(18.10 hodin)
(pokračuje Munzar)

Novela zákona má vést k údajné podpoře a rozvoji projektů s vyšší přidanou hodnotou. Bohužel se ale, když se podíváte na kritéria, ministerstvo zaměřilo na činnost, ale nikoliv na výsledek. Tím výsledkem by mohlo být například zavedení nějakého inovativního produktu na trh. Ale to se nestalo. I zvolená kritéria, která ještě zpřesňují nařízení vlády, například typu dosažení 80 % zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou v regionu, a to pouze k 1. prosinci kalendářního roku, tato kritéria opravdu nejsou dobrá.

Konkurenční výhodou České republiky z našeho pohledu by mělo být něco jiného - nízké daně, snížení povinných odvodů, stabilní a přátelské podnikatelské prostředí, nízká úroveň regulací, efektivní státní správa a kvalitní infrastruktura. To by bylo tou pravou konkurenční výhodou našeho státu, to by pomohlo všem. I těm stávajícím firmám, které tady podnikají. Ne nějaký dotační titul. To by nalákalo i ostatní přijít do naší země, a to natrvalo, nikoliv pouze na dobu trvání speciální investiční pobídky.

Bohužel od nízkých daní, stabilního a přátelského podnikatelského prostředí, od nízké úrovně regulací, od efektivní státní správy a kvalitního, rychlého rozvoje infrastruktury se v posledních letech bohužel vzdalujeme. Liberalizace podnikatelského prostředí. To je to, na co by se měla vláda zaměřit. Ale ve skutečnosti na druhou stranu MPO vymýšlí, jak někomu poskytnout výhody a subvence. Ono je to patrné i na tom sporu, pokud jste to někdo sledoval, o tom, jestli má o udělení investičních pobídek rozhodovat vláda svým rozhodnutím, nebo to má být automat a mají o tom rozhodovat úředníci.

Investiční pobídky jsou z mého pohledu nástrojem diskriminačním. Většina podnikatelů si totiž na ně nesáhne. Když se podíváte na čísla CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu, tak v minulosti bylo uděleno více než 90 % investičních pobídek pouze velkým firmám. Z těchto důvodů navrhnu v podrobné rozpravě za klub ODS zrušení zákona a tohoto nástroje jako celku. Chápu, že koaliční strany nemusí s námi v tomto souhlasit. Ale zkuste to vzít i jako příležitost skutečně si k tomu udělat potřebné ekonomické analýzy a nerozhodovat pouze na základě výsledků kulatých stolů s těmi, kteří jsou příjemci těchto výhod a pochopitelně se těchto výhod nechtějí vzdát.

A protože tento návrh nemusí získat vaši podporu, přicházíme i s druhým návrhem. Řekl bych kompromisním. Tímto návrhem je, aby investiční pobídky byly nadále poskytovány pouze malým a středním podnikům. Protože to jsou ti, co jsou tím pravým motorem ekonomiky. Podílejí se například ze 60 % na celkové zaměstnanosti. Malé a střední podniky jsou tou hlavní hybnou silou inovací, což přiznává i Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své důvodové zprávě. Přesto za celou dobu investičních pobídek byly na okraji podpory.

Řeknu k tomu jenom několik čísel, abyste to mohli posoudit sami. Z celkového počtu 1 204 podpořených projektů k prosinci, k 31. 12. 2018, pouhých 116 firem splňovalo definici malých a středních podniků. A situace se nelepší ani v posledních letech, kdy vládní politika staví stále větší a větší bariéry, které zatěžují podnikání v České republice. V posledních pěti letech bylo podpořeno celkem 429 projektů a součet stropů veřejné podpory těchto projektů dosáhl závratné výše 64 miliard korun. Pouze 51 firem ovšem byly firmy, které splňovaly kritéria malého a středního podnikání.

Nezapomeňme, že na tyto investiční podpory se používají přímo dotačně, či nepřímo ve formě daňových prázdnin peníze daňových poplatníků. Pokud by tedy investiční pobídky měly zůstat, tak jedině pro malé a střední firmy. Tedy pro firmy, které jsou tady doma, mají tady zázemí a po ukončení investičních pobídek neodejdou i se ziskem. Přispělo by to tak i k růstu českého kapitálu.

Bude mě tedy velmi zajímat, ve vší úctě k paní ministryni, postoj i nového ministra průmyslu a obchodu, který se v minulosti pasoval do role zastánců malých a středních podniků. Tady na tomto návrhu bude mít konkrétní příležitost, jak je skutečně podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě nemám nikoho dalšího přihlášeného. Končím tímto obecnou rozpravu. Je případně zájem o závěrečná slova? (Ne.) Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prvním přihlášeným je pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem to tady odůvodňoval v obecné rozpravě. To znamená, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému Poslanecké sněmovny pod číslem 2589, a zároveň se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 2590. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2459. A to odůvodnění, které je tam, je vlastně dáno podnikovou praxí, neboť je vhodné, abych v rámci tohoto pozměňovacího návrhu navrhl, aby vláda rozhodla o investičních podmínkách ano - ne do tří měsíců, tak aby firma mohla plánovat a zároveň si mohla nějakým způsobem vyřešit právě ten svůj business case a svoji business study. Na té diskuzi, která na hospodářském výboru kolem této věci proběhla, myslím, že paní ministryně explicitně řekla, že tady s touto podmínkou souhlasí a že s ní vláda nebude mít problém, neboť to má logiku.

Jenom bych chtěl ještě trošku vyvést kolegu Munzara z některé - (Předsedající žádá, aby mluvil k věci.) Dobře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Přečtu omluvu. Paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

 

Dalším bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
/sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo. Prosím máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych představila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Podrobně byl už představen v prvním čtení, takže pouze zopakuji stručně zásadní body návrhu, který jsme připravili společně s Ministerstvem spravedlnosti. (V sále je velmi hlučno.)

Návrh transponuje směrnici o výkonu některých práv akcionářů ve společnosti s kotovanými akciemi. Cílem návrhu je podpořit dlouhodobé zapojení akcionářů do činnosti těchto společností. Návrh se dotýká většího zapojení valné hromady do procesu odměňování. Společnosti budou rovněž vypracovávat zprávu o odměňování vedoucích osob. Tato změna má přinést vyšší transparentnost kotovaných společností a podpořit zapojení akcionářů do jejich fungování. Valná hromada bude dále povinně schvalovat určité významné transakce se spřízněnými stranami. Souhlas nicméně není vyžadován u transakcí uzavřených za běžných obchodních podmínek.

Druhá část návrhu se týká fungování -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším. Tady je hrozný hluk ve sněmovně. Já vůbec neslyším, co říkáte. (Vyčkává se.) Takže prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP