Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova,.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych předložila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a některé další související zákony v oblasti daní. Dovolím si shrnout už jenom nejdůležitější změny, které jsou v návrhu obsaženy, protože podrobně byl představen v prvním čtení.

Tento zákon zavádí nový poplatek z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Nově tedy bude možné zavést poplatek jakoukoli obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch. Poplatek bude možno vybírat za jakýkoli krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů a penzionů také v soukromých bytech, ateliérech a podobně. Maximální hranice pro výši poplatku se navrhuje na 21 korun pro rok 2020, což odpovídá součtu sazeb dosavadních dvou poplatků, a následně 50 korun za každý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Tady jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce.

Dále se přesněji vymezuje osvobození osob a úlev u poplatků ze psů, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby, které provozují útulky pro psy, bez ohledu na jejich zřizovatele, a stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, bude nahrazena úlevou pro všechny osoby starší 65 let a osvobozením osob, které jsou držiteli průkazu ZTP. Dosud byli osvobozeni pouze držitelé průkazu ZTP/P.

Dále se zavádí protizneužívací klauzule u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od tohoto poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely.

Účinnost tohoto zákona je navržena na 1. leden 2020. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 286/1 až 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Roman Onderka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, zasedal rozpočtový výbor na své 21. schůzi dne 20. března 2019. Hned v úvodu bych chtěl poděkovat kolegovi Volnému, že mě zastoupil na tomto projednávání.

Po rozpravě v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu rozpočtový výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V bodu 12 § 3b odst. 1 se za písmenem d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví, konaných na území obce nebo". Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

2. V bodu 12 § 3d zní: a v § 3d sazba poplatku z pobytu činí nejvýše 100 Kč.

3. Bod 13 se zrušuje.

II. Rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Tak jsem také učinil a zároveň bych chtěl poděkovat všem poslancům přítomným v rozpočtovém výboru za jejich vstřícnost k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní bych poprosil zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jíž by měla být poslankyně Věra Kovářová, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila, nicméně paní poslankyni tu nevidím a myslím, že je dokonce omluvena, takže bych potřeboval jiného zpravodaje z výboru. Nicméně pana předsedu z výboru tady také nevidím, takže si vezmeme asi dvě minutky pauzu. Dvě minuty. A vyměníme zpravodaje. Pan poslanec Králíček se hlásí. Dám tedy dvě minuty pauzu do 17.12 hodin a vyřešíme tu situaci.

 

(Jednání přerušeno od 17.10 do 17.12 hodin.)

 

Děkuji. Paní poslankyně nakonec dorazila, nebude třeba měnit zpravodaje, a já ji prosím, aby nás tedy informovala o projednávání na výboru a případné pozměňovací návrhy zdůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: (Hovoří udýchaně:) Dovolte, abych vám tedy přečetla usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 19. schůzi po předkladatelské zprávě PhDr. Tomáše Vyhnánka, náměstka ministryně financí, po zpravodajské zprávě poslankyně Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 286/0 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

1. v bodě 12 v § 3b odstavce 1 za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo". Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f);

2. v bodě 12 se v § 3b doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.";

b) zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu;

c) pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto zprávu z výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které mám pět přihlášek. Jako první je přihlášena paní poslankyně Kozlová. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, přeji dobré odpoledne všem kolegům a kolegyním z Poslanecké sněmovny a též vážené vládě. Chtěla bych zde načíst pozměňovací návrh, který byl nahrán pod číslem 2668 k vládnímu návrhu zákona o místních poplatcích, který je pod číslem sněmovního tisku 286. Jedná se o doplnění odstavce v bodě 12 v § 3b, který nově zní: od poplatků z pobytu je dále osvobozen účastník kulturní, společenské, sportovní či jiné podobné akce, u které lze důvodně předpokládat, že se jí zúčastní méně jak 150 účastníků, jemuž je ubytování poskytnuto pořadatelem této akce.

V současném znění zákona je poplatkem zatížen jakýkoliv pobyt na území dané obce, tedy soukromé ubytování v hotelu, stejně jako ve stanu na louce. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je především osvobodit od placení místních poplatků akce, kde je největší dopad na minimalizaci ceny. Jedná se například o akce pro mladé lidi, studenty či sociálně slabé, kde může zvýšení ceny o 50 korun na den pro jednoho účastníka způsobit značné komplikace.

Náš návrh počítá s několika základními podmínkami. Konání kulturní, společenské či sportovní akce, u které lze předpokládat, že se jí zúčastní 150 nebo méně účastníků, jimž je ubytování poskytnuto pořadatelem této akce. Takto nastavený návrh tedy nedopadne na účastníky, kteří si ubytování zajišťují samostatně. Stejně tak v případech, kdy ubytování pořadatel pouze zprostředkovává. Základním předpokladem je skutečné uspořádání dotyčné akce. Nebude tedy možné poplatek nějakým způsobem obejít.

Ráda bych vás požádala o podporu uvedeného pozměňovacího návrhu, díky kterému budou mít například děti z nízkopříjmových skupin podstatně dostupnější letní tábor, a podpoříte tak i takzvanou malou místní kulturu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a chci upozornit, že návrhy je potřeba načítat potom v podrobné rozpravě a stačí se odvolat na sněmovní tisk, není potřeba ho číst celý.

Nyní prosím pana poslance Třešňáka, který je přihlášen jako další do obecné rozpravy.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych nejprve shrnul dva pozměňovací návrhy, které jsou načteny v systému pod číslem 2597 a 2687, ke kterým se později přihlásím i v podrobné rozpravě. (V sále je hlučno.)

Kdybych měl hned na začátek čerpat z odůvodnění samotné vládní novely, musím zdůraznit, že hlavním účelem je zajistit příjmy do rozpočtu obcí a tyto příjmy mají kompenzovat náklady, které obec vynaloží v souvislosti s cestovním ruchem a službami s ním spojenými. Především tedy v oblasti likvidace odpadů, rozvoje infrastruktury, péče o veřejnou zeleň a prostranství a další. Navíc obce ve většině případů prostřednictvím svých informačních center poskytují návštěvníkům různé propagační materiály, turistické průvodce, seznamy pořádaných akcí, mapy apod. Lze tedy konstatovat, že účelem ubytovacích poplatků je především přispět na zvýšené náklady obcí v souvislosti se soustředěným turistickým ruchem.

A poprosím, tady je možná trochu větší hluk.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také bych poprosil poslance, zejména možná u stolku zpravodajů, aby dali prostor těm, co jsou u stolku řečníků, aby se mohli vyjádřit, protože pro ty jsme tu zejména. Děkuji. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Budu pokračovat. Nicméně realita vypadá, nebo vypadala před touto novelizací, zhruba následovně. A zkusím ta čísla hodně zaokrouhlit a zestručnit, snad mě nikdo nebude chytat v tomto za slovo, a vezmu si příklad obce například s kapacitou sedm tisíc lůžek. Pokud by se jednalo přímo o rezidenty obce, činil by příjem z rozpočtového určení daní zhruba pětinásobek částky běžně vybraných z ubytovacího a lázeňského poplatku. Ačkoliv vládní novela sjednocuje původní poplatky za lázeňské nebo rekreační pobyty a nově nahrazuje jedním univerzálním poplatkem z pobytu a zároveň navyšuje jeho maximální možnou částku na 50 korun, tuším, že dokonce v pozměňovacím návrhu pana poslance Kytýra je to 100 korun, nově však snižuje hranici pro osvobození od poplatku na 65 let oproti původnímu zákonu, který osvobozoval osoby starší 70 let. Právě tato změna však nereflektuje některá lokální specifika, a může tak mít velmi negativní vliv na příjem rozpočtu samospráv, tedy hlavně lázeňských měst, ve kterých jsou často ubytováni zahraniční hosté, a mnohdy i mimo země Evropské unie.

A právě to nás vedlo společně s paní poslankyní Mračkovou Vildumetzovou k předložení pozměňovacího návrhu, který věkové výjimky úplně vypouští a předává tuto kompetenci plně do rukou místních samospráv.

Pokud by však nebyl v rámci Poslanecké sněmovny nalezen konsenzus k této jednoduché úpravě, která tu důvěru dává zpět právě samosprávám, předložil jsem ještě jeden, kompromisní, pozměňovací návrh, který vlastně pouze upravuje věkové omezení do stavu před touto novelizací. A protože se poplatek netýká pobytu v rámci lázeňské léčebně rehabilitační péče plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nedotkl by se tento pozměňovací návrh ani českých seniorů, kteří jsou v lázních právě za účelem takového pobytu.

Děkuji a posléze se přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Veselého, který je dále přihlášen do obecné rozpravy. Poté se připraví pan poslanec Nacher. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v podstatě mohl při načtení svého pozměňovacího návrhu, resp. odkázání na něj potom v podrobné rozpravě, který je načten pod číslem 2135, začít tam, kde začal můj předřečník. To znamená, k čemu poplatek slouží.

Opravdu slouží k tomu, co říkal, tzn. k tomu, že obec má nějakým způsobem kompenzovány náklady toho, že tam jsou nějací lidé, kteří tam trvale nebydlí, ze kterých nemá žádné příjmy, ale náklady z nich vznikají. Já bych třeba odkázal na náklady, které říkal on, a to jsou likvidace odpadů a samozřejmě taky udržování např. MHD, veřejných prostranství apod. To znamená, že podstata toho mého pozměňovacího návrhu je zcela stejná jako u mého předřečníka.

Já jsem se zabýval jinou věcí, a to věcí omezení výběru poplatků z ubytovacích kapacit na dobu 60 dnů. Jsou samozřejmě lázeňská města, lázeňské obce nebo turistická města, turistické obce, které převahu poplatku vybíraného mají z kapacit hotelového nebo penzionového typu. Naopak je ale celá řada měst a obcí, a těch je daleko více, které samozřejmě nemají charakter turistických lokalit, ale poplatek také vybírají, a vybírají jej mimo jiné z ubytoven. To znamená z kapacit, které slouží pro dlouhodobější ubytovávání např. dělníků, kteří do té obce přijíždějí pracovat, bydlí v nich a bydlí tam pravidelně déle než 60 dnů, protože pracují na plný úvazek v některých místních třeba továrnách. Právě omezení na 60 dnů v podstatě znemožňuje výběr poplatků z ubytoven. To má dvojí negativní dopad. Jednak samozřejmě má velmi negativní dopad do rozpočtu obcí.

Já to srovnávám s městem, ve kterém žiji, ve kterém jsem neuvolněný místostarosta, a to je Písek. V případě, že nebudeme schopni vybírat poplatek z ubytoven, jako vybíráme dosud, tak příjem z výběru tohoto poplatku klesne z 1 100 000 korun na necelých 300 000 korun, to znamená, že se nám ani nevyplatí ten poplatek vybírat. Nejen že nebudeme sanovat náklady, které z toho vzniknou, ale ten výběr už se nebude rovnat ani tomu, kolik stojí náklad na úředníka, který ten výběr provádí a provádí administrativu s tím spojenou. A pak už se městu vyplatí spíš poplatek nevybírat.

Druhý negativní dopad je samozřejmě nemožnost regulace. Obecně ztrácí jakoukoli možnost regulace ubytoven. Obec, jak víme, nevstupuje do stavebního řízení, nemůže ovlivnit, kdo provozuje ubytovnu, jiným způsobem než právě zavedením poplatku.

Proto ve svých změnách, kterých je několik, a jak říká pan předsedající, nemusíme podrobně načítat, ale jsou uvedeny v tom mém načteném tisku, provádím změny, a to zejména takové, že zavádím možnost vybírat poplatek i z ubytovacích kapacit na dobu delší než 60 dnů, byť v nižší sazbě, než je ta predikovaná. A druhá otázka, abychom tím nepostihli studenty, tzn. ubytování na kolejích, tak tam zavádím osvobození i pro studenty do 26 let věku.

Samozřejmě pozměňovací návrh načtu v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a jako dalšího prosím pana poslance Nachera. A připraví se pan předseda Michálek s přednostním právem poté. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Vážení členové vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych tady řekl pár slov o pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě pod číslem 2610. Jde o společný návrh, který jsme vypracovali s kolegou Jakubem Michálkem. V principu jde o to přenést výběr poplatku od toho poskytovatele úplatného pobytu, což je od toho, kdo vlastní tu nemovitost a pronajímá ji, na poskytovatele služby informační společnosti. V překladu do češtiny tedy znamená, že by poplatek odvedl zprostředkovatel pobytu. V takovém případě bude poskytovatel úplatného pobytu v pozici věřitele.

A teď pozor, jedna zásadní informace: My jsme ten tisk ještě upravovali, takže nevím, jestli on v rozpočtovém výboru byl v té podobě, jak ho navrhujeme v této chvíli. Protože jsme si vědomi, že zprostředkovatelé pobytu mohou mít různou podobu, velikost, formu, rozsah podnikání, takže není vhodné, aby ta povinnost byla plošně a automaticky, tak jsme toto změnili a z té povinnosti lze např. vyjmout nějaké malé zprostředkovatele a podobně. Jinými slovy, ta úprava cílí primárně na větší zprostředkovatele, typově, abych tady vyjmenoval dva, aby se nikdo necítil dotčeně, Airbnb, booking.com a podobně. Z tohoto důvodu my navrhujeme, aby o tom, jestli ten poplatek zprostředkovatel bude platit za majitele toho bytu, aby o tom rozhodlo Ministerstvo financí ve správním řízení, a to, prosím pěkně, na návrh dané obce. Jinými slovy, my tam upravujeme možnost pro obec požádat Ministerstvo financí, aby ve správním řízení rozhodlo, že ten poplatek bude vybírat zprostředkovatel pobytu. Cílem je zjednodušit výběr místních poplatků. Situace zejména v Praze, ale myslím si, že se to týká i dalších větších měst v České republice, je dále neudržitelná. Myslím si, že by to pomohlo té obci, pomohlo by to rozpočtu, pomohlo by to nějaké větší spravedlnosti. Podle nás je to i zjednodušení celého systému. Nicméně ten princip je skutečně na dohodě mezi obcí a Ministerstvem financí, není to nějaký en bloc.

Tolik tedy výtah z toho pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím a který je výsledkem nějaké dlouhodobé činnosti a pozorování toho stavu, ještě když jsme byli oba s kolegou Michálkem zastupitelé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, poté se připraví pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil tak, abych mohl navázat plynule na pana kolegu Nachera k našemu společnému pozměňovacímu návrhu. My jsme skutečně jednali s hlavním městem Prahou a věřím, že to ocení i další samosprávy, jako Brno, Český Krumlov atd., které se potýkají s tím, že mají poměrně vysoký příliv turistů a vysoký počet bytů v centru města, které jsou pronajímány skrze digitální platformy, jako je Airbnb nebo Booking. Ale odhaduje se, že až ve 40 % případů ti pronajímatelé neplatí příslušný poplatek. Kvůli tomu obce, např. hlavní město Praha, přicházejí o 120 mil. korun ročně a navíc to vytváří nerovnost na hospodářském trhu, protože hotely musejí tyto poplatky platit a ti, kteří poskytují podobné služby, se těm poplatkům vyhýbají. Proto si myslím, že Ministerstvo spravedlnosti, pokud chce nastolit nějakou rovnováhu mezi konkurenty na tomto trhu, by se mělo přiklonit na stranu tohoto návrhu.

Hlavní město Praha to projednávalo v komisi, kde ten návrh doporučilo. A já jsem to taky projednával se zástupci digitálních platforem Airbnb, Booking a booking.com. Oni tam měli nějaké požadavky ohledně frekvence výběru, splatnosti atd., takže to jsme do toho taky zahrnuli, tak aby to bylo i pro ně akceptovatelné.

Nemyslím si, že to je nějaká zásadně nová věc. V zahraničí v řadě států už to funguje, třeba ve Španělsku se to zavádí, ve Spojených státech amerických, taky jsou státy, kde Airbnb normálně ty daně vybírá. Navíc projevují ochotu, že jsou ochotni vybírat místní poplatky, a pro město samozřejmě to bude podstatné zlepšení vyjednávací pozice, když bude mít možnost i v případě, že se budou vyhýbat tomu, tu povinnost platit poplatky na ně přenést na základě správního rozhodnutí Ministerstva financí.

Jsem si vědom toho, že s tím bude spojen určitý nový druh rozhodování na Ministerstvu financí. Nicméně ten návrh jsme se snažili koncipovat tak, aby byl opravdu zamířen přesně na obce, kde to působí problémy, takže je tam i poměrně vysoký správní poplatek 50 tis. korun za jednu žádost jedné obce, takže si myslím, že není potřeba se bát toho, že by tyto návrhy zahltily Ministerstvo financí a muselo na ně vynakládat nějaké zásadní prostředky. Naopak to povede k lepšímu výběru daní. Myslím si, že se tady bavíme o řádu stovek milionů korun, které můžou být využity na zlepšení prostředí nakonec i pro turisty a občany měst, o která se jedná. A v neposlední řadě je to důležité i z hlediska určité finanční regulace, která se ukazuje, že je jediným efektivním nástrojem, jak si poradit s těmito způsoby bez zavádění nějakých opravdu velkých restrikcí, jako jsou zákazy, jako jsou časová omezení krátkodobého pronájmu a další podobné cesty, které některé státy volí.

Myslím si, že bychom měli začít opravdu tím, že bude efektivně vymáhána legislativa, která už dneska funguje, to znamená, poplatky bude platit každý, odvede to digitální platforma. A samozřejmě že to pomůže i těm živnostníkům, kteří pronajímají byty, protože když dneska má někdo tři byty ve třech městských částech, tak musí komunikovat se třemi různými paními na přepážce a je s tím skutečně spojeno hodně byrokracie, ačkoliv to jsou zbytečné transakční náklady, kde by to všechno mohla obhospodařit právě Airbnb, tato digitální platforma, a ti lidé, kteří dělají tuto agendu, by se mohli věnovat něčemu užitečnému.

Takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mohli zvážit podporu pro pozměňovací návrh, který předkládáme s kolegou Patrikem Nacherem a který podpořilo i hlavní město Praha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobrý podvečer přeji vám všem. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Rád bych tady předložil dva pozměňovací návrhy.

Jeden pozměňovací návrh se týká sazby poplatků, protože v roce 1990 byl poplatek stanoven na 17 korun československých. A když si ty poplatky převedeme do dnešní kupní síly, tak maximální sazba by dneska byla 164 korun za den. To znamená, navrhuji, aby sazba poplatků činila nejvýše 150 korun denně, to znamená, je to ve stejném poměru, jako to bylo v roce 1990. To je jeden pozměňovací návrh.

V případě, že by neprošel, navrhuji druhou možnost, a sice že by tu sazbu, která bude v zákoně nižší, bylo možné vynásobit stejným koeficientem, jako se vypočítávají daně z nemovitosti. Je to podle velikosti obce, to znamená, že by to obce a lázeňská města mohly prostě násobit číslem jako daň z nemovitosti.

Sto padesát korun je pozměňovací návrh 2693 a koeficient, násobení, je pozměňovací návrh 2692. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že u některých z mých předřečníků vidíme jasný střet zájmů, že se starají o městské pokladny. Já jim to nijak nevyčítám, ale zapomínají na podnikatele a na klienty. Ten vládní návrh navrhuje zvýšení poplatku zhruba z 21 korun na 50. Ve všech úvahách, ve všech vystoupeních zaznělo jako automatické, že všechny obce využijí maximální hranici. To si myslím, že není zdaleka jisté. Uvidíme, jak se kolegové na zastupitelstvech sami rozhodnou.

Nicméně pokud porovnáme obdobnou sazbu v okolních zemích, která bývá - kdyby mě třeba někteří páni poslanci z Prahy, kteří k tomu vystupovali, poslouchali (k poslancům Čižinskému a Nacherovi), ať mi dají za pravdu, omlouvám se - obvyklá sazba takového poplatku v okolních zemích bývá do 3 eur. Vaše návrhy 100, 150 korun - já říkám do 3 eur, to už jsem velkorysý, někde jsou 2 eura, někde 2,80 - které schválil rozpočtový výbor, jdou ode zdi ke zdi, od nejnižšího k nejvyššímu, a ještě k tomu velmi rychle.

Já jsem jednal se zástupci Asociace hotelů a restaurací... (Ministryně financí hovoří od stolku zpravodajů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, já vás přeruším, pane předsedo. Poprosil bych, aby u stolku zpravodajů byl klid, protože to ruší. Děkuji. (Velký hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď jsem se na vás podíval čirou náhodou, paní ministryně. Ale dobře, že jste se ozvala. Jednal jsem se zástupci Asociace hotelů a restaurací, to je oblíbená asociace paní ministryně, to jsou podporovatelé EET, a ti nesouhlasí s navýšením poplatku na 100 korun. Já bych ocitoval z jejich stanoviska, abych to nemusel tlumočit, proč si myslí, že těch 100 korun je moc. Přitom současně chci říct, že podle slov a stanoviska této asociace byli účastni debaty a byli při přípravě vládního návrhu zákona, souhlasí s vládním návrhem zákona, ale nesouhlasí s tímto dalším navyšováním poplatků. Zvýšení považují ze současných 21 na 100 korun, anebo jak navrhuje pan poslanec Čižinský, což je podle mě překvapení, 150 korun, považují za pětinásobek, v tomto případě je to více než sedminásobek stávající hodnoty. A uvádí to, co už jsem říkal, že zahraniční destinace vybírají většinou do těch 3 eur. Mnozí z vás máte zkušenosti z Rakouska, Německa, že to někdy to bývá kolem 2 eur. Tyto návrhy, když to zaokrouhlím, jsou 4 nebo 6 eur při jiné kupní síle v České republice. Navíc oni upozorňují, že vlastně ti jejich největší klienti, to znamená ti, kteří dovážejí zahraniční turisty, a týká se to zejména Prahy, mají už dnes nasmlouvané a prodané pokoje i na rok 2021 a mají nasmlouvané ceny. A vy to tímto zásahem dáte k tíži těch, kteří hotely provozují.

Návrhem zákona také dochází k rozšíření počtu obcí, které mohou poplatek vybírat. Dochází k rozšíření okruhu osob, které budou poplatek hradit. Dochází k rozšíření objektů, ve kterých je možné poplatek vybírat. To znamená, když to přeložíme, zvyšujeme daně, i když se jmenují poplatky. Ale máme zákon o správě daní a poplatků. Ano, rozumím argumentu, že rozhodnou konkrétní obce. (Ministryně financí hovoří od stolku zpravodajů.) Daňový řád, omlouvám se. Paní ministryně, já myslím, že si rozumíme. Taky hrozně ráda mluvíte, paní ministryně, o IT systémech a já vás neopravuji. Já jsem programátor a mohl bych. Ale rozumím, budu používat daňový řád. Slibuji, pokud se spletu, poprosím paní ministryni, aby mi to připomněla v dobrém. Nerad dělám chyby. Daňový řád, který se týká daní i poplatků, to je to důležité.

Takže říkám, že poplatky mají charakter daně. Vláda velmi ráda říká, že nezvyšuje daně, a tady ano. Tady ano. Jak která část vlády. Ano, máme takovou malou část vlády, která by výrazně chtěla zvýšit daně, abych byl spravedlivý, abych mohl komentovat i vyjádření pana zpravodaje Onderky do tisku, který je příznivec zvýšení daní. (Poznámka zpravodaje Onderky: Některých.) Některých.

Já bych vás chtěl požádat, až budeme hlasovat ve třetím čtení - nemám žádný pozměňovací návrh -, abyste nepodpořili návrh rozpočtového výboru na skokové zvýšení na 100 korun, abyste ponechali výši, jak navrhuje vláda, a abyste nepodpořili ani návrh pana poslance Čižinského na zvýšení až 150 korun za den. Je to prostě skokové. Kdyby tam byl třeba návrh, že těch 150 korun bude platit za šest let, tak se o tom můžeme bavit. Ale jak chcete vysvětlit těm, kteří už mají nasmlouvané a prodané pokoje na příští a přespříští rok, že najednou zatížíte jedno lůžko na noc takovýmhle vysokým poplatkem? Tím výrazně snížíte ekonomické výsledky těchto podnikatelů a to si myslím, že není dobře. Rozumím argumentům, proč se to má zvýšit. Považuji návrh z 21 na 50 korun za dostatečný, adekvátní a konkurenceschopný v porovnání s okolními státy a s okolními zeměmi.

Takže paradoxně já jako předseda opozičního klubu hájím vládní návrh před návrhem vládního poslance Patrika Nachera a jsem proti, a i když je to můj kolega z opozice, myslím si, že zvýšení, které navrhují oba dva, je příliš vysoké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský. Připraví se pan poslanec Kytýr, pan poslanec Nacher a pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Jenom krátce zareaguji. Sazba v zákoně je samozřejmě maximální a je na zastupitelstvech potom, aby zohledňovala právě třeba to, že jsou nasmlouvány zájezdy do roku 2021. A to zastupitelstvo by si mělo přát, aby přijížděli turisté. Na druhou stranu ta sazba není jako samoúčelná. To není něco, co by to město nevynakládalo. To město vynakládá velké prostředky na to, aby byla infrastruktura pro návštěvníky, pro turisty. A nebavím se jenom o Praze, bavím se o všech městech, třeba o lázeňských městech. Proto vlastně a také z toho důvodu navrhuji v tom jednom pozměňovacím návrhu tu logiku daně z nemovitosti, protože to je úplně stejná logika, a tam jsou třeba právě podle počtu obyvatel, a ta lázeňská města jsou tam vypíchnutá, aby to mohli vynásobit nějakým koeficientem, protože my teď nevíme, jak to dopadne, jestli to bude těch padesát, nebo to bude těch sto. Já jenom říkám, že prostě když v roce 1990 přepočteno na dnešní dobu by to bylo 164 korun, tak já navrhuji jít pod tu hranici, to znamená, v kupní síle navrhuji jít pod tu hranici, to znamená, samozřejmě jde o návrh, který umožní zastupitelstvu jít výše, ale současně neumožní jim jít výše, než to bylo v roce 1990.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Chtěl bych reagovat, aby tady zase nezůstalo něco ve vzduchu, na pana předsedu Stanjuru, který je teď zády, tak já počkám, aby to... Tak to zřejmě probírá s kolegou Čižinským.

Zaprvé ta reakce na to, že člověk je ve střetu zájmů. Tak já si myslím, že tady každý z nás přenášíme nějaké svoje zkušenosti z civilního života, nebo z kraje, odkud je. To bych si já mohl stěžovat na to, aby se tady lékaři nevyjadřovali k věcem, které se týkají lékařů, učitelé, protože učí, nebo učili, nebo budou učit, k věcem, které se týkají školství, a aby se kdokoli nevyjadřoval k něčemu, co se týká jeho kraje. My jsme tady napříč politickým spektrem, máme nějaký názor, když jsme poslanci z Prahy, tak to řešíme nějakým způsobem. A tady nikdo nikoho nenutí, aby vybíral sto korun. To je možnost. Jenom to tady nezaznělo, protože to sledují třeba novináři atd., veřejnost pak si to v noci pustí, tak aby se nelekla, nebo i někteří kolegové se mě na to ptali. To je možnost. To je strop, který se navrhuje. A je potom na zastupitelstvu té obce, jakou výši si vybere. To znamená, my třeba tady v Praze se rozhodneme jinak, protože evidentně, byť jsme koalice, opozice, tak máme na to nějaký názor. V Karlových Varech budou mít třeba jinou sazbu, v Opavě a tak dále. To znamená, je to na těch obcích.

Myslím si, že v tomhletom je to princip subsidiarity. To funguje. A já bych tady jako nestrašil, že všichni, jestli chtějí být znovu zvoleni, tak že ve všech obcích, i v těch malinkých, si tam budou dávat tu maximální sazbu. Ale uvolněme to, protože to, co říkal kolega Čižinský, je pravda. Když se podíváte na ten poplatek ve vztahu k průměrnému příjmu, tak ten poplatek neodpovídá průměrnému příjmu, průměrným výdajů a tak dál a tak dál. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem mluvil o střetu zájmů, pane poslanče Nachere prostřednictvím předsedajícího, tak jsem nemyslel vás. Myslel jsem pana kolegu Čižinského jako lídra pražské koalice, který má upřímnou starost o naplnění pražské městské kasy. A nemyslel jsem to nijak ve zlém. Jenom jsem to konstatoval. Nijak jsem to nekritizoval. Nijak si nemyslím, že by ten argument tím pádem byl slabší nebo silnější, který tady přednesl.

Je tady sice zajímavá logika, že kolegové navrhují až 150 korun a současně říkají: ale my to třeba rozhodneme jinak. Tak to mi přijde logické. Kdybychom měli tu absolutní důvěru vůči našim zastupitelům a zastupitelstvům, tak proč tam vůbec tu hranici máme? Proč tam je 50, 100 nebo 150, když jsou rozumní a chtějí být zvoleni. A já souhlasím s tím, že v každém městě je to jinak. A připadá mi docela logický návrh mít tu strukturu podle daně z nemovitostí. Nicméně si myslím, že je trošku pozdě tohle debatovat v druhém čtení, pokud nebude vůle to vrátit a debatovat. Mně to jako logiku dává, kdyby tento poplatek byl konstruován podobně, aspoň v těch kategoriích. Ale je to debata podobná tomu, když jsme určovali maximální výši poplatku za svoz domovního odpadu. A můžeme vyhodnotit po letech, kolik obcí... A já jsem taky neříkal, že všechny obce to automaticky zvednou. A říkal jsem, že naopak z mnoha vystoupení tady zaznělo, že všichni už říkají, to bude 300 milionů, 350 milionů. A už jenom počítají ta lůžka, dny krát tu maximální sazbu. Ten dopad může být mnohem nižší.

Nebudu Praze radit, jak to má být vysoké. Prostě mně ten sedminásobný skok, který navrhuje pan poslanec Čižinský, přijde příliš vysoký. A vzhledem k tomu, jak je to v okolních zemích, tak bych skutečně dvě až tři eura v přepočtu považoval za konkurenceschopné a obvyklé ve střední Evropě, a ty čtyři až šest eur mi přijde, že to je příliš moc, že tam můžeme ztratit nějakou konkurenční výhodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych ještě jednou krátce zareagoval. Uznávám střet zájmů, protože jsem představitelem Prahy také, takže se mi samozřejmě jedná o zajištění právě financí právě na ty služby, které jsou také pro ty turisty. A řeknu konkrétní příklad. Prostě velký počet turistů - a Praha je za to ráda, není úplně ráda, jaké je složení těch turistů, radši by, aby jezdili kulturnější lidé a ne úplně lidé, kteří se přijdou jenom opít, ale bohužel jezdí také lidé, kteří se přijdou jenom opít - a skutečně Praha řeší, jak motivovat strážníky, protože potřebuje finance na to, aby přitáhla více strážníků, potřebuje finance na to, aby byli strážníci v noci, kteří budou hlídat, kteří budou zajišťovat noční klid. A tohle by mohl být jeden z velkých zdrojů, aby Praha natáhla strážníky, protože skutečně platy jsou v Praze vyšší. A současně samozřejmě je tady vztah, pokud se ekonomice daří, jezdí hodně lidí, tak je potřeba strážníky více platit. Pokud by se nedařilo, je možné samozřejmě ten poplatek opět snížit, aby podnikatelé nebyli omezováni. To znamená, já deklaruji jako Praha, že jsme schopni velmi akceschopně s tím poplatkem zacházet, abychom právě nepodvázali turistický ruch.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martin Jiránek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pěkný večer, kolegové, kolegyně. U nás je cestovní ruch velmi podfinancován a ta čísla třeba v porovnání s rakouským cestovním ruchem jsou opravdu extrémně rozdílná. Teď jsem zrovna dneska slyšel informaci, že obec o počtu obyvatel asi 3 500 v rakouských Alpách dokáže vygenerovat díky nastavení zákona o cestovním ruchu a v celém systému podpory cestovního ruchu dokáže vygenerovat 250 milionů korun jenom na marketing a půl miliardy na investice. A je to obec o 3 500 obyvatelích. (Reakce v pravé části sálu.) Prosím? Ano. A u nás je 250 milionů určených na celou republiku přes CzechTourism. Takže opravdu aspoň ty poplatky, jelikož nám stále chybí zákon o cestovním ruchu, tak aspoň ty poplatky nechme ty obce dělat, protože třeba podobný problém, jako je v Praze, tak podobný problém je v horských střediscích, kde navíc ještě ta horská střediska velmi trpí nastavením našeho RUDu, kdy při počtu obyvatel 300, 400, 500 ta jednotlivá střediska mají obstarat během roku přes různý svoz odpadů, poničení silnic třeba 300 tisíc turistů a mají na to z RUDu třímilionový rozpočet. A aspoň ta horská střediska by určitě ocenila to, že si budou moct cíleně nastavit trošku vyšší částku, která... Třeba v Řecku není vůbec problém na pětihvězdičkových hotelích platit pět eur a mají to tam natvrdo. Takže fakt si nemyslím, že padesát korun nebo sto korun je něco strašného. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady zazněl ten RUD a výběr poplatků, tak vám řeknu, jak to s tím RUDem vypadá, kolik je na jednoho obyvatele peněz: Moravskoslezský kraj 5 065 Kč, nejlépe je na tom Vysočina 10 021 a Praha 43 014. Poprosil bych pana Čižinského prostřednictvím pana předsedajícího, abyste si zaplatili ty své městské policisty z tohohle RUDu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil kolegu přede mnou. A teď dobře poslouchejte. Středočeský kraj společně s Prahou dostanou v rámci krajského RUDu stejný počet miliard, bez pár miliard, jako zbytek republiky! Tak si to jenom spočítejte, jak na tom asi zbytek republiky musí být, když skutečně s Prahou dostane 60 mld. a zbytek republiky dostane 63 mld. Nádhera!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máme tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Petrtýl a pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jenom poprosím v reakci na předřečníka, je přece potřeba - tam je logická chyba. To není možné srovnávat. Můžete srovnávat, Praha je kraj a obec dohromady. Takže vaše argumentace by měla smysl, pokud byste vzal nějaký kraj, přičetl tam ty obce v tom kraji a pak to srovnával. Ale nemůžete srovnávat krajský rozpočet a obecní rozpočet obce Prahy, která je současně krajem!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petrtýl a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se musím ohradit tady ke kolegovi Bláhovi. Například Středočeský kraj, jelikož jeho rozpočtové určení daní není dáno podle počtu obyvatel, ale bylo fixně zavázáno v roce 2000, kdy vznikaly kraje, takže Středočeskému kraji vlastně od té doby, od roku 2000, narostl jeho počet obyvatel zhruba o 22 % a má stále stejný výběr. Takže naopak my jsme na tom biti. A skutečně se tady porovnávají hrušky a jabka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsme přešli k rozpočtovému určení daní. Proč ne? Ale protože jsem se tím roky zabýval, tak skutečně pan hejtman opomněl, že Praha je město i kraj současně, a našich 1,2 mil. obyvatel v těch našich skoro 300 obcích kromě toho, co dostává Moravskoslezský kraj, dostává z rozpočtového určení daní do těch jednotlivých městských a obecních rozpočtů.

Nicméně pokud kolegové z hnutí ANO, jako pan poslanec Vondrák nebo pan poslanec Bláha, říkají, že kraje mají málo, řešení je poměrně jednoduché. Nejhůř ve státě hospodaří centrální vláda. Ty výsledky jsou evidentní. A platí to pro všechny vlády. Nebudu říkat, že tato vláda. Když se podíváte k dnešnímu dni, kolik na státním dluhu vyrobily centrální vlády, kolik kraje za 19 let fungování a kolik obce, tak vidíte, kdo nejhůř hospodaří. Samosprávy hospodaří mnohem lépe než vláda. Pokud máte pocit, že samosprávy potřebují víc, není nic jednoduššího než ubrat z rozpočtového určení daní, dát centrální vládě a pobavit se o parametrech, jak ten kus daní, které platí daňoví poplatníci, vezmeme vládě a jak je rozdělíme mezi kraje a obce. To je legitimní debata. Tomu se bude bránit každý ministr financí bez ohledu na to, z které vlády je, bez ohledu na politickou příslušnost, protože je to logické.

Navíc když vezmeme celkový balík RUDu, který je pro kraje, já to zaokrouhlím, 10 % sdílených daní, obce zhruba 23 %. Takže i ten balík pro obce je prostě větší než balík pro kraje a skutečně jsou to podivné parametry, které vznikly v roce 2000 - počet kilometrů, počet domovů důchodců - to se dávno změnilo od té doby! Změnil se stav těch silnic. Ale je skoro nemožné udělat dohodu mezi 14 kraji, že se udělá změna, protože když chcete někomu přidat, tak musíte současně někomu ubrat. A ukažte mi hejtmana, který bude souhlasit s tím, že jeho kraji se ubere. Takový hejtman nebyl, není a nebude! Naprosto logicky. (Předsedající: Čas!)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova - je zájem? Paní ministryně? (Ne.) Zpravodaj? (Ne.) Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci: pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dovolte mi se pouze tedy přihlásit k pozměňovacím návrhům číslo 2597 a 2687 a jejich zdůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, aby v jednacím sále byl klid. Nebudu jmenovat. Všichni vědí, koho se to týká. Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. I já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen do systému pod číslem 2135. I já odkazuji na odůvodnění, které jsem uvedl v obecné rozpravě. Jenom zdůrazním, že pokud ten pozměňovací návrh nebude přijat, jak jsem jej předložil, tak to bude znamenat výpadek v rozpočtu obcí. Tím nechci navazovat na debatu o rozpočtovém určení daní, ale bude to výpadek v řádu desítek milionů korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Doufám, že si to budu dobře pamatovat. Já bych se tady tedy přihlásil k tomu, co jsem vysvětloval detailněji v obecné rozpravě, a to k pozměňovacímu návrhu, který jsme načetli společně s kolegou Jakubem Michálkem pod číslem 2610. Nějaké další detaily tady nebudu už popisovat, abych nevyvolal opět debatu, která nesouvisí s tímto tématem novely zákona o místních poplatcích.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Takže já se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům: 2692 a 2693. A zdůvodnění - odkazuji na debatu v obecné rozpravě. Jedná se tedy o tu sazbu 150 korun, a pokud by nebyla přijata, tak ohledně toho koeficientu daně z nemovitostí, kterým se násobí, a vlastně ta konstrukce, že by byla stejná jako právě u daně z nemovitostí. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další do podrobné rozpravy není přihlášen, končím... (Hlásí se posl. Kozlová.) Já bych byl strašně rád, kdybyste se nehlásili úplně na poslední chvíli, protože je to velice nepříjemné pro řídícího schůze.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Omlouvám se. Děkuji a chci jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl nahrán pod číslem 2668 a patří k tisku 286. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalšího nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Není-li tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP