Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

38.
Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. A připraví se... (Poslanec Lipavský namítá, že byl na řadě.) No ano, vy budete mluvit následně a prosím připravte se, pane poslanče Lipavský, a dostanete slovo následně. Děkuji, že jste se připomněl. Tak paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Jedním z cílů české zahraniční politiky je rozvoj všestranně a vzájemně výhodných hospodářských vztahů s ostatními státy a jurisdikcemi, tedy včetně Tchaj-wanu. Tchaj-wan se řadí mezi průmyslově vyspělé země a takzvané asijské tygry. Hlavní průmyslová odvětví jsou informační technologie, zpracování kovů a elektrotechnický a chemický průmysl.

Hospodářské vztahy Tchaj-wanu a České republiky. Celkový obrat za rok 2017 je téměř 30 miliard korun. Obchodní bilance výrazně ve prospěch Tchaj-wanu, neboť velký objem vývozu je právě do České republiky. Tchaj-wan investuje do elektrotechnického průmyslu v České republice a vyváží toto zboží do České republiky. Česká republika potom vyváží na Tchaj-wan osobní automobily, mikroskopy a pneumatiky. Perspektivní pro uplatnění českých firem na tchajwanském trhu jsou oblasti energetiky, bio- a nanotechnologií, leteckého průmyslu a zelených technologií.

Některé formy hospodářských styků a z nich plynoucí příjmy mohou zakládat daňovou povinnost rezidentů České republiky na území Tchaj-wanu a naopak. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republiky neuznává Tchaj-wan za stát, není možné s ním uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a odstranit tak jednu z překážek hospodářské spolupráce s ním. Návrh zákona jednostranně nahrazuje smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s tím, že se očekává, že Tchaj-wan přijme obdobné vnitrostátní opatření. Pravidla zamezení dvojímu zdanění obsažená v zákonu odpovídají textu standardních mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, tedy které se vytvářejí podle vzorové smlouvy OECD, a to z důvodu zachování reciprocity ve vztahu k Tchaj-wanu, který vnitrostátně přijme stejné opatření a zajištění stejného výkladu jednotlivých ustanovení jako při výkladu mezinárodních smluv.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní.. (O slovo se hlásí poslanec Rakušan.) Chcete vystoupit s přednostním právem? Teď hned? Tak jste předsedou strany, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající za udělení slova. Jenom krátkou poznámku. Já jsem samozřejmě rád, že se tímto opatřením ve vztahu k Tchaj-wanu zabýváme. Myslím si, že je to každopádně potřeba. A chtěl bych jenom požádat členky a členy vlády České republiky, aby se k našim tchajwanským partnerům chovali i při setkáních například s čínskými obchodními partnery důstojně, nenechávali je čekat za dveřmi. Abychom skutečně ukázali jako Česká republika, že si Tchaj-wanu vážíme a že to, že není uznáván jako stát, ještě neznamená, že se k němu jako k významného obchodnímu partnerovi nebudeme chovat uctivě. Myslím si, že česká vládní politika, a nejenom ta zahraniční ústy pana ministra Petříčka, ale všech členů vlády, by měla ukazovat, že jsme státem, který se nebojí, že jsme státem, který se před nikým nehrbí, a že jsme státem, který prostě nenechává naše partnery jenom z toho, že jsme ustrašení, čekat za dveřmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. A já tedy využiji váš vstup ještě k tomu, že přečtu omluvy, než udělím slovo zpravodaji. Takže pan poslanec Petr Gazdík se omlouvá od 15 hodin ze zdravotních důvodů. A mezi 15. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Milan Hnilička.

A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Já budu velice stručný ohledně své zpravodajské zprávy. Organizační výbor na své 35. schůzi ze 4. dubna doporučil odkázat tento tisk do zahraničního výboru. Takže tam potom dostaneme možnost se pobavit o tom, jak to s tou politikou vůči Číně máme. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu a mám zde s přednostním právem pana ministra Petříčka. Prosím, pane ministře, máte slovo. Jinak nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy... tak ještě pan předseda Bartošek. A z nějakého důvodu - jenom prosím tady techniky ve Sněmovně, že tady mám naskočeno asi 15 faktických poznámek. A teď se chci zeptat pánů poslanců Skopečka, Němcové, Baxy, Martinů, zdali jste přihlášeni k tomuto bodu na faktické. Asi ne. (Dohaduje se s poslanci.) No, ale už to tady mám jako na výbor přesto, že to (nesroz.) faktické poznámky. Takže já to jenom... pan Skopeček, Němcová, Baxa, Martinů, Beitl, Bauer, Žáček, Ventruba, Mauritzová, Bělica... tak jestli nejste na faktické, tak my vás odmažeme, jo? Tak.

Takže prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde stručně vystoupil na podporu tohoto návrhu zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Přijetí nástroje zamezujícího dvojí zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu patří mezi dlouhodobé priority z hlediska rozvoje vzájemných ekonomických vztahů. Doplnil bych, že v rámci Evropské unie již celá řada států podobné opatření přijala, obdobně jako EU, a Česká republika to dělá i přesto, že máme svoji politiku jedné Číny. Mimo jiné je to Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Maďarsko či Francie.

Přijetí návrhu zákona bude mít rozhodně příznivý dopad na vztahy České republiky s Tchaj-wanem. A tímto bych rád i reagoval na pana poslance. My máme zájem udržovat korektní vztahy s Tchaj-wanem v oblastech, které jsme si jasně definovali, a zároveň respektovat také mezinárodní diplomatické a protokolární záležitosti. Tudíž vás mohu ubezpečit, že ve vztahu k zástupcům Tchaj-wanu se chováme důstojně a korektně.

Ze zahraničněpolitického hlediska je také přijetí navrhované právní úpravy velmi žádoucí. Tchaj-wan je nejen velmi důležitý investor v České republice. Jeho investice dosahují řádu 26 mld. korun a bylo vytvořeno více než 17 tis. pracovních míst prostřednictvím těchto investic. Nicméně s Tchaj-wanem také sdílíme společné hodnoty, jako je demokracie či respekt k lidským právům.

Situace Tchaj-wanu, který Česká republika neuznává za stát, je samozřejmě nestandardní, a není proto možné sjednat standardní mezinárodní smlouvu. Navrhováno je proto řešení cestou dvou samostatných jednostranných opatření, to jest na naší straně formou zákona.

Já bych vás požádal právě o podporu. Myslím, že tento návrh zákona je krokem správným směrem a přispěje k dalšímu rozvoji vztahů s Tchaj-wanem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalšího do obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Marku Bendu. (Hlásí se posl. Jan Bartošek.) A s přednostním právem, ano, předseda KDU-ČSL pan poslanec Bartošek.

Já přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Andrea Brzobohatá se omlouvá od 15.00 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Prosím, pane předsedo, omlouvám se.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona a současně i ocenit přístup vlády z toho důvodu, že skutečně ekonomická výměna, obchod mezi Českou republikou a Tchaj-wanem je mimořádný. Oceňuji to, že dochází k odstranění zbytečných překážek, které tomuto obchodu brání.

Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o zákon, který není kontroverzní, je poměrně jednoduchý. Z toho důvodu zde vznáším návrh na zkrácení projednávání ve výborech na dvacet dnů. Tedy zkrácení o deset dnů na dvacet dnů. Žádám vás i o podporu tohoto návrhu zákona, protože jsem přesvědčen, že je důležité rozvíjet spolupráci s partnery, s kterými máme dobré vztahy a i dobrý obchod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní pokračujeme v obecné rozpravě. Takže přednostní právo nevidím. Pan poslanec Marek Benda. Požádám vás o vystoupení. Ještě? Ano, s přednostním právem ještě jednou předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já se omlouvám. Upřesním svůj návrh. Zkrácení lhůty na třicet dnů k projednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, mám poznamenáno. Zkrácení lhůty na třicet dnů. Ano. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych v tomto případě i já poděkoval vládě ČR za to, že tento návrh zákona předkládá. Zejména tedy Ministerstvu zahraničích věcí, které bylo v minulosti reprezentováno jinými osobami, ale v tuto chvíli je reprezentováno panem ministrem Petříčkem, děkuji mu, že s tím přišel, a i paní ministryni Schillerové, způsobem, jakým to bylo zpracováno.

Já se otázkám souvisejícím s Tchaj-wanem věnuji snad celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně, což už je poměrně pár let, a od roku 2006 jsem předsedou neformální skupiny přátel mezi ČR a Tchaj-wanem. Otázka zamezení dvojího zdanění se řeší dlouhé roky. Nikdy na ani jedné straně, ani na české straně, ani na tchajwanské straně, nebyl problém věcný. Ne že by chyběla vůle přijmout jakékoliv opatření, které by směřovalo k tomu, abychom zamezili dvojímu zdanění, zjednodušili investování a samozřejmě zjednodušili i situaci rezidentů v jedné či druhé zemi.

Samozřejmě celou dobu byl problém do značné míry právě způsobu, jakým to právně uchopit, jakým způsobem obejít tu skutečnost, že ČR respektuje politiku jedné Číny, to znamená, neuznává Tchaj-wan jako jednu samostatnou zemi, současně si je vědoma toho, že se jedná o samostatné ekonomické teritorium, které není spravováno nikým cizím a se kterým musíme udržovat a chceme udržovat - z důvodů, které tady byly řečeny v předkládacích zprávách - dobré a nadstandardní vztahy, a kde je výrazný zájem na vzájemném obchodu.

Myslím, že řešení, které nakonec bylo zvoleno - a opravdu těch konzultací zejména z Ministerstva zahraničních věcí za posledních deset let proběhla celá řada. A když se podíváme na řešení, která jsou volena různě v Evropě, tak jsou velmi, velmi, řekněme, kreativní. Všichni obcházejí ten samý problém a všichni ho nějakým způsobem - a téměř žádné řešení v těch jednotlivých zemích není úplně totožné. Já jsem rád, že došlo k podepsání té dohody mezi oběma zastupitelskými kancelářemi, které zastupují obchodně ekonomické zájmy České republiky na Tchaj-wanu a Tchaj-wanu v České republice, a že posléze toto je předloženo jako příloha k zákonu, který nám předkládá paní ministryně Schillerová, abychom schválili.

Věřím tomu, že se nám ho podaří v co nejkratší době schválit a že se nám podaří i tuto dohodu s Tchaj-wanem - abych neříkal smlouvu, záměrně říkám dohodu s Tchaj-wanem naplnit, abychom dále mohli prohlubovat vzájemný obchod. Myslím si, že nejenom z hlediska obchodu, ale i z hlediska sdílení společných hodnot máme opravdu s Tchaj-wanem a s lidem Tchaj-wanu hodně společného a je pro nás užitečné, abychom další a další kroky utužující spolupráci prováděli a aby je provedla i tato Sněmovna jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, a ještě s přednostním právem. Tak prosím. Takže s přednostním právem předseda KDU-ČSL pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já chci nejenom podpořit návrh této dohody z těch důvodů, o kterých tady hovořil přede mnou Marek Benda, a nechci je dále rozšiřovat. Ale ač je to možná netradiční, tak mi dovolte sdělit, že nahoře na galerii pro hosty v tuto chvíli sedí delegace, je to naprostá náhoda, delegace studentů z Tchaj-wanu, ze školy Feng-song v Kao-siungu, jestli to říkám správně, což je partnerská škola našeho pardubického gymnázia, odkud pocházím. Ta čilá výměna právě studentská mezi naší školou a naší partnerskou školou na Tchaj-wanu funguje už jeden a půl roku. Nejsou tady poprvé a dneska to vyšlo naprostou náhodou. My jsme ten bod nezařazovali jako KDU-ČSL s vědomím toho, že zde budeme mít naše přátele z Tchaj-wanu. Teď na vás mávají, ano. A já jsem jim před chviličkou připomněl ten bod, který projednáváme, a jejich reakce byla velmi srdečná a za tu spolupráci mezi ČR a Tchaj-wanem děkují. Tak mi dovolte tuto osobní připomínku. Díky. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Neustále mi vrtalo hlavou, proč zrovna tato obchodní smlouva se dostává do popředí, proč byla předřazená. Asi jsem už to pochopil jako, pokud to tedy bylo míněno s humorem, popřípadě vážně. Každopádně by mě ta otázka zajímala, proč zrovna tato obchodní dohoda je předřazována před ostatní, které máme. A když se podíváte do programu, tak mezinárodních smluv tam máme obrovské množství, které čekají. A že se zrovna našla politická ochota zrovna konkrétně tuto dohodu dávat dopředu, mě zaujalo, čili bych prosil o odpověď, jestli byl nějaký obchodní tlak nebo jestli byl nějaký tlak vyvíjen na Ministerstvo zahraničních věcí, popřípadě na Ministerstvo financí, abychom urychlili v Poslanecké sněmovně projednávání této dohody.

Další věc, která mě v této věci zaujala, byla slova paní ministryně, že my jsme ti iniciátoři a čekáme, že druhá strana teprve recipročně zareaguje na naše kroky. Ale obchodní bilance, kterou s Tchaj-wanem máme, by svědčila o přesném opaku. Není až tak v našem zájmu, protože samozřejmě my máme negativní obchodní bilanci s Tchaj-wanem, oni k nám dovážejí podstatně více než my k nim, čili je to pro nás zatím v uvozovkách asi výhodné. A proč z jejich strany by měl být tlak zabránit dvojímu zdanění, aby jejich firmy nebyly poškozovány na našem trhu na rozdíl od menšího množství našich firem na jejich trhu? Pokud se mýlím, rád to vezmu zpět.

Říkám, nesledoval jsem až tak dalece vývoj obchodní bilance, ale předpokládám, že asijské země a zvlášť Tchaj-wan, který je velice progresivní exportér, tyto věci vůči Evropě a vůči České republice má, a že my jsme tady ti, kteří tahají, jak se říká, za kratší konec provazu. Budu velice rád, když mi paní ministryně na to řekne, jestli je to v českém zájmu, když my jsme ti iniciátoři. A teď čistě obchodně, ne politicky, ne jakkoli jinak, ale čistě obchodně, jestli je v našem zájmu, anebo je to ve větším zájmu Tchaj-wanu. To by pro mě v této věci bylo rozhodující, zvlášť když si všímám poslední dobou, a v médiích to proběhlo, docela výrazné propagační aktivity Tchaj-wanu na českém území, kdy obchází různé politiky v různých úrovních i komunálních a zve je na návštěvu a snaží se prezentovat svoji zemi, což samozřejmě ve vší počestnosti je dobré, pokud se to neobráží potom v těchto aktivitách přeskakování a zařazování těchto obchodních vazeb a smluv dopředu před program ostatních, což už by mohlo vzbuzovat otázky, co je opravdu prapříčinou toho, že teď momentálně tuto smlouvu projednáváme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní s faktickou poznámkou poslanec Marek Benda. Prosím. Ano. A připraví se paní ministryně Schillerová. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já samozřejmě nechám šanci zareagovat paní ministryni Schillerové, která to nepochybně také všechno ví, ale protože jsem poměrně pamětník těchto česko-tchajwanských vztahů, tak bych řekl, že ta smlouva je připravována dlouho. Teď je přeřazena nikoliv proto, že se jedná o smlouvu, ale protože se jedná o návrh zákona. Protože se jedná o návrh zákona, který musí tuto smlouvu předřadit, tak není samozřejmě běžně v bloku smluv, ale je v bloku zákonů, který musí takovou smlouvu provést.

A opravdu je to věc, kde minimálně deset let nemáme pochybnosti o tom, na rozdíl od některých jiných států, ve kterých existovaly pochybnosti, jestli bude dodržováno, jestli máme na tom zájem, nebo ne... Minimálně deset let nemáme žádné pochybnosti o tom, že chceme smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem. Akorát prostě nebyl právní nástroj, nebo nebyl vymyšlen právní nástroj, a za to jsem opravdu vděčný exekutivě, že s tím přichází, jakým způsobem takovou dohodu přivést do našeho právního řádu v účinnost.

A poznámka snad opravdu lehce laická, ale přece jenom si ji nemůžu odpustit k poslanci Luzarovi. Nezáleží na velikosti obchodní výměny, pokud se bavím o zamezení dvojího zdanění. To prosím jsou úplně jiné věci. To je otázka případně cel, která ale v Evropské unii jsou určována centrálně, zamezení dvojího zdanění je ochrana investorů, ochrana těch, kteří vydělávají v jedné či druhé zemi. A tam nepochybně máme velké zájmy i my, ale nepochybně jako velký investor v České republice má zájem i tchajwanská strana a dlouhodobě je to zájem obou stran. A dlouhodobě na tom pracujeme a je to opravdu předřazováno právě proto, že tak dlouho trvala ta právně technická příprava.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže dovolte, abych reagovala na některé položené dotazy. Především bych chtěla říct, nejedná se o dohodu, je to zákon. My nemůžeme uzavírat s Tchaj-wanem právě proto, že ho neuznáváme jako samostatný stát, tak nemůžeme uzavřít mezinárodní smlouvu. A je to v našem zájmu, já vám hned uvedu konkrétní příklady. Kdyby to v našem zájmu nebylo, tak to nepředkládáme. To je prostě úplně základní informace. A teď si to dovolím opřít o fakta.

Ona v podstatě i návštěva těch školáků a jejich učitelů by byla (nesrozumitelné.) jednodušší, kdybychom právě takovouto spolupráci měli a odstraňovali všechny bariéry, které máme. My jsme museli přistoupit k tomuto zákonu, to jsem vysvětlila. V podstatě ten vývoj byl takový, ono to nějakou dobu trvalo, než se ten zákon připravil, než se dojednaly podmínky, protože ten zákon sám o sobě má pár paragrafů, ale samozřejmě dohodnout ty podmínky, tomu předcházela celá řada jednání.

Začalo to tím, že na úrovni styčných kanceláří byl podepsán nesmluvní, právně nezávazný dokument nazvaný dohoda. Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji a Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář Praha obou jurisdikcí se dohodly na přijetí takzvaného ustanovení, které odpovídá standardním mezinárodním smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. A vlastně na tom jsme potom postavili přípravu zákona. Takže ten navrhovaný zákon toto opatření, na kterém se vlastně tyto dva subjekty dohodly, implementuje do českého právního řádu a očekáváme recipročně - to je prostě běžná praxe, my si nemůžeme říct, tak teď je ten den D, kdy oba státy to přijmeme stejně, tak to nefunguje. Ale ta reciprocita, na jejíž bázi se toto odehrává, je prostě v mezinárodním právu a tady v takovémto systému zákonů typická. Čili tento postup, tedy podpis dokumentu s Tchaj-wanem na úrovni kanceláří obou jurisdikcí a následná transpozice do vnitrostátních právních řádů tedy odpovídá obvyklé praxi tomto území. A tento postup doporučuje například studie Uzavírání mezinárodních smluv s Tchaj-wanem vypracovaná Parlamentním institutem, studie z října 2006, přičemž poukazuje na to, že se jedná o praxi obvyklou i v jiných členských státech Evropské unie, zejména Francie, Belgie, Spojené království.

Co se týče obsahu zákona, tím vás nebudu zatěžovat. Ale ještě bych chtěla říct obecně vůbec k té naší obchodní bilanci trochu podrobněji. Za posledních pět let nárůst vzájemné obchodní výměny je o 20 % vyšší na současných téměř 30 mld. korun. Tchajwanské investice v České republice činí 26 mld. korun. V České republice působí více než 20 tchajwanských firem, které vytváří 17 tis. pracovních míst. Zejména jsou to firmy Foxsconn, Asus, ACER. Spolupráce na akademické úrovni - cca 60 desítek dohod o spolupráci mezi univerzitami, výměnné programy pro cca 200 studentů ročně. Ročně 185 tis. turistů z Tchaj-wanu v České republice - třetina všech čínsky hovořících turistů.

Co se týče českých společností na Tchaj-wanu, tak přímé zastoupení zde mají společnosti Škoda, za rok 2017 prodej 5 117 vozů, nárůst 13,7 % oproti roku 2016, image značky spojená s tradičně uznávaným německým mateřským koncernem Volkswagen, postupně se stává nejúspěšnějším českým výrobkem na tchajwanském trhu.

Další. Výrobce obráběcích strojů TOS Varnsdorf, akciová společnost. Společný podnik s tchajwanskou společnosti Litz Hightech Corp. - společný podnik TOS LITZ Machinery Corporation se základním kapitálem 5 mil. eur, ve kterém česká strana nabízí know-how k nejvyspělejším multifunkčním obráběcím strojům. Cílem je výroba tří nových typů horizontálních frézovacích strojů, 120 kusů ročně.

Další. Společnost Jablotron a Koukaam - zabezpečovací technika. Zastoupení společnosti Veletrhy Brno, akciová společnost, prostřednictvím firmy Kaigo, zastupující Messe Düsseldorf. Kaigo umožňuje tchajwanským vystavovatelům seznámit se s trhem v České republice. Účast tchajwanských vystavovatelů zejména na strojírenském veletrhu v Brně. Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA.

Zastoupení výrobků skla Moser a Preciosa prostřednictvím Opulent State Life Corporation, 18 obchodů po celém Tchaj-wanu. Výrobce designového osvětlení Lasvit. Výrobce kosmetiky Botanicus buduje síť prodejen. V roce 2015 joint-venture české společnosti RayService tchajwanskou SymbolElectronic. Plzeňský Prazdroj dodává do některých prodejních řetězců. Prorazit se snaží Budvar a STOCK International.

Jenom možná pro vaši informaci, pro nás každá smlouva - i když toto není smlouva, opakuji, to je zákon - každá smlouva o zamezení dvojímu zdanění je důležitá. V současné době má Česká republika v platnosti 88 smluv o zamezení dvojímu zdanění, a to s 89 státy, jednu má společnou pro Srbsko a Černou Horu. Další vstup smlouvy v platnost lze očekávat nyní v případě smlouvy s Ghanou, protože ta už byla ratifikována parlamentem, a dojednáváme další smlouvy s Kosovem, před podpisem je s Ománem, Gabonem, Botswanou, Kamerunem, Senegalem, Irákem, Bangladéšem a tak dále, s Katarem, Srí Lankou. Takže očekáváme ve velice dohledné době, že budeme mít přes sto smluv o zamezení dvojímu zdanění, ale tady, jak jsem řekla a jak všichni chápeme, prostě smlouvu není možné přijmout, proto se šlo cestou zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Ano, okamžik, přečtu dvě omluvy. Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip se omlouvá z pracovních důvodů, z důvodu jednání s premiérem Vietnamu v době od 15 do 17 hodin a pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 18.45 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže pane zpravodaji, přestože máte přednostní právo, tak faktické poznámky mají přednost. Takže pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Dobře, tak pan poslanec Luzar, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za odpověď. Nechci to zdržovat, samozřejmě v rámci klasických tří čtení, jelikož je to tedy zákon a není to mezinárodní smlouva, se k tomu bude moci, předpokládám, hospodářský výbor vyjádřit a zabývat se touto problematikou. Chci pouze upozornit, že opravdu ta obchodní bilance je silně v náš neprospěch podle těch čísel, která jste tady řekla, a toho masivního investičního fungování Tchaj-wanu na českém území, a z tohoto pohledu ta má obava není úplně rozptýlená. Momentální stav je pro nás ekonomicky výhodnější vůči tchajwanským firmám než české firmy v Tchaj-wanu vůči tchajwanské vládě. Čili z tohoto pohledu bych k tomu přistupoval, zvlášť když se jedná o to teritorium, které je problematické. Firmy, které jste vyjmenovávala v rámci obchodních vazeb na Tchaj-wanu a které v té přípravě jsou, jsou samozřejmě všechny firmy, které v té Asii již nyní fungují ve všech státech, není to jenom ten Tchaj-wan, a teoreticky by na to mohly mít třeba i jiný názor ohledně obchodních vazeb, které v té lokalitě mají a které by pro ně mohly být ohrožené, popř. důležitější. Ale nechci tady tuto tematiku zavádět, říkám, probereme to asi, předpokládám, ve čtení v rámci hospodářského výboru, ale budu velice rád, když tady tyto pochyby - a předpokládám, že na to nejsme momentálně v diskusi nikdo připraven - se pokusíte rozptýlit a budu moci s čistým svědomím říci ano, je to výhodné pro Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy zpravodaj s přednostním právem pan poslanec Jan Lipavský. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za to, že vyjmenovala vlastně všechny ty firmy, české firmy, které podnikají na Tchaj-wanu, které tam investují a dávají tam kapitál. Já bych chtěl říct, že označovat Tchaj-wan za problematický v situaci, kdy ty firmy tam působí a mají důvěru vůči tomu právnímu státu, který tam je, tak to je přesně něco, co my bychom jako Poslanecká sněmovna měli podpořit a ne to příliš problematizovat, protože zahraniční investice z České republiky na Tchaj-wan samozřejmě jaksi mají tu ochranu právního státu na Tchaj-wanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Pawlas, zatím poslední přihlášený.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych měl dotaz prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana ministra zahraničních věcí, zda existuje nějaká analýza případných rizik této smlouvy, resp. zákona, který tady chceme schválit, ve vztahu k Čínské lidové republice. Protože víme, že vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Tchaj-wanem nejsou ideální, a když tady hovoříme o dobré obchodní bilanci s Tchaj-wanem a ochraně investorů tchajwanských v České republice, tak bych se chtěl zeptat, zda nejsou ohroženi čeští investoři v Číně a čeští vývozci, protože víme, že obchodní bilance s Čínou je velice špatná. A my chceme právě podpořit český export do Číny. Jestli je toto správný krok, abychom podpořili český vývoz do zemí, jako je Čína. Takže bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana ministra zahraničí, zda je nějaká analýza případných rizik a zda by mi mohl na toto odpovědět. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničí Petříček, následně se připraví s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, velmi krátce odpovím na dotaz pana poslance. Takovouto analýzu není potřeba dělat. My máme ve vztahu k Tchaj-wanu jasně nastavené parametry našich vztahů. Jedná se o spolupráci v oblasti ekonomické, ekonomických vztahů, vědecké spolupráce, kulturní spolupráce, školství. A toto je něco, co i Čínská lidová republika vždy respektovala a my postupujeme stejně, jako postupují členské státy Evropské unie. A jak jsem již ve svém úvodním vystoupení řekl, my máme jasně nastavenou politiku vůči Čínské lidové republice, máme svoji politiku jedné Číny, ale to nám nebrání rozvíjet ekonomické vztahy a budovat dobré vztahy i s Tchaj-wanem. Takže tam rozhodně není riziko, že by se to negativně nebo jakýmkoli způsobem promítlo do vztahů s Čínskou lidovou republikou, potažmo do naší ekonomické spolupráce či obchodní výměny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Na vaši otázku, pane poslanče. Já jsem přesvědčen, že ten krok je správný, činí ho česká vláda jako vláda samostatné a suverénní země a je to krok, který podporuje vzájemnou výměnu, podporuje to spolupráci a budoucí rozvoj. Já jsem přesvědčen, že s Tchaj-wanem máme mnoho společného ať už v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo obchodu a je třeba jej vnímat jako partnera České republiky a odstraňovat překážky, které brání vzájemné komunikaci a obchodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a rozhlédnu se po sále, zdali mám nějakého dalšího zájemce do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova po obecné rozpravě - zpravodaj pan poslanec Lipavský, paní ministryně Schillerová? Nemáte zájem, po obecné rozpravě nemáte zájem. Nyní tedy jsme nezaznamenali v této fázi návrhy, které bychom hlasovali teď hned, co se týče vrácení či zamítnutí, takže nyní se budeme zabývat nejprve návrhem na přikázání výboru k projednání a následně pak budeme hlasovat o zkrácení lhůty, jak navrhoval pan poslanec Bartošek.

Takže nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu. Tak pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych si dovolil navrhnout, aby se garančním výborem stal hospodářský výbor, jelikož to není mezinárodní smlouva, ale obchodní smlouva, čili aby hospodářský výbor byl garanční.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže nejprve budeme hlasovat o vašem protinávrhu. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. (Gong.) Vypadá to, že jsme tady v dostatečném množství, takže ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat.

 

Budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Leo Luzara, aby se garančním výborem stal hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 66 přihlášeno 174 poslanců, pro 46, proti 26. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu původním, návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 67 přihlášeno 174 poslanců, pro 137, proti 1. Výsledek byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Dále se tedy ptám, zdali je tady nějaký návrh přikázání dalšímu výboru či výborům. Pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, navrhoval bych tedy, byť by se nabízel školský výbor vzhledem k návštěvě školáků, že by to mohl projednat v rámci vzájemné výměny, přesto si dovolím navrhnout hospodářský výbor, protože si myslím, že hospodářské vazby by měl projednávat i on. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Hospodářský výbor navrhujete. Ano. Táži se, zdali má někdo nějaký další návrh. Další návrh nevidím.

 

Budeme hlasovat o tom, zdali přikážeme jako dalšímu výboru k projednání tento návrh hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 68. Přihlášeno 174 poslanců, pro 78, proti 4. Návrh byl zamítnut.

 

Nemám tady žádný další návrh na přikázání dalším výborům, nicméně budeme hlasovat ještě jedno hlasování ohledně tohoto návrhu. Je to návrh pana poslance Bartoška na zkrácení lhůty pro projednání ve výboru na třicet dnů. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 69. Přihlášeno 174 poslanců, pro 118, proti 12. Výsledek byl přijat. Lhůta bude tedy zkrácena pro projednání ve výboru na třicet dnů.

 

Pro tuto chvíli tedy projednávání tohoto tisku končím. Budeme pokračovat dalším bodem. Je to

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP