Středa 17. dubna 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému tímto dávám slovo. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, zkráceně zákon o dřevě.

Opatření proti uvádění nelegálně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků na trh Evropské unie v současné době vychází ze dvou vzájemně se doplňujících nařízení Evropské unie. Jedno je nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, kterým se stanoví povinnost hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, takzvané nařízení o dřevu, které bylo adaptováno prostřednictvím zákona o dřevě. Nařízení Rady pro dovoz dřeva do Evropského společenství neboli nařízení o licencích, které bylo adaptováno prostřednictvím zákona o Celní správě České republiky.

Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu vytvoření a fungování uceleného systému kontroly uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na území České republiky v jednom zákoně. Dosavadní aplikace probíhala podle dvou zákonů. Upřesnění působnosti celních úřadů, Generálního ředitelství cel, Ministerstva zemědělství a pověřené osoby v souvislosti s nařízením o licencích, jakož i upřesnění administrativních postupů. Dále je to odstranění duplicit kontrol hospodářských subjektů podle nařízení o dřevu krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Tato právní úprava chrání evropský trh před dřevem a dřevařskými výrobky z nelegálních zdrojů, a má tedy pozitivní vliv na podnikatelské prostředí.

Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principu a profesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 20. schůzi 20. března letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, a tím přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 332/1 a 332/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Radek Holomčík, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, zemědělský výbor skutečně 20. března tohoto roku projednal předkládaný tisk, přijal dva pozměňovací návrhy, které se týkaly upřesnění kompetencí příslušných orgánů ve vztahu jednak k udělování licencí a k řešení přestupků. Usnesení, které tyto dva návrhy obsahuje, je v systému vedeno jako sněmovní tisk 332/2, a to je... A vlastně tento návrh doporučil Sněmovně schválit ve znění těch navrhovaných pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Má někdo z pléna? Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, ve které také nemám nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Na žádost předsedy klubu ODS, který si chce vzít přestávku na jednání klubu od této chvíle do 19.00 hodin, tímto končím dnešní jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP