(16.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

My jsme v rámci Ministerstva zdravotnictví, v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020, pro účely dotačního řízení vytvořili podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu a jako jednu z priorit v rámci tohoto dotačního programu jsme stanovili právě podporu dárcovství krve, orgánů a tkání. I to by mělo konkrétně vést ke zvýšení počtu dárců krvetvorných buněk. Počítáme i s tím v rámci tohoto dotačního programu pro příští rok, abychom znovu pracovali na větší osvětě a získali více dárců.

Takže myslím, že děláme poměrně hodně v této věci, a snažíme se ten počet dárců zvyšovat, byť skutečně v mezinárodním srovnání na tom nejsme zdaleka nikterak špatně. Problém také spočívá v tom, že je poměrně velké množství překážek pro vstup do toho registru týkajících se prodělaných onemocnění a tak dále, takže ne každý se může stát dárcem a zaregistrovat se v rámci těch registrů. Tady zrovna před sebou mám veškeré limitace, které jsou pro vstup do Českého registru dárců krvetvorných buněk, a je jich poměrně hodně. To znamená, i v tomto směru s tím musíme pracovat. Ale jak říkám, myslím si, že ta situace není, aspoň nemám ty oficiální informace, nikterak zásadně špatná. Pracujeme na tom nárůstu a doufám, že to bude mít své ovoce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já vám děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku, takže prosím, je to vaše.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Mám doplňující otázku a ta se týká úbytku dárců krve, se kterými se potýkají nemocnice. Já jsem zaznamenala článek o tom, že Česko je velmoc přes krevní plazmu, za peníze ji dává tolik lidí, že zásobujeme i Evropskou unii. Také jsem zaznamenala úvahu, že za jejich nedostatečný počet, těch dárců krve, mohou komerční dárci plazmy. A platí prý, že čím více dárců krevní plazmy, tím méně dobrovolných dárců krve. Ztotožňuje se Ministerstvo zdravotnictví s tímto názorem a je nějaké řešení, jak tento problém řešit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Tak to je další téma, otázka dárcovství krve. Také to není úplně nějak zásadní problém. Tak jak mám informace od České společnosti pro transfuze, tak si myslím, že ten počet dárců u nás není nijak zásadně nízký, byť pravdou je, že samozřejmě potřebujeme stále nové prvodárce, protože problém je, že samozřejmě dárcovství krve je možné pouze do určitého věku, myslím do 65 let, a samozřejmě ti dárci stárnou. Aktuálně, teď nemám úplně ta čísla, protože je to skutečně jiné téma, je počet dárců celkově asi 270 tisíc a... (Upozornění z pléna: 250 tisíc.) 250, pardon. A podle doporučení odborné společnosti by jich mělo být zhruba 300 tisíc, abychom to zkrátka měli zasaturováno, a těch prvodárců je myslím si nějakých 20 tisíc ročně.

Takže neříkám, že ta situace je úplně ideální, není nijak zásadně tragická. Pravdou je, že samozřejmě v případě té krevní plazmy počet dárců převyšuje potřeby, které máme. Pokud vím, tak celkově potřeba pro Českou republiku by byla asi někde kolem 40 tisíc dárců a reálně jich je asi 120 tisíc, jestli si to tedy pamatuji, plus minus. To znamená, tam to výrazně převyšuje. Je to samozřejmě i tou ekonomickou motivací, ona ta krevní plazma není nic, co bychom nemohli využít ve prospěch pacientů. Z té krevní plazmy se vyrábějí i léky, léčivé přípravky, to znamená, v zásadě je to také pozitivní materiál, který můžeme využít ve prospěch. Ale samozřejmě ta komerční otázka (pozornění na čas), to, že za to mají peníze, je otázkou, která vlastně hraje roli hodně velkou.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Dalším v pořadí je pan poslanec Pavel Jelínek s interpelací na nepřítomného ministra školství Roberta Plagu ve věci priority resortu školství. Prosím vás, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Vážený pane ministře, před rokem začala platit jednotná evropská pravidla o ochraně osobních údajů. Neustále se ukazuje, že s nimi lidé stále neumějí pracovat. Nesmyslná řešení vzniklá na základě strachu z GDPR lze chápat pouze jako absenci jasných pokynů v jednotlivých oblastech aplikování. V oblasti školství je to celkem pochopitelné. Školství, paralyzované aplikací inkluze, přetížené výkazy, zprávami pro poradny, které jsou ve většině případů poradnami opsány jako diplomky v Plzni, a administrativou individuálních studijních plánů pro inkludované žáky, pro nadané žáky a snad i pro ty v uvozovkách průměrné, reaguje hystericky i na GDPR. Nemluvě o formě akce Z při aplikaci GDPR na školách z důvodu nedostatku finančních prostředků na externí spolupráci.

Omluvenky, žabičky a domečky jsou jen vrcholem absurdity. Také absence adaptačního zákona na tento stav silně působila. Jak řekl ředitel správní sekce Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Prokeš v médiích - bez adaptačního zákona nemohl úřad plně fungovat v nové podobě, my jsme stále postupovali podle starého zákona o ochraně osobních údajů a ten museli kombinovat s GDPR. Nicméně Poslanecká sněmovna 12. 3. 2019 schválila zákon o zpracování osobních údajů, takzvaně adaptační zákon ve znění, v jakém byl vrácen Senátem. Situaci okolo GDPR, kterou ostatně potvrdil i březnový výzkum společnosti Cisco, který ukázal, že požadavky vyplývající z nařízení splňuje úplně nebo jen zčásti pouze 59 procent podniků, a podobně vyznívá i čerstvý průzkum poradenské KPMG.

Má otázka má resort školství stanoveny priority pro svoji činnost? Má zajištěny prostředky pro opětovné navrácení se z pasti administrativy k základům své činnosti, a to je výuka? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosil bych všechny, aby si pokusili hlídat čas na položení interpelace. V souladu s jednacím řádem na tuhletu interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek, který stahuje svou interpelaci. Dalším v pořadí je pan poslanec Marek Výborný s interpelací na pana nepřítomného ministra Roberta Plagu ve věci podpory sportovních klubů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já musím konstatovat své zklamání z přístupu vlády, a teď tedy nehovořím k tady přítomným ministrům, třem, ale očekával bych, že na interpelace, které se týkají právě možnosti položit otázky ze strany nás poslanců právě vládě, tady skutečně budou přítomni. Ten stav je nedůstojný a bohužel to svědčí o naprosto nulovém respektu ze strany vlády vůči Poslanecké sněmovně. Nicméně k té interpelaci.

Vážený pane nepřítomný ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci hrozících výrazných problémů bezmála 400 sportovních klubů a dalších organizací, které se po celé České republice věnují převážně práci s mládeží a dětmi v rámci sportovních aktivit. Namátkou mohu uvést například atletický klub AC Pardubice nebo Orelskou jednotu Uherský Brod. Těmto organizacím bylo v průběhu letních měsíců sděleno, že jim nebude přiznána dotace v rámci programu Můj klub 2019 na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. Důvodem je nedodání jedné, podle selského rozumu a mého domnění zcela zbytečné nebo zbytkové, zbytné, excelové tabulky o vyúčtování dotace za rok předchozí. Na tuto skutečnost dle informací nebyli žadatelé úředníky MŠMT nijak upozorněni v průběhu vyúčtování roku 2018 a až v polovině roku 2019 bylo tímto opomenutím zdůvodněno nepřiznání dotace. Tento postup mi přijde nepřiměřeně tvrdý a vzhledem k dopadům - tady si pomohu slovy ústavních soudců - až rdousivý. Rád bych znovu připomněl, že se jedná o podporu klubů a oddílů, kde se pracuje s dětmi a mládeží. Pro malé spolky a kluby může být tento postup, pane ministře, skutečně likvidační.***
Přihlásit/registrovat se do ISP