Čtvrtek 20. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

192.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 113/

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali dne 31. ledna na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal, a již zaujal, pan poslanec Petr Dolínek, který je zpravodajem volebního výboru k tomuto sněmovnímu tisku. Připomínám, že usnesení volebního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 113/1.

Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. A mám zde přihlášeného do obecné rozpravy. Pokračujeme. Takže můžu dát na faktickou poznámku paní poslankyni Heleně Langšádlové. Takže paní poslankyně Langšádlová je tady na faktickou poznámku, nicméně... (Poslankyně naznačuje, že nechce vystoupit.) Už ne? Dobře, chápu, protože přece jenom jsme se tím zabývali naposled 31. ledna, tak to samozřejmě už je faktická poznámka, od té doby uplynula spousta času.

Takže já vyzvu do obecné rozpravy pana poslance Jiřího Valentu, kterého mám zatím přihlášeného jako jediného. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je dobře, že tady kolegyně Langšádlová ještě zůstala, protože mé vystoupení bude z velké části orientováno i k její replice, která naše poslední jednání přerušila.

Dovolte mně, dámy a pánové, abych reagoval na svou zmíněnou kolegyni Langšádlovou, která zde vystoupila s tvrzením, že mnou zmiňovaná Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016, zpracovaná výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy CEMES pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za několik set tisíc korun, byla mimořádně nekvalitní a nekompletní a že to takto potvrzuje dokument, ke kterému se přihlásilo i několik univerzit a sociologů. Ano, TOP 09 a některým dalším se v analýze skutečně šláplo na kuří oko. Jestli ale kolegyně Langšádlová explicitně tvrdila, že tato analýza je nesmysl, a opakovaně šířený nesmysl, musím ji v této souvislosti upozornit na několik aspektů.

Na vypracování této analýzy byl nasazen široký tým. Hlavním řešitelem byl doktor Jan Křeček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Statistické zpracování dat zabezpečoval pan Ondřej Dvouletý z Vysoké školy ekonomické. Dále se podíleli: Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti Fakulty sociálních věd. Analýzu předal CEMES radě po zapracování řady připomínek v červnu roku 2017.

V závěrech zpracovatelé konstatovali: "V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě." (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás musím poprosit o klid, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pravdou je, že já ani tady na svém místě neslyším přesně, o čem hovoří pan poslanec Valenta. Takže já vás chci ještě jednou požádat o klid, jestli mě slyšíte. Dívám se doleva, doprava. Já vás chci požádat opravdu o klid, abyste si projednali věci, které nesouvisí s tímto bodem, pokud možno v předsálí.

 

Poslanec Jiří Valenta: Mně osobně ten hluk nevadí, ale když neslyším sám sebe, tak už je to trošku moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já znova žádám o klid a chtěl jsem říci, že budu muset jmenovat jednotlivé poslance, pakliže se neztiší. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji. "Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování Komunistické strany Čech a Moravy, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran." V případě Českého rozhlasu byly závěry obdobné. Ten však spíše výsledky analýzy přijal a zamyslel se nad nimi.

Analytici pak shrnuli svůj názor na možné porušení zákona takto: "Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů docházelo k porušování paragrafu 31 odstavce 3 zákona č. 231/2001 Sb. Lze tedy dospět i k oprávněnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání realizovat sankční opatření ve smyslu ustanovení paragrafu 58 až 61 citovaného zákona."

A právě v okamžiku zveřejnění tohoto objektivně změřeného výsledku byl nastartován odpor TOP 09 a některých dalších, konkrétně těch, kterým současný neakceptovatelný stav netransparence, neobjektivity a především nerovného přístupu k politickým subjektům v oblasti zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize vyhovuje.

Ale vraťme se k tvrzení paní kolegyně, že existuje dokument, který výsledky analýzy vyvrací. Ano, jde o dvacetipětistránkový materiál České televize, signovaný některými akademiky, kde se mimo jiné praví: "Celkově lze předmětnou analýzu zhodnotit jako velmi nekvalitní ve svém metodickém i analytickém zpracování. V rámci prezentace závěrů analýzy pak autoři publikovali celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení. Autoři analýzy by z výše uvedených důvodů měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace předmětné analýzy. Pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není namístě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Slyšíte dobře. "Analýzu v současné podobě by pak bylo vhodnější vzít zpět a veřejně přiznat její nedostatky, kterých je až podivuhodně mnoho." Konec citátu.

Osobně ale se domnívám, že v tomto případě jde o doposud nezaznamenaný, bezprecedentní útok na vědeckou svobodu akademického pracoviště v České republice, a to ze strany veřejnoprávního média. Současně se domnívám, že spíše vše, co se v dokumentu ze strany České televize uvádí, tato instituce činí především sama, to znamená, vytrhává z kontextu, publikuje tendenční a někdy až velice zavádějící tvrzení a měla by sama posoudit, zda tak není namístě omluva občanům České republiky.

V konfrontaci postoje České televize a výzkumného pracoviště CEMES můžeme dovodit, že možná došlo k rozporu v meritu posuzování. Nicméně výsledky výzkumu zůstávají relevantní. Zatímco veřejnoprávní televize pro svou praxi vnímá především zákon o České televizi, CEMES analyzoval naplňování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Tedy konkrétně: "Odstavec 3 paragraf 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zní: Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

Doplňuji, že právě takovou analýzu si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na jeho naplňování. Dodržování zákona o České televizi kontroluje Rada České televize.

"Odstavec 2 písmeno a) paragrafu 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, zase zní: Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů."

Jistě cítíte, že rozdíl dikce obou zákonů je zřetelný. Stejně jako rozdíl přístupu odborných analytiků a producentů televizního vysílání.

Česká televize však nejen podle mého názoru musí respektovat zákony oba. K dispozici má dokonce i Kodex České televize, který v mnohém usnadňuje zvládnout vysílací praxi. Na jeho naplňování, podobně jako na naplňování zákona o České televizi, jak jsem již řekl, dohlíží Rada České televize. Ta si ovšem žádnou analýzu na dané téma neobjednala, pouze si vyslechla informace, které jí předložila Česká televize sama.

Tehdejší děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík na kritický postoj České televize k analýze reagoval dopisem managementu České televize, který nebyl nikde zveřejněn. Ptejme se proč. Asi nebyl o něj veřejnoprávní zájem, na rozdíl od kritického materiálu zpracovaného samotnou Českou televizí a oponentními odborníky nyní obhajovaného TOP 09 a některými dalšími subjekty.

Děkan v dopise výsledky analýzy zpět nevzal. Za tým zpracovatelů se postavil - cituji: "V procesu zadání zakázky, v jejím průběhu a v otázce posouzení kvality díla zadavatelem, tedy Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, neshledávám žádných pochybností." Reagoval také na všechny připomínky. Část z nich poslala televize špatnému adresátovi. Pokračuji v citátu: "Tři z deseti vašich hlavních připomínek, které uvádíte ve svém dopise a následně rozvádíte v přiloženém materiálu, by bylo vhodnější adresovat objednavateli analýzy, tedy Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Děkan Končelík se ohradil i vůči údajným chybám ve statistice: "Zde se jedná o neporozumění, chybu na vaší straně. Zatímco vy označujete a dále počítáte v rubrice ostatní všechny strany mimo šest dříve uvedených hlavních stran, tzn. ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS a KDU-ČSL, autoři v komentáři k vámi napadanému grafu jasně uvádějí, že zde kategorie v uvozovkách ostatní označuje pouze zelené, Piráty, SPD-SPO a Úsvit, tedy strany, kterým byl přidělen alespoň nějaký prostor pro promluvy."

Toť jen na ilustraci toho, čím odpůrci analýzy tento dle mého názoru - ne zcela laika, ale vystudovaného kulturního a sociálního antropologa - kvalitní materiál shazují.

A na závěr mého vystoupení ještě velice krátká replika -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, je 13 hodin, tak jestli to stihnete během minuty, tak vás nechám ještě domluvit.

 

Poslanec Jiří Valenta: Stihnu. (Předsedající souhlasí.) - velice krátká replika na odcházejícího kolegu z Pirátů, který zde svoji protekcionistickou řeč směrem k České televizi zakončil okřídlenou větou "buďme rádi za to, jak Česká televize vypadá".

Takže pane kolego Sklenáku, významná část společnosti skutečně ráda není a fakt, že některé mnohamilionové smlouvy, které Česká televize uzavírá, jsou činěné s lidmi spjatými i se sociální demokracií, skutečně k takovému vašemu relativizujícímu výroku nikterak neopravňuje. A jestli mně nevěříte, doporučuji navštívit internetový server Hlídač státu, který všechny smlouvy České televize mapuje. Stejně tak vaše tvrzení, že Česká televize by neměla být pod parlamentní kontrolou, jak jste uvedl na Twitteru, je holý nesmysl. Naopak pod parlamentní kontrolou být musí. Nepatří totiž ani zaměstnancům, ani rozličným nátlakovým skupinám, často naroubovaným na televizní penězovody. Kombinaci parlamentní kontroly a občanského principu, která zde je, můžeme považovat za optimální, jen to musíme dělat jako poslanci kvalitně, a nikoliv to zde jen každým rokem odmávat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak je 13 hodin. Než přeruším a vyhlásím polední pauzu, přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá mezi 14.30 a 18 hodin z rodinných důvodů.

Já tedy přerušuji tento bod, přerušuji jednání této schůze. Přeji dobrou chuť a uvidíme se ve 14.30 na interpelacích.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP