Úterý 9. července 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)


Slib poslanců

Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k slibu nových poslanců, a to za Veroniku Vrecionovou a Radku Maxovou, kterým zanikl poslanecký mandát.

Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Pane předsedo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 2. července tohoto roku nabyla Veronika Vrecionová a Radka Maxová mandát poslankyně Evropského parlamentu, jehož výkon je podle zákona o volbách do Evropského parlamentu neslučitelný s výkonem funkce poslankyně Parlamentu ČR. Obě poslankyně Evropského parlamentu doručily předsedovi Poslanecké sněmovny informaci o zahájení výkonu neslučitelné funkce dnem 2. července 2019 a tímto dnem jejich mandát poslankyň národního parlamentu zanikl.

V souladu s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 a s usnesením Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10. listopadu 2017 povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát Občanské demokratické strany, volební kraj 2 - Středočeský, prvního náhradníka Ing. Petra Bendla.

Na uvolněný mandát hnutí ANO 2011, volební kraj 11 - Jihočeský, povolal předseda Poslanecké sněmovny Bc. Ondřeje Babku, který je podle výsledkové listiny voleb konaných do Poslanecké sněmovny v roce 2017 prvním náhradníkem.

Poslanec Petr Bendl a poslanec Ondřej Babka dnes převzali osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 27. schůzi přijal dvě usnesení, s jejichž zněním jsem byl pověřen vás seznámit.

Usnesením č. 119 mandátový a imunitní výbor konstatoval, že

1. dne 2. července 2019 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Veronice Vrecionové, narozené dne 8. září 1965, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 2. července 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Ing. Petru Bendlovi, narozenému dne 24. ledna 1966.

Usnesením č. 120 pak mandátový a imunitní výbor konstatoval, že

1. dne 2. července 2019 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radce Maxové, narozené dne 2. prosince 1968, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 2. července 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Bc. Ondřeji Babkovi, narozenému dne 22. února 1994.

Prosím pana poslance Petra Bendla a pana poslance Ondřeje Babku, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a v souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složili slib předepsaný Ústavou.

Současně prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. (Přítomní povstávají. Mpř. Filip odchází z místa předsedajícího před poslanecké lavice.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Noví poslanci podáním ruky mpř. Filipovi a slovem "slibuji" skládají slib.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dovolte, abych mezi námi uvítal poslance Petra Bendla a poslance Ondřeje Babku a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů. (Potlesk.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážení páni poslanci, blahopřeji vám také a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 1 z přítomných 171 poslance pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 33. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Radek Vondráček z rodinných důvodů, Dana Balcarová z důvodu zahraniční cesty, Petr Beitl ze zdravotních důvodů, do 17 hodin Pavel Blažek z pracovních důvodů, do 19 hodin z osobních důvodů Miroslav Grebeníček, do 16 hodin z rodinných důvodů Tomáš Hanzel, z rodinných důvodů na celý den Marian Jurečka, z důvodu zahraniční cesty Pavel Juříček, z důvodu zahraniční cesty Iva Kalátová, z rodinných důvodů Jiří Kohoutek, od 15.15 do 16.15 z pracovních důvodů Josef Kott, Jana Levová ze zdravotních důvodů na celý den, Jan Lipavský z důvodu zahraniční cesty, do 14.30 z pracovních důvodů Miroslava Němcová, z rodinných důvodů na celý den Petr Pávek a z osobních důvodů Lubomír Volný.

Z členů vlády se omlouvají: Tomáš Petříček z důvodu zahraniční cesty, z osobních důvodů Antonín Staněk a ze zdravotních důvodů Miroslav Toman.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 33. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Mám pro vás jedinou informaci. Dnešní grémium se dohodlo na upřesnění času pro konání volebních bodů. Projednávání volebních bodů bychom zahájili ve středu 10. července ve 12.30.

To je z mé strany vše. Mám dvě přihlášky s přednostním právem - místopředseda Tomio Okamura, pan předseda klubu ANO Faltýnek, pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok německé rodiny Walderode na vydání bývalého panství na Turnovsku. Rodina se majetku domáhá od roku 1992. Soud fakticky porušil a ignoroval poválečné dekrety prezidenta Beneše, podle kterých byl zabaven majetek sudetských Němců. Dovolte mi v této souvislosti navrhnout mimořádný bod s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode.

Vdova po pracovníku nacistické tajné služby Karlovi Fours Walderode restituovala majetky podle takzvaného holokaustového zákona 2012/2000, který umožňuje v některých specifických případech restituce i před rokem 1948, a to zejména v období 1938 až 1945. Cílem a účelem tohoto zákona bylo umožnit navrácení majetku obětem nacismu, kterým byly majetky zabaveny už před rokem 1948 a na které se nevztahoval restituční zákon, podle kterého se restituovaly majetky zabavené po roce 1948.

Pravomocný rozsudek krajského soudu je pozoruhodný tím, že uznal restituční nároky vdově po člověku, který byl členem Henleinovy sudetoněmecké partaje, který se za války spolu s celou svou rodinou dobrovolně vzdal československého občanství a přijal občanství nacistického Německa.

Je třeba říct, a to hodně nahlas, že do dnešní doby nebyl vydán majetek všem obětem, a to většinou židovským obětem nacismu. Do znění takzvaného holokaustového zákona bylo zapracováno několik ustanovení, na nichž mnoho soudů postavilo odůvodnění pro nevyhovění nároku židovských občanů, například podmínka přechodu věci do vlastnictví státu, poukaz na schválený privatizační projekt a tak dále. Obecnou podmínkou pak i nadále zůstávalo české občanství žadatele, což vyloučilo mnoho zahraničních nároků, a majetky byly v mnoha případech privatizovány.

Dámy a pánové, jakkoliv jde o mnoho peněz, zřejmě o tři miliardy korun, tak hodnota tohoto majetku vrácená henleinovcům není to nejdůležitější. Bizarní a děsivé jsou jiné dvě věci. V prvé řadě to, že zatímco jsme nedokázali, a zřejmě nechtěli, vrátit veškerý majetek ukradený nacisty židům, tak na druhé straně soudy v Semilech a Hradci Králové nevidí problém s vracením majetku nacistickým kolaborantům, a to dokonce podle zákona, který má vracet majetek obětem nacismu. Druhý problém, který nám tu teď nastal, je ten, že se tu vytvořil precedens, podle kterého bude moci žádat o majetek každý sudetský Němec, kterému byl nějaký majetek zabaven.

Žádám, abychom zařadili jako mimořádný bod programu debatu, jak systémově zabezpečit neprolomitelnost dekretů prezidenta Beneše.

Jako jedno řešení se nabízí novelizace zmíněného holokaustového zákona 2012/2000, a to v tom smyslu, že není možné, aby o majetek žádaly osoby či dědicové osob, které měly během války německé občanství. Na širší debatu je také naprosté selhání soudců v Semilech a v Hradci Králové, kteří ignorovali zcela zásadní fakta a to, že restituent měl za války říšské občanství, a tudíž jeho majetek byl zcela po právu po válce zabaven. Zabavení německého majetku umožnily už poválečné dohody spojenců a takzvané Benešovy dekrety je pouze aplikovaly na našem území.

Soud přijal jako argument pro restituci to, že Walderodemu bylo v roce 1947 znovu uděleno československé státní občanství. Ignoroval ovšem fakt, že udělené státní občanství nijak nezakládalo jakýkoliv nárok na vrácení majetku zabaveného podle Benešových dekretů. A soud ignoroval fakt, že si samozřejmě Walderode v roce 1947 o vrácení majetku ani nepožádal, protože na něj samozřejmě neměl žádný nárok.

Netuším, proč oba soudci rozhodli navzdory zákonům, navzdory logice i navzdory prosté lidské spravedlnosti a proti všem dobrým mravům. Byl to záměr, hloupost, neschopnost, anebo snad nějaká korupce? V každém případě bychom měli žádat paní ministryni spravedlnosti, aby kauzu nechala přešetřit a s výsledkem nás tady seznámila.

Dámy a pánové, jedná se o velmi vážnou věc a je skutečně bizarní, že na jedné straně dáváme miliardy nacistickým kolaborantům a na straně druhé blokujeme restituce majetku židovských obětí nacismu. A my sami, tedy český stát, o vrácení majetku, který nám nacistické Německo ukradlo nebo zničilo, odmítáme současné Německo požádat. Mám na mysli takzvané reparace. Němci, jak vidíme, takový ostych nemají. A já bych byl rád, abychom se i my hlásili o svůj majetek. Tím spíše, že my jsme byli obětí Německa a náš nárok je skutečně spravedlivý. Němci, kteří za naše peníze budovali po desetiletí svou prosperitu, nám skutečně dluží, a to řádově 10 až 15 tisíc miliard v rámci reparací.

Pakliže bude náš návrh mimořádného bodu s názvem Otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode odsouhlasen, tak mi dovolte navrhnout usnesení, o kterém bychom rádi hlasovali - je to návrh SPD - pakliže by náš návrh bodu v hlasování Sněmovny prošel. Byla by to jedna věta: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje zpochybnění platnosti Benešových dekretů a případnou restituci majetku zrádců a kolaborantů zabaveného na základě těchto dekretů za přímé ohrožení suverenity a bezpečnosti České republiky."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující změny pořadu schůze. Za prvé. Pevné zařazení bodu číslo 9 - jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jde o sněmovní tisk 509 - na dnes jako první bod pořadu dnešní schůze. Prohodí se tedy pořadí projednávání bodů 8 a 9. To znamená, že bychom začali bodem číslo 9.

A za druhé, jak již jsem avizoval na grémiu Poslanecké sněmovny, nově zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 530, je to vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví v prvním čtení, a současně i navrhuji pevně zařadit za bod 11 v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. A nyní pan předseda Kováčik, připraví se pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, pan kolega Faltýnek mě trošku předběhl. Já jsem myslel, že by bylo dobře, abychom projednali přednostně - i když vnímám důležitost daňového balíčku - abychom přednostně projednali také rodičovský příspěvek a také Senátem vrácenou prodejní dobu v supermarketech, když to zkrátím. Proto mi tedy dovolte, abych jako bod dvě, jako druhý bod našeho dnešního jednání, navrhl předřadit bod číslo 8, tisk 490. A jako bod tři dnešního jednání dali bod 3, tisk 200, vrácení Senátem prodejní dobu v supermarketech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom stručný komentář k návrhu pana místopředsedy Okamury. Jakkoliv se někteří z nás snaží vyvolat dojem, že máme autokratický systém poloprezidentského charakteru, mám za to, že náš ústavní systém je systémem parlamentní demokracie. K jeho základním atributům patří důsledné oddělení moci výkonné, zákonodárné a soudní. Kdo je vlastníkem toho či onoho majetku v případě sporu, přísluší výlučně do rozhodování moci soudní.

A já chci varovat před tím, abychom se nechali vlákat do pasti, před návrhem, že moc zákonodárná by měla přezkoumávat a diskutovat soudní rozhodnutí v téhle věci. Ne proto, že bychom na to ten či onen neměli mít ten či onen názor, to každý mít můžeme, ale jako instituci, jako Poslanecké sněmovně, nám do toho vůbec nic není. A pokud o tom prostě tuhle diskuzi podstoupíme, tak vyrobíme velmi nebezpečný precedens ingerence jedné demokratické moci do moci druhé.

Zvlášť pokrytecké mně to připadá v situaci, když to navrhuje poslanec, který hlasoval pro zdanění církevních náhrad církvím a Federaci židovských náboženských obcí. Já neznám jediný případ, kdy by soudní rozhodnutí diskriminovalo nebo okradlo restituenta, který prodělal holokaust, nebo i jeho potomek, ale znám konkrétní hlasování konkrétních poslanců, kteří okradli Federaci židovských náboženských obcí v rozporu s dobrými mravy a právním řádem. V tomto případě to snad není ani okradení již jednou okradeného, ale okradení zavražděného. Tak od těchto kolegů je takováhle argumentace opravdu mimořádně pokrytecká.

Děkuji. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jednání grémia Poslanecké sněmovny je neveřejné, nicméně chci připomenout, že na minulé schůzi, kdy sociální demokraté chtěli svolávat mimořádnou schůzi kvůli rodičovskému příspěvku, jsme se dohodli, že rodičovský příspěvek bude první bod první den jednání. Pan předseda Faltýnek na to zřejmě zapomněl. Takhle jsme se domluvili, na to jsme si podali ruku. Pokud na to nezapomněl, tak je vidět, že to opět neplatí.

Já mám protinávrh k bodu číslo 9, což je návrh na zvýšení daní, aby to byl poslední bod v bloku prvních čtení, protože pokud to předřadíme před rodičovský příspěvek, tak není zdaleka jisté, že rodičovský příspěvek na této schůzi projednáme a pošleme do druhého čtení, na čemž je všeobecná politická shoda.

Současně chci podpořit návrh pana předsedy Kováčika k té senátní vratce. Pokusím se to ještě trošku šířeji zdůvodnit. Senát vždycky určuje senátory, kteří mají obhajovat postoj Senátu. V tomto případě jsou to pan senátor Nytra a pan senátor Vilímec. Pan senátor Vilímec je ve stavu nemocných, bohužel. Pan senátor Nytra odjíždí zítra, kdy máme zařazeny ty body, na pracovní zahraniční cestu organizovanou Senátem. Protože se nám nepovedlo na minulé schůzi tento návrh zákona projednat, tak pan senátor Nytra se 4. července obrátil dopisem na pana předsedu Poslanecké sněmovny s žádostí, abychom ten bod projednali dneska. Je dnes přítomen a je připraven obhajovat názor Senátu.

Takže já, abych dostál té dohodě z politického grémia z minulé schůze, navrhuji, abychom vrácený bod Senátu o maloobchodní době, což je návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, můj a dalších, byl zařazen jako druhý po rodičovském příspěvku. Pokud to neprojde, tak navrhuji vyřadit tento bod z programu schůze, přestože to není ústavně komfortní, protože zítra bohužel nebude moct nikdo z určených senátorů se toho jednání zúčastnit a obhajovat tak stanovisko Senátu ze závažných důvodů, se kterými jsem vás před chvíli seznámil.

Takže to jsou dva návrhy k zákonu zamítnutému Senátem, bod číslo 3, a jenom připomínám návrh, abychom bod číslo 9, zvýšení daní, přeřadili jako poslední v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní ostatní přihlášení: první je přihlášen pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl změnu pořadu této schůze, která je dle mého názoru velice nutná a také logická. Žádám vás tímto, abychom do programu 33. schůze zařadili ještě doposud neprojednané výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, a to konkrétně na tento čtvrtek 11. července, a to hned jako první body po pevně zařazeném bodu odpovědi na písemné interpelace, tedy v 11 hodin. Mělo by se jednat nejprve o doprojednání sněmovního tisku číslo 113, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, a dále o sněmovní tisk číslo 114, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016, sněmovní tisk číslo 143, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, a konečně o sněmovní tisk číslo 251, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, poslanecký klub KSČM se odmítá účastnit jakýchkoli obstruujících či zdržujících sněmovních hrátek vedoucích k další destabilizaci tohoto veřejnoprávního média, které si aktuálně samo prochází významnou krizí objektivity a nestrannosti, a to zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky, a také čelí mnohým podezřením z klientelismu, netransparentnosti a nehospodárnosti v nakládání se svým sedmimiliardovým rozpočtem. Proto vás všechny prosím, abychom zohlednili tento společensky nežádoucí stav a urychleně již přistoupili k projednání zmíněných bodů, ke kterému jsme povoláni příslušným zákonem. Jako klub KSČM jsme byli některými kolegy, zejména z řad ODS, v poslední době mediálně osočováni, že úmyslně blokujeme projednávání televizního bodu dlouhými projevy. A činila tak prý konkrétně moje osoba. Opak je ale pravdou. Na vysvětlení musím dodat, že se jedná o zcela pragmatickou a účelovou lež, neboť při posledním projednávání sněmovního tisku číslo 113, což je Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, trval můj příspěvek něco pouze kolem 15 minut a ukončil jsem jej před stanovenou pauzou na oběd. To, že jsme měli na projednávání tohoto bodu jen tu zmíněnou čtvrthodinu, není skutečně mou chybou ani mou vinou.

Dámy a pánové, osobně jsem také vždy podpořil jakékoliv návrhy z dílen všech sněmovních subjektů požadujících předřazení těchto zpráv a jejich pevné zařazení a urychlené projednání, což si ostatně můžete ověřit i v záznamech o hlasování. I proto vás nyní prosím o obdobný přístup k této závažné problematice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem Radim Fiala, kolega Ivan Adamec ještě posečká. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych za hnutí SPD řekl totéž. Že ani my nechceme obstruovat a nějak zdržovat projednání zpráv České televize, a to právě z důvodu, že podle našeho názoru je velmi důležité upozornit na hospodaření České televize, na některé věci, které se dějí v České televizi. A čím dřív si myslím, že to bude veřejnost vědět, tím dřív můžeme dojít k nějaké nápravě. I nám záleží na tom, aby Česká televize fungovala zvlášť po té ekonomické stránce tak, jak fungovat má. Takže i my budeme hlasovat pro zařazení těchto zpráv na program jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu a samozřejmě se určitě zúčastníme diskuse, právě proto, abychom pomohli v České televizi něco napravit, zvlášť co se týče hospodaření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec. Připraví se pan poslanec František Kopřiva. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to buď na dnešní jednání jako druhý bod, nebo na čtvrteční jednání, první bod po písemných interpelacích. Název bodu je Zastavení vyplácení nenárokových dotací pro Agrofert ze všech operačních programů.

Důvod, proč to tady před vámi přednáším, není, že bych tady chtěl nějakým způsobem znovu rozpoutávat diskusi o možném střetu zájmů pana premiéra. Tak to vůbec není. Ale pokud jsem správně zaregistroval, některá ministerstva, speciálně ministr zemědělství pozastavil čerpání těchto nenárokových dotací, dále i ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. A teď ve veřejných prostorách jsme zaslechli pana ministra průmyslu a obchodu, že on to nezastaví a že nemůže a že k tomu nemá důvod. Já si myslím, že takto by to fungovat nemělo, protože kdo máte zkušenosti s dotacemi z operačních programů, tak jakýkoliv náznak podezření čehokoliv vždy vedl k pozastavení vyplácení dotací. A myslím si, že by se mělo měřit všem stejným metrem. Nakonec Evropská komise se chová stejně. Také pozastavila vyplácení evropských dotací do vyšetření možného střetu zájmů pana premiéra. Myslím si, že není možné to nechat v tom duchu, aby případné platby stát sanoval z českého rozpočtu na úkor českých daňových poplatníků. Účelem tohoto návrhu bodu je zavázat Ministerstvo průmyslu a obchodu a případně jiná ministerstva, aby pozastavila vyplácení případných dotací a postupovala s péčí řádného hospodáře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, ještě ten první termín - ten druhý termín byl čtvrtek v 11 hodin - a první?

 

Poslanec Ivan Adamec: První termín byl dnes jako druhý bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako druhý bod? (Posl. Adamec: Ano, děkuji.) Děkuji. Nyní pan poslanec František Kopřiva... Ne? Dobře. V tom případě paní poslankyně Pekarová Adamová s dvojí přihláškou, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěla poprosit o dvě změny programu. První z nich se týká lesního zákona, který je zařazen jako bod číslo 22, je to sněmovní tisk 408, a poprosila bych o jeho vyřazení. Jedná se o druhé čtení tohoto návrhu zákona. Vyřazení navrhuji z toho důvodu, že přece jenom lhůta mezi prvním a druhým čtením, mezi projednáním ve výborech, které by nás mělo teď čekat tady na plénu, nebyla příliš dlouhá pro to, abychom mohli četné pozměňovací návrhy, které jsme ve výborech předkládali, ještě upravit tak, abychom je mohli předložit i zde ve Sněmovně. Proto si vás dovoluji požádat o to, abychom druhé čtení odsunuli na září. Rozhodně tím nechceme návrh zákona blokovat a nechceme, aby k jeho projednání nedošlo třeba z toho důvodu, že bychom s obsahem nesouhlasili. Naopak, my se snažíme o co největší zlepšení, a tedy i co nejkvalitnější předložení pozměňovacích návrhů. Přece jenom jde o zákon, který řeší velmi důležitou problematiku na desítky let dopředu.

Další návrh, který mám, je naopak zařazení nového bodu a je to konkrétně bod pod sněmovním tiskem 162, novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Navrhujeme tento bod společně s kolegy, kteří jsme jej předložili, zařadit, protože na minulé schůzi měl tento bod být projednán v rámci tzv. opozičního okénka, ale bohužel se na něj nedostala řada, na rozdíl od řady jiných. Myslím si, že by byla vhodná i ta debata, protože se jedná o podporu zkrácených úvazků vzhledem k tomu, že nás tady čeká debata o rodičovském příspěvku, a jak jistě všichni víme, tak tato problematika spolu docela úzce souvisí. Proto bych byla ráda, kdybychom jej navrhli, první čtení tohoto zákona, právě hned za sněmovní tisk 490, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře. Myslím si, že ta debata spolu může hezky korelovat a že je vhodné tyto dvě věci i propojit. Proto poprosím nejdříve o zařazení tohoto bodu, sněmovního tisku 162, a následně jeho pevné zařazení, a to přesně po sněmovním tisku 490, který je původně plánovaný dnes jako první bod, ale je tady už celá řada dalších návrhů, takže s tím se určitě během hlasování bude nutné popasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové Adamové. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás také požádat o zařazení nového bodu do programu současné schůze. Tím bodem by měl být sněmovní tisk číslo 463/0, Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o navýšení příspěvku pro zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením.

Jde o to, že při navýšení minimální mzdy zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, mají ekonomický problém. Navýšení bylo domluveno v rámci tripartity již při navyšování minimální mzdy. Já jsem ten návrh dávala už na jaře tohoto roku, nebo na začátku vlastně tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnávání cizinců. Sněmovna ho nepřijala. Připomínám, že nebyl ten návrh zamítnut, ale velká část lidí se zdržovala. Pak mi bylo vysvětlováno, že to nebylo úplně právně konformní, protože to bylo považováno jako nepřímý přílepek.

V téhle chvíli je ten návrh zákona předložen jako poslanecký návrh novely zákona o zaměstnanosti, kam bytostně patří. Musím říci, že navýšení financí, jestliže se bavíme o tom navýšení, tak se jedná o 300 mil. korun za rok, a to bylo za celý rok. S tím, že půlka toho nejméně se samozřejmě vrátí v odvodech na zaměstnávání a v tom, že se těm lidem neplatí podpora v nezaměstnanosti. Zaměstnavatelé lidí se zdravotním postižením i samotní zaměstnanci, lidé se zdravotním postižením, na tento návrh čekají, protože ekonomická situace těchto firem není již utěšená, protože celý už půlrok doplácí mimo tento příspěvek. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Dolínek. Ano, prosím paní poslankyně ještě.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Omlouvám se, neřekla jsem, kam to chci zařadit: jako poslední za pevně zařazenými body v prvním čtení, jedná se o první čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Poslední v bloku prvních čtení. Pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat o zařazení čtyř nových bodů. Body již zmiňoval kolega, byla zde i reakce pana předsedy klubu SPD. To se týká sněmovního tisku číslo 113, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, sněmovního tisku 114, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016, sněmovního tisku 143, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017 a sněmovního tisku 251, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017. Požádal bych zařadit tyto čtyři body na čtvrtek za smlouvy v prvním čtení, to znamená, aby prošla smlouvy první čtení a následně, aby to bylo zařazeno. V případě, že by nebyly tyto body projednány, nebyl by čas, tak bych požádal o zařazení na pátek v případě, že do 14 hodin by tam byl prostor. Teď nevím, omlouvám se, pane předsedající, jak se to správně specifikuje, ale...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Po třetích čteních.

 

Poslanec Petr Dolínek: Po třetích čteních, v tom případě. Takže na pátek po třetích čteních. Děkuji za pochopení a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál k programu schůze? Prosím. Pan poslanec Profant. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Já bych chtěl poprosit o zařazení bodu 15, sněmovní tisk 446, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností, my to zkráceně nazýváme "firma za jeden den", v pátek po třetích čteních jako pevný bod, resp. když tak možná po bodech pana Dolínka, které zrovna navrhoval. Protože bychom byli rádi, aby se na to dostalo, a bojíme se, že kdyby to bylo jenom v bloku prvních čtení, tak by se na to nedostalo. Tak děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zakládání obchodních společností, dobře. Ještě někdo? Pan kolega Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mě velmi překvapil kolega Faltýnek návrhem předřadit sazbový balíček, protože to je extrémně kontroverzní návrh. Zatímco zvýšení rodičovského příspěvku je v této sněmovně myslím konsenzuální tisk, tak razantní zvýšení daní ještě velice kontroverzním způsobem zdaleka tak konsenzuální není. Takže si myslím, že dává daleko větší smysl, abychom nejprve projednali tu rodičovskou. (Poslanec Faltýnek z lavice reaguje nesouhlasnými poznámkami.) Každopádně... Pane předsedající, já bych vás poprosil, jestli byste mohl upozornit...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že tady máte dostatečný klid, pane poslanče, k tomu, abyste hovořil.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych byl rád, kdyby si se mnou pan Faltýnek nepovídal tady z lavice.

Každopádně, chtěl jsem navrhnout, abychom - za prvé jsem se chtěl připojit k návrhu kolegy Stanjury a zařadit ten sazbový balíček až na konec prvních čtení. A v případě, že to nebude přijato, bych chtěl navrhnout dětské insolvence, sněmovní tisk číslo 11, před sazbový balíček. Myslím, že je to extrémně důležitý zákon, který bychom měli stihnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili před bod číslo 9, ano. Ještě někdo další? Pokud ne, budeme se vypořádávat s jednotlivými návrhy hlasováním.

 

První byl bod, který navrhl pan místopředseda Okamura.... (Hlasy z plény.) Pardon, grémium. Omlouvám se... a to je zařazení volebních bodů na středu ve 12.30 hodin.

Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 2. Přihlášených 183, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je tedy bod, tak jak ho specifikoval pan místopředseda Okamura, tedy diskuse o zabezpečení nebo zajištění toho, aby nedošlo k prolomení dekretu prezidenta Beneše. Jestli jsem správně pochopil smysl toho bodu, pane místopředsedo, kdyžtak zopakujte přesně ten název bodu, abychom věděli, o čem hlasujeme. Mohu si to přečíst? Budu citovat. (Místopředseda Okamura přistupuje s materiály k předsedajícímu.) Čili diskuse nad tématem otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode. To by bylo zatím k zařazení bodu bez pevného určení.

Rozhodneme v hlasování číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 3. Z přítomných 184 pro 38, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu o pevném zařazení bodu číslo 9, tedy vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 509, jako první bod dnešního pořadu schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 4, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 184 pro 102, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Další bod je nově zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 530, tedy vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví v prvním čtení, a současně i pevně zařadit za bod 11 z bloku prvých čtení. (Hlasy z pléna.) Já to ještě jednou zopakuji. Jde o zařazení - nově, protože to ve schůzi není zařazeno - sněmovního tisku 530. Jde o vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a současně je navrženo zařadit jej pevně jako jedenáctý bod v bloku prvního čtení. (Předseda Faltýnek z lavice: Ne, za bod 11.) Čili za bod 11, pardon, omlouvám se. Za bod 11 v těch prvních čteních. Takže dvě hlasování.

Rozhodneme v hlasování o zařazení bodu - v hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 5. Z přítomných 184 pro 108, proti 35. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme tedy hlasovat o tom, že bude zařazen za bod číslo 11 schváleného pořadu schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 6. Z přítomných 184 pro 100, proti 36. Návrh byl přijat. Nově zařazený bod, sněmovní tisk 530, vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví, je pevně zařazen za bod 11.

 

Nyní tedy se vypořádáme s dalším návrhem, je to návrh pana poslance Jiřího Valenty, aby ve čtvrtek v 11.00 hodin... pardon, Pavel Kováčik nyní. Omlouvám se, ještě je tam návrh pana poslance Pavla Kováčika, a to je, aby bod číslo 1 z našeho pořadu schůze byl bodem číslo 2, to znamená, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře... Bod 8 je první v bloku prvních čtení. Omlouvám se za vyjádření. Čili tento návrh, tak jak jsem jej přečetl, tisk 490, aby byl druhým bodem dnešního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 7 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Že osmý bod je druhý. Děkuji vám.

Hlasování číslo 7. Ze 184 přítomných 142 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě nic proti, ale ten bod byl druhý už před tím hlasováním. Tak nevím, jestli vždycky budeme teď, že bychom navrhli, že třetí bod bude jako třetí a čtvrtý bude jako čtvrtý, ve stejné logice bychom mohli hlasovat o všech 44 bodech. Takže podle mě, pane předsedající, to hlasování by bylo zcela zbytečné, protože se hlasovalo o něčem, co už bylo dávno rozhodnuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je pravda ale, že to bylo zařazeno jako bod číslo 8 dnešní schůze, ale v bloku prvních čtení byl opravdu první a je druhý. Takže to je realita. Pane předsedo, já nemohu nereagovat na podněty poslanců, musíme je nechat odhlasovat, protože jiným způsobem nelze k usnesení dospět.

 

Nyní tedy pan kolega Kováčik, jako bod 3 chce zařadit tisk číslo 200, a to je návrh zákona vráceného Senátem, o prodejní době v maloobchodě.

Zahájil jsem hlasování číslo 8 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 8. Z přítomných 184 pro 166, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Stanjury, o bodu číslo 9, který požaduje zařadit jako poslední bod bloku prvních čtení. Hlasovat nemůžeme, pane předsedo, protože byl pevně zařazen, ale u Senátu můžeme hlasovat o tom, že když nebude projednán, pane předsedo, tak ho chcete vyřadit ze schůze, pokud nebude projednán dnes. Rozumím tomu tak? To znamená, že vyžadujete přítomnost senátorů, která sice podle jednacího řádu není povinná, ale trvat na tom samozřejmě můžeme.

Zahájil jsem hlasování číslo 9 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 9, z přítomných 185 pro 76, proti 13. Návrh nebyl přijat. Takže předpokládám, že bude dnes projednán.

 

Nyní tady už nemám žádná přednostní práva, můžeme tedy pokročit návrhem pana poslance Jiřího Valenty, to je na čtvrtek v 11 hodin projednat body 113, 114, 143 a 251, to jsou výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016 a za rok 2017.

Rozhodneme hlasováním číslo 0, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 10, z přítomných 185 pro 96, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Ivana Adamce, to je návrh nového bodu o zastavení vyplácení všech nenárokových dotací holdingu Agrofert Ministerstva průmyslu a obchodu ze všech operačních programů. Ano. A to nejprve jako druhý bod dnešního jednacího dne. Ano.

Rozhodneme hlasováním číslo 11. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 11, z přítomných 184 pro 80, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní druhá varianta - pan poslanec Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já se hrozně omlouvám, ale než jsme stihli reagovat, tak jste nechal hlasovat o dalším bodu. Já bych chtěl zpochybnit to předchozí hlasování, které se týkalo Makedonie. Já se moc omlouvám, stává se mi to opravdu velmi... málokdy, já jsem hlasoval "ano", nebo takhle, na sjetině mám "ano", ale hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: My jsme jednali o České televizi, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Ano, a to s tím souvisí, to jsem chtěl doplnit. Tam jsem hlasoval "ne" a na sjetině mám "ano".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A zpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Jan Chvojka: Ano, zpochybňuji a omlouvám se. (Hluk v sále, protichůdné názory z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já tedy nemám žádný záznam o tom, že bychom rozhodli o tomto hlasování. Čili poslední hlasování bylo hlasování, nebo předposlední hlasování bylo o pevné zařazení bodu výročních zpráv o činnosti České televize v 11 hodin ve čtvrtek 11. Čili to chcete zpochybnit, toto hlasování, jestli dobře rozumím. Pan předseda Kalousek mi pomůže. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Hlasovat můžeme o čemkoli, jenom bych rád podotkl, že pokud tuto námitku přijmeme, tak je proti nám Makedonie vyspělá západní demokracie. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Protože pan předseda Chvojka trvá na tom, že záznam o elektronickém hlasování neodpovídá jeho vůli, mně nezbývá nic jiného, než dát o této námitce, protože ji považuji za bezprostřední, je to po druhém hlasování - tak to nechám odhlasovat, a to v hlasování číslo 12.

Hlasujeme o námitce pana předsedy Chvojky. Ptám se, kdo je... (Nehlasuje se.) Pan předseda Stanjura ještě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já bych se chtěl zeptat pro příště, abych věděl, kolik hlasování může proběhnout, aby to bylo bezprostředně. Vy jste řekl, že jedno může proběhnout, aby to bylo bezprostředně, tak abychom pro příště my všichni věděli, kolik jich může proběhnout, jestli právě jedno nebo dvě nebo tři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, když zpochybníte postup předsedajícího... (Nezpochybňuje.) Pokud jste ho nezpochybnil, tak já jsem řekl, že to je bezprostředně, ještě jsem to konstatoval, vzhledem k tomu, že než si někdo ověří záznam, za tu dobu můžeme minimálně jedno hlasování provést. Dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 12 o námitce pana poslance Chvojky. Ptám se, kdo je pro přijetí té výhrady. Kdo je proti přijetí námitky proti elektronickému zápisu o hlasování? Děkuji vám.

Hlasování číslo 12, z přítomných 185 pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pevném zařazení bodu, tak jak přednesl pan poslanec Jiří Valenta, že budeme hlasovat o výročních zprávách České televize ve čtvrtek v 11 hodin.

Zahájil jsem hlasování číslo 13. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Valenty. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 13, z přítomných 185 pro 74, proti nikdo. Návrh byl zamítnut a v 11. hodin toto nebude hlasováno, případně samozřejmě budeme hlasovat ještě jednou o zařazení těchto bodů.

 

Nyní druhá varianta návrhu pana poslance Ivana Adamce, to znamená zastavení výplat všech nenárokových dotací holdingu Agrofert, a to ve čtvrtek v 11 hodin. (Hlasy: Ne.)

Zahájil jsem hlasování... Ne, pardon. Prohlašuji hlasování číslo 14 za zmatečné.

(Reakce na poznámku z pléna:) Ale to je v 11 hodin. Dobře. Tak první bod po písemných interpelacích. (Hlas: V 11 hodin.) Hlasování číslo 14 bylo prohlášeno za zmatečné.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 15, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 15, z přítomných 184 pro 87, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem paní poslankyně Adamové Pekarové na vyřazení bodu č. 22, to je vládní návrh zákona o lesích.

Rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 16, z přítomných 185 pro 35, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh paní poslankyně Pekarové Adamové je zařazení nového bodu, to je novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 162, a to dnes po sněmovním tisku 490, to je tedy po vládním návrhu zákona o sociální podpoře. Je to nový bod, budeme tedy hlasovat dvakrát.

Hlasování číslo 17 o zařazení tohoto bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 17, ze 185 přítomných pro 62, proti 4. Ani tento bod nebyl schválen, nebyl tedy zařazen nový bod.

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Aleny Gajdůškové, a to návrhu na zařazení na konec bloku prvních čtení sněmovního tisku 463, novela zákona o zaměstnanosti. Tisk 463.

Rozhodneme v hlasování číslo 18, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 18, ze 184 přítomných pro 171 poslanec, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Petra Dolínka, který navrhuje, abychom ve čtvrtek za smlouvy v prvém čtení zařadili jednání o výročních zprávách, sněmovní tisk 113, 114, 143 a 251.

Rozhodneme v hlasování číslo 19, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 19, z přítomných 185 pro 181 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Profanta a ten požaduje bod č. 15 původního návrhu schůze zařadit v pátek po vyčerpání třetích čtení. Ano? (Bez námitek.) Jde o zákon o zakládání obchodních společností.

Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 20, z přítomných 185 pro 81 poslanec, proti 4. Návrh nebyl přijat.

 

A poslední návrh, který jsem zaznamenal, je návrh pana poslance Ferjenčíka, a to je zařazení návrhu na zákon dětské insolvence před bod č. 9, tzn. předřazení před první zařazený bod dnešní schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 21, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 21, z přítomných 185 pro 85 (na tabuli 86), proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy po vyčerpání jednotlivých návrhů na schválení a přeřazení bodů budeme hlasovat o návrhu... Ano, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se, pane předsedající, omlouvám. Vy jste nenechal úplně hlasovat můj návrh. Ten zněl, že v případě, že by to nebylo projednáno ve čtvrtek, aby to bylo zařazeno v pátek po třetích čteních. Nezpochybňuji hlasování, jenom nechme prosím hlasovat, nebo jak se to technicky dá napravit, aby to případně bylo v pátek po třetích čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě tak můžu učinit, nechat alternativní návrh, ale zatím je schváleno, že to je ve čtvrtek po projednání smluv v prvním čtení, a považuji to druhé hlasování v tuhle chvíli za nemožné. Protože Sněmovna se na tom usnesla. Tu alternativu druhou mohu nechat hlasovat až v případě, že ta alternativa první neprojde, tzn. že se nám nepodaří to projednat. Takže nevidím důvod, proč bych nechával hlasovat. Pokud zpochybňujete postup předsedajícího, tak to řekněte. Pokud ne, tak můžeme rozhodnout hlasováním o celém pořadu schůze. Předtím ještě pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, my jsme rozhodli, že zařadíme bod č. 3 jako třetí bod dnešního jednání, a pak jsme hlasovali můj návrh, že když se to nestihne projednat, že ho vyřadíme. A hlasovatelné to bylo. Podle mě je to stejný případ, jako před chvílí navrhl pan poslanec Dolínek. My jsme zařadili ty čtyři body na čtvrtek a můžeme hlasovat, že když se to neprojedná, budou zařazeny v pátek po třetích čteních. Podle mě buď můžeme hlasovat v obou případech, nebo v ani jednom.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, tohle je pevné zařazení bodu, pane předsedo. Já chápu vaši analogii, ale protože šlo o pevné zařazení bodu nebo vyřazení a to pevné zařazení bylo limitováno vámi, že jenom dnes může pan senátor, já jsem upozorňoval na to, že přítomnost senátora není potřebná ze zákona o jednacím řádu, tzn. že se mohli poslanci rozhodnout. A myslím si, že to srovnání s návrhem pana kolegy Dolínka úplně analogicky podle jednacího řádu nejde takto použít. Jednáme ještě o pořadu schůze, čili dám slovo panu kolegu Bendovi. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené paní a pánové, samozřejmě Sněmovna může odhlasovat, co se jí bude líbit, že se pokračuje v pátek, nebo nepokračuje. Ale myslím si, že ten návrh opravdu je hlasovatelný. Zcela běžně, a to dokonce i v tom programu, který dostáváme, máme třetí čtení středa, pokračování pátek, co nebude dokončeno. Zdá se mi to naprosto přirozené, že je možné o takovém návrhu, který říká "pokud nebude dokončeno, pokračuje se druhý den odpoledne", hlasovat. Sněmovna nechť rozhodne, jestli tak chce, nebo nechce učinit, ale ten návrh, si myslím, že je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Beru to jako námitku proti postupu předsedajícího. To znamená, kdo nesouhlasí s tím, že jsem nenechal hlasovat o druhém návrhu pana poslance Dolínka, uplatněnou námitku, kdo souhlasí s kolegou Bendou?

Zahájil jsem hlasování číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 22, z přítomných 185 pro 75, proti nikdo. Námitka nebyla přijata.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu programu jako celku podle přijatých pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování číslo 23 a ptám se, kdo je pro program schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 23, z přítomných 185 pro 104, proti 20. Návrh byl přijat. Budeme se tedy řídit schváleným pořadem schůze.

 

Otevřu první bod schváleného pořadu. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP