Pátek 10. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

148.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Pan ministr vnitra Jan Hamáček už je zde, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zpravodaj garančního výboru je někdo z výboru pro bezpečnost. Je tady změna, místo pana poslance Ondráčka to bude pan poslanec Novák. Není třeba hlasovat, jsme ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 410/2, který byl doručen dne 18. dubna 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 410/3.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně připomněl obsah vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro přípravu tohoto návrhu je nález Ústavního soudu, kterým dochází s účinností k 30. červnu 2019 ke zrušení § 48 odst. 2 zákona, a cílem tohoto návrhu je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo v zákoně. Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním.

Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nepovede ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné činnosti vydán, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.

Návrh rovněž vymezuje okruh činností, které bude moci příslušník vykonávat ze zákona, to znamená bez souhlasu služebního funkcionáře. Jedná se především o činnosti, které je možné vykonávat bez souhlasu i v rámci jiných zaměstnaneckých vztahů - správa vlastního majetku, činnost vědecká, pedagogická, literární a umělecká.

Návrh je výsledkem kompromisu, který vzešel z činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců bezpečnostních sborů, odborových organizací a Ministerstva vnitra. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Připomínky, argumenty a rizika schválení novely zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů v podobě, kterou předložila vláda a kterou má v gesci první místopředseda vlády a ministr vnitra pan Hamáček, shrnul za ODS ve druhém čtení už pan kolega Žáček, který zase pro změnu není přítomen dneska, takže já jenom připomenu některé věci, které jsme projednávali nejenom v prvním čtení, ve druhém čtení, ale které jsme projednávali i ve výboru pro bezpečnost, kde jsme se snažili na věc nahlížet podrobněji a z několika úhlů pohledu.

(V sále je velký hluk, poslankyně Černochová se obrací na předsedajícího.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, já to vnímám také. Prosím vás, už to dneska opakuji aspoň popáté, pošesté. Prosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Jen pro připomenutí musím tedy zmínit několik tezí. Tato novela byla předložena, jak už tady říkal i pan ministr vnitra Hamáček, kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, ale o tomto problému se vědělo prakticky od počátku přijetí tohoto zákona. Vláda poměrně dlouhou dobu problém neřešila a nic konkrétního neudělala, ačkoliv soudní spory se vlekly několik let. Není pravdou, že pan ministr mohl reagovat až po nálezu Ústavního soudu. Kdo je připraven, není překvapen.

Podle toho i vypadá bohužel ten návrh novely týkající se zjednodušeně řečeno povolování podnikání příslušníkům bezpečnostních sborů. Ten materiál je nekvalitní a má celou řadu vad. Dovolím si to demonstrovat i přímo na pozměňovacím návrhu pana ministra. Pan ministr Hamáček navrhuje pozměňovací návrh v souvislosti s projednáváním jím navržené novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, u kterého se ale bohužel ani výbor pro bezpečnost, ani vy na půdě Poslanecké sněmovny nedozvíte, jaký bude mít dopad na státní rozpočet, a nejsou tedy domýšleny následky. Chápu, že se - asi to není jako jediný ministr, který se chce vyhnout oponentnímu řízení ve vládě, proto tedy dává tento pozměňovací návrh jako poslanec, nezpochybňuji toto ústavní právo, ale u tak důležité věci by se dopad na státní rozpočet rozhodně uvádět měl. My totiž nevíme, kolegyně a kolegové, jestli to budou miliony, jestli to budou miliardy, kolik to vlastně bude. Takovéto chování považuji za nezodpovědné.

(Poslankyně se obrací na předsedajícího se žádostí o uklidnění hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vidíte, že držím ruku - já jsem kdysi učil na základní škole. Těm dětem to stačilo říci jednou, dvakrát. Tady to evidentně nefunguje. Já vás ještě jednou prosím o klid! Jestliže něco chcete probírat, běžte ven.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych vám v té exekuci, pane předsedo, ráda pomohla.

Dovolím si tedy vrátit se zpátky k těm tezím, které jsem tady říkala. Velmi často jsme i na půdě Poslanecké sněmovny řešili takovéto dilema, kterému se ve zkratce říká zbraně versus máslo. Obrana a bezpečnost prostě něco stojí, není zadarmo a neměli bychom se tvářit, že se bezpečnostní situace v budoucnu nějak zásadním způsobem zlepší, abychom mohli vynakládat ať už do oblasti bezpečnosti, tak do obrany méně finančních prostředků. Proto mě vždycky mrzí, když jsme tady pak svědky různých socialistických experimentů, například s jízdným zadarmo, které nás stojí 6 mld. korun ročně, což je jen tak mimochodem 10 % z rozpočtu Ministerstva obrany. Nevím, kolik to je procent z resortu Ministerstva vnitra, konkrétně z resortu, kde je kapitola týkající se bezpečnostních sborů, ale myslím si, že to bude něco hodně podobného.

Pan ministr chce bezpečnostní sbory stabilizovat. Já jsem ta poslední, která by mu v tomto bránila. Ale možná by si pan ministr Hamáček mohl vzpomenout, kdo stabilizační příspěvek navrhoval v minulém volebním období jako první. Byla jsem to já, ale měla jsem tolik slušnosti a odpovědnosti, že jsem vám předložila návrh, který samozřejmě obsahoval tabulku dopadů na státní rozpočet. A bohužel tedy, jak jsem říkala, v tomto návrhu to zcela absentuje.

Já jsem opravdu, kolegyně a kolegové, přesvědčená, že neustálé snahy o sbližování služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů s klasickým pracovním poměrem je nepřípustné a zcela ve finále povede k úplnému zrušení služebního poměru a benefitů s tím spojených. Já si to nepřeju, ale bohužel díky takovým návrhům, jako je ten dnešní, se k tomu posouváme. Já si opravdu myslím, že bychom ten trend měli zastavit, nastolit trend opačný a že bychom se naopak měli snažit přibližovat služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů se služebním poměrem příslušníků Armády České republiky, tedy se zákonem 221, který je zákonem o vojácích z povolání. To byl i důvod, proč jsem načetla pozměňovací návrh, který to vlastně řeší stejným způsobem jako to má armáda. A tyto úpravy jsou prověřené praxí na rozdíl od toho experimentu, do kterého se pouštíme na návrh Ministerstva vnitra dnes.

Z tohoto důvodu navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu využít dobré aplikační praxe uvedené v zákoně číslo 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, kde je zcela zřejmé, že se jedná o zcela výjimečný institut povolování jiné výdělečné činnosti vojákům z povolání. Navíc se tímto odstraňuje navržená úprava, která by v praxi mohla vést k řadě výkladových problémů. Dále se navrhuje zpřesnit úroveň, ze které bude možné v pozici služebního funkcionáře rozhodovat o udělení výjimky. Tímto se předejde případným problémům v podobě nejednotnosti rozhodování jednotlivých služebních funkcionářů. (Vysoká hladina hluku v sále.)

Odůvodnění pozměňovacího návrhu najdete v systému... (Poslankyně se obrací na předsedajícího, aby ztišil sněmovnu.) Já chci nějakou důtku!

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Zvoní na zvonec.) To už je na psychologa tady.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne, bič! (Smích v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Anebo. Tak prosím ještě jednou o klid! Nechte paní kolegyni dokončit její příspěvek do rozpravy! Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Odůvodnění pozměňovacího návrhu najdete v systému.

Ale tady samozřejmě byl i zmíněn nález Ústavního soudu. Tady bych chtěla ještě připomenout, že ani z tohoto nálezu Ústavního soudu, ani z rozsudku Nejvyššího správního soudu nevyplývá, že by dosavadní praxe, která se u služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vojáků z povolání či ostatních zaměstnanců státu obešla bez správního řízení, resp. řízení ve věcech služebního poměru, byla nějak závadná. Je tedy zbytečné toto velmi nákladné řízení zavádět. Opět by se tím tedy vytvářely nerovnosti mezi služebními poměry, které naopak Ústavní soud kritizoval a kritizovat v budoucnu bude i nadále. Současně je třeba uvést, že se nejedná o rozhodování ve věcech, které se služebního poměru přímo týkají, ale o posouzení, zda chování a jednání příslušníka v době mimo službu není v rozporu se zájmy zaměstnavatele. Proto by mělo důkazní břemeno spočívat na straně příslušníka, který by měl doložit, že nebude ve střetu zájmů, nebude ohrožovat důležitý zájem služby nebo dobrou pověst bezpečnostního sboru. V případě konání řízení ve věcech služebního poměru by tomu bylo naopak. A pokud by příslušný služební funkcionář nedoložil dostatečné důkazy, pro které by bylo možné žádost zamítnout, stal by se souhlas vymahatelným. A opět bychom se dostávali k tomu, že to budou ti lidé dávat před Ústavní soud. A mohli by to tam dávat, pokud schválíme toto. Vojáci, kteří budou poukazovat na to, že byť slouží v jiném sboru podle jiného zákona, tak ale že oni jsou kráceni na svých právech.

Podle navržené úpravy by bohužel příslušný služební funkcionář odůvodňoval pouze případné odnětí souhlasu. Třeba na základě zjištění nových informací. Například příslušník dostane souhlas k opravování vozidel a dodatečně se zjistí, že opravuje auta závadovým osobám. Možná auta pocházející z trestné činnosti. Zcela jistě by zde bylo vhodné souhlas odejmout a odůvodnit na základě zjištěných skutečností, že dochází k ohrožení dobrého jména bezpečnostního sboru. Stane se to? Nestane se to? Už to vyvolá v někom nějakou pochybnost a budou tyhle věci končit u soudu.

Na konci projednávání ve výboru pro bezpečnosti vznesl pan kolega Ondráček žádost o upřesnění části mého návrhu úpravy uvedené v § 48 odst. 2. I jsem o této věci diskutovala se samotným panem ministrem, ještě i před tímto jednáním jsme si vyměňovali stanoviska. Já jsem to skutečně konzultovala opakovaně s naší legislativou, se zástupcem ředitele legislativního odboru, s panem Markem Musilem, a ten můj návrh je zcela bezvadný a je v pořádku.

Ještě jenom pro kolegu Ondráčka, který není přítomen, ale který podpořil můj návrh, tak jenom bych pro steno to uvedla. Tedy § 48 odst. 2: Příslušník může výjimečně vykonávat výdělečnou činnost pouze s písemným souhlasem služebního funkcionáře, neovlivní-li tato činnost výkon jeho služby nebo jiný důležitý zájem služby. Příslušným služebním funkcionářem je vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. K výkonu jiné výdělečné činnosti nelze udělit souhlas, jestliže by tato vedla ke střetu zájmů osobních se zájmy služby a k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru.

Pan kolega chtěl především vysvětlit větu "Příslušným služebním funkcionářem je vedoucí organizační části bezpečnostního sboru." a chtěl vysvětlit pojem vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. Raději odůvodním zvolení této formulace zde na plénu, aby nebyla pochybnost o jeho správnosti. Takže: pojem vedoucí organizační části bezpečnostního sboru není nový. Zákon jej zná. Například je uveden v § 2 odst. 1 zákona o služebním poměru. Cituji: Ve věcech služebního poměru příslušníků jedná a rozhoduje jménem státu ředitel bezpečnostního sboru, není-li dále stanoveno jinak. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. Konec citace. Jde tedy o služební funkcionáře, na které ředitel bezpečnostního sboru deleguje personální pravomoc, a to prostřednictvím svých interních aktů řízení. Personální pravomoc může samozřejmě být delegována i odlišně, záleží na konkrétním rozsahu. Pojem je též uveden v § 8 odst. 3 zákona, kde jsou - zase cituji - za vedoucí organizačních částí bezpečnostního sboru považováni ředitelé krajských ředitelství, útvarů s celostátní působností a ředitelství na Policejním prezídiu, ale nejsou to již jejich zástupci. Podle tohoto ustanovení jsou to lidově řečeno ti, které lze jmenovat, pane ministře, do generálské hodnosti, tedy desítkáři. A praxe je v tomto směru také ustálená.

U mého pozměňujícího návrhu jde o to vymezit okruh služebních funkcionářů tak, aby ředitelé bezpečnostních sborů nemohli svěřit rozhodování o podnikatelské činnosti příslušníků někam na územní odbor či vedoucímu oddělení jako třeba schválení žádanky o dovolenou nebo služební cestu. Zvolení takovéhoto pojmu mělo i opodstatnění v tom, že je odlišné názvosloví u některých sborů, resp. jiná struktura řízení, např. na ÚZSI nejsou kraje, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky, celních úřadů, to je též kraj, ale u ředitele věznic v zákoně jsou popsány zase jako organizační jednotky. ÚZSI jsem zmiňovala. GIBS, tam to jsou vedoucí krajských pracovišť a ti jsou v 9. platové třídě.

Pokud bychom tedy chtěli, aby se mohlo rozhodovat o udělení výjimky nejníže na úrovni ředitele kraje, ředitele věznice apod. navrhuji tedy toto jako nejvhodnější, protože si myslím, že skutečně bychom my nějaké manažerské principy u bezpečnostních sborů reflektovat měli.

Ze zvolené formulace tedy vyplývá, že tu nebudou ti nejnižší vedoucí, ale statutáři v 10. platové třídě. U sboru, který je nemá - pane ministře - u sboru, který je nemá, tak by to měli z logiky věci být zástupci ředitele bezpečnostního sboru. Předpokládám, že jsem snad ctěným kolegům a kolegyním tuto věc dostatečně objasnila.

Už se chýlím ke konci. Dovolte mi, abych ještě připomněla, že můj pozměňovací návrh zároveň vrací zpět navrženou vládní změnu týkající se nově zaváděných odměn pro funkcionáře v dozorčích a správních radách. Toto by se mohlo líbit zejména Pirátům, protože tady se to velmi rozvolňovalo. A ten můj návrh to vrací do současné úpravy. Jedná se o nemožnost, aby příslušníci v dozorčích a správních radách pobírali odměnu. Dnes tedy platí, že podle § 48 příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán bezpečnostním sborem. Vyslaný příslušník jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky, je povinen prosazovat její zájmy a nesmí od příslušné právnické osoby pobírat odměnu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odměna podle věty první nesmí být příslušníkovi vyplacena ani po skončení služebního poměru. Konec citace ze zákona. Nově ale dochází tedy ke změně, kdy ta 48 odst. 1: Příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán služebním funkcionářem, a s výjimkou členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát. Příslušník vyslaný služebním funkcionářem jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky a je povinen prosazovat její zájmy.

Tady bych jenom připomněla, že všechny návrhy jsou podpořeny, podpořil je výbor pro bezpečnost svým většinovým stanoviskem, takže vlastně v té proceduře by měly být zahrnuty do výborového návrhu. A pro ty, kteří by si moje pozměňovací návrhy chtěli najít ještě v systému, tak jsou uvedeny pod písmenem B. (Hluk v sále.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jsem byla trošku delší, ale skutečně považuji změnu tohoto zákona, pokud by prošla, za velmi klíčovou a myslím si, že bychom si všichni měli uvědomit dopad tohoto návrhu, pokud by dneska prošel v té verzi, jak to navrhuje Ministerstvo obrany. Byl by to skutečně bezprecedentní krok, který si myslím - vnitra, promiň (k ministru Hamáčkovi), Ministerstva vnitra -, že by ničemu dobrému neprospěl, a prosím vás tedy o podporu mého pozměňovacího návrhu, potažmo tedy návrhu výboru pro bezpečnost. Neříkám už obranu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně (s úsměvem). Tak jsme to nakonec nějak zvládli, ten váš příspěvek. (Veselost v sále.) Mezitím mohu přivítat dalšího čerstvého ministra - ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka. I jemu přeju, ať se mu u nás líbí. (Potlesk napříč sálem.) On nás stejně neposlouchá, zvykl si tu rychle. (Veselost v sále.)

Ptám se, zda ještě má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Závěrečné slovo - pan navrhovatel, ministr vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, jenom pár slov k tomu, co říkala paní kolegyně Černochová. Já jsem přesvědčen, že asi byla vedena dobrým úmyslem, nicméně tak jak je ten její návrh napsán, tak ten návrh vylučuje ředitele bezpečnostního sboru z rozhodování o tom, jak to bude v rámci sboru upraveno, a nutí ho delegovat tuto pravomoc na někoho jiného, protože ředitel bezpečnostního sboru není vedoucí organizační části. U policie by to asi bylo možné vyřešit, ale máme i menší sbory, jako jsou služby, popřípadě GIBS, a tam by bylo prostě velmi obtížné zbavit ředitele rozhodovací pravomoci. Takže věcně té snaze rozumím, ale jsem přesvědčen, že tak jak to navrhuje Ministerstvo vnitra a tak jak to bylo odsouhlaseno s šéfy všech bezpečnostních sborů i zástupci odborářů, tak je to formulace lepší než ta, kterou navrhuje paní kolegyně Černochová - při vší úctě. Děkuji. (Hluk v sále je stále obrovský.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A měl jsem znova problém slyšet to, co říká ministr vnitra, protože je zvýšená hladina hluku v sále. Takže podesáté, asi, vás znovu žádám o klid! Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Stejně ho poprosím, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souladu s doporučením výboru pro bezpečnost navrhuji následující proceduru hlasování ve třetím čtení, a to hlasování o návrhu A1, bude-li přijat návrh A1, je návrh D6 nehlasovatelný. Následně za druhé návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním. Dále návrh A5, dále návrhy B1 až B4 a následně návrh C, návrhy D1 až D5, návrh D6 a konečně hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Birke chce vystoupit k proceduře.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc, pane předsedající. Dovolte mi, abych požádal Sněmovnu a navrhl změnu hlasovací procedury, a to tak, aby se k danému tisku, podle sněmovního tisku 410, v následujícím pořadí hlasovalo jako první o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, budou-li v rozpravě ve třetím čtení předneseny, za druhé hlasovat o pozměňovacím návrhu D, bude-li přijat, stane se A1 nehlasovatelným, za třetí hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 až A4, A1 je nehlasovatelný v případě přijetí D, za čtvrté hlasovat o pozměňovacím návrhu A5, za páté hlasovat o pozměňovacím návrhu B, za šesté hlasovat o pozměňovacím návrhu C a teprve za sedmé hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Omlouvám se, že trošku fušuji do práce pana zpravodaje, nicméně dokument předám k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom pro upřesnění, zatímco v původní proceduře se rozlišuje D1 a D5, D6, vy navrhujete jedno hlasování pro všechna D? Já jsem slyšel D jako první.

 

Poslanec Jan Birke: D6 první.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slyšel jsem jenom D.

 

Poslanec Jan Birke: Ano, promiňte, omlouvám se. D6 jako první.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně Černochová k proceduře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych poprosila pana kolegu Birkeho, aby neříkal písmena, ale aby říkal obsahově, co to je za návrhy. Pane kolego, předkládáte tady nějaký návrh, myslím si, že většina sálu se v tom nebyla vůbec schopna zorientovat, ještě jste to řekl špatně, takže prosím, předložte návrh znovu a určete alespoň jméno navrhovatele. Jestli tomu tedy rozumím, tak se vám nelíbí, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, já to přeložím, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, a navrhujete, aby se nejdřív hlasoval poslanecký návrh pana kolegy Hamáčka. A kvůli tomu tady děláte tyhle zmatky? (Hlasy z řad poslanců ČSSD: Nejde o žádné zmatky.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid, abychom tu debatu strukturovali a věnovali se proceduře. Hlásí se pan poslanec Birke k proceduře.

 

Poslanec Jan Birke: Já se musím ohradit ke způsobu vystupování paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Já nedělám zmatky. Já mám to stejné právo jako každý poslanec v této Sněmovně. Je mi to moc líto, omlouvám se. Přeložila jste to, nicméně to je tak všechno, co s tím můžete dělat. (Výkřiky smíchu v levé části sálu.) To za prvé. Ano, přeložila jste to velmi dobře. Na druhou stranu ale znovu říkám, že na to mám stejné právo. A na druhou stranu je tady určený zpravodaj. (Poslankyně Černochová se chce přihlásit o slovo.) No, to tady budeme vystupovat donekonečna, ale já už se podruhé nepřihlásím. Jenom říkám, že je určený zpravodaj, tak ať k tomu laskavě přečte doprovodné návrhy, protože prostě zkrátka a dobře já jsem udělal jenom změnu procedury. To je všechno. Děkuji. A už nebudu vystupovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně, nejsme v rozpravě. (K poslankyni Černochové.) Máte-li konkrétní návrh na změnu procedury, prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já znovu opakuji, pane předsedo, svůj návrh, který je také legitimní, a také mám stejné právo jako jiný pan kolega, aby tady navrhovatel změny procedury, která prošla bezpečnostním výborem, a hlasovali pro tento návrh i členové sociální demokracie, odůvodnil a odůvodnil ten návrh tak, abychom věděli, jaké body jsou pod jakým navrhovatelem skryty. To znamená, jestli D je Ondráček, nebo Hamáček, jestli A je pan kolega za Piráty. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Ano, zpravodaj něco navrhl, navrhl nějakou proceduru, pak vstal jeden z kolegů, předložil pozměňovací návrh, tak já chci stejné odůvodnění pozměňovacího návrhu k proceduře, jaký měl ten původní návrh zpravodaje. To je celé, to snad není nijak zpochybnitelné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím, nicméně je zvykem, že zpravodaj, když nás provází hlasováním, říká, o jaký pozměňovací návrh se jedná a kdo ho navrhoval, nikoliv při samotné proceduře, tam jsem to nezaznamenal, že bychom se k tomu takhle podrobně vyjadřovali. Pan zpravodaj i tu původní proceduru označil pouze písmeny.

Máme tady dva konkrétní návrhy. Paní poslankyně Černochová nenavrhuje jinou proceduru. A mám pocit, že se všichni orientují. Tak buď to bude návrh pana Birkeho, který nechám hlasovat jako první, nebo to bude návrh garančního výboru. A až budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, předpokládám, že pan zpravodaj nás seznámí, o čem hlasujeme a kdo je navrhovatelem pozměňovacího návrhu. Má někdo k takovému postupu nějakou zásadní připomínku? Není tomu tak.

Musíme se tedy vypořádat s návrhem procedury. A návrh pana Birkeho vnímám jako protinávrh a budeme jej hlasovat tedy jako první. Přivolám kolegy z předsálí. Budeme tedy nejprve hlasovat návrh změny procedury, kdy se předřazuje... Mám žádost o odhlášení. Vyhovím. Poprosím znovu...

Poprosím pana zpravodaje, pan poslanec Vácha mě tady osobně požádal, jestli by bylo možné zopakovat návrh pana Birkeho s tím návrhem D6 na začátku. Mohl byste to zrekapitulovat ještě jednou? Ten protinávrh, než budeme hlasovat.

 

Poslanec Marek Novák: Protinávrh je, že jako první bychom hlasovali návrh pod označením D6.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pak by byl nějaký nehlasovatelný. Který?

 

Poslanec Marek Novák: Tím pádem by byl návrh A1 nehlasovatelný. Následně, pokud by byl předchozí zamítnut, tak bychom hlasovali A1, následně návrhy A2 až A4, následně návrh A5, dále jedním hlasováním návrh B1 až B4, dále návrh C, dále návrh D1 až D5. (Dohady v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano. D1 až D5. Pardon. Ano. D1 až D5. Pardon. Je to možné. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Novák: D1 až D5 a následně zákon jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Celková změna spočívá v tom, že návrh D6 se bude hlasovat dříve, než se měl. On se měl původně hlasovat až jako sedmé hlasování. A poté vylučuje hlasování o A1. Není to zas tak složité.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Birkeho. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149, přihlášeno 167, pro 110, proti 41. Tento protinávrh byl přijat. Budeme tedy nadále postupovat dle stanovené procedury.

 

Současně předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Než budeme hlasovat, ještě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vzhledem k tomu, že došlo ke změně procedury, tak bych poprosil o přestávku deset minut na poradu klubu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhlašuji přestávku do 10.13.

 

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat po přestávce pro poradu klubu Pirátů. Máme schválenou proceduru. Požádám vás, abyste se usadili na svá místa. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, já jsem vás všechny odhlásil. Zjistíme aktuální stav ve sněmovně, a jakmile se ustálí počet přihlášených, začneme podle schválené procedury rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Opakuji, že u každého pozměňovacího návrhu požádám o stanovisko zpravodaje garančního výboru, aby nám sdělil stanovisko garančního výboru, a samozřejmě pana místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby nám sdělil stanovisko předkladatele.

Počet přihlášených je ustálený, můžeme začít hlasovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Novák: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy D1 až D5. Omlouvám se - D6. Omlouvám se znovu. Budeme hlasovat pozměňovací návrh označený D6 poslance Jana Hamáčka, který se věnuje úpravě pro příslušníky ve výslužbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru - bez stanoviska.) Bez stanoviska. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 150. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 161 poslance pro 108, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Novák: Tím, že jsme přijali návrh D6, stal se návrh A1 nehlasovatelným, tudíž bych přešel na další hlasování, a to návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním. Jedná se o návrhy Zdeňka Ondráčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko je doporučující.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 151. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151. Z přítomných 166 pro 84, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod označením A5 pana poslance Zdeňka Ondráčka. (Předsedající: Dobře.) Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 152. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152. Z přítomných 168 pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat návrhy B1 až B4 pana poslance Pavla Žáčka. Ano, dobře - a kolegyně Černochové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Stanovisko výboru je doporučující.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 153. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 153. Z přítomných 168 pro 53, proti 81 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod označením C pana poslance Lukáše Koláříka, který řeší dobu odpočinku. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 154. Z přítomných 168 pro 33, proti 81 poslanec. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat návrhy D1 až D5 společně jedním hlasováním. Návrhy předložil poslanec Jan Hamáček. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Odhlásil jsem vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Měl jsem velké množství faktických poznámek, protože se někteří rozhodli pro hlasování později, tak to mám odmazáno.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 155. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 155. Z přítomných 166 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, pane zpravodaji, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Marek Novák: Ano, byly vyčerpány a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 410, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 156 ze 167 přítomných pro 110, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 148.

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem 147. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 205. Jsme ve třetím čtení... (Upozornění z pléna.) Pardon. Omlouvám se.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, omlouvám se. Ještě než zahájíme bod 147, musíme dokončit bod číslo 146, tedy přerušený bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP