(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Je možné, že bude třeba jednat i s mezinárodními institucemi, rád budu jednat s památkovým ústavem a dalšími a znát i tyhle názory. Pokud se to ukáže být užitečné, tak prostě nevylučuju nic, kdyby to bylo třeba. Ale snad to není neřešitelný problém. Ale pak je tedy mrzuté, že se táhne tak dlouho. Dokonce si myslím, že to, že se táhne tak dlouho, z něho udělalo zbytečně proslulou kauzu, která nám díky tomu trošku škodí. Takže vlastně ta potřeba to řešit, to není problém jenom Českého Krumlova, ale skoro bych řekl, že je to potřeba i České republiky. Udělat rozhodnutí - to by se všem oddychlo, a zároveň aby na něm byla slušná shoda. Takže i vy, pane poslanče, jste součástí toho prostředí, které bych chtěl oslovit, abychom to řešení našli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak, takže se posuneme dál. Prosím pana poslance Zlesáka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k volnočasovým aktivitám. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře Plago, v poslední době můžeme sledovat ze strany státu narůstající podporu sportu, a to jak finanční, tak i např. vznikem nové sportovní agentury. A to je velmi dobře. Sportovcům to z celého srdce přeji. Nicméně a bohužel tak trochu Popelkou zůstává podpora nesportovních volnočasových aktivit dětí a mládeže. Především mám na mysli organizace, jako je Junák - český skaut, Asociace turistických oddílů mládeže, pionýři a mnoho dalších organizací sdružených pod Českou radou dětí a mládeže, která zastupuje 236 tisíc členů, z toho 189 tisíc tvoří děti a mládež.

V roce 2019 požadavky těchto organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží činily přibližně 600 milionů korun. Z toho pokryto z dotace MŠMT bylo pouze 185 milionů korun. Velmi tristní situace je v dotacích na rozvoj materiálně technické základny, jako je obnova zázemí tábořiště, kluboven atd. Z požadavků přesahujících 100 milionů korun je poskytována dotace MŠMT v roční výši přibližně 25 milionů korun. To je částka, která nestačí ani k sanování těch nejpotřebnějších věcí. Navíc je to částka, která se vztahuje na celou Českou republiku pro všechny neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Táži se vás, pane ministře, jestli MŠMT v roce 2020 a v následujících letech se chystá tyto částky navyšovat tak, aby aspoň minimálně naplňovaly požadavky těchto organizací, které z drtivé většiny jsou založeny na práci dobrovolníků bez nároků na jakoukoli odměnu. Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a pan ministr vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

A nyní prosím pana poslance Profanta, který bude interpelovat ministra Zaorálka ve věci copyrightové směrnice, jestli podpoříme Polsko. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane ministře, Polsko podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru proti článku 17 copyright směrnice - přesné číslo EU 2019/790. Tento článek zavádí velmi nebezpečné robotické filtry internetu. Ty budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat a také automaticky mazat. To je cenzura! Nechali jsme vypracovat nezávislou právní analýzu, která potvrzuje, že stejně jako v Polsku je tento článek v rozporu s právem na svobodu projevu, a tedy i s naším ústavním pořádkem. Tato situace navíc podpoří velké internetové hráče, jakými jsou Google či Facebook, na úkor menších firem, jako jsou ty české.

Opravdu chceme silně omezovat naše občany v zájmu zahraničních firem? Podotýkám také, že termín k připojení se k žalobě je do 23. 9.

Proto se vás ptám, jaký je postoj České republiky v této věci. Připojíme se k Polsku a dalším státům Evropské unie, které bojují proti článku 17 copyright směrnice?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za interpelaci a za dodržení času a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, dobrý den, pane kolego. Asi vás moc nenadchnu s tou odpovědí. Ale samozřejmě zkusím odpovědět. Vy vlastně po nás chcete, abychom se připojili k Polsku, k tomu podání k Soudnímu dvoru s žalobou proti Evropskému parlamentu, kde se navrhuje, aby se ta určitá ustanovení článku 17 příslušné směrnice o autorském právu učinila neplatnými. A vy víte, že jsme se jako Česká republika účastnili těch vyjednávání poměrně komplikovaných a že jsme měli možnost uplatnit svoje názory, i ostatní členské státy. Ten výsledek je jakýsi kompromis. A my jsme se na tom kompromisu podíleli, to je třeba říci. Takže teď není jednoduché, kdybychom se najednou měli stavět, že např. článek 17 chceme omezit nebo zneplatnit.

Pro poslance možná jenom vysvětlím, snad to řeknu přesně, to je, jako když máme třeba server Ulož.to a na tomto serveru Ulož.to se třeba objeví film Svěráka a ten dotyčný autor protestuje proti tomu, že se tam objevuje jeho film, na který jsou autorská práva, a ta směrnice chce právě tomuto zamezit, aby v případě, že se nějaký autor ozve a řekne "tam se něco promítá a já jsem na to nedal žádné svolení", aby bylo možné zasáhnout. To je zhruba smysl toho. A to, co vlastně - nechci tady tlumočit názor pana Profanta, ale on se domnívá, že tento zásah je jakési omezování svobody projevu. Snad jsem to příliš nezkomolil. Ale cílem toho článku 17 tedy je, jak vidíte, zabránit tomu masivnímu poškozování nositelů práv těch autorů, kdy někdo prostě neoprávněně využívá - on vlastně říká "já nic, já jsem jen poskytl ten server, já jsem to tam nedal". Ale vtip je v tom, že on vlastně opravdu využívá takto děl, která někdo vytvořil, a ohání se svobodou a samozřejmě z toho má taky jakýsi prospěch. A to je vlastně to, co má ten článek 17 omezit.

A já vám tedy mohu říct naše stanovisko, které já jsem dával i premiérovi. V preambuli obsahující odůvodnění a výklad toho normativního textu směrnice se výslovně uvádí, že povinnosti stanovené v této směrnici by neměly vést k tomu, že členské státy zavedou obecnou povinnost sledování. O to vlastně nejde. Dále, že opatření přijatá poskytovateli služeb by měla být vždy účinná, pokud jde o sledované cíle, ale neměla by překračovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, tedy zamezit a ukončit dostupnost děl a předmětů ochrany, k jejichž užití nebylo poskytnuto svolení. To je jediný cíl. Takže žádné další omezení.

Otázkou souladu předmětného článku s právem EU včetně souladu s Listinou základních práv EU se na žádost několika členských států zabývala právní služba Rady ve svém stanovisku už v říjnu 2017, které je aplikovatelné i na finální text směrnice. A právní služba dospěla k závěru, že úprava obsažená v předmětných článcích odpovídá požadavkům Soudního dvora na zajištění spravedlivé rovnováhy mezi základními právy a je v souladu s Listinou základních práv a svobod. To znamená, když vy říkáte, že to je omezení svobod, tak já vám říkám: tohle bylo podáno, tohle bylo zkoumáno. A tvrdí se, že tam ta rovnováha je. Vždycky je to jakési hledání rovnováhy. A my máme tedy stanovisko právní rady, že tady tohle respektováno bylo.

K tomu je ještě nutno doplnit, že výsledné znění směrnice obsahuje řadu ustanovení doplněných právě z důvodu zaručení vyvážené právní úpravy představující onu spravedlivou rovnováhu a zohledňující princip proporcionality. A tady tato doplnění - já jestli mám čas, tak bych je... Už nemám. Jde o to - definice služby, na kterou se bude vztahovat článek 17 včetně negativního vymezení, na které typy služeb se ten článek vztahovat nebude, mírnější režim pro malé podniky a mikropodniky a zákaz omezovat dostupnost předmětů ochrany nahraných uživateli, kteří neporušují autorské právo a práva s nimi související.

Já to už asi nedokončím celé, ale v podstatě mám tady ještě dva tři další důvody, které jsou vlastně mé argumenty pro to, abych vám řekl, že Česká republika by se podle našeho názoru neměla přidat k té polské žalobě. A já jsem toto doporučil i premiéru Babišovi a poslal jsem mu v tomto směru dopis. Takže to je má možná pro vás neuspokojivá odpověď, ale já myslím, že ty argumenty jsou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan poslanec ještě bude mít zájem o doplňující otázku, tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP