborů. Chci říci, že dnešní plénum neřeší otázku předsedů výborů, to je jiná věc, řeší pouze naplnění zákona. Ale když už můj bývalý kolega, pan poslanec Václav Klaus, tady argumentuje tím, že on je proti politických dohodám, proti těm postům a proti těm korytům - jestli to necituji přesně, tak se omlouvám, není v tom úmysl -, tak chci říct, že to místo získal díky politickým dohodám. Protože kdybychom si vyjednali například předsednictví výboru pro zdravotnictví nebo sociální věci nebo rozpočtového, tak by pravděpodobně byl nominován z našeho klubu někdo jiný.

Ta debata není, nebyla a nebude z naší strany ohledně odbornosti Václava Klause. O tom ta debata prostě není. A pokud já jsem říkal, že se naše politické cesty rozešly, považuji to za přirozené, to se prostě stává. Pan poslanec Klaus chystá jiný politický projekt. To je normální, budeme, nebo už jsme političtí soupeři. Na tom není nic špatného a nic, co bych kritizoval. Každý - žijeme ve svobodné společnosti - se může rozhodnout, jak uzná za vhodné, založit si svůj subjekt, přidat se k jinému subjektu nebo zůstat věrný své politické straně. To je naprosto normální a logické a nemá důvod, aby se kvůli tomu někdo rozčiloval. My se tedy kvůli tomu určitě nerozčilujeme, protože se to prostě stává.

A vznikaly strany, které vznikly odštěpením z ODS. Unie svobody, kdo si dneska vzpomene? Významná část tehdejších poslanců ODS se rozhodla, svobodně odešla. Proč ne? To se prostě stává. Ale na jedné straně se zaštiťujeme odborností, a řekněme si, ruku na srdce, tak změňme jednací řád, dělejme výběrové řízení, do kterého se přihlásí všech 200 poslanců, nějakou výběrovou komisi, nevím, kdo by v ní seděl, to by nám poradili kolegové z pirátské strany určitě, kdo by to rozhodoval. Kdo bude mít zájem se přihlásit bez politických dohod, komise to posoudí, doporučí Sněmovně a řekne: Rozpočtový výbor povede pan předseda Faltýnek, protože to zemědělství výborně počítá. Je ho škoda do zemědělského výboru, například. Omlouvám se panu předsedovi, on má tu smůlu, že sedí přímo naproti řečništi a je to taková výrazná osobnost, že jsem ho nechtěl ve svém vystoupení opomenout. (Pobavení v sále.)

Ale to je změna jednacího řádu, a pak by bylo, že na post předsedy se může přihlásit každý poslanec či poslankyně, Sněmovna zřídí výběrovou komisi a výsledek výběrové komise potvrzuje Sněmovna například tajnou volbou, abychom měli svátek demokracie i v Poslanecké sněmovně. Proč ne? Ale tak to prostě není. My jsme požádali bez emocí zcela jednoduše o to, aby byl naplněn zákon, abychom tam měli tři členy. Sněmovna nám buď vyhoví, nebo nevyhoví. Nic jiného za tím není.

Já toto svoje vystoupení k tomuto bodu nevyužiji k tomu, abych kritizoval politické postoje jiných poslanců. A jinak mi to připadá normální, že se tady přeme. To je přece základ demokracie, zastupujeme své voliče, ti se rozhodují každý podle svého, rozhodují se každý jinak a jejich vůle je zobrazena ve velikosti našich klubů. Tentokrát je to z voleb 2017.

Ale když už tak s despektem mluvíme o těch funkcích v Poslanecké sněmovně, že to je výsledek nějakých špinavých politických dohod nebo koryt, tak pak se divím, že ten, kdo o tom takhle mluví, se toho koryta drží zuby nehty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan předseda Kalousek, místopředseda Pikal, předseda Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já z procedurálního hlediska absolutně souhlasím s panem předsedou Stanjurou a celý klub TOP 09 bude hlasovat podle jeho požadavku. Na druhou stranu trochu mě mrzí ten naprosto suverénní tón v jeho hlase. Devět parlamentních frakcí a celá Poslanecká sněmovna tady teď neřeší nic jiného než vnitřní problém ODS. On se sám pan poslanec Klaus do toho školského výboru nedal. On sám - a pan předseda Stanjura to řekl - on sám se tím předsedou školského výboru nezvolil. On kdyby pan předseda Stanjura řekl: nezlobte se, kolegové, my jsme naprosto nevhodného člověka nominovali do školského výboru a taky jsme ho naprosto nevhodně prosadili za předsedu školského výboru a my se teda omlouváme a prosíme vás, abyste nám pomohli tu naši chybu napravit, tak ono by se nám hlasovalo mnohem lépe. Takže to je spíš o té formě, nikoliv o tom obsahu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, po něm pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si jenom dovolím drobně reagovat na kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, jak tady deklaroval nějaké ty možnosti výběrových řízení a podobně. Já myslím, že není třeba natolik opouštět ten právní řád, který v tuto chvíli existuje. Pokud je zde snad nějaká většina, které by odbornost, kterou představují někteří ti odvolávaní, v jejich výborech chyběla, je možnost navýšit počet členů výboru, toho dotyčného si adoptovat a navrhnout ho tam sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Filip, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych se taky nepouštěl do žádných experimentů, protože tady není žádná síla 120 hlasů, která by změnila Ústavu České republiky v čl. 5, že jde o svobodnou soutěž politických stran. Je s podivem, že na své excesy z minulosti možná doplácí v tuto chvíli, nebo doplatila, ODS při jednání výboru pro školství. Protože Komunistická strana Čech a Moravy v minulosti zažila několikrát ústrky a řekl bych neústavní chování v Poslanecké sněmovně. Až teprve v roce 2002 po volbách jsme prosadili tento princip, na který se pan kolega Stanjura odvolává. Protože do té doby neplatil. Do té doby platily výbory, vítěz bere vše. To je realita. A já jsem pamětník těch věcí.

Já budu ctít princip poměrného zastoupení, budu ctít princip toho, aby obsazovaly politické strany ty výbory tak, jak politické strany rozhodnou, a nebudu připomínat ani volební období a triky s paní Zelenkovou a další. Myslím si, že jestli tady ODS řekne a bude trvat na tom, že už bude ty principy uplatňovat, tak já budu ten, který ty principy uplatňoval vždycky a bude je uplatňovat i do budoucna. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych jenom vaším prostřednictvím chtěl ocenit velice střízlivé vystoupení pana Stanjury s jedinou výjimkou, a to je ten závěr, a sice zuby nehty se držení výboru.

Pane Stanjuro, jak jste správně řekl, my jsme političtí soupeři a já si samozřejmě nemůžu nechat ujít tuto debatu, takže já jsem na tu multikáru připravený, jezdit s ní odborně tady ty dva roky, takže úplně v pohodě, jo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že se jednání protahuje přes obědovou přestávku a já jsem neprozřetelně svolal výbor, protože nám hoří termíny, výbor pro evropské záležitosti - mimo jiné, samozřejmě já jsem ten eurohujer, který tomu vůbec nerozumí, ale šéfuje tady tomu ve Sněmovně podle některých - tak bych chtěl poprosit všechny členy, aby to měli na zřeteli a že se stoprocentně sejdeme, protože nás tlačí termíny. Je to logické, není to chyba ani vlády, která dodává materiály, ale my prostě fungujeme v trošičku jiném režimu. Ten výbor se prostě sejde poté, co skončíme tady tu naprosto nesmyslnou diskusi, a projednáme materiály, které máme projednat. Protože když je neprojednáme, tak Česká republika prošvihne termíny a potom tady budou stát nejrůznější poslanci, kteří to budou kritizovat, že jsme se neohradili, že jsme se neozvali. Takže já doufám, že k tomu nedojde a že členové výboru pro evropské záležitosti budou natolik tolerantní, že přijdou na jednání i poté, co skončíme, i když to bude po půl druhé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, je vás tady ještě dvě třetiny nových, v uvozovkách, resp. těch, kteří tu jsou první volební období, a já si myslím, že je potřeba se někdy vrátit do minulosti. A v minulém volebním období, už to tady pan místopředseda Filip zmínil, se tady řešilo odvolávání paní poslankyně Zelenkové. My jsme postupovali tenkrát jako ANO korektně, snažili jsme se domluvit napříč politickým spektrem se všemi subjekty, aby respektovaly jednací řád, aby respektovaly to, že paní poslankyně opustila řady ANO a přešla do TOP 09. Jaká byla reakce? Reakce byla taková, že prostě nás dvakrát všichni - nebo všichni... Řada nebo většina nás, hnutí ANO, nepodpořila a potřetí jsme se už nechtěli nějakým způsobem dehonestovat nebo ztrapnit nebo ponižovat, můžeme si adjektivum najít, jaké chceme.

A dneska tady zástupci demokratických stran, já to ještě řeknu jinak, demokratického bloku - protože tady není snaha odvolat pana Klause, že je zástupce ODS. Pozor! On byl zvolený demokratickým blokem, takže já jsem předpokládal, že znovu si teď založíte demokratický blok a v rámci demokratického bloku budete žádat odvolání pana Klause. Takže to není věc ODS. Z mého pohledu, nejsem právník, ale myslím si, že ne zcela postupujeme s těmi dohodami, které tady na začátku Sněmovny byly dohodnuty. To znamená ano, nominanti demokratického bloku. Takže z toho pohledu se mi to opravdu jeví jako farizejství, že to není korektní.

Já tady mám stenozáznam z toho jednání paní Zelenkové, kde vystupoval pan Stanjura, kde tady tenkrát vystupoval pan Laudát, byl tam pan Kalousek, Kučera atd., Vojtěch Filip. A skončilo to tím, že obhajovali to, že nepodpoří odvolání paní Zelenkové tenkrát. Takže opravdu z mého pohledu je to nekorektní. Kdyby sem přišel pan Stanjura a řekl: já se omlouvám, já se vám tady všem omlouvám, přátelé z hnutí ANO, já jsem pochybil, já si sypu popel na hlavu, já odvolávám, co jsem řekl, a s pokorou vás prosím, vraťme se k těm zásadám, které bychom tady měli mít, a říkala paní kolegyně, že bychom měli dodržovat ty tradice a zvyklosti, tak pojďme je dodržovat. Ale vždycky, jestli udělám já chybu, tak se omluvím, jestli tu chybu udělá někdo jiný, pokorně ho prosím, požádej nás tady a my to zvážíme. Demokraticky.

Samozřejmě všichni jsme tady někdy tlačeni k tomu, abychom rozhodovali nebo hlasovali podle svého vědomí a svědomí. Tady si vzpomeňte na situaci - ne že bych tady chtěl obhajovat pana poslance Ondráčka. On taky byl tenkrát nominován komunistickou stranou podle toho poměrného rozdělení a měl v uvozovkách přislíbené to, nebo všichni věděli, že bude předsedou té komise, protože bylo sedm nominantů a 172 hlasy Poslanecké sněmovny včetně pana Stanjury, Němcové atd. byl nominován. Potom se začala řešit otázka vědomí a svědomí a došlo k tomu, že pan kandidát nakonec svoji kandidaturu stáhl.

To znamená, já jsem dneska v té pozici, kdy jsem také rozpolcen, zdali mám hlasovat podle svého vědomí a svědomí, anebo ctít politické dohody. To znamená z mého pohledu, pokud se mi ODS neomluví, já budu korektní, vypnu se. To znamená, budu ctít své svědomí a na druhé straně nechám prostor demokratickému bloku, aby si silou svých hlasů prosadil to, co chtějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Plzáka. Já jenom předpokládám, že zde existuje jakási tichá dohoda, že budeme pokračovat, dokud tento bod neprojednáme. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Omlouvám se za svou hlasovou indispozici. Jenom ke svému kolegovi Hájkovi a k nominaci pana kolegy Ondráčka. Ono to nebylo tak, že to stáhl. My jsme ho přeci měli potvrdit jako předsedu té komise a došlo k tajné volbě, zřejmě jste pro něj nehlasovali. Sice v prvním kole myslím prošel, ale pan kolega Stanjura zpochybnil, ten si nevybral lístky, ten si je vybral atd. Byla nová volba a již neprošel. To znamená, v rozporu s těmi dohodami, kterými se tady oháníte, vy jste ho tenkrát nepodpořili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Nebudu zdržovat dlouho, ale mně se jedná o to, že my tady slyšíme výtky na nekalé jednání některých politických stran, ale přece, buďme korektní, i když to bylo nekalé jednání, tak my buďme prostě korektní. A zvolme to tak, jak jsme se dohodli! To znamená prostě: hnutí ANO je nejlepší, skvělé, všecko dělá transparentně. ODS, KDU-ČSL, hnutí STAN atd. jsou prostě ti špatní, zkorumpovaní, dělali to špatně, udělali chyby. Ale vy jste ti nejlepší, máte na to největší vliv, tak teď neříkejte, že se budete mstít, a prostě řekněte, že to uděláte tedy a budete volit tak, jak se to prostě volit má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní následují faktické poznámky. Přihlášeni jsou pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Nacher a pak je přihlášen pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou - nebo do rozpravy? S faktickou poznámkou. Takže pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že s těmi komisemi je to trochu složitější, protože ty nebyly rozděleny podle poměrného zastoupení. Komunisté dostali místa navíc, protože podpořili vládu. To není žádné poměrné zastoupení. Jinak bychom tu komisi měli my. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já jsem to nechtěl prodlužovat, nechtěl jsem reagovat, ale musím na kolegu Benešíka. On si tady stěžoval, že je předseda výboru, který svolal na půl druhou, a že tady zbytečně diskutujeme. Je to tak, slyšeli jsme to všichni. A on byl jediný, který se do té diskuse přihlásil třikrát, byť se ho to vůbec vlastně netýká. (Potlesk poslanců ANO.) Děkuji, děkuji. (Smích z lavic ANO.) Takže nás tady prosím nemoralizujte, nechte to nějak proběhnout, svolejte si ten výbor, aby byl náš názor slyšet v Evropské unii, protože často není. A už se do té debaty nepřihlašujte a tím to uspíšíte. Ale vy jste přihlášený třikrát a zároveň ten neuvěřitelný kontrast - řeknete: Tady se marně diskutuje o ničem. No tak se nehlaste a nebude se diskutovat. (Smích a potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jsem nechtěl vystupovat (smějí se poslanci ANO) a prodlužovat to, nicméně moje reakce jako předsedy klubu na tuto záležitost: My jsme se o tom na klubu bavili třikrát, přátelé, nebo kolegové, omlouvám, se. Nejsme všichni přátelé, bohužel. (Smích z lavic ANO.) Ale i přesto, že v minulém volebním období se nám nepodařilo na dva pokusy odvolat Kristýnku Zelienkovou z rozpočtového výboru, tak my prostě tu dohodu ctíme, nebo většina z nás tu dohodu ctí. A budeme podle toho tak hlasovat, anebo se toho hlasování nezúčastníme. Děkuji.

Pojďme prosím hlasovat!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, žádnou další nevidím, rozpravu končím a předávám slovo paní místopředsedkyni volební komise.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. A nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, o návrhu hlasování jednotlivě po jménech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Myslím, že bychom o tom ani nemuseli hlasovat a můžeme vyhovět panu předsedovi Faltýnkovi, pokud není nějaká námitka. Budeme hlasovat po jménech. Pokud je zájem, abychom hlasovali, vidím tady pokyvování hlavou, že to není úplně jasné, dám hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, abychom ve všech případech hlasovali po jednotlivých jménech veřejně. Je zde žádost o odhlášení, této žádosti jsem vyhověl. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Ze sálu: To nejde!) Omlouvám se.

Znovu zahajuji hlasování, teď už to funguje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno je 171 poslanců, pro 122. (Proti 13.) Návrh jsme přijali a budeme hlasovat po jednotlivých jménech.

 

Paní místopředsedkyně, prosím, postupujme podle tohoto schváleného návrhu.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ano, děkuji. Prosím, pane předsedající, abyste nechal nejprve hlasovat o odvolání ze zemědělského výboru: Marian Bojko, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno je 172 poslanců, pro 153. (Proti 4.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z kontrolního výboru Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno je 172 poslanců, pro 137. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 172 poslanců, pro 144. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno je 174 poslanců, pro 154. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno je 174 poslanců, pro 151. (Proti 4.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václav Klaus, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno je 148 poslanců, pro 93. (Proti 14.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno je 173 poslanců, pro 141. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný, nezařazení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50. Přihlášeno 174 poslanců, pro 148. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o rezignacích. A to rozpočtový výbor Jaroslav Foldyna, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: A ze zahraničního výboru Karel Krejza, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52. Přihlášeno 174 poslanců, pro 163. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dále budeme hlasovat o nominacích. A to ze (do) stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá, ANO.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53. Přihlášeno 174 poslanců, pro 170. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do zemědělského výboru Monika Jarošová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 54. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do kontrolního výboru Lucie Šafránková, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do rozpočtového výboru Lubomír Španěl, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 56. Přihlášeno 174 poslanců, pro 164. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do rozpočtového výboru Václav Votava, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro evropské záležitosti Jana Levová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeno 174 poslanců, pro 166. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Podal, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59. Přihlášeno 174 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karel Krejza, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60. Přihlášeno 174 poslanců, pro 157. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do výboru pro bezpečnost Jaroslav Foldyna, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 173 poslanců, pro 161. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do zahraničního výboru Petr Beitl, ODS.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62. Přihlášeno 174 poslanců, pro 162. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Do stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63. Přihlášeno 173 poslanců, pro 162. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Poslední - do stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková, SPD.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování č. 64. Přihlášeno 173 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna provedla změny v orgánech Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby.

Nyní prosím, pane předsedající, o hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka na přerušení tohoto bodu do pátku 26. dubna 2019 do 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Budeme hlasovat o tomto návrhu tak, jak ho přednesl pan předseda Faltýnek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, kdo je proti?

Hlasování č. 65. Přihlášeno 174 poslanců, pro 167. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu.

Ještě k hlasování se bude vyjadřovat pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Jenom pro stenozáznam - nezpochybňuji hlasování, hlasoval jsem pro u hlasování o Václavu Klausovi, a na sjetině mám "zdržel se". Nezpochybňuji hlasování, ale hlasoval jsem pro.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, to je informace pro stenozáznam. Nyní došlo tedy k přerušení tohoto bodu v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP