Čtvrtek 20. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 409/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede za ministra dopravy podle usnesení vlády, které mi bylo doručeno, ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 409/1 a 2. Ještě budu informovat, že podle rozhodnutí výboru místo zpravodajky, kterou byla v prvním čtení Květa Matušovská, bude zpravodajkou paní poslankyně Zuzana Ožanová. Je to rozhodnutí výboru, nemusíme tedy hlasovat, a můžeme tedy přikročit k přednesení návrhu paní ministryní spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v zastoupení za kolegu Kremlíka si dovoluji předložit k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Hlavním cílem předkládaného návrhu je změna způsobu úhrady časových poplatků za užití zpoplatněných pozemních komunikací, jakož i změna způsobu prokazování a kontroly této úhrady. Namísto dosavadního způsobu úhrady časového poplatku prostřednictvím zakoupení dálničního kuponu, jehož díl se vylepuje na čelní sklo vozidla, bude nově možno uhradit i bezhotovostně prostřednictvím internetu či mobilních aplikací. Úhrada časového poplatku bude evidována v nově zřízeném informačním systému provozovaném Státním fondem dopravní infrastruktury, v němž budou evidována i osvobození od zpoplatnění. (V sále je hlučno.)

Osvobození vozidel od zpoplatnění budou evidována na základě oznámení provozovatelů těchto vozidel adresovaných Státnímu fondu dopravní infrastruktury. U osvobození od zpoplatnění, které je vázáno na přepravu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, bude umožněno oznámit osvobození až tří vozidel, přičemž bezplatně bude možné užít zpoplatněnou pozemní komunikaci nadále pouze v okamžiku, kdy bude -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je zákon o pozemních komunikacích, zásadně v předsálí. Ať může paní ministryně v důstojné atmosféře přednést to úvodní slovo. Prosím pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová - v okamžiku, kdy bude držitel průkazky vozidlem skutečně přepravován. Kontrola úhrady časového poplatku bude prováděna zejména prostřednictvím videodetekce, při níž bude s využitím kamerového systému podle státní poznávací značky vozidlo ověřováno, zda má uhrazený časový poplatek. (Hluk v sále trvá.)

Návrh rovněž rozšiřuje okruh vozidel osvobozených od zpoplatnění, a to o vozidla, která využívají jako palivo elektrickou energii nebo vodík, nebo tato paliva v kombinaci. Zároveň je navrhováno zvýhodnění vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak ještě jednou, paní ministryně, požádám kolegy... Jestli, vážení poslanci, vážené poslankyně, chcete být jmenováni do zápisu... nechcete. Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Z mé strany je to asi tak všechno pro seznámení s novým pojetím. Děkuji za pozornost a ráda bych, aby tento zákon byl samozřejmě schválen v budoucnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a požádám zpravodajku Zuzanu Ožanovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnila s odkazem na § 93 odst. 1, zákona o jednacím řádu. A také, než vám udělím slovo, znovu požádám kolegy a kolegyně, aby respektovali, že máte splnit svou zpravodajskou povinnost, a nechali vás hovořit v klidu. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor se tímto tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 15. května 2019 a přijal k tomuto tisku usnesení.

"Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí výkladu náměstka ministra dopravy Jakuba Kopřivy, zpravodajské zprávy poslankyně Květy Matušovské a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 409 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. - Pozměňovacích návrhů, které schválil hospodářský výbor, je 14;

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

III. pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR."

Dovoluji si jenom říci, že byly doporučeny hospodářským výborem všechny pozměňovací návrhy, ke kterým vydalo Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko. V současné době je v systému nahráno devět písemných pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu, do které mám momentálně pět přihlášených, a z místa se hlásí s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ještě, pane předsedo, posečkejte malou chvilku. Nejdříve přečtu omluvy. Od 10.00 do 10.30 se z pracovních důvodů omlouvá Margita Balaštíková a Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů z dnešního odpoledního jednání na celé odpoledne do konce jednacího dne. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Paní ministryně je jediná přítomná členka vlády. Kolegyně, kolegové, elektronickou dálniční známku, respektive zavedení elektronické dálniční známky občanští demokraté podporují. A jediné, co kritizují, je, že je to pozdě. A jenom díky tomu, že kritizujeme, že je to pozdě, nebudeme bránit v dalším projednávání tohoto tisku v druhém čtení.

My jsme vyšli vstříc panu předsedovi Faltýnkovi na grémiu a ten bod jsme předřadili a pevně zařadili - a kde máme ministra dopravy? Kde máme ministra dopravy? Je to prostě neuvěřitelné. Já jsem měl chuť debatovat konkrétní věci, přestože říkám, že to podporujeme, ale paní ministryni spravedlnosti trápit nebudu, abych se jí ptal, jakým způsobem bude provedena kontrola, proč je zvolena taková kontrola a ne jiná. Protože vůči ní by to nebylo fér.

Ale poprosil bych pana předsedu Faltýnka, aby příště, když předřadíme bod, tady ministr byl. Máme 14 schválených pozměňovacích návrhů v hospodářském výboru. Dneska zazní minimálně devět. Vím, že mí kolegové budou podávat pozměňovací návrhy přímo z místa. A pak to druhé čtení je vlastně úplně zbytečné, protože nejsme schopni s členem vlády, který to má na starosti, tu debatu vést.

Zdůrazňuji, že to podporujeme, ještě jednou opakuji. Tím, že dneska skončí druhé čtení, jako že skončí, tak máme šanci ve třetím čtení o tom hlasovat ještě v červenci podle lhůt. Myslím, že hned tu první středu budou lhůty naplněny. To je dobře, ale za normálních okolností bychom bezesporu navrhovali přerušení bodu do přítomnosti pana ministra dopravy. Já to v tuto chvíli neudělám, abych nepřispíval k prodlužování projednávání toho zákona, když říkám, že s tím vláda a Ministerstvo dopravy přichází pozdě.

A pro vás, kterým se tato kritika nezdá, tak si najděte vyjádření pana ministra Ťoka, který říkal, že to bude zavedené k 1. lednu roku 2017, potom k 1. lednu 2019 a teď jsme u 1. ledna 2021. Nicméně jak říká klasik nebo název oblíbeného filmu, lépe pozdě než později, a proto k tomu projednávání ve druhém čtení takto přistoupí náš klub.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. S přednostním právem pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Možná vás to, kolegyně a kolegové, překvapí, ale já si vážím seriózního vystoupení pana předsedy Stanjury. Je pravda, že jsem poprosil na grémiu ústy pana ministra Kremlíka o zařazení tohoto bodu na základě jeho žádosti a předpokládal jsem samozřejmě, že bude přítomen fyzicky na projednávání tohoto důležitého zákona. Nicméně včera mě poprosil, požádal o to, abych ho omluvil, pokud tato situace nastane, a tato situace nastala, že se vlastně dověděl předevčírem, že by se měl na žádost pana prezidenta zúčastnit setkání se slovenskou prezidentkou paní Čaputovou, a proto vlastně se z tohoto jednání omlouvá. Mně osobně je to trapné, nicméně chtěl bych se zastat pana ministra Kremlíka. Taková situace prostě může někdy nastat. Nicméně beru tu připomínku pana předsedy Stanjury, že si dám pozor na to, aby když budu žádat o předřazení bodu, aby ten ministr tady fyzicky přítomen byl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Budeme se zabývat rozpravou podle jednotlivých přihlášek. Nyní pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan Petr Sadovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já budu stručný. Já jsem chtěl upozornit na dva pozměňovací návrhy, které jsem podal a vložil jsem do systému, následně se k nim přihlásím. Jenom stručný komentář.

Pozměňovací návrh 2904 se týká mýta neboli mýtného, a to možnosti zahrnout do nákladů mýtného takzvané externality, to znamená vlastně náklady související se znečištěním životního prostředí atd. Tato možnost v zákoně zatím nebyla, chceme ji tam vložit. Pochopitelně to bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy, je to se souhlasem Ministerstva dopravy a dává to možnost. Víme, že sazby mýta jsou potom určovány nařízením vlády. Takže to je první pozměňovací návrh.

Druhý, 3011, rovněž se týká (nesrozumitelné) mýta, a to je otázka přístupu do základních registrů, kde podle zákona má přístup Ministerstvo dopravy. Vznikly problémy s přístupem silničních správních úřadů a SFDI, takže se tam dává možnost přístupu do těchto registrů vlastně i silničním správním úřadům a SFDI, event. provozovateli toho systému. Takže tolik k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Nyní pan poslanec Petr Sadovský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, dobrý den, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl jenom představit krátce pozměňovací návrh, který je podán pod číslem 3003, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. V podstatě se jedná jenom o jednu jedinou věc, aby byla osvobozena od dálničních poplatků vozidla, která jsou vybavena zvláštní registrační značkou historického vozidla a kterým byl zároveň vystaven i průkaz historického vozidla. Jde o to, že tato vozidla tvoří vlastně setinu, možná ještě menší část z celkového objemu vozidel a v podstatě vyjíždějí jenom jednou za rok třeba na nějakou výstavu nebo na něco a je zbytečné, aby byla opatřena touto dálniční známkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sadovskému. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Děkuji za slovo v obecné rozpravě. Já si dovolím nejdříve krátce reagovat na pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. S tím, že je to pozdě, má do jisté míry pravdu. My jsme tuhle věc tady diskutovali, resp. byla navržena v zákoně už někdy v roce 2014, ale víte, že já jsem vždycky tím optimistou, který se dívá do budoucna. Neřešme minulost, teď je vše připraveno a na ten systém postupně přecházíme. Je taky dobré a korektní vysvětlit nebo uvést pro případné kritiky, že ta filozofie je připravena v jakýchsi dvou stupních, nebo dvou krocích. My jsme to nedávno diskutovali i na podvýboru pro dopravu. Celý systém je navržen tak, že v první fázi toho tzv. videotollingu ta kontrolní funkce ze strany policie, celní správy a dalších orgánů bude prováděna, použiji termín manuálně nebo ručně v terénu a v druhé fázi postupně s rozvojem a zapojením ICT technologií, tedy v rámci další novely tohoto zákona, pak přejdeme na ten plně automatizovaný on-line systém i za využití kamer, které budou jednou z funkcionalit třeba těch v té budoucí době bývalých mýtných bran.

Bylo tady zmíněno i to projednání. My jsme před malou chvíli uvažovali a diskutovali, jestli zkrátit lhůtu pro projednání, ale není to potřeba. Víte, že podle § 95 odst. 1 jednacího řádu třetí čtení má být za 14 dnů, nebo ta základní lhůta je 14 dnů a červencová schůze bude - vychází to zhruba na 20 dnů od této chvíle. Hospodářský výbor je připraven po druhém čtení návrh zákona prodiskutovat v úterý příštího týdne a vše bychom měli stihnout.

A nyní kratičký komentář ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod mým jménem. Já se v podrobné rozpravě nebudu hlásit k tomu prvnímu, protože jsem ho inovoval. Budu se hlásit k návrhu pod číslem 2957, který zvyšuje poplatek za dálniční známku z 1 500 na 2 000 korun. Předpokládám, že teď v obecné rozpravě k tomu bude nějaká diskuse od kolegů z opozice i s kritickými argumenty. Jsem připraven vysvětlit zdůvodnění, jsem připraven i argumentovat tím, z jakého důvodu jsem tento návrh podal.

Druhý můj návrh se týká víceméně administrativního zjednodušení registrací pro držitele průkazů ZTP, ZTPP a podobně, tak aby nemuseli sami manuálně hlásit do systému, že mají ten průkaz, ale aby to systém sám viděl automaticky a policista v počítači si mohl podle registrační značky vyhodnotit, že to auto může použít, pokud tedy převáží zdravotně postiženého, může využít zpoplatněnou komunikaci, ale nemusí mít tu tzv. dálniční známku.

A na úvod té diskuse, pokud ze strany kolegů tady bude žádost o argumentaci nebo nějaké vysvětlení, tak jde o to, že dálniční poplatek je dnes ve výši 1 500 korun. Systém je nastaven tak, že je to maximální možná výše, a o té výši rozhoduje svým nařízením, resp. vyhláškou vláda. V tuto chvíli se pohybujeme na maximálním limitu, to je právě těch 1 500 korun, a ten limit byl zvyšován někdy v roce 2009. Já nově navrhuji maximální limit 2 000, z 1 500 na 2 000, s tím, že poté bude na rozhodnutí vlády, jestli toto navýšení využije, nebo ne. Tuším, jaké přijdou od kolegů argumenty. Je to podobné jako včera v debatě o místních poplatcích: když dáme maximální hranici, že využita bude. To já nechci předjímat, ale pravda je, a řada kolegů z hospodářského výboru to ví, že svádím velmi složité debaty o budoucím financování dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, a tady říkám korektně, férově a na rovinu, že je to snaha o to, abychom zvýšili možné příjmy, které přímo ze státního rozpočtu jsou alokovány a zákonem vlastně svázány právě s rozpočtem dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Takže tolik na úvod do debaty a určitě jsem připraven na kolegy reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Ještě než mu udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid! Protože je tady nesmírný hluk. A ta debata je potom složitá nejen pro ty, kteří poslouchají, ale zejména pro ty, kteří musí jako stenografové zaznamenat. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřil k části návrhu zákona týkající se osvobození či zvýhodnění od časového poplatku - já tomu tedy dál budu říkat dálniční známka, všichni jsme na to zvyklí - a to v návaznosti na dopady do životního prostředí. Nechci tady v tuto chvíli zabředávat úplně do diskuse o tom, kolik vyprodukuje emisí celý vozový park a jak je to poměřeno třeba s nákladní lodní dopravou a ani kolik miliard daňové poplatníky bude stát investice do infrastruktury a modernizace distribučních sítí na elektromobilitu. Proto se chci držet právě pouze otázky odpuštění či zvýhodnění plateb za používání dálnic. A k tomu bude směřovat potom i pozměňovací návrh, který vám představím.

Já si, upřímně řečeno, nemyslím, že osvobození nebo úspory při koupi dálniční známky, tedy úspora 1 500 v případě plného osvobození nebo 500 korun za rok v případě snížení, může být tou skutečnou motivací, proč by si někdo koupil o statisíce korun dražší moderní vozidla na alternativní pohon. A rozhodně si nemyslím, že tato marginální úspora je nějakým motivačním nástrojem pro konečné spotřebitele, aby se na trhu s vozidly nějak jinak rozhodovali. Kvůli pár stovkám za rok si skutečně nikdo nekoupí elektromobil za milion korun. V tom to skutečně není. Ale dobře. Pokud přijmeme tezi, že chce stát nějakým způsobem symbolicky ocenit majitele vozidel, která přispívají ke snižování emisí z dopravy, pak ale nerozumím tomu, že ministerstvo, a teď tedy stát a vláda, nejde technologicky neutrálním řešením, ale preferuje pouze určitou technologii. Místo toho, aby se Ministerstvo dopravy soustředilo na snižování emisí, tak se soustředí na konkrétní technologii návrhu zákona. (V sále je velmi rušno.)

Já vám to hned vysvětlím. U plného osvobození je tou hranicí emisní limit 50 gramů na kilometru. V takovém případě auto dostane zelenou značku a dálniční známku majitel neplatí. Tady se to váže na emisní limit. Ale u snížení ceny dálniční známky šlo Ministerstvo dopravy úplně jinou cestou. Snížení ceny u dálniční známky předpokládá u vozidel poháněných plynem nebo biometanem, tedy CNG či LNG. Místo toho, aby vázalo snížení ceny na úsporu emisí, tedy vybralo si nějakou hranici a snažilo se o technologickou neutralitu, tak si vybralo jednu konkrétní technologii. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. A znovu požádám sněmovnu o klid. A teď to začnu brát asi odleva doprava, nebo doprava doleva, včetně středu, aby vás kolegové nechali v klidu hovořit. Většina si už sedla, tak snad bude dostatek ticha a klidu na vaše vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Velice děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ono je to opravdu důležité, co může způsobit taková jedna věta v novele zákona. Na jednu stranu na půdě Poslanecké sněmovny slyšíme kritiku Bruselu... (Řečník vyčkává, až jeho kolegové v plénu ukončí své debaty.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, tady kolegyním a kolegům přede mnou, vaším prostřednictvím. Na jednu stranu na půdě z Poslanecké sněmovny slyšíme kritiku Bruselu, a to dokonce z úst premiéra, že Brusel preferuje pouze jednu konkrétní technologii, a to elektromobilitu, jejíž přínosy jsou diskutabilní. A v tomto já s panem premiérem souhlasím a doufám, že stejně mluví jak tady u nás ve Sněmovně, tak i v Bruselu. Ale na druhou stranu vláda předkládá návrh, ve kterém dělá to samé, co kritizuje. Preferuje pouze jednu konkrétní technologii. A zatím vidím snahu spíše určitých výrobců alternativních technologií a možná dodavatele plynů a zdrojů o spíše marketingový, nástroj jak svoji technologii zdůraznit a PR podpořit.

Ministerstvo jim v tomto bohužel vyšlo vstříc. Mě mrzí, že tady není pan ministr dopravy dnes, protože paní ministryně se na to ptát nebudu, proč Ministerstvo dopravy vybralo konkrétní technologii. Ale Národní akční plán čisté mobility, na který se odkazuje Ministerstvo dopravy, jasně definuje, že klíčovým principem by měl být princip technologické neutrality, a to ve smyslu nezacílení podpory ze strany veřejného sektoru pouze na jeden druh alternativních paliv. A od toho se ministerstvo svým návrhem výrazně odchýlilo a zároveň v důvodové zprávě nevysvětlilo, proč pro sníženou sazbu vybralo výhradně a jedině pouze technologii zemního plynu a biometanu.

To mě vede k pozměňovacímu návrhu, který jsem nahrál do systému pod označením 2934. Můj pozměňovací návrh má tři varianty. Samozřejmě každý tento návrh má své pro a proti, ale je to pro mě lepší než úzká preference pouze jedné technologie. Ve variantě jedna se snažím o co nejširší pojetí technologií a navrhuji doplnit i vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem, to znamená LPG, a rovněž vozidla, u nichž hodnota CO2 v kombinovaném provozu nepřesahuje hodnotu 95 gramů na kilometr. Tato hodnota je stanovena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 443/2009, podle které si klade za cíl snížit průměrné emise CO2 do roku 2020 právě na tu hranici 95 gramů CO2 na kilometr za celý vozový park nových automobilů. Proto navrhuji tento limit, aby stát preferoval ta vozidla, která ke snížení emisí přispívají. (Opět odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám kolegy přímo před pultem pro toho, kdo hovoří, aby opravdu zklidnili své debaty, protože to je pro toho vystupujícího opravdu velmi nepříjemné. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vozidla LPG jsou dnes nejrozšířenějším typem alternativních paliv a na rozdíl od těch nejmodernějších cenově dostupným pro široké vrstvy obyvatelstva a také s dostupnou infrastrukturou. O různých subvencích a zvýhodnění pro vozidla s těmi nejnovějšími technologiemi se mezi lidmi říká, že jsou to zvýhodnění pro bohaté, ale LPG je cenově dostupné a široce využívané.

Mohli byste namítnout, že LPG nemusí dosahovat kýžených nových limitů pro vozový park, ale to mnohá auta na CNG také ne. A proto ve variantě dvě navrhuji vázat zvýhodnění pouze na emisní limit do 95 gramů na kilometr. V takovém případě by se zvýhodnila všechna vozidla, která přispívají ke snížení emisí. A tady si musíme jasně říci, jestli chceme naším rozhodnutím preferovat určité technologie, nebo chceme preferovat snížení emisí. Já se v této volbě kloním ke snižování emisí.

A konečně třetí varianta. Pokud byste, vážené kolegyně a kolegové, usoudili, že předchozí dvě vám z nějakých důvodů nevyhovují, je vyškrtnutí, ta varianta té preference pouze vozidel na plyn a biometan, ze snížené sazby poplatku. Je to prosté. Než zvýhodnit jednu technologii na úkor ostatních a vytvářet tak principiálně nerovný přístup, tak je správnější a spravedlivější zvýhodnění zrušit. To rozhodnutí bude na vás ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za vystoupení. Pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Martina Kupky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, já bych vám rád velmi stručně představil stručnou a krátkou změnu, resp. novelu, pozměňovací návrh, který by významně zjednodušil pokládání zejména sítí nové generace do silničního pomocného tělesa a do dělicích pásů, také do mostů a na mostní konstrukce.

V současné době je situace taková, že pokud vlastník sítě neboli vedení, jak o tom hovoří zákon, chce položit, protože jinou možnost třeba nemá, svoje optické vlákno nebo svoje elektrické vedení do pomocného silničního tělesa nebo právě do dělicího pásu, tak musí prokázat, že jakákoliv jiná alternativa by byla nepřiměřeně finančně nákladná. To prověřování je samozřejmě významná komplikace a pro všechny, kteří by tím pádem měli zájem využít silniční pomocné těleso, je v podstatě nedostupné anebo velmi komplikovaně dostupné. Pro rozvoj zejména sítí nové generace je ale taková možnost velice důležitá pro to, aby bylo možné snáz dovést rychlý internet do vzdálených oblastí České republiky. A samozřejmě je jasné, že na druhou stranu nesmí ten návrh, ta úprava zatížit vlastníky komunikací.

Pozměňovací návrh přináší to, že bude snazší využít silniční pomocné těleso, dělicí pásy a mostní konstrukce, ale pouze za podmínky, že případná vyvolaná změna nepůjde k tíži vlastníka komunikace, ale znovu k tíži vlastníka toho vedení, optického vlákna apod. To by samozřejmě bylo podmíněno závazkem, o kterém ta úprava přímo explicitně hovoří. Je to opravdu krok, který by umožnil rychleji rozvíjet zejména sítě nové generace na té poslední míli, kde má Česká republika největší hendikep, tak aby bylo možné zároveň bránit vysídlování venkova. Protože dostupnost připojení rychlým internetem je tam jednou z důležitých podmínek a jednou z významných pomocí i ze strany státu. Proto tedy tento drobný pozměňovací návrh, který by takovou cestu usnadnil a který by ale zároveň, a to je důležité, nezatížil novou odpovědností nebo novou povinností samotné vlastníky komunikací tak, aby nedocházelo k rozvoji sítí na úkor jejich vlastních pozemků a na úkor jejich vlastních silničních těles.

Tolik velmi stručné představení pozměňovacího návrhu, který potom v podrobné rozpravě načtu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. To byl poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se v obecné rozpravě někdo ještě hlásí. Není tomu tak. Mohu tedy obecnou rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně - není tomu tak. Paní zpravodajka - také ne. Než otevřu rozpravu podrobnou, přečtu ještě došlé omluvy z dnešního jednání, a to pana ministra kultury Antonína Staňka od 10 do 16 hodin a od 13 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Dominik Feri.

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, jak už jsem avizoval, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 2904, na zdůvodnění odkazuji na podrobnou důvodovou zprávu. A dále se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu 3011, kde k podrobnému zdůvodnění rovněž odkazuji na písemné odůvodnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Nyní pan poslanec Petr Sadovský v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, pane předsedající. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 3003. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi, ještě jedna omluva došlá předsedovi Poslanecké sněmovny, a to poslance Lubomíra Zaorálka od 9 do 11.30 z pracovních důvodů. Nyní tedy, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já se, jak jsem avizoval, hlásím v podrobné rozpravě k pozměňovacímu návrhu pod číslem 2910, to je ono zjednodušení administrativních úkonů pro držitele průkazů tělesně postižených. A pak se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 2957, což je onen návrh na zvýšení maximálního možného limitu pro dálniční poplatek na 2 000 korun, jak už jsem avizoval, i z důvodu velkého zdražení cen stavebních prací. Předpokládám, že toto bude diskutováno jak na hospodářském výboru, tak potom ve třetím čtení. Takže ještě jednou, hlásím se k pozměňovacím návrhům 2910 a 2957.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem avizoval, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 2934. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Kupka, připraví se kolega Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobrý den. Dovolím si tedy se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 2951 a který jsem před malou chvílí podrobněji představil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní poslední do podrobné rozpravy, pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Nám se bohužel během dopoledne nepodařilo vložit do systému, takže já načtu svůj pozměňující návrh přímo tady tak, jak ho podávám.

Můj pozměňující návrh tedy zní: 1. V článku 1 se za novelizační bod 6 vkládá nový novelizační bod 7, který zní: "V § 20a se doplňuje odstavec 3, který zní: (3) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatnění pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v roce 2020."

Je to snaha, vlastně to, o co jsem se tady pokoušel několikrát, a sice osvobodit koupi dálničních známek kvůli nedostavěné dálnici D1. Navrhuji to na rok 2020. Pokud se dálniční síť opraví, tak samozřejmě v roce 2021 už se bude moci dálniční známka normálně kupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nyní se ptám, kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka - není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat ve druhém čtení, mohu druhé čtení ukončit. Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, děkuji paní zpravodajce Zuzaně Ožanové a končím bod číslo 19.

 

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP