Čtvrtek 20. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

223.
Zpráva o činnosti kontrolní rady
Technologické agentury České republiky za rok 2018
/sněmovní tisk 455/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/1. K tomuto bodu jste zároveň obdrželi sněmovní dokument číslo 2848, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 121 z jeho 18. schůze ze dne 15. května 2019 ke stanovení výše odměn členů kontrolní rady Technologické agentury za rok 2018.

Zpravodajem výboru měl být pan poslanec Ivo Vondrák. Protože je omluven, tak zpravodajskou zprávu přednese z pověření výboru pan poslanec Karel Rais. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, pane předsedo, dobrý den, kolegové a kolegyně. Zpráva je jednoduchá. Mám tady před sebou usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze ze dne 15. května 2019 ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018, sněmovní tisk 455.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění Jiřiny Jílkové za kontrolní radu Technologické agentury České republiky a zpravodajské zprávě poslance Ivo Vondráka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se Zprávou o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018, sněmovní tisk 455;

2. pověřuje místopředsedu výboru poslance Raise, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodaje výboru poslance Vondráka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny.

To je vše. Součástí je pak ještě druhý sněmovní dokument, 2848, kde jsou stanoveny konkrétní výše odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. O závěrečné slovo asi také není zájem. Přednesené návrhy pana zpravodaje jsme slyšeli. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku, přesto poprosím pana zpravodaje, aby ještě odkázal na návrh usnesení obsažený ve sněmovním tisku 455, a na sněmovní dokument 2848. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: V podrobné rozpravě bych chtěl odkázat na usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 18. schůze ze dne 15. května 2019, které jsem tady citoval. Součástí naší diskuse byl pak sněmovní dokument 2848, kde jsou definovány konkrétní odměny. Mám je přečíst? (Není potřeba.) Dobře.

Tady je v podstatě doporučení, abychom přijali usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, výši odměn členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2018." Je tady uveden seznam a ty částky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požaduje někdo hlasování o jménech a jednotlivých odměnách? Myslím, že nepožaduje. Můžeme tedy hlasovat o odměnách en bloc. Můžeme hlasovat i obě usnesení, to znamená 455/1 a sněmovní dokument najednou, nebo chcete odděleně? Můžeme najednou, není výhrada proti postupu předsedajícího.

Dám tedy hlasovat o usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 455/1 a návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním dokumentu 2848, a to v hlasování 998, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování 998. Z přítomných 129 pro 122, proti nikdo. Návrhy usnesení byly schváleny. Děkuji panu zpravodaji Karlu Raisovi a končím bod číslo 223.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP