(11.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo, dobrý den všem. Ústavněprávní výbor se zabýval na svém zasedání 9. ledna 2019 tímto návrhem zákona ještě před projednáváním ve zdravotním výboru, tedy bez těchto pozměňovacích návrhů, které před chvílí zmínila moje předřečnice. Ty jsou z větší části medicínského nebo technického charakteru. Ústavněprávní výbor na svém zasedání doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila, a v tom čase Poslanecké sněmovně Parlamentu doporučoval, aby přijala k tomuto návrhu zákona změnu, doplněk. Jedná se o legislativně technickou změnu - nahrazení termínu 1. ledna 2019 termínem 1. července 2019. Tento termín je samozřejmě v tuto chvíli již obsolentní, a proto právě ten nový pozměňovací návrh ze zdravotního výboru, kde je takzvaný plovoucí termín. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Poslední výbor, který se návrhem zabýval, byl petiční výbor. Jeho zpravodajkou je paní poslankyně Eva Matyášová. Prosím ji, aby se ujala slova a seznámila nás s projednáním návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Matyášová: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Dovolte, abych vám přednesla závěr petičního výboru.

Usnesení petičního výboru ze 14. schůze dne 11. prosince 2018. Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 219/2017 Sb. Petiční výbor po úvodním slově náměstka ministra zdravotnictví Filipa Vrubela, zpravodajské zprávě poslankyně Evy Matyášové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi petičního výboru. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Než otevřu rozpravu, seznámím vás s tím, že pan ministr Adam Vojtěch se omlouvá z dnešní schůze z odpoledního jednání z důvodu neodkladných pracovních záležitostí a paní poslankyně Lenka Dražilová se omlouvá v době od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Adámková, připraví se pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se dvěma pozměňovacími návrhy, které dáváme k tisku 302.

První pozměňovací návrh se týká účinnosti. Je to sněmovní dokument 2803 a je to proto, že v původním návrhu byl termín, který víceméně uplyne, jistě to nebude 1. ledna 2019, a proto v části druhé článku pět slova "dnem 1. ledna 2019" nahrazujeme slovy "prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení". A to proto, že samozřejmě kdybychom se nyní uvázali k nějakému brzkému termínu, tak víme, že máme ještě třetí čtení a potom je Senát a určitě chceme, aby tady bylo jasno i pro ten terén, který samozřejmě s tímto čeká. Proto navrhujeme, že původně navrhované datum již je naprosto obsolentní, irelevantní a nemá v zákoně co činiti. Tolik první.

A druhý pozměňovací návrh, který si zde dovolím předložit, je sněmovní dokument 2805, předkladatelé Adámková - Nacher. Jedná se o určitou úpravu reklamy na prodejná léčiva, léčivé přípravky. A to proto, že tato reklama na doplněk stravy, která se toho týká, je nyní trošku ve vakuu. Určitě je dobře, že si mohou lidé samozřejmě koupit i jiné preparáty, nejenom ty, které jsou na předpis a podobně, ale protože trh je rychlejší než my a nespí a výrobci jsou také rychlejší než my, tak došlo k věci, kterou jsme ne úplně docenili, a myslím si, že s ní nepočítali ani předkladatelé v roce 2017, a to proto, že mnoho preparátů, které mohou být vedeny jak jako léčivý přípravek, tak doplněk potravy, ať už to jsou sušené čaje a podobně, se přesmyklo do skupiny doplňky stravy, ale bohužel i doplněk stravy může být pro některé pacienty nevhodný, ba velmi škodlivý. Proto doporučujeme, abychom za prvé za část druhou vkládali část třetí, která zní jako změna zákona o regulaci reklamy, a jasně se tam píše, že tam musí být v každém případě v § 5d na konci textu odstavce 3 slova se zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou výzvou "konzultujte užití s lékařem či lékárníkem".

Může se vám to zdát jako velmi malá věc a nepodstatná, ale není tomu tak. Chci jenom vaši pozornost přitáhnout příkladně k vitamínům, které naše veřejnost pokládá za zcela prospěšné a víceméně to jedí na kila, mnohdy tedy neodůvodněně. Je pravda, že předávkovat se vitamíny rozpustnými ve vodě je při normální funkci ledvin velmi obtížné, ne že by to zcela nešlo, ale obtížné, nicméně je tu celá řada vitamínů, které jsou rozpustné v tucích, a tady je velmi dobře možné udělat předávkování, možná i otravu, ať už to je vitamín A nebo E, D a podobně, a tady samozřejmě lidé nemusí mít tyto vědomosti. Domníváme se, že tato jednoduchá věta jim za prvé řekne, že to není zcela beztrestné, a jinak vás mohu ujistit, protože jsem léta sloužila na infekčním oddělení, že není léto, aby tam zejména úzkostné babičky nevozily své děti, protože mají žloutenku, a ono to je předávkování vitamínem A, protože chtějí, aby městské dítě konečně vědělo, že je na vesnici, a tak dostávají mohutně mrkve a přicházejí opravdu žlutí. Většinou to dopadne velmi dobře, ale je to naprosto zbytečné. A víte, že 10 % našich obyvatel má asymptomatické onemocnění ledvin, o kterém nevědí, tak tam už potom jakékoliv tyto změny do další léčby mohou být opravdu ne zcela vhodné, nechci říkat fatální. A samozřejmě, protože už běží nějaká část, nějaká reklama, tak kdybychom tam nedali přechodné ustanovení, bylo by to trošku divné, takové bostonské pití čaje. Čili ta reklama na doplněk stravy, která už je vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se stále posuzuje podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. A řízení o přestupku podle § 8 odst. 1 písmeno o) a § 8 odst. 1 písmeno r) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená a pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti se zastavují. Je to proto, že samozřejmě ti výrobci už měli nějaké výrobky, které vyrobili v naprosto dobré víře a podle zákona, a není možné potom na nich chtít, aby to nějakým způsobem stahovali z trhu. To si víceméně neumím představit. Takže to je ta druhá část, kde vás žádáme o podporu, abychom umožnili stávající stav.

A jenom abyste ještě pochopili, že to opravdu není, že bychom chtěli dělat další pozměňovací návrh a tratit tady váš čas, vás musím ujistit, že v současné době ani ve velkých městech nenajdete mnoho lékáren, kde by vám namíchali léčebné čaje. A to ne proto, že by neměli ty substance, ale protože výrobce, jak říkám, je před námi ne krok, ale možná koňskou délku, možná několik koňských délek a samozřejmě velmi vtipně to, co by muselo být jako léčivý přípravek, což je velmi tvrdě posuzováno, převedli do doplňku stravy, kde samozřejmě mají výrazně jednodušší pravidla. Takže vy si sice můžete koupit mnoho těch ingrediencí samostatně jako doplněk stravy, ovšem ten lékárník nemůže tuto léčbu míchat z doplňků stravy, takže tady je potom potřeba, aby i na těchto pytlících, sáčcích, či v jaké to bude podobě, bylo, že se mají ti lidé poradit minimálně s lékárníkem a lékařem a samozřejmě to prodiskutovat, protože i zde by potom mohlo dojít k poškození jejich zdraví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je na řadě v rozpravě pan poslanec Farhan, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP