(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 33. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím, požádám vás o to, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu číslo 6 má pan poslanec Pražák, náhradní kartu číslo 11 pan poslanec Černohorský.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 33. schůze dne 27. června tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abych umožnil novým kolegům složit poslanecký slib.

 


Slib poslanců

Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k slibu nových poslanců, a to za Veroniku Vrecionovou a Radku Maxovou, kterým zanikl poslanecký mandát.

Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Pane předsedo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás informoval, že dne 2. července tohoto roku nabyla Veronika Vrecionová a Radka Maxová mandát poslankyně Evropského parlamentu, jehož výkon je podle zákona o volbách do Evropského parlamentu neslučitelný s výkonem funkce poslankyně Parlamentu ČR. Obě poslankyně Evropského parlamentu doručily předsedovi Poslanecké sněmovny informaci o zahájení výkonu neslučitelné funkce dnem 2. července 2019 a tímto dnem jejich mandát poslankyň národního parlamentu zanikl.

V souladu s výsledky voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 a s usnesením Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10. listopadu 2017 povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát Občanské demokratické strany, volební kraj 2 - Středočeský, prvního náhradníka Ing. Petra Bendla.

Na uvolněný mandát hnutí ANO 2011, volební kraj 11 - Jihočeský, povolal předseda Poslanecké sněmovny Bc. Ondřeje Babku, který je podle výsledkové listiny voleb konaných do Poslanecké sněmovny v roce 2017 prvním náhradníkem.

Poslanec Petr Bendl a poslanec Ondřej Babka dnes převzali osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 27. schůzi přijal dvě usnesení, s jejichž zněním jsem byl pověřen vás seznámit.

Usnesením č. 119 mandátový a imunitní výbor konstatoval, že

1. dne 2. července 2019 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Veronice Vrecionové, narozené dne 8. září 1965, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 2. července 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Ing. Petru Bendlovi, narozenému dne 24. ledna 1966.

Usnesením č. 120 pak mandátový a imunitní výbor konstatoval, že

1. dne 2. července 2019 zanikl mandát poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Radce Maxové, narozené dne 2. prosince 1968, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů;

2. dne 2. července 2019 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Bc. Ondřeji Babkovi, narozenému dne 22. února 1994.

Prosím pana poslance Petra Bendla a pana poslance Ondřeje Babku, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu a v souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složili slib předepsaný Ústavou.

Současně prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. (Přítomní povstávají. Mpř. Filip odchází z místa předsedajícího před poslanecké lavice.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Noví poslanci podáním ruky mpř. Filipovi a slovem "slibuji" skládají slib.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dovolte, abych mezi námi uvítal poslance Petra Bendla a poslance Ondřeje Babku a popřál jim v poslanecké práci mnoho úspěchů. (Potlesk.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážení páni poslanci, blahopřeji vám také a přeji hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu ověřovateli této schůze. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 1 z přítomných 171 poslance pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 33. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Petra Dolínka a pana poslance Jiřího Valentu.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Radek Vondráček z rodinných důvodů, Dana Balcarová z důvodu zahraniční cesty, Petr Beitl ze zdravotních důvodů, do 17 hodin Pavel Blažek z pracovních důvodů, do 19 hodin z osobních důvodů Miroslav Grebeníček, do 16 hodin z rodinných důvodů Tomáš Hanzel, z rodinných důvodů na celý den Marian Jurečka, z důvodu zahraniční cesty Pavel Juříček, z důvodu zahraniční cesty Iva Kalátová, z rodinných důvodů Jiří Kohoutek, od 15.15 do 16.15 z pracovních důvodů Josef Kott, Jana Levová ze zdravotních důvodů na celý den, Jan Lipavský z důvodu zahraniční cesty, do 14.30 z pracovních důvodů Miroslava Němcová, z rodinných důvodů na celý den Petr Pávek a z osobních důvodů Lubomír Volný.

Z členů vlády se omlouvají: Tomáš Petříček z důvodu zahraniční cesty, z osobních důvodů Antonín Staněk a ze zdravotních důvodů Miroslav Toman.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 33. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Mám pro vás jedinou informaci. Dnešní grémium se dohodlo na upřesnění času pro konání volebních bodů. Projednávání volebních bodů bychom zahájili ve středu 10. července ve 12.30.

To je z mé strany vše. Mám dvě přihlášky s přednostním právem - místopředseda Tomio Okamura, pan předseda klubu ANO Faltýnek, pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Pane místopředsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP