(16.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Rozdíl mezi jednotlivými stupni je za deset let, nebo více než deset let, jedenáct let účinnosti zákona tak velký, že to nic nebude znamenat, a můžeme tím nebo může tím vláda, popřípadě my jako zákonodárci stabilizovat bezpečnostní sbory a nějakým způsobem přilákat nové uchazeče o službu pro Českou republiku.

Takže navrhuji pouze tyto dvě oblasti, které jsou, a jsou ve sněmovním tisku, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě.

Teď bych ještě zmínil podnikání a nepodnikání. Mrzí mě, že tady není pan ministr, protože bych si s ním některé věci velmi rád vyříkal zde u tohoto řečnického pultíku, protože - a já věřím tomu, že kolegové, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy, ještě o tom budou hovořit. Nechci to brát panu kolegovi Žáčkovi, který oslovil pana ministra vnitra, který mu odpověděl dnes, resp. včera v písemné odpovědi na šest stránek, ale kdyby tady pan ministr byl, tak mu řeknu, že ta odpověď je hodně vágní a velmi špatná. (Ministr Hamáček usedá do své lavice.) Ministr je zde, tak to je dobře.

Pane ministře, to, co jste tady v podstatě odpověděl panu kolegovi Žáčkovi, tak jste mu neodpověděl na nic, ale já to nechám na něm, protože je přihlášen k této rozpravě.

My mluvíme o podnikání a nepodnikání. Nevím, do jaké míry jste seznámen se stavem policie, ale řeknu vám třeba zápis z jedné porady jednoho krajského ředitelství z ledna tohoto roku, kde se mluví: Informace z porady ředitele krajských ředitelů - a nebudu říkat kraj. Informace z porady u policejního prezidenta. Personální oblast. Informace o účasti policistů na natáčení TV Prima Policie v akci. Asi víte, že ve všední den dopoledne po nekonečném seriálu MASH dávají seriál Policie v akci, kde hrají skuteční policisté a ukazují práci policie s kamerou za zády, jednotlivé situace, které u policie běžně přicházejí a které nastávají. Tito policisté byli osloveni televizí Prima a tuto činnost vykonávají. Zde je uvedeno, že do projektu je zapojeno pět policistů, možná jich znáte víc, ale další policisté jsou již mimo služební poměr. Protože natáčeli, tak byli odejiti. Takže už dneska působí třeba u městské policie. Účast příslušníků je proti vůli vedení policie, nicméně jedná se o uměleckou činnost a policistu za to nelze postihnout. To je při současném pojetí zákona, který tady je, protože to je umělecká činnost. Veškeré pomůcky, to znamená uniformy, automobily, radiostanice atd. jsou vlastnictvím televize, policista hraje pouze roli policisty. Závěrem je konstatováno, že obsah nelze ovlivnit a policistu trestat, neboť scénář je dán od televize. V případě podobných projektů je potřeba s policisty jednat a pokusit se je od účasti odradit.

Já se vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, ptám, co je na tom tak špatně, že policista ukazuje práci policie v nějakém hraném seriálu. Za to ho trestáme, za to ho vyhazujeme od policie? To budeme vyhazovat i hasiče, který bude jednou ukazovat, jaká je závažnost práce hasičského záchranného sboru, co ti chlapi musejí, k čemu přijedou, a odkud všichni utíkají, tam hasič jede? Za to je budeme vyhazovat? My teď připravujeme a možná schválíme zákon o služebním poměru, kde se to otáčí a kde v podstatě říkáme, budete moct podnikat skoro všichni všechno, ale to, co vám nedovolíme. Ale už na tomto příkladu věci, která je dnes v souladu se zákonem, a jak je řešena u bezpečnostních sborů, je zřejmé, že nevůle, aby policista vykonával jakoukoliv jinou výdělečnou činnost, je velmi, velmi silná, a obávám se, že ať bude chtít policista vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost, že se důvod, proč by podnikat neměl a neměl mít výdělečnou činnost, vždycky najde. Vím, že nelze přesně napsat katalog činností, které by policista mohl dělat, protože něco jiného bude pro příslušníka dopravní policie, něco jiného pro příslušníka služby kriminální policie, něco jiného pro hasiče, něco jiného pro příslušníka vězeňské služby.

Obávám se, že tímto rozvázáním v tom dopise, který napsal, pan ministr třeba zmiňoval, že asi nebude problém, aby policista byl řidičem autobusu. Víte, pokud bude řidičem autobusu a bude jezdit pro MHD nebo pro nějakou dopravní společnost a ti mu řeknou, že má plán činnosti podle katalogu nebo podle seznamu svých akcí, tak on asi těžko bude moct přijít a říct víte, já zítra budu muset na povinný přesčas nebo budu muset na bezpečnostní opatření, protože. Protože pokud by měl být řidičem autobusu, tak by také asi musel jezdit na nějaké lince nebo cokoliv jiného. Nebo jestli očekáváme, že si koupí někdo autobus a bude čekat na zatelefonování, jestli náhodou není volný řidič autobusu a nemá volný autobus doma u baráku, nevím, do jaké míry si policista může dovolit koupit autobus.

Takže nevím, co přinese toto rozvázání. Vím, že to je reakce na vyjádření nebo stanovisko ústavněprávního výboru. Bude mě to velmi zajímat. Rád si vyslechnu vyjádření kolegů z výboru pro bezpečnost nebo vás ostatních, kteří se touto problematikou chcete zabývat, a v podrobné rozpravě se pak přihlásím k tomu pozměňovacímu návrhu u těch dvou věcí, které jsem načetl, a požádám vás o podporu v rámci třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, pane poslanče. Než dáme slovo dalšímu řečníkovi, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Skopeček dnes od 16 hodin a během zítřejšího celého jednání z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Robert Králíček mezi 17.30 a 21.00 z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan první místopředseda Filip z neúčasti mezi 16.00 a 17.15 z důvodu pracovního jednání, omlouvá se nám pan poslanec Jan Bauer od 17.30 do konce jednacího dne a dále zítra celý den z důvodu zahraniční cesty v rámci OBSE, omlouvá se nám paní poslankyně Dana Balcarová dnes od 18.30 hodin z osobních důvodů, omlouvá se nám pan ministr Tomáš Petříček dnes od 16.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tak snad to zvládneme dojednat.

Nyní tedy pan poslanec Žáček do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, nebudu zde obšírně popisovat a připomínat celou genezi problému, jejž exekutiva poměrně dlouhou dobu přehlížela a který chce stávající vláda řešit předloženou novelou zákona. Jak jsem již uvedl při projednávání návrhu novely na jednání výboru pro bezpečnost, existuje zde řada rizik, která přijetí zákona v této navržené podobě přinese. Částečně tím totiž vláda otevírá dosud tabuizovanou, uzamčenou Pandořinu skříňku, která může být startérem pro budoucí zpochybňování výhod, které dnes příslušníci bezpečnostních složek mají. Jen připomínám, že se zde nebavíme pouze o Policii ČR, ačkoliv je největší, ale i o dalších bezpečnostních sborech.

Příslušníci bezpečnostních sborů mají řadu povinností, které vyplývají z jejich postavení úředních osob, které musí nestranně, řádně a svědomitě plnit. Jsou povinni dodržovat služební kázeň, uposlechnout rozkazu nadřízeného, provést služební zákrok v době svého volna - to bude důležité pro další prezentaci - a plnit další povinnosti, které jsou uvedeny v zákonech a služebních předpisech. Dále se zdržet jednání, které může vést k střetu zájmů služby se zájmy osobními, prohlubovat svoji odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost. Další důležitý bod: vykonávat službu tak, aby nebyla ovlivňována jejich politickým, náboženským nebo jiným přesvědčením, a neohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru.

Za to mají výhody, které do jisté míry kompenzují újmu, kterou plnění povinností přináší. Poslední podstatný bod. Tyto výhody jsou: Je jim poskytována šestitýdenní dovolená, vyplácen plný plat za pracovní neschopnost, po 15 letech služby mají nárok na dvoutýdenní ozdravný pobyt a po skončení služebního poměru výsluhové nároky. Policisté mají také pracovní dobu zkrácenu na 37,5 hodiny týdně.

Obávám se, že o některé výhody by v budoucnu příslušníci bezpečnostních sborů mohli přijít. Proč také dělat výjimky, když si navíc budou vydělávat a podnikat? Příslušníky pak může logicky napadnout, že se zde najde opět někdo, kdo bude mít chuť sáhnout i na výsluhy. V současnosti o jednom z těchto návrhů vedeme diskusi na výboru pro bezpečnost, respektive v podvýborech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP