Úterý 28. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

45.
Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové,
Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 295/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já mám velkou radost z toho, že vám můžu představit návrh exekučního řádu, který vznikal pod mojí taktovkou devět měsíců, a teď po deseti měsících, co je nahrán do systému, jej můžeme projednat. Tento návrh zavádí tzv. místní příslušnost exekutorů. Je to princip "jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště". (Hluk v sále.)

Základní zásady činnost exekutora jsou uvedeny v § 2 zákona č. 120 o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Tam se píše, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, pane poslanče. Tady opravdu není slyšet, ani já vás neslyším. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Takže v § 2 exekučního řádu se píše, že exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Dále se tam píše, že exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.

V § 28 stejného zákona je stanoveno, že exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Vzniká tedy stav, kdy exekutor má být nezávislý a nestranný, avšak fakticky je vybírán jednou stranou sporu, a to ještě ke všemu tou, na které je ekonomicky závislý a od které dostává další zakázky.

Předložený návrh reaguje na poptávku nezávislosti a nestrannosti tím, že výběr exekutora dává do rukou soudu, který rozhodne na základě automatického procesu o určení exekutora, a pokud je na povinného uvalena další exekuce v pořadí, tak automaticky ji dostává ten exekutor, který byl určen v tom prvním případě. Tím je dosažena právě ta koncentrace, kdy do budoucna bychom dosáhli toho stavu, že jeden dlužník, pokud bude mít více exekucí, tak je bude mít u jednoho exekutora, který bude mít stoprocentní přehled o tom jeho stavu.

Povinný zatížený dluhy bude mít svého exekutora v místě bydliště, čímž se mu zvýší šance svou životní situaci efektivně řešit. Nebude totiž nucen komunikovat s více exekutory zároveň, navíc často z druhého konce republiky, a osobní návštěva či splacení části dluhu v hotovosti už pro něj nebude nepřekonatelný problém. Zároveň klesnou náklady na multiplikaci procesů, protože v případě, že dlužník má více exekutorů, tak se mu náklady na vymáhání násobí. Díky tomu poklesne počet dlužníků a sníží se tak i celospolečenské náklady. Povinní jsou nezřídkakdy pobírateli nejrůznějších dávek určených na život v nouzi a také často unikají do šedých či černých zón ekonomiky, tudíž nepřispívají do naší společné pokladny.

Pirátský návrh odstraní výrazné bariéry v zaměstnání osob s vícečetnými exekucemi. Zaměstnavatelé tedy nebudou zatěžováni komunikací s mnoha exekutory a řešením souvisejících problémů. Tím také odpadne přebytečná administrativní práce související se zaměstnáváním osob v exekuci.

Když tento návrh byl na vládě, tak jsme obdrželi od Ministerstva spravedlnosti nějaké připomínky. Ty jsme zapracovali do pozměňovacího návrhu, který mám připravený a který opravuje nějaké legislativně technické nepřesnosti, které se nám nepodařilo odladit i přesto, že návrh jsme komunikovali se spoustou odborníků.

Tento návrh zároveň podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ve svém stanovisku píše, že Ministerstvo práce a sociálních věcí souhlasí s cílem předkladatelů posílit nestrannost a nezávislost exekutorů tím, že exekutoři budou k vedení exekuce pověřováni příslušným exekučním soudem a bude zaveden princip "jeden povinný - jeden exekutor".

Dále píší, že k předpokládaným pozitivním dopadům do sociální oblasti - připomíná strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, jejichž jednou oblastí je právě ta, která je označena jako dluhy. Podle předmětného materiálu i podle názoru ministerstva je tento stav dlouhodobě neudržitelný. Neúměrně zatěžuje celý systém, výrazně snižuje vymahatelnost pohledávek, zvyšuje neefektivitu vymáhacího procesu a zvyšuje společenské náklady.

Výše citovaný materiál není zároveň v rozporu s programovým prohlášením vlády z června 2018, podle kterého vláda v exekuční oblasti zváží vhodnost a proveditelnost alternativ umožňujících zavedení principu "jeden dlužník - jeden exekutor", takzvaná místní příslušnost exekutorů nebo koncentrace všech exekucí proti témuž povinnému u jednoho exekutora. Zároveň se tam píše, že následkem navrhované právní úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném, neboť mu bude pohledávky přiřazovat soud a on je tak nebude muset sám aktivně vyhledávat a podbízet se jedné straně, tedy věřiteli, na kterém, jak už jsem říkal, je finančně, ekonomicky závislý.

Zároveň bych chtěl ve své úvodní řeči zmínit, že tento návrh má podporu samotné Exekutorské komory, která na svém sněmu už v roce 2004 přijala usnesení, ve kterém místní příslušnost exekutorů podporuje. Zároveň je obsažena ve strategii boje proti sociálnímu vyloučení, jak už jsem zmínil, je v programovém prohlášení vlády. Zároveň je podporována těmi předluženými kraji, které to vidí jako východisko z problémů, se kterými se potýkají. A také má podporu neziskových organizací v sociální oblasti.

Tady bych chtěl zmínit, že místní příslušnost funguje v nějaké podobě téměř ve všech státech Evropy kromě Nizozemí a České republiky. Pokud bychom přijali tento návrh, tak se zařadíme mezi tyto vyspělé evropské státy a ten náš systém uděláme opravdu nezávislým a mnohem efektivnějším.

Přínosy už jsem zmiňoval, ještě je zopakuji. Zvýší se vymahatelnost, protože když se sníží náklady dlužníků, které nebudou multiplikovány u jednotlivých řízení, tak mnohem lépe budou moci zaplatit svoje dluhy, mnohem rychleji a efektivněji. Zjednoduší se celý proces. Dneska je ta komunikace velice složitá. Když s těmi dlužníky mluvím, tak oni často zmiňují, že za prvé ani nerozumějí tomu papíru, který jim přijde. A pokud mají exekuce čtyři nebo pět a chtějí řešit svoji situaci, tak je pro ně velice složitá už jenom ta samotná komunikace a domluvení těch různých splátkových kalendářů apod., protože komunikují s velkým počtem exekutorů. Zároveň to sníží byrokracii, jak už jsem uvedl, především zaměstnavatelům, kteří když dneska zaměstnají někoho v exekucích, tak odpovídají na dopisy, mají takzvanou součinnost a musí odpovídat všem exekutorům, pokud jich má ten dlužník více, navíc ještě pod pohrůžkou pokuty. To by také odpadlo, protože by dále komunikovali pouze s jedním tím exekutorem, kterého by dlužník měl. V neposlední řadě ušetří i stát, který často taky čelí těmto žádostem o součinnost. Například na katastr chodí spousta žádostí a v případě, že ten dlužník má těch exekucí třeba šest, tak to na katastr přijde šestkrát, ta žádost, což je podle mě úplně zbytečné.

Tento návrh není všespásný, to ale ani nikdo netvrdí. Těch změn by tam bylo třeba více. Nicméně je to takový základ, bez kterého se dál nepohneme a bez kterého to exekuční prostředí nevyčistíme. Nějakou formu teritoriality už diskutujeme téměř deset let ve Sněmovně i mimo ni. Vše k tématu podle mě už bylo řečeno a teď už zbývá jenom rozhodnout. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Koláříkovi, který vystoupil jako zástupce navrhovatelů. A máme takovou situaci, že zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Marek Výborný, který není přítomný. Operativně se podařilo zajistit, že by se role zpravodaje ujal předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Ale tuto změnu musíme schválit hlasováním. Opět jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Ale je nás tady dostatečný počet.

 

Takže budeme hlasovat o změně zpravodaje.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno 167 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Prosím pana zpravodaje Marka Bendu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem v trochu nesnadné situaci, protože to, že tady není zpravodaj, jsem zjistil před deseti minutami a nejsem úplně připraven zrovna tento tisk zpravodajovat. Nicméně bych k tomu pár obecných poznámek uvedl.

Otázka teritoriality exekutorů, ať už jakéhokoliv charakteru, ať už tak, jak je navrhována v tomto návrhu, řekněme, toho krajského nebo oblastního charakteru, okresního charakteru, se řeší mnoho let. Všichni víme, že je to hlavně zájmem Exekutorské komory, resp. většiny v Exekutorské komoře, protože zcela logicky každým takovým opatřením dojde k přerozdělení toho trhu a ti méně úspěšní budou mít více exekucí, ti více úspěšní budou mít méně exekucí a samozřejmě vždycky v každém společenství je těch méně úspěšných více. To znamená, že logicky Exekutorská komora přichází s tezí, že by bylo rozumné toto přerozdělení učinit.

Opakovaně se to diskutovalo na ministerstvu, diskutovalo se to v rozpravách, které se vedou neformálně mezi ústavněprávním výborem a Ministerstvem spravedlnosti. Hledá se nějaké řešení. Já netvrdím, že řešení navrhované poslanci nemůže být nakonec výsledkem, nicméně bych chtěl upozornit na skutečnost, že vláda v tomto případě dala negativní stanovisko. A tím hlavním důvodem je právě skutečnost - pak jsou tam uváděny ještě další důvody - ale tím hlavním důvodem je právě skutečnost, že zrovna exekuční řád je norma, která by opravdu měla projít normálním legislativním procesem, normálním připomínkovým řízením, normálně se pokusit i v diskusi právě s Exekutorskou komorou, ale také s exekučními soudy a s celou řadou dalších subjektů, které se podílejí na tomto hledání spravedlnosti, najít nějaké řešení, kde bude převažovat pocit, že opravdu všem nebo většině pomůže.

Já si tím zdaleka nejsem jist. Já sám za sebe říkám, a říkám to opakovaně, že si myslím, že přerozdělení trhu mezi exekutory neřeší vůbec nic. Celou řadu problémů, které jsme v exekucích měli, jsme v posledních letech řešili, včetně nákladů řízení, jejich dramatického omezení, všech otázek, které se týkaly dojíždění a takových. Teď máme za sebou poměrně zásadní novelu insolvenčního zákona, která by měla umožnit řadě lidí, kteří jsou ve vícečetných exekucích a myslí to poctivě a chtějí se nějakým způsobem z toho dostat, přejít do insolvenčního řízení, kde mají jednoho insolvenčního správce, který s nimi komunikuje, a mají nějakou šanci to po čase vyřešit.

Proto bych byl velmi zdrženlivý k tomu v tuto chvíli schvalovat a spíš bych opravdu, a to spíše výjimečně, já to tak nedělám příliš často, ale spíš bych opravdu vyčkal na to, až vláda přijde s nějakým návrhem, který se pokusí vyvážit zájmy všech v téhle oblasti, protože mi přijde, že tohle je příliš proexekutorský návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní ministryně Benešová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je to jedno z možných řešení, co tady pan poslanec představil, cestou teritoriality, ale my jsme k tomu nedali souhlasné stanovisko, mohu říct za Ministerstvo spravedlnosti, protože nám vadí, že by to způsobilo výrazné navýšení administrativní zátěže soudů, a to v důsledku povinností, které návrh soudům ukládá. Připravili jsme vlastní návrh, který v současné době je na principu "jeden exekutor - jeden dlužník", a v současné době se zapracovávají připomínky v rámci Legislativní rady vlády a bude se co nevidět rozhodovat, v horizontu léta, kdy ten návrh pustíme dál do vlády a do legislativního procesu.

Součástí naší úpravy je koncentrace řízení, takže návrh předpokládá, že bude zavedena koncentrace řízení vedení proti témuž povinnému, měla by probíhat u soudního exekutora, který vede řízení, jež bylo proti povinnému zahájeno jako prvé. Pak je tam v rámci tohoto návrhu povinná záloha. Zakotvuje povinnost zálohy na náklady exekuce a předpokládá se tady i samozřejmě osvobození od placení zálohy v určitých případech. A co je tam důležité, je zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Směřuje to v podstatě k regulaci počtu exekučních návrhů a vede oprávněné k tomu, aby důsledně zvažovali, zda je pro ně zahájení exekučního řízení ekonomicky výhodné. Zastavení bezvýsledných exekucí by tak mělo vést ke snížení celkového počtu exekucí.

To je asi tak nástin toho, co Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje. Plédovala bych tedy pro vládní návrh, který připravíme a který tady budete mít do podzimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. S faktickou poznámkou se nyní přihlásil pan poslanec Bláha. (V sále je hluk.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, využiji toho, že tady máme ministryni, a připomenu jednu zásadní věc, které se dlouho nikdo nevěnuje, a to je administrativní zátěž všech podnikatelů a firem, které jsou prostě s exekucemi úzce spjaty. To znamená, že já celou dobu prosazuji nulovou zátěž pro podnikatele, to znamená, že podnikatel nemůže dělat věci za exekutory a za soudce, to znamená, že částku, která se bude splácet, by měl stanovit soud. Navrhuji pevnou neměnnou částku po celou dobu splácení, tak aby ten dotyčný dlužník věděl: ano, teď jsou mé příjmy takové, mé možnosti jsou takové, takže budu splácet deset tisíc, a aby si ten dotyčný mohl vydělat svou prací navíc, kolik bude chtít. To znamená, že někdo potřebuje třeba sto tisíc a bude pracovat třeba 24 hodin 365 dní v roce, tak si to vydělá, protože jeho schopnosti takové budou. To bychom měli umožnit, protože dneska většina lidí v exekucích utíká do šedé ekonomiky, tím pádem ztrácíme peníze do státního rozpočtu. Takže to je další věc, kterou bych byl rád, kdybychom změnili. Rozhodně cesta přílepků se dlouhodobě ukazuje jako cesta, která nepomáhá k ničemu, a stojím za tím, aby vláda připravila vládní návrh a my jsme ho mohli pak samozřejmě zpřipomínkovat, případně doplnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Normální přihláška do diskuse, ano, rozumím. Takže tu máme dvě faktické poznámky, které mají přednost, pan poslanec Veselý a pan poslanec Hrnčíř, v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přiznám, že jsem se původně hlásil proto, že jsem pana poslance Bláhu chtěl pochválit, že konečně má v něčem pravdu. Ano, exekuce jsou obrovská zátěž pro podnikatele. Pane kolego, pod to bych se podepsal. Ale ta druhá část, stanovení pevné částky na celou dobu exekuce, to jste zase prokázal svoji jistou nekompetentnost. Představte si, jak jste říkal vy, že někomu vyměříte exekuci deset tisíc, protože má nějaký příjem, a pak o ten příjem přijde a nebude to schopen splácet, to je přece nesmysl. Takže ten druhý návrh nejde. Zátěž pro podnikatele to je, to máte pravdu, můžeme hledat cesty, ale určitě tou cestou není stanovení jedné pevné částky po celou dobu exekuce. To je prostě nesmysl. Ta částka se musí odvíjet od výše příjmů. A samozřejmě diskuse se spíš směřují tím směrem, jestli nemotivovat dlužníky k tomu, aby měli vyšší příjmy, aby o ten příjem víc a víc nepřicházeli tím, jak se jim příjmy zvyšují, ale určitě ne pevnou částkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Hrnčíř s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jako spolupředkladatel této novely exekučního řádu bych chtěl jenom připomenout, co je vlastně cílem. Cílem je především snížit náklady na exekuce těm povinným, těm dlužníkům, kteří jsou často v dluhové pasti, a jsou v dluhové pasti většinou proto, že prostě takové továrny na exekuce, takové ty velké exekutorské úřady, které, a troufnu si říct, že mnohdy i díky korupci, řeší spoustu zakázek od těch velkých věřitelů, a samozřejmě ti dlužníci, kteří jsou v dluhových pastech, na to doplácejí. A tomuhle má tato novela exekučního řádu zamezit. Jenom řeknu, že na Slovensku se zavedl podobný systém od 1. dubna 2017, to znamená, že tam funguje dva roky. Debata před tím zavedením byla podobná, samozřejmě že se tomu bránili, protože někomu to zkazí byznys, tomu rozumím, ale cílem je pomoct dlužníkům. A za ty dva roky na Slovensku výrazným způsobem poklesly náklady na exekuce. To je prostě fakt. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Musím reagovat na slova, která tady zazněla o nekompetentnosti. Zaměstnávám 200 lidí a z těch 200 lidí, věřte tomu, že jich je 60 stabilně v exekucích, takže vím, o čem mluvím. Ti lidé normálně běžně nemají zájem si vydělat peníze, protože v okamžiku, kdy si vydělají víc, tak jim víc sebereme. Jednoduchá záležitost. Jestliže vím, kolik mám splácet, a chci opravdu pracovat a chci zabezpečit svoji rodinu, tak si tu práci seženu v jakékoliv době, ať už před listopadem 1989, tak po listopadu 1989, a tak to všichni pracovití, kteří se chtěli dostat ze svých problémů nebo potřebovali více peněz, dělali. Ti lidé, kteří si nechtějí vydělat, nebo nechtějí přiznat, nechtějí splácet víc, tak to jednoduše vyřeší - nechají se zaměstnat za co nejnižší mzdu a zbytek si jdou vydělat do šedé ekonomiky, nebo do té šedé ekonomiky utíkají rovnou. Setkávám se s tím dnes a denně. Požadavky zaměstnanců: chci peníze načerno, dnes a denně. Je to stále víc, čím nejsou lidi na trhu práce, tak stále víc lidí chce peníze načerno. Takže pevná, neměnná částka toto vyřeší, věřte tomu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji, abychom vrátili tento návrh navrhovatelům k přepracování, respektive k dopracování. Myslím si, že nemá být projednán, že opravdu máme počkat na vládní novelu.

Jenom k tomu, co tady zaznělo, k té zkušenosti ze Slovenska. Máme možná odlišné zdroje, ale ty zkušenosti nejsou - ty jsou líčeny pozitivně představiteli tamní exekutorské komory, tam jsou líčeny pozitivně, to je pravda. Ostatní zkušenosti od ostatních subjektů, které mám ze Slovenska, jsou spíše takové, že se tam všechno zastavilo a že přestalo docházet k rozhodování. Takže myslím, že bychom měli ty věci vyhodnocovat mnohem komplexněji a neposlouchat jenom to, co nám říká jedna profesní skupina. To vždycky pokládám za velmi nebezpečné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Já si nemyslím, že je úplně vhodné vracet to k dopracování, protože to fakticky znamená, a stalo se to u některých našich návrhů, de facto smrt toho návrhu. Nejsem žádný velký fanda jednoho konkrétního institutu, který tento návrh přináší, to znamená kolečka neboli zaručeného nápadu věcí k jednotlivým exekutorským úřadům. Ale myslím si, že bychom měli celou věc poměřovat a posuzovat v nějaké vzájemné souvztažnosti.

Takže abychom počkali na ten návrh, tak navrhuji procedurálně, a rád bych, aby se to hlasovalo nyní, abychom tento návrh přerušili do té doby, než ministerstvo předloží svůj vlastní návrh, a pak jsme k tomu sloučili rozpravu. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozumím. Zazněl procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby, než Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní návrh. Přivolal jsem všechny poslankyně a poslance, kteří nejsou přítomni.

 

Nyní budeme hlasovat o přerušení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 167 poslanců, pro 95, proti 39. Návrh byl přijat a Sněmovna rozhodla, že tento bod bude přerušen do doby, než Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní návrh.

 

Končím projednávání tohoto bodu a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji dobrý večer. Než přečtu omluvy, tak s přednostním právem předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi překvapen, že zrovna ODS a TOP 09 se spojily s vládou, aby udělaly něco, co typicky prosazují vládní hlasovací mašiny, to znamená, aby počkaly, než vláda předloží svůj návrh zákona, a tím spíše, že to je ve věci, kdy samotná vláda nám napsala, že vláda si je vědoma potřeby řešit problematiku exekucí novelizací jejich zákonné úpravy a má to v úmyslu. Proto Ministerstvo spravedlnosti dopracovává a ještě v tomto čtvrtletí předloží vládě návrh zákona, který bude v návaznosti na programové prohlášení vlády řešit nejpalčivější problémy exekucí. Jediný problém tohohle vyjádření vlády je, že my jsme jí ten návrh poslali v říjnu minulého roku. Takže to kalendářní čtvrtletí, kdy vláda přislíbila, že to předloží, uplynulo na konci roku 2018. Od té doby sem žádný návrh, který by řešil problematiku exekucí, nedoputoval. A vy jste nechali těch 800 tisíc lidí na holičkách. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy, vážení pánové, návrh tady pana poslance Feriho z TOP 09, to je samozřejmě návrh exekutorské mafie nebo nějakých exekutorů, protože já jsem před čtyřmi lety přesně stejný návrh tady ve Sněmovně předložil. To znamená, o tom návrhu totiž před čtyřmi lety tady ve Sněmovně už hlasovala koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL a i za podpory, nepamatuji si, zřejmě ODS, byl zamítnut. To znamená to, že vy tady říkáte počkejme na to, až to navrhne vládní koalice ANO a ČSSD - já vím, že jste tady nebyl minulé volební období ještě ve Sněmovně - tak to je skutečně přímo výsměch, protože oni to nikdy nepředloží. Vládní koalice hnutí ANO a ČSSD hlasují totiž proti té teritorialitě a už hlasovali, už to ukázali v hlasování tady ve Sněmovně. Dokonce ten návrh, jestli si pamatuji, šel až do třetího čtení. Jo. Ne. Tady ten byl v prvním čtení. Lichva. Zákaz lichvy nám zamítli ve třetím čtení - zastropování úroků. To znamená, to jsem chtěl jenom říct k vašemu návrhu, že to je skutečně návrh nereálný, a možná o tom víte, možná ne.

Takže návrh na teritorialitu exekutorů, to je samozřejmě dobrý návrh. Jenom bych poznamenal, protože jsem o tom tenkrát psal v důvodové zprávě, on platí ve většině zemí Evropské unie. Já nevím, jestli to hnutí ANO ví, jestli to ČSSD ví, platí ve většině zemí Evropské unie - místní příslušnost exekutorů. To znamená, aby se nemohly přeprodávat pohledávky, aby ty nápady v podstatě jako kolovrátek padaly jednotlivým exekutorům a nemohly si některé velké exekutorské domy prostě vybírat jenom ty lukrativní a sdírat dlužníky až úplně na kost. To je ten současný zrůdný systém, který právě spoluvytvářeli politici ČSSD a KDU-ČSL, konkrétně například pan Koudelka z ČSSD vytvářel ten exekuční řád.

To znamená, tady se přesně u toho hlasování ukázalo, a tady jsme s Piráty opravdu na jedné lodi, že v podstatě navrhují úplně to samé, co už jsme navrhli my, doslova na jedné lodi, ale ne pirátské. Takže jsem chtěl říci, že ten, kdo hlasoval proti, kdo odkládá tento návrh, tak chci na rovinu říct, že se to rovná tomu, že podporuje současný systém exekutorů. A řekněme si na rovinu, že je to tady ta vládní koalice hnutí ANO, ČSSD, ještě je to tady například ODS a další. Já se na tu sjetinu přesně podívám, kdo hlasoval pro. A od této chvíle vím, že to jsou ti, co podporují vlastně ten systém exekutorů a jsou proti pomoci lidem v dluhové pasti.

Stejně tak jsem chtěl říci, že už tady máme zaparkován několik měsíců návrh SPD, aby se nejprve platila jistina dluhu a až poté ty poplatky. Dneska je to naopak. To znamená, ti lidé se nikdy nemůžou z dluhové pasti dostat. Zároveň tady máme návrh zákona, kde rušíme úroky z úroků. Opět - z mně ale známého a pochopitelného důvodu - nám to vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a ještě za podpory KSČM blokuje. To znamená, vy jste prostě na straně exekutorů, vy jste proti tomu, aby se pomáhalo lidem v dluhových pastech. Je to prostě tak a je potřeba si to jasně pojmenovat.

Stejně tak tady máme za SPD návrh na zastropování RPSN, abychom skončili s těmi lichvářskými úroky. Opět stejně jako u téhle teritoriality exekutorů to platí dokonce ve většině zemí Evropské unie. Většina členských zemí Evropské unie má zastropovány úrokové sazby RPSN právě proto, aby nemohlo docházet k lichvářským úrokům. A opět vy, vaše vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, to tady blokuje a tento návrh nám brzdí.

To znamená, já jsem chtěl vystoupit, abych to uvedl do kontextu, nejenom celý ten problém exekutorů, lidí v dluhových pastech. Za SPD tady máme připraven kompletní balíček zákonů. Ta místní příslušnost, jak jsem říkal, my jsme ji v tomto volebním období nenavrhovali, protože už jsme navrhli to úplně stejné v minulém volebním období a už jste nám to zamítli.

Takže já bych chtěl znova vyzvat vládní koalici hnutí ANO, ČSSD a KSČM, aby přestala opravdu blokovat tyhle návrhy a abyste konečně podpořili naše návrhy, které pomáhají lidem v dluhových pastech. Opravdu je to nechutné, co tady předvádíte. Na jednu stranu váš pan premiér říká, jak chce tady pomáhat těmhle lidem, ale když přijde na lámání chleba a hlasujete, tak děláte úplně přesně naopak. A doufám, že váš pan premiér zase v novinách nebude vykládat, že lžu, když přesně říkám, jak hlasujete. My si tohleto vaše hlasování v SPD přesně poznamenáme. A jestli budeme vydávat další noviny, tak vás tam samozřejmě uvedeme na tabuli hanby. (Smích z lavic ANO. Potlesk z lavic SPD a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom bych všem připomněl, protože na tabuli svítí informace, že jsme v tom bodě, a někteří se hlásíte, my jsme ukončili projednávání bodu 45 rozhodnutím Sněmovny o jeho přerušení. Jsme před otevřením bodu číslo 46.

Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartoš. Nikdo jiný než ten, kdo má přednostní právo, nyní vystupovat nemůže.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý podvečer. Taky bych chtěl jenom reagovat, já jsem se hlásil tedy, už když... Ale to je jedno. Hlásil jsem se dříve. Chtěl jsem jen říct jednu věc. Tady to vypadá, že příprava téhle novely exekučního řádu byla nějaká plytká věc napsaná na koleni. My jsme se tomu věnovali poměrně v širokém kruhu odborníků, kteří zastupovali nejen jednotlivé dlužníky, ale byli to lidi i od exekutorů, byli to právníci. A poměrně dlouhou dobu jsme měli i tento návrh ve veřejném připomínkování, jak to děláme s našimi návrhy prakticky od začátku, co jsme přišli do Sněmovny. Takže to není nějaký polotovar, který bychom si tady vysekli, že jsme ho odněkud zkopírovali. A řeší skutečně tři nejdůležitější aspekty.

A co mě mrzí nejvíc, je to, že o tom všichni mluvili v minulé kampani, že se poslanci a předsedové stran a lidé, kteří mají možnost to komentovat v médiích, dojímají nad tou situací, kdy máme 90 tisíc seniorů, kteří mají obstavené důchody kvůli exekucím, kdy prostě se ty exekuce dál kupí, a pak vlastně tady čekáme na něco, co měla vláda skutečně ve svém programovém prohlášení, co každý eviduje jako problém, který se týká 900 tisíc lidí. A teď jsme měli výměnu na postu ministra, resp. přišla paní ministryně, takže já nepředpokládám, že tam naskakuje do nějakého rozjetého procesu. A budeme čekat další čtvrtrok, půlrok, jestli se něco stane?

Ten návrh má prostě jasné kontury, je vykomunikovaný a samozřejmě se parametry v něm daly měnit v rámci projednávání mezi jednotlivými čteními. A tato možnost nebyla umožněna a já v tom prostě vidím minimálně tedy drobné pokrytectví a prosím, jestli někdo půjde, vyzván, do médií vystupovat do debaty na téma exekuce, tak z toho prosím vás, nedělejte drama, jak vám záleží na těch lidech, protože tahle situace bylo téma voleb, bylo to dokonce téma voleb komunálních a nikdo s tím de facto doteď nic nechtěl pořádného udělat.

A další věc. Tady jsme se bavili o tom, jak se snažíme, nebo jak se vláda najednou bude snažit vyjít vstříc těm menším podnikatelům. A tenhle problém je skutečně i byrokratický problém pro toho, kdo zaměstnává lidi, na kterých jsou ty exekuce nakupené, protože vy v tu chvíli nekomunikujete s jedním exekutorem o jednom svém zaměstnanci, ale díky tomu, že jsou exekuce přeprodávány a řešeny z různých míst republiky, tak ti lidé, kteří mají na starost výplaty v té dané firmě, nebo i personální oddělení, prostě řeší třeba pět, šest, klidně deset různých agentur nebo exekutorů, kteří mají toho člověka ve správě. Takže pokud jsme chtěli zase v něčem o trošku ulehčit - a to bude samozřejmě problém i velkých zaměstnavatelů - podnikatelům, tak to bylo právě sdružení exekucí pod jednoho exekutora, aby komunikace byla vedena pouze jedním směrem. To, že to snižuje náklady i na té straně další, i z těch poplatků, je zřejmé. My jsme k tomu dodali i kalkulace, vysvětlovali jsme, jak ten princip má fungovat, a fakt mě mrzí, že se to teď odkládá do nějakého nevidím. A Jakub Michálek tady správně vystupoval a já jsem čekal, kdy přijde ten ironický point toho "do čtvrt roku předložíme", protože skutečně na tenhle zákon čekáme od voleb, protože to téma bylo vyzdvihnuto jako urgentní a je urgentní, protože se týká takového množství lidí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S přednostním právem, abych někoho nepřeskočil, pan poslanec Mihola, protože zde není předseda ani místopředseda klubu, takže se dohodli, že bude mluvit pan poslanec Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vyjádřit nevoli také za klub KDU-ČSL k tomu, co se tady před chvílí odehrálo. Je prostě skandální, abychom se tady na jedné straně dojímali, jak v té vážné záležitosti, kterou exekuce jsou a o které se tolik píše, jak chceme strašně pomoct, jak se na tom pracuje, a pak tady dělali takové - já nevím, jestli fatální chyby, nebo alibismus, nebo co to je, nebo záměr. Opravdu, opravdu nevím, o co komu jde. Já říkám kriticky k minulé vládě, k minulému volebnímu období, také nastávaly situace, že některé důležité zákony vázly, tak jsme tomu pomohli i jako vládní poslanci tehdy, že jsme připravili poslanecký návrh a tlačili jsme to tak, že jsme přinutili toho příslušného ministra konat. Najednou to všechno šlo, věci se pohnuly dopředu, sloučila se rozprava, to je to nejjednodušší potom tady, a věc se podařilo posunout. Nevím, proč to v tuhle chvíli uvázlo a kdo na tom má zájem. Je to špatně, je to ostuda!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, jestli tedy nikdo nyní se nehlásil. Prosím, pane místopředsedo. A ještě místopředseda klubu ČSSD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní a pánové, členové vlády, víte, to je možná pro někoho vděčné téma, pro někoho téma, nad kterým se dojímá, a pro jiné to je věc zcela zásadní. Já jsem v minulém volebním období navrhoval novelu exekučního řádu, měla 56 bodů a řešila ty nejzákladnější problémy. Byla zamítnuta v prvním čtení. Abychom si rozuměli. Protože neobsahovala jenom ty populistické návrhy, že bude jakási lokalizace a že se tím něco vyřeší. Prostě exekuční řád patří mezi zákony, které spíše poškozují občany, než by jim vyhovovaly. A my žádný zákon nemůžeme dělat pro toho, kdo funguje v té profesi, ale děláme ho vždycky pro občany České republiky. A zatím všechny ty novely jsou spíše takové, že jsou úzké, že postihují jenom určitý segment, který je jakoby mediálně viditelný. To ale není možné. Není možné. A není to otázka levo-pravého vidění té společnosti. Je to otázka, jak ten zákon je koncipován a jestli slouží občanům k tomu, aby - za prvé - byla řešena otázka toho dluhu, to znamená toho oprávněného, a jak je řešeno postavení, otázka postavení toho dlužníka. A to není možné udělat v jakési úzké části toho zákona. To je potřeba nějakou revizi.

Já mám velkou skepsi k tomuto návrhu zákona, ale nemám důvod o tom nediskutovat. Jsem přesvědčen, že můžeme postoupit ten zákon do druhého čtení, ale jsem přesvědčen, že tu situaci nevyřeší. Možná by bylo nejvhodnější to vrátit k přepracování a vytvořit si svým způsobem prostor pro to, abychom udělali seminář, který by se tomu věnoval, vyslechli si současné situace, které jsou na Ministerstvu spravedlnosti v té věci, zjistili, kolik exekucí, ty, které nechtějí řešit soukromí exekutoři, kolik jich musí řešit exekutoři na okresních soudech, ti vykonavatelé, protože to není malá část a řeší jenom ty nezajímavé. Ale i to je otázka toho, co můžeme nebo nemůžeme udělat. A já jsem přesvědčen, že diskuse k tomuto návrhu zákona má smysl ve chvíli, kdy se shodneme, že chceme udělat zásadní revizi exekučního řízení v České republice. A vnímali to, jako že ten mediátor - abych správně popsal, co já si myslím o tom exekutorovi - mezi tím věřitelem a dlužníkem byl schopen vnímat postavení obou. Není to nic jednoduchého, není to nic, co bychom mohli beze změny i jiných zákonů, než je exekuční řád, zejména občanský soudní řád, minimálně zákon o soudech a soudcích podobně, tak tady bychom asi viděli nějakou situaci, která bude po nalezení práva řešit situaci těch dvou sporných stran. A jsem přesvědčen - nedávám návrh na vrácení, abych řekl, že teď dám návrh, procedurální návrh na vrácení návrhu k přepracování, ale zvažujme, zvažujme o tom, že když to pustíme do druhého čtení, co budeme muset udělat, aby se ten zákon povedl zpracovat tak, aby opravdu sloužil 10,5 milionu občanů České republiky. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já bych jenom chtěl upozornit, pane místopředsedo, že jsme přerušili už na hlasování projednávání toho návrhu, takže ani ty procedurální návrhy na vrácení a podobně teď nejsou už vůbec aktuální. Takže já jsem jenom chtěl říct ještě - už stahujete. Tak předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Teď tady mám dvě omluvy. Protože se blíží devatenáctá hodina, tak, pane poslanče, jenom posečkejte, abychom to ještě stihli přečíst. Mezi 18.30 a 19.00 se omlouvá z důvodu jednání pan poslanec Vít Rakušan a mezi 18.30 a 19.00 se z důvodu nemoci omlouvá pan poslanec Jan Farský.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové, to, o čem mluvil pan předseda Filip, by možná mělo smysl, kdyby nám řekli, kdy vláda předloží ten konkrétní návrh, protože svůj předchozí termín nesplnila. Takhle to vyznívá jenom jako další planý slib. A mě to velmi mrzí i kvůli české levici, protože když se podíváme, do jakého stadia se dostala sociální demokracie tím, že z velké strany, která vyhrávala volby, tady máme stranu, která má 3,9 procenta ve volbách... Proč se tam dostala? No dostala se tam přesně kvůli tomu, že čtyři její lidé v takhle zásadním hlasování o krajské působnosti exekutorů se postaví proti lidem, které zastupují, a hlasují, aby se to celé zdrželo, přičemž jsme to mohli tady na půdě Poslanecké sněmovny vyřešit. A proč si vede úplně stejným způsobem KSČM? Protože opět místo toho, aby tady jasně se postavili za zájmy svých voličů, občanů České republiky, a řešili problém, který tady řeší 800 tisíc občanů, tak aby byli v tomto aktivní a přičinili se o to řešení, nikoliv že jediný ten pokus, který tady zazněl - něco udělat s tou dnešní nesmyslnou situací -, zablokují. A to se dneska tady stalo. A je potřeba si to říct na rovinu. A jestli to bude takhle dál pokračovat, tak je logické, že budou dál vysávat prostě hlasy levice ostatní politické strany. Já vás jenom žádám, kolegové, abyste to opravdu zvážili, jestli tohle je ten směr, kterým chcete dál pokračovat, protože se mi po vás potom bude stýskat. Některých.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další přihlášku nemám. Mám. Takže předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak hezký už skoro večer, dámy a pánové. Já jsem chtěl reagovat na ty dvě strany, které nyní plují na stejné lodi, jak řekl, nebo dle slov pana Okamury, plují v této věci na stejné lodi. To zase nepřeji já Pirátům, aby pluli na stejné lodi s SPD Tomia Okamury, ale nic proti tomu.

Tak co se týče Pirátů, tak já jsem teď mluvil s paní ministryní, ještě jsem se jí na to ptal. Je tady opravdu závazek, byť to říkám já, že nejpozději na podzim takový návrh bude. To znamená, ten návrh, který představila paní ministryně Benešová, a předtím to byl ještě návrh pana ministra Kněžínka, ten by tu danou věc měl nějakým způsobem řešit. Jestli je to řešení správné, nebo ne, to je na vás. Vy to zhodnotíte potom, až ten vládní návrh přijde. Ale ten závazek, že nejpozději na podzim v rámci prvního čtení se o tom hlasovat bude, tak ten sám za sebe snad můžu dát. A paní ministryně mi to řekla, že nejpozději opravdu do toho podzimu by to mělo být.

A potom se obrátím na ty vaše, prostřednictvím pana místopředsedy Okamury, vlastně budu mluvit i k němu, to jsou ti vaši spolupasažéři z té jedné lodi v tomto případě. No, my už jsme se na toto téma s panem místopředsedou Okamurou prostřednictvím pana místopředsedy Okamury (směje se) střetli několikrát. Vždycky, když se potkáme na Barrandově v pořadu pana Soukupa, tak je tam velmi často řeč o exekucích a o exekučním právu, o lichvě, o půjčkách.

A já jsem vás chtěl, pane místopředsedo Sněmovny Okamuro, už asi podesáté upozornit na to, a nebudu jmenovat, že máte ve svém vlastním poslaneckém klubu člověka, který se na rozdíl od všech ostatních, věřím, ze 199 poslanců jiných, z jakýkoliv jiných stran, k té lichvě, kterou vy chcete zákonem omezit... který se tou lichvou živil. To znamená, máte tady kolegu, který nabízel pětitisícové půjčky s úročením 20 procent, avšak nikoliv ročním úročením, ale měsíčním. To znamená, že RPSN činila 791 procent, a tedy to je čtyřicetinásobek, než co vy navrhujete v zákoně, který chce omezovat lichvu.

Takže prosím, pane místopředsedo Okamuro, už nevystupujte, nebo snažte se nevystupovat k tomuto tématu, protože vy vždycky máte plnou hubu - plná ústa, pardon, plná ústa řečí, ale přitom máte ve svém klubu lichváře. Má ještě někdo tady v rámci Poslanecké sněmovny ve svém klubu lichváře? Já o tom nevím. Takže pane předsedo, prosím, už se k tomuto nevyjadřujte. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Už jsem vás chtěl vyzvat k tomu, abyste mluvil slušně v souladu s jednacím řádem, ale opravil jste se. Tak.

Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali někdo další... Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jenom si poprosím o krátké doplnění vzhledem k tomu, že ten návrh už měl být předložen na podzim, tak se chci zeptat, na podzim kterého roku má být předložen.

A bod č. 2 je, že navzdory tomu, že kolegové z SPD, a byť já s nimi v podstatné části věcí vůbec nesouhlasím, tak navzdory tomu, že mezi sebou mají lichváře, tak aspoň jsou schopni hlasovat pro to, aby se zavedly krajské exekuce. A vy toho nejste schopni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Je ještě nějaký zájem o vystoupení? Není. Takže otevřeme další bod. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.




Přihlásit/registrovat se do ISP