Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Mám zde pověření ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, ale již to není třeba. Takže z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. To bylo pověření z důvodu toho jednání s vietnamskou delegací, ale už jsem přítomen, takže si materiál uvedu sám.

Dovolte, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Ten jsem vám podrobně představil v průběhu prvního čtení, které proběhlo v lednu tohoto roku na 26. schůzi Sněmovny.

Hlavním důvodem předložení tohoto návrhu je potřeba adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra na nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Tento přímo použitelný předpis Evropské unie umožňuje nahradit požadavek na úřední překlad některých dokumentů, jako jsou například matriční doklady, vícejazyčným standardním formulářem vydaným příslušným úřadem spolu s vlastním dokladem. V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést odpovídající kompetence úřadů tyto formuláře vydávat. Tato změna přináší českým občanům zjednodušení administrativy v případě, že předkládají českým úřadům dokumenty v cizím jazyce, stejně jako když předkládají v zahraničí dokumenty české.

Dále jsou v návrhu zahrnuty změny reagující na poznatky z praxe, zejména ve vztahu k provádění ověřování kopií a ověřování podpisů, ve vztahu ke správě základních registrů či změny týkající se možnosti zavedení zřizovat a spravovat datové schránky výlučně elektronicky, například s využitím elektronického občanského průkazu, tedy bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.

Návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto garanční, který ve svém usnesení uplatnil pozměňovací návrhy. Ty mají legislativně technický charakter, přičemž navrhováno je mimo jiné posunutí termínu nabytí účinnosti zákona v návaznosti na dosavadní průběh legislativního procesu. S těmito návrhy za Ministerstvo vnitra souhlasím a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A chtěl bych požádat sněmovnu o větší klid. Je tu poměrně šum, případně ty diskusní skupinky v pravé části sálu rozpustit.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 301/1 a 301/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Milan Pour a informoval nás o projednání návrhu na výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem garančního výboru k předloženému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy.

Návrh zákona byl projednán v garančním výboru, tedy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, dne 7. února 2019, kdy projednávání přerušil, a následně dne 22. února 2019, kdy doporučil Sněmovně schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Toto usnesení vám bylo doručeno, jak už bylo řečeno, jako sněmovní tisk číslo 301/2 dne 22. února 2019.

Pozměňovací návrh pod bodem 1 odstraňuje drobnou legislativně technickou nesrovnalost, respektive textovou nesrovnalost návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.

K návrhu pod bodem 2 uvádím, že se jedná o úpravy nabytí účinnosti, kdy se oproti původně navrhovanému datu nabytí účinnosti 16. února 2019 navrhuje využití standardní délky legisvakance, tedy nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo do obecné rozpravy hlásí z místa. Není tomu tak, tedy obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Návrhy, které bychom měli hlasovat po obecné rozpravě, nezazněly, takže se posuneme do rozpravy podrobné, kterou zahajuji, a pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem do rozpravy podrobné. Tak prosím.

 

Poslanec Milan Pour: Také děkuji za slovo. Já bych chtěl tady stáhnout zpátky svůj podaný pozměňovací návrh nahraný v systému pod číslem 2347, a to z toho důvodu, že je totožný s pozměňovacím návrhem garančního výboru. To znamená, byl by duplicitní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, toto stažení bereme na vědomí. A nyní prosím do podrobné rozpravy pana poslance Čižinského, který je řádně přihlášen. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Hezký den, dámy a pánové. Obrátili se na mě matrikáři, kteří požádali o to, abychom snížili dobu uložení matriční knihy a Sbírky listin u knihy úmrtí, že nemusí být uloženy na úřadech po dobu 75 let, ale po dobu 50 let. Vedlo by to k tomu, že by se matriky dříve dostaly do archivů, a tudíž genealogové, kteří z nich čerpají, tak by - v uvozovkách, je to práce matrikářů, takže já bych nechtěl říct obtěžovali, ale že by neblokovali kapacity matrikářů. Takže já jsem ten návrh rychle sepsal. Omlouvám se, že nebyl tedy k dispozici dříve, ale já jsem ho dostal, prostě včera jsem se o tom dozvěděl, protože matrikáři a genealogové obíhali poslance, ale nikdo jim nevyhověl, tak jsem se dneska snažil jim vyhovět já.

To znamená, dávám tento pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý, podle mého názoru skutečně zjednoduší situaci ve všech úřadech, které mají matriky pod sebou. Je to tedy číslo 2681, hlásím se k němu a odevzdávám ho patřičným osobám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji, považuji zdůvodnění za dostatečné a věřím, že je i v systému. Paní poslankyně Kozlová se tedy nehlásí do rozpravy, v tom případě už v podrobné rozpravě nikoho nemám, nicméně s faktickou poznámkou paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já bych jenom chtěla navázat na pana magistra Čižinského, protože ti matrikáři jsou na tom tak, že vlastně zatím ty knihy, ať už jsou to zemřelí nebo cokoli, tak jsou na úřadech. Ty úřady nejsou dané pro to, aby tam mohli chodit badatelé, takže bohužel ty doby jsou velmi dlouhé. Takže matrikáři žádají o snížení této doby pouze u uložení na úřadu, aby to šlo dále do archivu. Není to o tom, že by chtěli dříve nějakým způsobem ty dokumenty skartovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, omlouvám se, tady na mě bylo hovořeno. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy k nějakému návrhu nebo s nějakou faktickou poznámkou. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Pokud vím, nezazněly žádné návrhy, které by bylo nyní třeba hlasovat, tedy jsme se s druhým čtením vypořádali a já končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Posuneme se dál. Dalším bodem je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP