Čtvrtek 30. května 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

1.
Kritická situace ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 29. května, všeobecná rozprava byla ukončena. Připomínám, že všechny avizované návrhy usnesení je třeba přednést v podrobné rozpravě. Místo u stolku zpravodajů již zaujal poslanec Marek Výborný, který souhlasil s tím, že bude zpravodajem k tomuto bodu.

A nyní bychom přistoupili k podrobné rozpravě, do které jsou přihlášeny poslankyně v pořadí, jak je vidíte na informační tabuli, přičemž s přednostním právem mě o vystoupení v rozpravě požádal pan zpravodaj Výborný. Takže prosím máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já bych si dovolil za poslanecký klub KDU-ČSL načíst těchto pět usnesení s tím, že žádáme, aby byla potom hlasována samostatně, jednotlivě.

První usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

K tomu jenom dovysvětlení. Termín 7. června je dán proto, že příští týden 7. června jedná Poslanecká sněmovna, a bude tedy možné si vyslechnout informaci obou dvou ministerstev, jakým způsobem tedy bude tato věc řešena. Jsme přesvědčeni o tom, že ten týden na to, aby se obě dvě ministerstva, potažmo vláda, dohodly a tu situaci vyřešily, je dostatečný.

Za druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 31. 7. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh finanční alokace na dotace pro sociální služby pro rok 2020." (Silný hluk v sále.)

Třetí usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice -"

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Myslím, že ve sněmovně je větší hluk, než by odpovídalo tomu, že jsou načítány návrhy, takže poprosím vaše kolegy ke klidu po obou stranách sálu. A myslím, že můžete pokračovat. Prosím. Stačí poslední bod.

 

Poslanec Marek Výborný: Tak ten třetí bod tedy vezmu celý znova: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá MPSV, aby v termínu do 25. 6. 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá MPSV uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech."

Čtvrté usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 domácí zdravotní péče a odbornosti 926 mobilní specializovaná paliativní péče do roku 2020 v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020."

A za páté: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím, shromažďujte u sebe návrhy a stejně tak bych prosil o doručení návrhů v písemné podobě i mně jako předsedajícímu. Nyní tedy budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Paní poslankyně Pěnčíková je pověřena za klub KSČM přednášet přednostně stanovisko klubu, takže prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte i mně, abych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu KSČM. Těch argumentů tady včera zazněla celá řada. Já už je nebudu samozřejmě opakovat. Nás jenom mrzí, že se MPSV a Ministerstvo financí nedokázala domluvit a srovnat si priority. My v nich máme jasno. Proto mi dovolte, abych vás rovnou seznámila a návrhem našeho usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí

1. neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb;

2. souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace, a to v termínu do 30. června 2019;

3. s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV, a to do 15. 6. 2019;

4. ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. září 2019;

5. zahájit diskuzi k vyhlášce číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019, a to v termínu do 31. července 2019."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím o předání návrhu usnesení zpravodaji a také sem na předsednický pult. Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se omlouvám. S dovolením upravím tak, aby to bylo procedurálně správně, ten první bod navrhovaného usnesení. A toto bude tedy ta platná verze:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

Takto tedy zní to správné upravené usnesení. Předpokládám, že i na základě té rozpravy, která tady byla poměrně bohatá včera, je na tom shoda, protože skutečně tu situaci potřebujeme vyřešit hlavně pro ty klienty, kteří na to čekají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Budeme pokračovat v pořadí podle přihlášených. Poslankyně Aulická je omluvena, takže já ji posunu na konec. Poslankyně Richterová. A ještě připomenu, pan místopředseda Hanzel bude hlasovat s náhradní kartou číslo 12. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jen přečtu po té včerejší skutečně podrobné diskusi návrh usnesení za poslanecký klub Pirátů a všechny velmi prosím o to, aby skutečně ta situace byla vyřešena. Nejistota je nesmírná.

Návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1. vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 mil. korun;

2. prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce, c) sociálně-právní ochrany dětí známou z nejaktuálnějších dostupných dat;

3. prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 110 z 2. května tohoto roku předložila do 16. září 2019 v Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možností stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vysocekapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek."

To je vše, jenom bych ráda také dopřesnila, že chceme hlasovat po jednotlivých bodech. Ráda bych také uvedla, že jsem konzultovala s paní ministryní ty termíny a měly by být realistické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, opět poprosím o předání návrhu zpravodaji i sem k předsednickému pultu. A nyní byl přihlášen poslanec Kaňkovský do rozpravy. Toho tu bohužel nevidím, takže prosím poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jak už jsem uvedla v obecné rozpravě, většina návrhů, které činí jednotliví poslanci a poslankyně, je podle mého soudu v menší či větší míře, v menším či větším detailu zastoupena už v usnesení Sněmovny z března 2019. Za klíčové pokládám zejména dosažení shody a usnesení Sněmovny o tom, kdy nejpozději a jak má dojít k dofinancování sociálních služeb, a načítám tady v podrobné rozpravě tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 15. června 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí podloženého analýzou a výstupy Asociace krajů České republiky."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět poprosím o předání návrhu zpravodaji a ideálně i sem na předsednický stůl. Nyní prosím poslankyni Pekarovou, která je jako další přihlášena do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolím si také přidat jedno usnesení. Je velice stručné a velice, řekla bych, jasné natolik, aby odpovědělo na tu nejzásadnější otázku, která tady v celé té debatě byla řešena. Proto tedy jej budu teď citovat:

"Poslanecká sněmovna žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. 6. 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje."

Je to jedna věta, jedno souvětí, ale dostatečně výstižné a dostatečně by nám odpovědělo na tu nejzásadnější věc, která trápí všechny poskytovatele. Proto je to, myslím si, vhodné doplnění všech, i těch předchozích bodů, které tady byly v jednotlivých usneseních navrženy. Žádám o podporu i tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji Prosím o předání návrhu zpravodaji a sem na předsednický stůl. Požádám sněmovnu o trošku větší klid. Ještě stále jednáme a stále jsou načítány návrhy usnesení. Chtěl bych požádat, aby se případná jednání o jiných věcech odehrávala mimo sál.

Jako další v pořadí je přihlášena opět paní poslankyně Pěnčíková. Ale mám za to, že svůj návrh již přednesla. Stejně tak poslankyně Aulická je stále nepřítomná, takže ta přihláška propadá.

Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. A opět požádám sněmovnu o větší klid. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nebudu předkládat další návrhy usnesení, myslím, že ta paleta je docela, docela široká. Jenom mám spíš dotaz na paní poslankyni Valachovou k tomu navrženému usnesení, aby vláda do 15. 6. 2019 informovala Poslaneckou sněmovnu. To se nedá udělat jinak než zařazením bodu, který by se například jmenoval Plnění usnesení Poslanecké sněmovny z 31. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Tak bych jenom poprosil, až bude čas, buď zítra, nebo v úterý na grémiu, aby váš klub inicioval zařazení takového bodu, abychom neměli jenom usnesení, které se nedá naplnit. Protože jak jinak může vláda informovat než tím, že si o tom, o výsledcích a reakci na ta usnesení, která budou případně přijata, řekneme?

A pak mám prosbu na paní ministryni, a nedá se to... jakoby další usnesení, že bych mohl, a je to skutečně prosba. Paní ministryně tady včera říkala, že podle analýzy MPSV by to zvýšení těch poplatků přineslo 8 milionů korun. Jestli bych tu analýzu mohl dostat k dispozici.

Protože, paní ministryně, my jsme si stihli večer ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi, kteří v té oblasti pracují, udělat rychlou analýzu a vycházeli jsme z dat z vaší ročenky z roku 2017, protože za rok 2018 není logicky k dispozici, a tam nám vyšlo, že máme celkem 3 220 pobytových služeb, v kterých je celkem přes 68 tisíc lůžek. Naši odborníci z této oblasti odhadují, že obsazenost je zhruba 80 % v průměru, takže nám zůstává jakoby obsazených necelých 55 tisíc lůžek. Zase naši odborníci odhadují, že zhruba 30 % těch klientů není schopno platit, to znamená, nám vyšlo zaokrouhleně, že 38 tisíc klientů je schopno ten zvýšený poplatek platit. A když jsme uvažovali například zvýšení poplatku za stravné o 10 korun, ne o těch 20, ale o 10 korun, tak nám vyšlo 140 milionů korun ročně. A kdybychom 10 korun, a ne 20, jak my navrhujeme, použili i u poplatku za ubytování, tak je to dalších 140 milionů korun. A do kupy je to už 280 milionů korun. A vy jste mluvila o osmi.

Tak bych byl rád, kdybychom mohli porovnat tu metodiku a výpočty, protože pak se můžeme přít, jestli je to hodně, nebo málo. Ale pokud nemáme shodná čísla, tak ta debata je trošku mimoběžná. Takže prosba, jestli byste mi to mohla poskytnout pro náš klub bez toho, že bychom dávali usnesení, a bez toho, že bychom dávali písemnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy je písemně přihlášen pan poslanec Kaňkovský, který tu však stále není. Takže já ho odmažu a hlásila se mi jako první paní poslankyně Pekarová z místa, poté paní poslankyně Mračková.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já se omlouvám. Jenom v tom usnesení, které jsem načetla, jsem zapomněla přečíst správně jen tu formulaci. A proto jenom chci doplnit, že Poslanecká sněmovna žádá prostřednictvím vlády paní ministryni. Tak jenom aby to zaznělo i na mikrofon, že to usnesení se v této věci musí změnit, aby bylo opravdu precizní. Děkuji. (V sále je rušno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, já také děkuji. Nyní paní poslankyně Mračková.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych také chtěla načíst usnesení, nebo respektive chtěla bych upravit -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pardon, paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Je zde velký pohyb, je zde velký ruch. Já bych prosil o zachování klidu. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Chtěla bych upravit usnesení, které tady přednesla paní Pěnčíková, a to v bodě číslo 5. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí v bodě číslo 5 novelizovat vyhlášku číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019, a to s termínem do září roku 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je to tedy, jestli jsem to pochopil, protinávrh proti tomu návrhu 5. Prosím o jeho předání zpravodaji. V tuto chvíli jsem vyčerpal všechny přihlášky písemné i z místa do rozpravy, takže pokud není dalších přihlášek, rozpravu končím a budu vyhlašovat dvacetiminutovou přestávku na poradu zastupitelů klubů, tedy do 12.05 hodin, ať to máme kulaté. A pak budeme pokračovat v této schůzi. Takže prosím o přestávku do 12.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.43 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobrý den. Já nevím, jestli skončila ta porada klubu. Neskončila, takže bych poprosil o informaci. Ano, prosím, místopředseda Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane místopředsedo. Bohužel porada ještě neskončila, žádají ještě o deset minut přestávky.

 

(Místopředseda PSP Okamura přerušuje ve 12.06 jednání do 12.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobré poledne. Já se ptám, jestli ta porada byla už skončena, protože informaci nemám. Ta porada evidentně skončena nebyla, protože tady nevidím ani poslance, kteří se jí účastní. Takže já přerušuji ještě na dalších pět minut do 12.20 a prosím ty, co jsou na poradě, aby mě informovali o průběhu.

Tak já jsem sice přerušil na pět minut, ale požádáme pana místopředsedu Pikala, aby nás informoval. (Místopředseda Pikal: Už jdou.) Dobře, no tak už jsem přerušil na pět minut, takže už to stejně nemůžu změnit, takže ve 12.20, do 12.20.

 

(Jednání přerušeno ve 12.16 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 12.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou dobrý den. Předtím než přistoupíme k hlasování o usnesení, přečtu jednu omluvu. Pan ministr Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 11.00 do 15.00 hodin z pracovních důvodů.

A nyní požádám zpravodaje pana poslance Marka Výborného, aby nás provedl hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po poměrně vzrušeném a bouřlivém jednání zástupců poslaneckých klubů, kde se zjevně ukázalo, že ta dohoda není hlavně uvnitř vládní koalice, budeme hlasovat. Budeme hlasovat přednesené návrhy usnesení v pořadí tak, jak byly načteny v podrobné rozpravě. Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. (Předsedající: Ano.)

Já si tedy dovolím začít tím prvním usnesením: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních... Tak ještě jednou. (Předsedající: Ano. Ano, prosím, ještě jednou, abychom to tedy...) Pan předseda Stanjura do toho skočil.

Začínáme tedy sérií návrhů poslaneckého klubu KDU-ČSL, to aby bylo jasno pro předsedy klubů.

První usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši dvě miliardy korun."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se všichni znovu svými hlasovacími kartami, poté budeme hlasovat. Ještě moment. Přečtu ještě jednu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Lukáš Černohorský z dnešní schůze Sněmovny od 14.30 hodin, a to z důvodu pracovních jednání.

 

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4. Přihlášeno 149 poslanců, pro 75. Usnesení bylo přijato. (Potlesk napříč sálem.) Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Druhé usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 31. července 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh finanční alokace na dotace pro sociální služby pro rok 2020."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? (Hluk v sále.)

Hlasování číslo 5. Přihlášeno 150 poslanců, pro 74, proti 1. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za třetí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů, svazů, měst a obcí, Sdružení místních samospráv, zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6. Přihlášeno 152 poslanců, pro 142, proti nula. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 - domácí zdravotní péče a odbornosti 926 - mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020, v závorce, v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví České republiky v důsledku nedohody v rámci takzvaného dohadovacího řízení stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7. Přihlášeno 153 poslanců, pro 80, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Za páté: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno 153 poslanců, pro 139, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Teď zde máme návrhy usnesení poslaneckého klubu KSČM. Připomínám, možná tam někde může být nějaký drobný překryv, ale byla taková dohoda, že se budou hlasovat všechna usnesení, i ta, která se mohou někde částečně překrývat.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za druhé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. 6. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno 154 poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Za třetí: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. 6. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno 154 poslanců, pro 105, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě České republiky v termínu do 30. 9. 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 154 poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: A poslední, za páté: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí zahájit diskusi k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů České republiky ze dne 28. února 2019, v termínu do 31. července 2019."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tady bych se rád u tohoto dotázal. Tady mám poznámku, že u pátého bodu usnesení na návrh KSČM je protinávrh z hnutí ANO, takže já bych vás požádal, abyste přednesl protinávrh, a nejprve budeme hlasovat o tom protinávrhu. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Ano. Omlouvám se, pane místopředsedo. Toto je návrh a k tomu vznesla paní kolegyně Vildumetzová Mračková protinávrh, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů České republiky ze dne 28. února 2019, v termínu do - (Obrací se na poslankyni Vildumetzovou, ta napovídá září.) - do září 2019.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže budeme nejdřív hlasovat o tomto protinávrhu z hnutí ANO, který jste přednesl.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 155 poslanců, pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Tím pádem se stává ten předchozí mnou načítaný návrh z dílny KSČM nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže budeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Výborný: Nyní tady máme tři návrhy usnesení klubu Pirátů: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby v termínu do 30. 6. 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů korun českých."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno 155 poslanců, pro 91, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí známou z nejaktuálnějších dostupných dat."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 155 poslanců, pro 149, proti 0. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku č. 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu vícekapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 155 poslanců, pro 81, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Teď zde máme návrh poslaneckého klubu sociální demokracie, Kateřiny Valachové.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak momentíček. Dáme prostor paní poslankyni Valachové.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, já stahuji tento návrh, protože prošel návrhu KDU-ČSL s konkrétní částkou a s dřívějším datem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, je možné to stáhnout takto. Takže prosím pana zpravodaje, budeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. A poslední návrh usnesení je od poslaneckého klubu TOP 09. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prostřednictvím vlády žádá ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 156 poslanců, pro 81, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, je to vše? Se zeptám formálně.

 

Poslanec Marek Výborný: Všechna usnesení, která byla načtena v podrobné rozpravě, byla hlasována.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže já tímto tento bod končím. (Potlesk zprava.) Končím tím pádem program 31. schůze... Pardon? (Šum v sále, žádost o kontrolu hlasování.) Dobře. Umožníme kontrolu hlasování. (Děje se.) Mám informaci od paní poslankyně Valachové, že je to v pořádku, tedy nežádáte žádné vystoupení nebo jinou záležitost. Takže já končím tento bod.

Nyní tedy, protože máme 12.38, končím 31. schůzi Poslanecké sněmovny.

A nyní bychom se měli vrátit do 30. schůze. Jelikož jsem nezaznamenal žádnou dohodu poslaneckých klubů, tak tím pádem vyhlašuji deset minut pauzu, aby se technicky Sněmovna mohla připravit na novou schůzi. A sejdeme se tady ve 12.48. (Místopředseda Filip žádá předsedy poslaneckých klubů, aby přišli k předsedajícímu a dohodlo se, jak dál... Asi minutová přestávka.)

Tak já jenom neformálně, protože formálně to ohlásím až po těch deseti minutách. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů ve schůzi budeme pokračovat, nicméně bude polední pauza a budeme pokračovat až interpelacemi ve 14.30. Takže to jenom neformálně, abyste tady teď nemuseli devět minut zbytečně být. Ale já to pak formálně ohlásím po těch deseti minutách.

 

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 12.48 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynulo deset minut. Mám tady žádost od pana poslance Veselého. Z formálních důvodů budu chviličku mluvit, aby byli ještě vpuštěni žáci na galerii. Když to přeruším, tak už je nevpustí. Už jsou zde. Když už tedy vážili cestu - odkud? (Poslanec Veselý: Ze Strakonic.) Žáci vážili cestu, respektive žáci, máme tady návštěvu dam. Vážily cestu ze Strakonic, takže ještě chviličku mluvím, aby byly na balkoně. Můžete se na nás podívat, zdravíme a vítáme vás tady.

Nyní tedy v souladu s § 54 odst. 9 oznamuji, že 30. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve 14.30 interpelacemi. Přeji dobrou chuť.

 

(Schůze skončila v 12.49 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP