Úterý 28. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 485/ - prvé čtení

Protože je pan předseda vlády Andrej Babiš omluven, tak je představením tohoto návrhu pověřena místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych vám v zastoupení pana premiéra představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Jinak ve zkratce budu dále zkracovat zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. (V sále je stále velký hluk.)

Cílem předkládaného návrhu je provedení dílčích změn zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a sjednocení terminologie. Navrhované úpravy zákona spočívají zejména ve změně způsobu hodnocení výzkumu, vývoje a inovací, v zavedení nového institutu projekty sdílených činností, ve změně poskytování informací prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a ve změně způsobu zúčtování se státním rozpočtem v souvislosti s vyhláškou Ministerstva financí číslo 367/2015 Sb.

Význam hodnocení vědy a výzkumu nabývá globálně na důležitosti. Za prvé proto, že představuje motivační nástroj skutečně kvalitní a excelentní vědy a výzkumu, za druhé z důvodu požadavků na odpovědné a účelné nakládání s prostředky z veřejných rozpočtů. Dobrá zahraniční praxe jiných zemí se silnou výzkumnou základnou ukazuje, že efektivní hodnocení musí být komplexní, tedy rovněž zaměřené na výzkumné organizace jako celek a nikoliv pouze na jimi generované výsledky. Z těchto důvodů je v novele položen důraz na hodnocení výzkumných organizací jako celku při současném zachování bibliometrické analýzy jednotlivých výsledků. Novela si klade za cíl stanovit základní postupy hodnocení výzkumných organizací. Podrobnosti tohoto procesu jsou potom upraveny v metodice hodnocení výzkumných organizací, kterou schvaluje vláda. Touto cestou je garantována nejen nezbytná flexibilita parametrů hodnocení reagující na mezinárodní trendy a rozdílnost místních výzkumných organizací, ale je také současně vytvořen stabilní právní rámec zajišťující nutnost respektovat pravidelný a kvalitní proces hodnocení vědy a výzkumu.

K této části si dovolím zdůraznit, že navrhovaná změna ve způsobu hodnocení vědy a výzkumu byla široce a konsenzuálně diskutována se všemi relevantními aktéry této oblasti, zejména s MŠMT, s Českou konferencí rektorů, s ostatními ministerstvy, s Akademií věd České republiky a resortními výzkumnými organizacemi.

V návrhu zákona se dále zavádí nový institut projekty sdílených činností. Potřeba jeho zavedení vyplynula z výhod zabezpečovat některé činnosti společně z jednoho místa pro celou oblast výzkumu, vývoje a inovací, to je pro výzkumné organizace, ústřední správní úřady či agentury zabývající se podporou výzkumu, vývoje a inovací. Jde o komplementární pojem k pojmu projekt velké výzkumné infrastruktury.

Třetím okruhem novelizace je změna informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spočívající v zavedení evidence výsledků velkých výzkumných infrastruktur a evidence projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích financovaných ze zahraničních zdrojů. Dosud se shromažďují pouze údaje o výsledcích dosahovaných přímo velkými výzkumnými infrastrukturami, ale nikoli výsledky dosahované uživateli, kteří velké výzkumné infrastruktury využívají na principu otevřeného přístupu. Navržené úpravy mají napravit současný stav a zvýšit přehled o efektivitě činnosti velkých výzkumných infrastruktur a jejich využívání vědeckou komunitou.

Poslední navrhovanou změnou je způsob vypořádání závazků se státním rozpočtem související s vyhláškou Ministerstva financí číslo 367/2015 Sb. Navrhuje se tedy odstranit povinnost poskytovatele vypořádat závazky ke státnímu rozpočtu pouze v ročním režimu a umožňuje se postup obvyklý při financování evropských projektů. Jedná se o technickou novelu reagující na vysoce aktuální potřebnost změn souvisejících také s implementací inovační strategie České republiky 2019 až 2030.

Návrh zákona nemá vliv na rovnost mužů a žen, nevytváří korupční prostředí a ani nemá dopad na státní rozpočet. Náklady na nové projekty sdílených činností budou hrazeny ze stávajících výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace stejně jako doposud a jsou součástí schválených výdajových limitů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec František Vácha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, já vás nebudu dál nudit problémy vědecké komunity a změnou zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Paní ministryně to tu, myslím, velmi pregnantně shrnula. Takže myslím, že se dostáváme do stadia, kdy ta vědecká komunita se shodla na nějakých základních změnách. I když musím říct, že pořád existují skupiny, které si myslí - a já jsem součástí jedné z nich - které si myslí, že se mají hodnotit hlavně výsledky a ne nějaké, řekněme, písemné litanie o tom, co budu v budoucnosti dělat. Nicméně ten konsenzus tady je.

Jak říkala paní ministryně, jedná se o čtyři základní body, to je změny vynucené novým systémem hodnocení, kdy se vypouští slovo "výsledků", ale hodnotí se celé organizace. Pak je důležitá změna informačního systému, kdy vlastně zavedením pojmu velkých výzkumných infrastruktur potřebujeme vědět, jaké ty velké infrastruktury, do kterých se nainvestovaly obrovské peníze, jaké mají reálné výsledky. To se dneska v tom RIV, v té evidenci výsledků velmi těžko hledá. Pak samozřejmě ty projekty sdílené činnosti jsou potřeba k tomu, abychom byli schopni investovat peníze do sdílených činností, jako jsou třeba konsorcia, která poskytují vědcům přístup k odborné literatuře. A pak samozřejmě to zúčtování se státním rozpočtem, kdy máme projekty, které jsou financovány několik let, většinou jsou to evropské projekty, tak tam potřebujeme to, aby nebylo nutné vypořádávat závazky se státním rozpočtem v ročním režimu, ale bylo to víceleté vypořádávání.

Takže já mohu za vědeckou komunitu říct, že si myslím, že došlo ke konsenzu, a já osobně tu změnu zákona podporuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu rozpravu, tak vás seznámím s tím, že z dnešního jednání se od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík.

Nyní otevírám rozpravu. Do rozpravy se s přednostním právem, ale jako jediný v tuto chvíli, hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak když posloucháme - respektuji a plně chápu omluvu pana premiéra. Jako první dneska je porada premiérů, takže to je naprosto v pořádku. Nicméně když poslouchám velmi často výstupy nejenom premiéra, ale i dalších ministrů, tak zjistíte, že na jednom z prvních míst priorit je podpora vědy, výzkumu, inovací, což je správně. Podívejte se za mě (pohled do vládních lavic), jakou důležitost tomuto návrhu zákona přikládá vláda. Máme tady paní ministryni financí, té bych chtěl poděkovat za to, že to uvedla, pak dva služebně juniorní ministry. Omlouvám se, ale služebně jste juniorní v této vládě. A pak ani noha. Ani noha. A já myslím, že je sice hezké, jak říkal pan zpravodaj, že vědecká komunita se shodla. Ale my jsme politici, máme vést politickou debatu a já tady nemám partnera. Kdyby tady byl ministr průmyslu a obchodu, který velmi rád mluví, jak on je ten tahoun inovací. Pan premiér o něm mluví, jak je to jeho pravá ruka, jak ten Karel ty inovace má zmáknuté. Kde je? Není tady.

Takže já navrhuji přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu. Říkám, plně respektuji omluvu pana premiéra, který to formálně předkládá, ale i řekl bych, v prvním profilových rozhovorech nového ministra průmyslu a obchodu velmi často, a já bych řekl velmi správně, zdůrazňoval otázku podpory vědy, výzkumu a tak dále. Ale není tady. A při vší úctě k paní ministryni financí myslím, že ona není ten správný člověk, se kterým bychom měli vést debatu nad tímto návrhem zákona. Takže toto je můj procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bezprostředně. Já vás ale poprosím, pane předsedo, kdybyste ten procedurální návrh zopakoval. Já jsem si ho nepoznamenal a nerad bych, abychom to měli špatně.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu, který je současně místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Říkám, tím, že pan premiér je omluven z vážných důvodů, tak nemám problém s tím, že u toho není. Takže tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Rozumím tomuto návrhu. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nebyli přítomni v sále.

 

Můžeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho teď zopakoval pan předseda Stanjura.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 25, přihlášeno 166 poslanců, pro 73, proti 41. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

 

Na řadě je faktická poznámka pana poslance Raise. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji všem dobrý den. Já bych chtěl podpořit to, co tady říkal pan kolega Vácha, protože to není jenom o tom, jestli tady pan ministr průmyslu je, nebo není. Probíhala řada jednání i s lidmi z úřadu práce - pardon, z Úřadu vlády, se kterými jsme tady toto diskutovali. A my, co tady jsme to druhé období, tak vidíme jakousi kontinuitu. A to považuji za podstatné. Že to je kontinuita ke kvalitě. Možná si vzpomenete, kolik interpelací jsme v minulém období vedli vzhledem k nefunkčnosti informačního systému. A díky bohu dneska nejenom že je funkční, ale ještě jsme schopní brát do úvahy v podstatě i výkonnost těch infrastruktur. Samozřejmě, jak říkala paní ministryně, že tam je řada věcí, které se ještě dají doplnit, to myslím není teď předmětem toho prvního čtení. Ale v každém případě je to jednoznačně návrh, který jde správným směrem, a to směrem ke kvalitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, ano, já to chci potvrdit. Ta záležitost má svůj vývoj. My jsme se snažili v předcházejícím období právě dávat důraz na kvalitu, tzn. také na to, aby se nezhodnocovalo pouze to, jaké je množství publikací, což byl ten hlavní faktor, který se zohledňoval, aby to bylo širší komplexní hodnocení, které je mezinárodně srovnatelné.

A ještě k tomu, co říkal tady pan profesor Rais. Ano, je nový informační systém. My jsme byli jediní, kteří se dokázali ve veřejné správě vyvázat ze smluv. Udělali jsme nový informační systém a ušetřili jsme 70 milionů korun České republice. A ten informační systém se nyní provozuje za polovinu tehdejší ceny. Takže já si myslím, že to byl dobrý počin, a myslím si, že je potřeba v tomhle systému pokračovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se paní místopředsedkyně vlády, pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Ano? Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Nechci závěrečné slovo, jenom poznámka. Pan vicepremiér je na zahraniční důležité cestě, ze které se prostě nemohl omluvit. Takže jenom pro vysvětlení, proč tady není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Na návrh organizačního výboru by se měl garančním výborem stát výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Žádný takový návrh nevidím. Opět jsem přivolal všechny k hlasování a můžeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 167 poslanců, pro 150, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

 

Končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo 78 (správně 45). Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP