(16.00 hodin)
(pokračuje Elfmark)

Mám na vás jako člen SFŽP tři otázky.

První. Souhlasíte s tvrzením, že za současné situace by SFŽP měl pozastavit vyplácení všech evropských i národních dotací společnostem z koncernu Agrofert minimálně do doby, než bude známo finální stanovisko k možnému porušování zákona o střetu zájmů, tak jak je to u dotačních programů zcela běžné v případě zjištění podezření na porušení zákona?

Druhá otázka. Souhlasíte s tvrzením, že přidělování veřejných zakázek ze strany Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí společnostem z koncernu Agrofert je porušením zákona o střetu zájmů?

A v poslední řadě otázka: Nedávný ředitel sekce národních programů SFŽP pan Leo Steiner zaslal dne 4. července 2019 dotaz právnímu oddělení Státního fondu životního prostředí, aby posoudilo soulad se zákonem o střetu zájmů v případě proplácení národních dotací pro společnost z koncernu Agrofert. Bohužel ani přes urgenci nedostal po dvou měsících odpověď. A můj dotaz zní: Považujete tento postup ze strany SFŽP za standardní? Je možné, abyste právní stanoviska, o která pan Steiner žádal, zveřejnil?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na tuto interpelaci bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Marek Novák s interpelací na nepřítomnou paní ministryni Janu Maláčovou ve věci podmínky operačního programu Zaměstnanost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně Maláčová, v rámci operačního programu Zaměstnanost, dále jen OPZ, byla vypsána výzva 097 na dotaci na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Jejím specifickým cílem je zvýšit adaptabilitu starších pracovníků a zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetence pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly a požadavky trhu práce.

Dle podmínek výzvy 097 jsou oprávněnými žadateli mj. obce a obchodní korporace. Vyloučenými z okruhu žadatelů jsou naopak mj. školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb. Existují však obchodní korporace, jejichž hlavní činností je například výroba nebo služby a vedle toho jako vedlejší činnost na podporu rodin svých zaměstnanců provozují firemní školku, a jsou tudíž zapsány ve školském rejstříku. Takové obchodní korporace příjemcem dotace na vzdělávání dle restriktivního výkladu podmínek být nemohou a dle mých informací jsou také žádosti takových korporací vyřazovány. Při zralé úvaze je přitom jasné, že například továrna, kde je zaměstnáno 500 osob ve výrobě a 10 ve firemní školce, není školou. V důsledku špatného nastavení podmínek OPZ, nebo výzvy, v důsledku formalistního výkladu při posouzení žádostí je v konečném důsledku postižen žadatel - obchodní korporace, která chce vzdělávat zaměstnance a zvyšovat adaptabilitu starších pracovníků a zároveň pro své zaměstnance chce provozovat firemní školku.

Vážená paní ministryně, z výše uvedených důvodů považuji stávající nastavení podmínek OPZ a uplatňované postupy při hodnocení žádostí za diskriminační. (Předsedající: Váš čas.) Obchodní korporace, které zároveň podporují rodinu - věta - politiku i adaptabilitu starších zaměstnanců, jsou v dotační podpoře diskriminovány proti obchodním korporacím, které podporují jeden z uvedených cílů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já vám děkuji za dodržování času k položení otázky. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri, který není přítomen v sále, tudíž jeho interpelace propadá, a připraví se paní Olga Richterová s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha ve věci podpory kojení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Jsem velmi ráda, že je pan ministr přítomen. Stejně tak mě těšilo, když bylo zastoupeno Ministerstvo zdravotnictví na veřejném slyšení na podporu kojení, které se konalo v Senátu v květnu tohoto roku. Vlastně bylo tam jasně řečeno, všechny strany uznávaly, že kojení velice významně pozitivně ovlivňuje veřejné zdraví. O tom není sporu.

Co mě zajímá? Jak se Ministerstvo zdravotnictví aktivně zasazuje o realizaci některých i poměrně jednoduchých doporučení, která právě na základě té akce v Senátu byla opět připomenuta, opět zaslána ministerstvu.

Já dám jenom takový příklad, aby si to každý uměl představit. Vezměte si třeba, že máte první dítě, podaří se hezky nastartovat kojení a potom dojde k zánětu prsu. V takové situaci je ideální mít dostatečnou síť laktačních poradkyň, které okamžitě pomůžou, a vlastně nemusí dojít do rozvinutí zánětu, návštěvy lékaře, nasazení antibiotik a často i konce kojení. Je to přesně ta otázka praktické dostupnosti té první podpory, kde může ministerstvo sehrát obrovskou metodickou, ale i finanční podpůrnou roli. Stejně tak jsou důležité sběry dat.

Takže jak pokračuje doporučená změna toho, jak vypadá třeba zpráva o novorozenci nebo zpráva o výživě malých dětí, kojenců po propuštění z porodnice? Stejně tak je strašně důležité dodržovat mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka, protože to zase má obrovský vliv - to, jak vypadá reklama - na to, zda ženy při prvních potížích vzdají kojení, anebo zda cítí i dostatečnou podporu společnosti v tom, že je důležité to zkusit a že je podpora a kde ji najít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. A poprosím, je nás tady hrozně málo a právě proto, že nás je tady tak málo, tak jde slyšet všechno, co si tady říkáme. Takže prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Ano. Teď bude důležité téma určitě a moc děkuji, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu interpelaci, protože ono někdy některé věci vypadají marginálně nebo běžně, že bychom jim neměli věnovat nějakou zvláštní pozornost, ale myslím si, že v případě kojení je to přesně naopak. Já jsem se v tom angažoval, ještě než jsem přišel na Ministerstvo zdravotnictví, kdy jsem pracoval na Ministerstvu financí, protože jsem studoval různé studie o dopadech kojení v rámci i různých jiných států, a my skutečně teď chceme chránit, propagovat a podporovat kojení jakožto přirozený proces, který ale skutečně má obrovské dopady do veřejného zdraví populace z hlediska prevence diabetu, dětské obezity, karcinomu prsu u žen atd. Skutečně těch výhod, které kojení poskytuje matkám i dětem, je obrovské množství a my určitě tomuto tématu se budeme a chceme věnovat.

Ministerstvo zdravotnictví zastává mezinárodně uznaný názor OSN i WHO, že by mělo být podporováno výlučné kojení do věku šesti měsíců a poté pokračovat v kojení spolu s příkrmem dva roky i déle, samozřejmě podle potřeb matky a dítěte, a také chceme přijmout a právně ošetřit mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka. Já jsem nechal ustanovit před relativně krátkou dobou - 27. 8. jsme schválili ustanovení pracovní skupiny, kterou jsme nazvali Národní komise pro kojení, kde jsou skutečně zástupci všech stakeholderů, kteří k tomu mají co říct, ať jsou to odborníci, nebo zástupci pojišťoven atd. Tato komise bude skutečně pracovat na tom, aby každá matka dostala podporu a kvalitní péči v porodnici a také samozřejmě kvalitní poradenství ohledně kojení, výživy kojenců a malých dětí i v rámci poporodní péče po propuštění z porodnice v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy, tak abychom skutečně ten model nastavili co nejoptimálněji, abychom zkrátka všechny ty benefity kojení, které jsem tady říkal, a to byla jenom pouze část z nich, skutečně aplikovali a viděli je v reálné praxi. Ta komise bude svolavatelem jednání, koordinátorem spolupráce samozřejmě především s Ministerstvem práce a sociálních věcí, poskytovateli péče a samozřejmě odbornými společnostmi a bude také garantovat, že potřebné výstupy týkající se podpory kojení a definované standardy se budou tedy aplikovat v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy. Pokud jde o nejbližší úkoly této komise, tak jednak to bude implementace a koordinace strategií kojení podle zásad WHO. Je to ten takzvaný status Baby-friendly Hospital Initiative.**
Přihlásit/registrovat se do ISP