(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já jen pro pořádek. Předpokládám, pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího, že jste mluvil o těch, kteří byli vyhozeni po roce 1968. A ti, co neschvalovali okupaci sovětskými vojsky, kteří byli perzekvováni, vyhazováni z práce. A netýkalo se to jenom vysokoškolských profesorů, kteří byli podrobeni tomu, aby potupně schválili něco, s čím vnitřně nesouhlasili. Ano, i to je součástí naší historie.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nejsme v rozpravě, ale k výsledku hlasování paní poslankyně Adámková. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nezpochybňuji hlasování, ale v sjetině mám jinak, než jsem hlasovala. Čili jenom to chci oznámit do zápisu. Nezpochybňuji hlasování. (Poslanci se ptají, jak tedy hlasovala.) Ve sjetině mám ano, ale chtěla jsem se zdržet. (Potlesk poslanců na pravé straně sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Nikdo další se s přednostními právy nehlásí. Seznámím vás s omluvami. Pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr Antonín Staněk dnes od 16.15 a následně ve dnech 24. až 26. 4. z důvodu zahraniční cesty.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a je to bod číslo

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 261/4/ - vrácený Senátem

Senát v tomto případě vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 261/5. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Vladislava Vilímce. Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu k zákonu, kterým se mění zákon 320/200 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Dále s vaším dovolením budu používat pouze zkratku zákon o finanční kontrole.

Na začátek si dovolím připomenout, že návrh zákona byl předložen z důvodu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Předmětem návrhu zákona je transpozice evropské směrnice o rozpočtových rámcích. Novelou zákona dochází k prostému rozšíření okruhu orgánů veřejné správy, na které má dopadat zákon o finanční kontrole.

V souvislosti s nedodržením termínu transpozice této směrnice je proti České republice vedeno řízení o porušení smlouvy, na jehož základě může být uložena peněžitá sankce. (Silný hluk v sále. Ministryně se obrací na předsedajícího s žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máte pravdu, paní ministryně. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím o ztišení, ať všichni slyšíme, co nám paní ministryně říká. Prosím pokračujte.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomuto je nutné, aby byl zákon schválen v co nejkratší době. Dovolte mi, abych připomněla genezi, protože skutečně jsme asi šest let po transpozici.

Ministerstvo financí připravovalo za předchozích vlád různé podoby transpozice směrnice do zákona o finanční kontrole. Žádná však nebyla v legislativním procesu úspěšná. V posledním volebním období schválila Sobotkova vláda komplexní transpoziční novelu zákona. Tato novela byla dokonce schválena Poslaneckou sněmovnou. Senát ji následně vrátil k projednání a na poslední schůzi Poslanecké sněmovny před volbami nebylo senátní veto přehlasováno. Proto tato vláda předložila Sněmovně jen minimálně nutnou úpravu zákona, tak aby Česká republika co nejrychleji vyhověla požadavkům směrnice. Tato minimální transpoziční úprava spočívá v rozšíření působnosti zákona na státní organizaci SŽDC a dobrovolné svazky obcí.

Garanční kontrolní výbor Poslanecké sněmovny tuto novelu doplnil o dva pozměňovací návrhy, které sice s transpozicí směrnice nesouvisí, ale které snižují administrativní zátěž pro obce a kraje. První pozměňovací návrh spočívá ve zjednodušení pravidel pro malé obce při určení podpisových oprávnění, druhý ve zrušení povinnosti krajů sumarizovat zprávy o finančních kontrolách za obce. Ministerstvo financí vyslovilo s těmito pozměňovacími návrhy souhlas. Návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů kontrolního výboru byl Poslaneckou sněmovnou odsouhlasen 13. února tohoto roku 161 přítomnými poslanci. Nikdo nebyl proti, pět poslanců se zdrželo hlasování. To prosím podtrhuji.

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil schválit novelu zákona ve znění postoupeném Sněmovnou. Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučil vrátit návrh zákona Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Výbor nesouhlasil s druhým pozměňovacím návrhem kontrolního výboru Sněmovny, kterým se navrhuje zrušení povinnosti krajů souhrnně zpracovávat zprávy o výsledcích finančních kontrol za obce. Senát následně vrátil s tímto pozměňovacím návrhem návrh zákona Sněmovně, který tedy zachovává stávající povinnost krajů nadále souhrnně zpracovávat zmíněné zprávy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážená paní ministryně, ještě jednou požádám naše kolegy o klid. Nechci jmenovat. Děkuji. Prosím pokračujte.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Stanovisko Ministerstva financí je následující. Z hlediska transpozice směrnice a vyloučení řízení o porušení smlouvy je nutné novelu zákona schválit. Přestože pozměňovací návrh kontrolního výboru Sněmovny s transpozicí přímo nesouvisí, Ministerstvo financí doporučuje schválit návrh zákona v původním znění schváleném Sněmovnou a odmítnout pozměňovací návrh Senátu.

Kontrolní výbor ve svém pozměňovacím návrhu vzal v potaz, že Ministerstvo financí již v roce 2018 novelou prováděcí vyhlášky obcím a krajům zásadně zjednodušilo vykazovací povinnosti. Na základě této novelizované vyhlášky už nebudou obce zpracovávat textovou část zprávy i rozsáhlé tabulkové přílohy. Počínaje zprávou za rok 2019 budou pouze vyplňovat údaje o počtech provedených kontrol. Vzhledem k zjednodušení výkazu provede informační systém automatickou kontrolu, zda zprávu odevzdaly všechny povinné subjekty. Zdůrazňuji, že se jedná o existující a funkční informační systém. Nebude se tedy budovat nic nového.

Role krajů při předání a kontrole zpráv od obcí po novele vyhlášky tak ztrácí na významu. Proto kontrolní výbor Sněmovny navrhl po konzultaci s Ministerstvem financí příslušný pozměňovací návrh, který tuto povinnost krajů ruší. S pozměňovacím návrhem kontrolního výboru souhlasí všechny kraje, jejichž dopisy v této věci mám zde k dispozici. Mám tady 14 dopisů všech krajů - informovala jsem o tom i Senát na plénu - tedy všechny podporují tuto změnu, kterou navrhl kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a schválilo na této půdě 161 poslanců.

Zrušením této sumarizační povinnosti není nijak dotčena metodická role krajů směrem k obcím, která je dána jiným zákonem, a to zákonem o krajích. Metodickou působnost krajů tedy předkládaná novela nijak neomezuje a kraje budou mít přístup do zmíněného informačního systému, jak požaduje v souvislosti s touto novelou Svaz měst a obcí, jehož dopis mám taktéž k dispozici. To znamená, taktéž podporují tuto novelu.

Úprava, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, odpovídá požadavkům územní samosprávy na snižování administrativní zátěže, racionalizaci výkonu přenesené působnosti a elektronizaci veřejné správy. Jsem přesvědčena, že navrhované vypuštění sumarizační povinnosti povede k účelnému, hospodárnému a efektivnímu využití kapacit krajských úřadů pro jiné důležité úkoly. Dovoluji si proto požádat o odmítnutí pozměňovacího návrhu Senátu a schválení předloženého návrhu zákona ve znění, které Poslanecká sněmovna již jednou schválila.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP