Úterý 22. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

313.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Bartošek a zpravodaj pan poslanec Miloslav Janulík. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve všeobecné rozpravě dne 11. září 2019 na 34. schůzi Poslanecké sněmovny, a to do doby projednání zahraničním výborem. Zahraniční výbor přijal usnesení č. 101 ze dne 19. září 2019, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 3389. V této chvíli prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jaroslava Bžocha, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme informaci zpravodaje zahraničního výboru o jednání v tomto výboru, kterou jsme si vyžádali.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: My jsme se jako zahraniční výbor zabývali tímto tiskem na naší poslední schůzi. (Stále velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid. Děkuji. Pan zpravodaj bude pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme se tímto zabývali na naší 33. schůzi dne 19. září, kdy jsme měli pozvané hosty, probírali jsme to téma zprava, zleva, vypořádali jsme se s argumenty. Já nebudu načítat celé to usnesení, protože počítám, že ho pak přečte ještě jednou pan zpravodaj, tak abych nás tím nezdržoval. Jen vás seznámím s tím, co v této diskusi zaznělo a s čím se budeme určitě potýkat i v nějaké další debatě.

Usnesení, jak je navržené, je, myslím, vyvážené, ale samozřejmě u některých bude budit dojem, že se míchá antisemitismus s podporou Státu Izrael, což i já jako zpravodaj musím uznat.

Pokud se jedná o debatu, kterou jsme měli, jednalo se hlavně o bojkot Státu Izrael, jednalo se hlavně o antisemitismus a o promíchávání těchto věcí najednou. Zaznívaly argumenty, které říkají, že bojkot jakéhokoli státu je vyjádření svobodného slova. Nemělo by se to připomínat k věcem, které se stávaly v minulosti. Na druhou stranu my sami z historie víme, že bojkot jako takový, ať už Židů k té otázce, byl špatný, nicméně i přesto v tomto usnesení, které, si myslím, je vyvážené, nesmíme zapomínat na to, že i přesto, že i Stát Izrael má naši podporu, tak pokud se Stát Izrael jako takový v některých věcech nechová podle představ a podle toho, jak by měl, tak je potřeba i ten Stát Izrael kritizovat. Toto všechno zaznělo na výboru, a když bude mít pan zpravodaj slovo, tak vás seznámí s usnesením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní chce vystoupit zástupce navrhovatelů. My bychom tedy úplně správně formálně měli pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, ve které mám přihlášky s přednostním právem. Tudíž já potom dám slovo panu navrhovateli. Já tady mám totiž písemnou přihlášku, která má přednost. Přihlásil se pan poslanec František Navrkal, který ovšem vystupuje se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů, a tato přihláška s přednostním právem má přednost před ostatními nepísemnými přihláškami s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ze všeho nejdřív bych rád prostřednictvím pana předsedajícího poděkoval kolegovi Bartoškovi za iniciativu k odsouzení antisemitismu. Nedávné události v Halle nám potvrzují, že neonacismus a antisemitismus jsou stále živou hrozbou a že Židé nejsou v Evropě v bezpečí bohužel ani ve 21. století. Proto se chci i já přidat k jasnému odsouzení všech projevů nenávisti vůči Židům jak u nás, tak ve světě.

Co mně nicméně na návrhu vadí, jsou body 3, 4 a 5, které od hlavního tématu dost vybočují, když mluví o bojkotu Státu Izrael. Takováto snaha o vlamování mezinárodněpolitických témat do deklarace o odsouzení antisemitismu mi připadá nešťastná. Neříkám, že se nemáme těmito tématy zabývat, naopak jsem sám byl v této věci aktivní a snažil se o nich komunikovat přímo s panem izraelským velvyslancem a řadou odborníků na Blízký východ. Jen na tyto debaty určitě existuje daleko vhodnější prostor než tato rozprava. Dnes bychom se tu měli pokusit dospět k jednotnému stanovisku odsuzujícímu antisemitismus a já se obávám, že zmíněné body jsou tomuto zbytečnou překážkou.

Když se podobným usnesením zabývali před rokem v Německu, sklidil Bundestag kritiku paradoxně z řad desítek izraelských a židovských akademiků, jejichž výhrady směřovaly zejména vůči snaze plošně umlčovat kritiky politiky Izraele. Jistě jste zaznamenali, že někteří z těchto akademiků se včera s obdobnými výhradami obrátili formou dopisu i na nás. Co se jejich výhrad týče, v mnohém jim musím dát za pravdu a z toho také pramení má skepse vůči snaze propašovat některé kontroverzní body i do našeho usnesení.

Konkrétně bod 5 vyzývá vládu, aby např. na půdě EU a OSN odmítala finanční podporu organizacím vyzývajícím k bojkotu Státu Izrael, přitom nijak blíže nespecifikuje, co se od vlády očekává a co si pod samotným pojmem bojkot Státu Izrael představit. Tato výkladová nejistota může negativně dolehnout především na naše akademiky, novináře či zástupce neziskového sektoru. Nově by se totiž museli zamýšlet, zda nebudou postihováni třeba za svou účast na různých mezinárodních fórech či za své kritické názory vůči izraelské politice. Mám za to, že v tomto jsme navíc v přímém rozporu se Všeobecnou deklaraci lidských práv, která v článku 19 jasně říká: každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu a toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení. Přitom v bodě 5 explicitně touto újmou hrozíme.

Z toho důvodu bych se prostřednictvím pana předsedajícího rád zeptal pana předkladatele, jak si konkrétně aplikaci tohoto bodu představuje.

Na závěr bych vás rád vyzval, abychom se zaměřili na to, co je opravdu podstatné a proč tu dnes jsme. Odsuďme jednotně a zcela jasně jakékoli projevy nenávisti vůči Židům a nerozmělňujme a neznevažujme tento symbolický akt polemikami o mezinárodní politice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A teď abychom postupovali správně. Takže s přednostním právem nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, po něm zástupce navrhovatelů pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, téměř polovina mladých evropských Židů podle nového průzkumu Evropské unie zvažuje emigraci, ke které ji vede strach a obavy o vlastní bezpečí. Může za to enormní nárůst projevů antisemitismu, kvůli kterému se mladí lidé bojí na evropských ulicích nosit náboženské předměty nebo se otevřeně hlásit ke svému židovskému původu. Kantorovo centrum zveřejnilo v květnu samostatný report, podle kterého v loňském roce celosvětově přibylo útoků namířených proti Židům, a to o 13 %. Nejstrmější nárůst protižidovských útoků byl v západní Evropě. Nejvíce v Německu, kde jich oproti předchozímu roku bylo o 70 % více. My jsme si zvykli spojovat antisemitismus s nějakými neonacisty. V prvé řadě bychom si ale měli říct, že největší počet antisemitistů je mezi muslimy. Uvedla to například koordinátorka Evropské unie pro boj s antisemitismem Katharina von Schnurbeinová, která uvedla - a cituji: Co se týče antisemitských předsudků mezi muslimskou komunitou, víme, že jsou dvakrát až třikrát vyšší než ve většinové populaci. Konec citátu.

Má to logiku. A i v České republice, jak víme z veřejných zdrojů, se muslimové modlili a možná ještě modlí za zničení Státu Izrael. Nenávist k Izraeli je spojnicí mezi muslimy a dalšími faktickými antisemity, evropskými liberály a evropskou tzv. ultralevicí.

Tady bych rád připomněl, že naše hnutí SPD je od počátku v tomto směru vždy proizraelské, protože Izrael a Izraelce bereme jako našeho a skutečně opravdového spojence v boji s islámským terorismem a jako zemi a národ, který má od svého narození velmi blízko k Československu i České republice. A ve velkém množství témat by nám měl být vzorem. Izrael a izraelský židovský národ totiž ukazují, že i malý desetimilionový národ se dokáže ubránit mnohanásobné přesile, kterou je fakticky obklíčen. Předsednictvo SPD, pro vaši informaci, například již 19. prosince roku 2017 vyzvalo vládu České republiky, aby přesunula úřad českého velvyslanectví do Jeruzaléma, protože považujeme Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Státu Izrael.

V České republice není naštěstí antisemitismus velký problém kromě toho, že je tabu a v podstatě komické říct Židovi Žide, to si troufne jenom Žid. Jako u Cikánů si už Cikáne říkají jen Cikáni. To ovšem neznamená, že by nenávist k národům nebo odlišným skupinám vymizela. Sluneční kavárna svorně nenávidí a šíří nenávist proti všemu, co je spojeno s Okamurou, Babišem nebo Zemanem.

Dámy a pánové, Churchill prý po válce řekl, že příští fašismus se bude vyznačovat bojem s fašismem. A dnes jsme svědky masového šíření nenávisti vůči skupinám občanů, kteří mají jiné názory. Tyto názory jsou potlačovány a jejich nositelé jsou dehonestováni. Zmizela svoboda slova, zmizela svoboda vyslovit názor, jiný názor, a jejich autoři jsou namísto demokratické diskuse o podstatě věci nálepkováni negativními přívlastky. Končí to tím, že lidé jsou na ulici od tzv. sluníčkářů neboli pravdoláskařů napadáni jen pro své názory. Tak začínal a začíná fašismus.

SPD má s útoky na své členy nebo sympatizanty své zkušenosti. Já osobně už takové projevy nenávisti proti své osobě téměř nevnímám, ale někdy se nepřestávám divit. Stalo se mi už, že mi dokonce majitel lékárny v centru Prahy odmítl prodat léky, protože jsem Okamura a mám jiné názory, než má on. Ladislava Jakla dvakrát fyzicky napadli a mému spolupracovníkovi s dítětem na ulici vyhrožovali "milovníci" pravdy a lásky pověšením a několikrát ho fyzicky napadli. Tady vidíme v praxi představu demokracie v podání tzv. sluníčkářů popostrkovaných mainstreamovými novináři. Tito lidé by si měli uvědomit, že takové štvaní lidí proti sobě a vzbuzování nenávisti proti názorovým oponentům se jednou může obrátit i proti nim samým. A to není dobře.

Aniž bychom si to uvědomovali, v rámci boje proti domnělé nenávisti ve společnosti produkují média a politici - mám na mysli mainstreamová média a mainstreamoví politici - nenávist skutečnou, a to na všech stranách. Tady je skutečně nebezpečí. Samozřejmě, frustrace některých občanů ze situace, kdy migranti mají více kulturních a politických svobod než Evropan, pak na opačné straně vede skutečně k extremismu i v evropské populaci. Nejlepším lékem na všechny ty nenávisti je v prvé řadě svoboda a rovný spravedlivý přístup ke všem. Protože etnickou i jinou nenávist nejčastěji vzbuzuje pocit křivdy a nespravedlnosti, když zákony platí jen pro jedny a ne pro všechny.

Jestliže jsme v Evropě zakázali nacismus, uniká mi, proč tu je povolena daleko nebezpečnější ideologie islámu. Zastavme islamizaci Evropy, a ubude útoků na Židy i ostatní Evropany. Mluvme pravdu o Izraeli a Palestině, a ubude nenávisti vůči Židům i mezi dnešní tzv. liberální společností. Dovolme svobodnou soutěž názorů a nedehonestujme a nenálepkujme, a ubude nenávisti živené pouze pro politický kalkul. Vím, že to je pro někoho těžké, protože emoce k lidem prostě patří. A věřte mi, že i já se budu snažit o větší empatii a pochopení svých politických oponentů. Perspektiva naší země a našeho národa je ve spolupráci, nikoli v nenávisti. A to, ať je tato nenávist šířena vůči Izraeli, Rusku, USA, nebo proti konkurenčním politickým názorům a občanům, co je sdílejí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Mám zde nějaké faktické poznámky, ale možná je to jenom pozůstatek hlasování, tak se pro jistotu kolegyň a kolegů zeptám: paní poslankyně Šlechtová - nehlásila se k faktické poznámce. Pan poslanec Kalous - také ne. Pan předseda Kováčik také ne, pan poslanec Kohoutek také ne a pan poslanec Martínek - hlásil se k faktické poznámce. Tak už je to v pořádku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych se chtěl jenom krátce omluvit příbuzným pana Churchilla za to, že mu tady je vkládán do úst výrok, který nikdy neřekl. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek jako zástupce navrhovatelů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nejprve dovolte, kolegyně a kolegové, vůbec to, že jste byli ochotni a podpořili jste zařazení tohoto bodu na program Poslanecké sněmovny. Stejně tak bych chtěl poděkovat i zahraničnímu výboru za kvalitní projednání a připomínky, které byly vzneseny na jednání tohoto výboru. A stejným způsobem bych chtěl poděkovat i Ministerstvu zahraničních věcí, které se spolupodílelo na přípravě tohoto usnesení a některé formulace vyprecizovalo, a dohodli jsme se na něm. Já jsem měl původně návrh trochu jiného usnesení, ale poté, co jsem si přečetl návrh Ministerstva zahraničních věcí, tak jsem se s ním ztotožnil a souhlasím s tím, abychom hlasovali o této podobě.

Jsem totiž přesvědčen, že Izrael je náš strategický partner a spojenec na Blízkém východě. Můžeme vidět v Evropě narůstající vlny antisemitismu, začátkem října v Německu. A já jsem přesvědčen, že v takovýchto situacích je potřeba se jasně vymezit vůči těmto jevům a přiznat se k našim partnerům, se kterými máme spojenectví, a se Státem Izrael v mnoha odvětvích, nejenom v oblasti vědy, ale především v oblasti bezpečnosti.

Jsem přesvědčen, že kdyby neexistoval Stát Izrael, tak by situace v Evropě vypadala úplně jinak. I z toho důvodu jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má dát jasné a srozumitelné stanovisko, kdy odsuzuje jakékoliv formy antisemitismu včetně aktivit, které směřují proti občanům Státu Izrael.

Jsem také přesvědčen o tom, že se vůči některým věcem musíme vymezit, protože formy bojkotu Státu Izrael na sebe berou různou podobu, mnohdy sofistikovanou, inteligentní, možná o to více nebezpečnou. Z toho důvodu je potřeba se vymezit nejenom vůči tomuto chování, ale také bych byl rád, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kdy budeme vyzývat, nebo žádat vládu, aby se postavila proti financování takových organizací, které vystupují proti Státu Izrael.

Izrael jako stát - a to zde zaznělo - chová-li se nepřístojně, tak je plné právo jej kritizovat. To je samozřejmě legitimní a v pořádku. To, co je důležité, je, aby na Izrael byl brán stejný metr jako na všechny ostatní státy. Já zde uvedu, přečtu návrh usnesení, tak jak říkal kolega Bžoch ve své řeči, a v podrobné rozpravě se k němu pouze odkážu.

"Poslanecká sněmovna

I. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holokaustu;

II. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

III. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

IV. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu a proti bojkotu Státu Izrael;

V. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítla finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

VI. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků."

Tak jak zaznělo na zahraničním výboru, byla vznesena žádost, zda je možné o těch jednotlivých bodech I až VI hlasovat odděleně. Já se s touto žádostí ztotožňuji a poté, až bude hlasováno o návrhu usnesení, bych požádal, abychom o jednotlivých bodech hlasovali odděleně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi Bartoškovi. S přednostním právem se dále přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Pan kolega Bartošek mi to zjednodušuje. Já jsem právě chtěl, aby bylo hlasováno po jednotlivých bodech. Já jsem měl šanci v sobotu hovořit s předsedkyní Komunistické strany Izraele na mezinárodní poradě a i ona je velmi kritická k jednotlivým krokům vlastního státu. Když jsme formulovali společně náš postoj k turecké agresi v Sýrii, tak si myslím, že jsme se velmi shodli, a přitom ty zájmy, například turecké, izraelské, pokud jde o státy, jsou jistě odlišné v této věci. Ale je potřeba k tomu přistupovat právě z pohledu mezinárodního práva a připomenout, že ta rezoluce OSN, ta rozhodující, je, že na tomto území vzniknou dva rovnoprávné suverénní státy, Stát Izrael a stát Palestina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pokračujeme v rozpravě vystoupením těch poslanců, kteří jsou přihlášeni. Pan poslanec Lubomír Volný je první na řadě, po něm vystoupí pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Mé vystoupení bude mít několik bodů.

Tím prvním, kterým bych chtěl začít, je to, že bych chtěl všechny poslance znovu seznámit s textem dopisu a výzvy, kterou s pravděpodobností hraničící s jistotou všichni obdrželi do svých emailů. Doufám, že se nejedná o nějakou akci ruské kontrarozvědky nebo ruských trollů. Pod tímto dopisem jsou podepsáni pan Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach. A tito lidé tento svůj článek publikovali i na Britských listech s tím, že jsou všichni členy organizace Židovský hlas solidarity. Teď přečtu text toho článku.

Židé sdružení v platformě Židovský hlas solidarity se obrátili na poslance PSP ČR, aby v úterním hlasování nepodpořili stanovisko k narůstajícímu antisemitismu předložené a doporučené zahraničním výborem. Text stanoviska totiž obsahuje řadu sporných formulací, v nichž jsou kritický postoj k Izraeli a související občanské aktivity nepatřičně směšovány s antisemitismem. Ačkoli to návrh nezmiňuje přímo, je chystané stanovisko parlamentu zaměřeno především proti mezinárodnímu hnutí solidarity s Palestinci a za bojkot Státu Izrael, stažení investic a sankcí - hnutí známé pod anglickou zkratkou BDS, které bylo původní součástí tohoto usnesení.

Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoli výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak protože jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin, a nikoli útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv. Dále proto, že kritika konkrétního státu či režimu nebo i aktivistický politický tlak na něj nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí, upozorňují signatáři v dopisu poslancům a poukazují i na příklad nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží v souvislosti s aktuální situací Kurdů, které rovněž nejsou pokládány za projev rasové nenávisti k Turkům.

Dopis také upozorňuje na to, že bojkot je nenásilnou metodou občanského tlaku zdola a že podporu právu na bojkot, které patří ke svobodě slova a projevu, vyjádřila v minulosti celá řada zahraničních a mezinárodních organizací a vysoce postavených politických činitelů, mimo jiné - to by mohlo zajímat všechny liberální demokraty v této místnosti - Amnesty International, Human Rights Watch, American Civil Rights Union a mnozí další. Svou nespokojenost s cynickými a falešnými obviněními z antisemitismu v souvislosti s hnutími, jako je právě BDS, vyjádřily také čtyři desítky židovských organizací z celého světa.

Víme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat shoda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování, uzavírají svůj dopis signatáři z platformy Židovský hlas solidarity. Ta vznikla poměrně nedávno a její prohlášení, zdůrazňující postoj solidarity s utlačovanými Židy i Nežidy a také postoj kritického myšlení, lze nalézt na jejich facebookových stránkách.

Nyní již text samotného dopisu.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

jako Židé sdružení v platformě Židovský hlas solidarity chceme vyjádřit svůj nesouhlas s řadou formulací v usnesení číslo 101 zahraničního výboru PSP ČR k projednání stanoviska Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu, které má Sněmovna na programu zítra. Tento dokument totiž v prvních pěti z celkových sedmi bodů směšuje podle našeho názoru nepřípadným způsobem Izrael a židovskou komunitu a cílí tak na každého, kdo ostřeji kritizuje Stát Izrael, jako na potenciálního antisemitu.

Jsme si vědomi palčivé problematiky rostoucího antisemitismu v Evropě a nezbytnosti boje s ním. Ostatně nedávný vražedný útok na synagogu a židovský hřbitov v německém Halle, provedený sympatizantem neonacistické ideologie přímo na svátek Jom kipur, je dokladem toho, jak extrémně nebezpečné tyto nálady jsou. Nedomníváme se však, že by s bojem proti antisemitismu jakkoliv souvisel politický nátlak vyvíjený proti aktivistům za práva Palestinců, jmenovitě pak proti těm, kteří vyzývají k mírumilovnému bojkotu coby nástroji občanského politického tlaku na Stát Izrael. Ač v usnesení zahraničního výboru není konkrétně jmenováno, jde tu zejména o hnutí BDS.

Usnesení vychází z předpokladu, že bojkot Státu Izrael či jakékoliv výzvy tímto směrem patří k projevům antisemitismu. To pokládáme za absurdní. Jednak proto, že jasně proklamovanou motivací aktivistů a sympatizantů hnutí BDS je důraz na dodržování lidských práv Palestinců a dalších menšin, a nikoliv útok na židovský národ, jednotlivce či kolektiv, a dále, protože kritiku konkrétního státu či režimu nebo i aktivistický politický tlak na ně nelze podle našeho názoru chápat jako projev nenávisti k lidem, kteří v tomto státě žijí.

Nejčerstvějším případem toho mohou být třeba nedávné výzvy k bojkotu tureckého zboží kvůli zacházení s Kurdy - výzvy, které by zřejmě těžko někdo pokládal za projev protiturecké nenávisti. Tři požadavky hnutí BDS - ukončení okupace, plné zrovnoprávnění Palestinců žijících v Izraeli a uznání práva návratu pro uprchlíky - vycházejí zjevně z obecně přijatelného požadavku rovnosti a jejich motivem v žádném případě není zničení či ohrožení Státu Izrael, natož nenávist k židovskému národu. Jistě není nutné s požadavky hnutí beze zbytku souhlasit, ale také není žádný důvod je vylučovat předem z diskuse. Podobně to platí o zvolené metodě bojkotu, již hnutí BDS vnímá jako krajní, leč účinný a stále nenásilný způsob, jak občansky přispět k tlaku na zlepšení situace Palestinců poté, co jiné nenásilné prostředky selhaly. Nemusíme ji přijímat za svou, avšak ani upírat druhým právo na tento způsob vyjádření občanského postoje.

Konečně je dokladem toho, jak absurdní je ztotožňovat BDS s antisemitismem, také široká podpora tohoto hnutí mezi liberálně smýšlejícími Židy v Izraeli i ve světě. Samotné hnutí podpořily desítky židovských obcí po celém světě, včetně významné americké organizace Jewish Voice for Peace či izraelské platformy Boycott From Within, která se rovněž připojila k výzvě českým poslancům. Práva na bojkot coby občansky vyjádřený způsob protestu chráněný svobodou slova se zastali také respektovaná mezinárodní organizace Amnesty International, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová, nizozemský ministr zahraničí Bert Koenders či respektovaná Americká unie pro občanské svobody. Nejvyšší soud v USA už v roce 1982 shledal politicky motivované bojkoty a výzvy k nim jako aktivity chráněné svobodou projevu.

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto dopisu věnoval. Věříme, že ačkoli pohled na kořeny a řešení blízkovýchodního konfliktu se mohou různit, má v diskusi o něm panovat svoboda, otevřenost a snaha o objektivitu bez zbytečného a účelového očerňování a že k této svobodě přispějete i Vy svým poslaneckým hlasem.

S úctou za Židovský hlas solidarity již jednou jmenovaní Joe Grim Feinberg, Markéta Hrbková, Magdalena Křížová, Carolina Sidonová, Pavel Sterec a Vít Strobach.

Pokud bych některé jméno četl nesprávným způsobem, tak se omlouvám, rozhodně to nebyl úmysl.

Tento postoj části židovské komunity reprezentované touto organizací Židovský hlas solidarity přesně reflektuje postoj nás poslanců za hnutí Jednotní, kteří v žádném případě nebudou hlasovat pro toto usnesení, pokud při jednotlivém hlasování projdou již výše zmiňované body. My sami totiž bohužel žijeme v zemi, kde Ústavní soud potvrdil, že rasismus a politická diskriminace jsou legálními prostředky pro vyjádření svého politického názoru v této zemi. Ústavní soud České republiky totiž umožňuje v této zemi, abyste si rasisticky vytipovali svého klienta jako příslušníka Ruské federace, a umožňuje vám, abyste si na něm nenávistně provedli vlastní průzkum jeho politických názorů, a pokud jeho politické názory nebudou totožné s vašimi, tak mu nemusíte poskytnout žádnou službu. Možná se vám to zdá zvláštní, možná jste tuto situaci nepostřehli, ale ano, pokud jste podnikatel, který jinak nesmí nikoho diskriminovat, tak v České republice smíte rasisticky a xenofobně odmítnout obsloužit kohokoliv, koho si vytipujete jako příslušníka Ruské federace a kdo nemá stejné politické názory jako vy. Je to ostuda, je to katastrofa, já s tím zásadně v tomto případě nesouhlasím, ale na druhé straně má podle mě ten dotyčný pan hoteliér naprosto stejně právo neodebírat ruský plyn, když se mu to nelíbí, nejezdit na ruský benzin, má právo nekupovat ruské potraviny, má právo nekupovat z Ruska vůbec nic, má právo tam neinvestovat, pokud nebude chtít. A to je ten základní rozdíl.

Takže my opravdu nemůžeme podpořit nic v tomto usnesení, co by směřovalo k tomu, aby v rozporu s názory minimálně části židovské komunity vedlo k tomu, že za antisemity budou považováni a označováni lidé, kteří pouze vyjadřují svůj politický názor. Chtěl bych na toto upozornit zejména své kolegy, kteří se považují za liberální demokraty, protože toto je názor, který sdílí jejich liberální kolegové právě ve Státě Izrael. Toto je jeden bod mého vystoupení.

Druhý bod se týká rostoucího antisemitismu v Evropě. Tak jako jsem si pro to své první vystoupení vybral určitý server, u kterého by mi mohli kolegové ověřit, jestli se jedná o nějaký proruský server, nebo jestli to platí Putin, ten server se jmenuje Britské listy, tak pro druhou část svého vystoupení jsem si vybral server, který se jmenuje Hlídací pes, takže bych poprosil o stejnou kontrolu. A je to rozhovor Hlídacího psa v polovině loňského roku s ředitelem Židovského muzea Leo Pavlátem.

Jeden z dotazů zněl: Je to skutečně tak, že je antisemitismus v Evropě na vzestupu? A odpověď pana ředitele Židovského muzea byla: "Podle dostupných informací jednoznačně ano." Teď přichází zajímavý výčet zemí: ve Francii, Belgii, Holandsku, Velké Británii, Švédsku, nově v Německu. V první polovině roku 2018 bylo v Německu zaznamenáno o 10 % více antisemitských útoků ve srovnání s rokem 2017, kdy šlo o 1 453 případy, v průměru tedy čtyři denně. Nárůst je nyní daleko větší. Je to dáváno i do souvislosti s imigrační vlnou. A já bych chtěl, když už diskutujeme o usnesení proti rostoucímu antisemitismu v Evropě, abychom k sobě byli poctiví a upřímní. Ten rostoucí antisemitismus, ne antisemitismus jako takový, opravdu jsou tady lidé, kteří nenávidí Stát Izrael, kteří nenávidí Židy, kteří k nim mají patologický vztah, a jsou to lidé, kteří tady v Evropě vždycky byli. Ale počet těchto evropských antisemitů zdaleka neroste. Neroste ani jejich agresivita. Oni jsou pořád stejně agresivní. Co roste, je počet antisemitů, které jsme si úspěšně importovali do Evropy. To je ten pravý důvod, proč roste antisemitismus v Evropě. Nic z toho jsme v tomto usnesení nenašel.

Další otázka toho zřejmě proruského serveru Hlídací pes na ředitele Židovského muzea pana Pavláta byla: "Je to podle vás pravda, že antisemitismus v Evropě roste kvůli imigraci z muslimského světa?" Z údajů uvedené německé analýzy to nelze vyvodit, ale k dispozici jsou třeba data z Velké Británie. Tam si židovské organizace zřídily CST, Community Security Trust, službu k ostraze židovských komunit a monitorování antisemitských incidentů. A tento zdroj uvádí, že protižidovských útoků se účastní disproporční množství muslimů. Evropská muslimská komunita má zásadní problém s antisemitismem, a pokud si to my jako většina neuvědomíme a budeme zbabělí si to přiznat, tak Židé budou v Evropě muslimy pronásledování ještě víc, protože jejich počet v Evropě neustále roste díky nelegální imigraci, a s pocitem beztrestnosti, který za tyto útoky muslimská komunita získává, bude daleko těžší mezi nimi provádět nějakou integrační práci. Můžeme se dostat do stejné situace, do jaké se dostala anglická policie, která zřejmě po dekády kryla hromadné znásilňování anglických dívek muslimskými gangy, protože se bála obvinění z rasismu.

Takže buďme odvážní a nebojme se pojmenovat příčiny rostoucího antisemitismu v Evropě. Příčinou rostoucího antisemitismu v Evropě je imigrační vlna z muslimských zemí.

K poslednímu bodu, kdy budu navrhovat dodatek k našemu usnesení, jsem si vybral opět pár dezinformačních serverů, ze kterých vám budu nyní citovat:

Ct24.ceskatelevize.cz - Na okraj společnosti. Izrael není tvrdý jen k africkým ilegálům, v izolaci žijí i zachránění Falašové.

Radiovaticana.cz - Izrael rozhodl o vyhoštění Jihosúdánců žádajících o azyl. Jak uvádí agentura SIR, rozhodnutí jeruzalémského soudu se týká také dalších Afričanů na izraelském území.

Pak tady mám takovou jenom mimochodem zprávičku z roku 2013. Saúdská Arábie vyhošťuje 4 miliony migrantů. Poměrně zajímavá zpráva, i když sem úplně nepatří.

iROZHLAS.cz - Při protestech u hranic pásma Pásma Gazy zastřelili izraelští vojáci jednoho Palestince, 50 dalších zranili.

Palestine.cz - Izraelští vojáci zastřelili další palestinské dítě.

Seznam.zpravy - Izraelští vojáci v Gaze zastřelili tři Palestince, byl mezi nimi i jedenáctiletý chlapec.

Hospodářské noviny - Izrael označil smrt palestinských dětí, které hrály fotbal, za tragický incident. Vojáky nepotrestá.

Echo24.cz - Ozbrojení Palestinci se pokusili proniknout do Izraele. Vojáci čtyři z nich zastřelili.

Lidovky.cz - Palestinci protestovali u Pásma Gazy. Izraelci jich zabili šest včetně dvou dětí.

Opět má oblíbená ČT24. U hranic Gazy demonstrovaly tisíce Palestinců. Několik lidí zemřelo, desítky utrpěly zranění.

Opět ČT24. Židovskému státu je sedmdesát. Nejkrvavější den od války v roce 2014 si vyžádal desítky palestinských obětí. Izraelští vojáci při nových protestech v Pásmu Gazy zastřelili 55 Palestinců. Informovaly o tom palestinské úřady. Mezi mrtvými je podle Reuters 14letý chlapec a vozíčkář. Dalších přibližně 2 700 lidí je zraněných, z toho většina byla postřelena.

Myslím, že to by z těch hlavních dezinformačních serverů v rámci naší republiky mohlo stačit.

Chtěl bych říct, že potom požádám v podrobné rozpravě o doplnění bodu, který bude... Tady bych možná potřeboval poradit. Chtěl bych přidat k bodu 2 - Poslanecká sněmovna odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu - tuto větu: "Poslanecké sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů." Protože toto usnesení, které je navrženo v této Poslanecké sněmovně, mně připadá zaprvé bezzubé, zadruhé zbytečné a zatřetí nic neřešící.

Protože vy tady, moji milí kolegové, společně s námi, buďto podpoříme Izrael takový, jaký je, to znamená Izrael bojující a Izrael ve jménu své vlastní existence i zabíjející. Protože dříve nebo později i podle názoru mnoha příslušníků židovské komunity tady v Evropě se i my dostaneme do podobné situace. Podle toho, jak se rozjíždí druhá imigrační vlna, bych řekl, že to bude spíš dříve než později. A je na nás tady ve Sněmovně, abychom se zamysleli nad tím, jestli se budeme chovat jako anglická policie a budeme ustupovat před násilím z řad protežovaných pozitivně diskriminovaných komunit, anebo budeme věci nazývat pravými jmény a připravíme se na tak aktivní obranu a tak nekompromisní obranu, kterou musel ve střetu s muslimskými radikály už mnohokrát dát najevo Stát Izrael. A nejenom s těmito muslimskými radikály, ale také s nelegálními migranty. Neříkám to často, ale možná bychom si mohli vzít příklad i ze Saúdské Arábie, která, jak jste si všimli, neváhá nekompromisně vypovědět ze svého území miliony legálních migrantů.

Takže pokud my nebudeme ochotní podpořit dnes natvrdo Izrael, který bojuje o své hranice a nenechá se vydírat ani ženami a dětmi, které muslimští teroristé posílají k jeho hranicím jako živé štíty, nepoděkujeme mu právě tady za tuto rozhodnost a za tyto akce, tak se dříve nebo později s pravděpodobností hraničící s jistotou staneme obětí vlastní zbabělosti.

Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem hodně odvahy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Předpokládám, že jste navrhl to, abychom doplnili odstavec číslo 2 navrženého usnesení zahraničního výboru. Přihlásíte se k tomu v podrobné rozpravě. Pana zpravodaje potom poprosím, aby navrhl způsob, jakým se s tím vyrovnáme hlasováním.

Na řadě je pan poslanec Luzar ve všeobecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dneska nebudu příliš dlouhý, protože si myslím, že toto je docela závažné téma, které by se spíš mělo odehrávat ve faktické rovině debaty než v nějaké debatě řekněme emotivní.

Tady bych chtěl všem doporučit elaborát, z toho čerpám, že existuje docela hodně nezávislých vědeckých materiálů týkajících se vztahů Izraelců a Palestinců, o vzniku Státu Izrael, o možném vzniku státu Palestina, ale hlavně co tomu předcházelo. Já sám jsem čerpal z materiálu, což je diplomová práce Ústavu světových dějin ze semináře nejnovějších dějin, který se jmenuje Rezoluce OSN o rozdělení Palestiny a konec Britského mandátu. Vřele doporučuji si tento materiál přečíst, protože až po studiu té historie pochopíte, k čemu tam vlastně dodnes neustále dochází. A není to černobílé. Není to o tom, jak se nám snaží předkladatelé tady tohoto materiálu představit a dát, že je to pouze jednostranné, černobílé vidění světa. To by kolegové nesměli chodit pro informace jenom na ambasádu Izraele, ale měli by se taky jít zajímat třeba na ambasádu Palestiny, aby slyšeli oba dva názory, které zaznívají, na konkrétní věci a konkrétní konflikt, který se na tomto území rozehrává.

Chci připomenout, že OSN v roce 1947 se tímto problémem zabývala a rozhodla o vzniku dvou států na tom území - o Státu Izrael a o státu Palestina. Zatímco jeden byl naplněn a uplatňuje všechny nároky a práva, která by mu měla přináležet z toho, že je samostatný stát, totéž upírá druhému státu, který vznikl na základě úplně stejné rezoluce. Jinými slovy se tady uplatňuje nesymetrický postup státu vůči druhému. A toto je problém. Samozřejmě to vyvolává reakce. A tyto akce a reakce se neustále v průběhu dějin opakují a už se zapomíná, jak tento jev vlastně vznikl. Proto se nechci přiklánět ani na jednu, ani na druhou stranu, protože si myslím, že by to bylo neseriózní jak vůči Palestincům, tak vůči Izraelcům. Oba dva tyto národy mají zájem mít vlastní stát a fungovat ve vlastním státě.

Když se vrátím k návrhu usnesení, které tady máme, mě zarazila jedna věc. A přiznám se, z toho pohledu je v tom usnesení v úvodu napsáno, že bylo přijato po úvodním vystoupení náměstka ministra zahraničních věcí Aleše Chmelaře. Tady bych přivítal, že je zde přítomen pan ministr zahraničí, aby sám zaujal stanovisko k návrhu toho usnesení, protože ho nepovažuji za dobré. Nepovažuji za dobré právě to vyčleňování anebo říkání, že kdokoliv kritizuje Stát Izrael, by mohl být antisemita. Tak přece nelze přistupovat k tomuto problému tímto zlehčujícím pojmem. Tady je naznačeno určité směřování úvah a snaha uchránit Stát Izrael. A já vnímám Stát Izrael třeba jako stát jeho představitelů, premiéra Netanjahua, který se vysmál rezoluci OSN na to, že by se Izrael měl stáhnout z Golanských výšin a z okupovaných arabských území, což je dlouholetá politika, kterou uplatňuje Evropská unie a kterou prosazuje i celý mírový svět prostřednictvím OSN. Tuto politiku dokonce završil tím, že v případě úspěchu v izraelských volbách bude chtít trvale získat toto území. Už nejenom okupovat, už ho trvale přičlenit k Izraeli, a tudíž porušit i všechny dohody mezinárodního práva. A to jsou ty jednotlivé kroky, které později otevírají tu Pandořinu skříňku všech problémů, které mnohdy dneska ve světě vnímáme a žijeme. A jenom namátkou můžu historicky připomenout problém Kosova, problém Krymu, problém Tchaj-wanu, ale třeba i problém Katalánska ve Španělsku. To jsou všechno ohniska nepokojů v moderním světě 21. století, které právě pramení z nerespektování mezinárodního práva, a bohužel představitelé Státu Izrael jsou tady v tomto na špici tohoto postupu. A teď vůbec nezpochybňuji jejich důvody, jejich argumenty. Prostě se bavíme o mezinárodním právu a bavíme se o hledáním rozumného východiska z těchto záležitostí.

To usnesení, které má sedm bodů, je dle mého názoru špatně napsáno, špatně artikulováno v rámci důsledku toho, co znamená. Já v podrobné rozpravě navrhnu úpravy tohoto usnesení a pokusím se je i zdůvodnit velice krátce v podrobné rozpravě.

Chci znovu zdůraznit, že něco strašného je antisemitismus. Antisemitismus dovedl moderní evropskou společnost k tomu, že vyhladila šest milionů Židů, že postavila koncentrační tábory a že se snažila o konečné řešení této otázky, abych parafrázoval to zvěrstvo, které bylo provedeno ve 20. století. Ale nesmíme přesto zapomínat na to, že stát, to nejsou jenom občané toho státu, kteří si zaslouží úctu, ale také politika toho státu, a ta politika státu může být taková, ale i onaká. A to bychom těch příkladů i v moderní době mohli velice hodně říkat a mohli si teď vyčítat, kdo jakou politiku prosazuje, kdo jakou politiku realizuje, ale zabránit té kritice té politiky, popř. snažit se kriminalizovat, popřípadě odmítat formou usnesení i projevy občanské nespokojenosti a neschopnosti se s tím vyrovnat, považuji za špatné.

Jakou jinou možnost má člověk, když se chce postavit ať už velké korporaci, ať už nadnárodní firmě, nebo státu, občansky se postavit, než vyjádřit občanskou nespokojenost s tím, že třeba nebude kupovat konkrétní zboží? I v české historii jsme zažili mnoho aktivit a mnoho výzev občanů, aby nekupovali konkrétní zboží, protože... Ale zažili jsme také státem podporované a vychvalované akce, které naopak říkají: kupujte české zboží, podporujte české zemědělce. A teď se ptám, není to trošku také paralela tohoto postupu, abychom v občanské společnosti ukázali nějaký postoj? A tady se v tomto usnesení právě tohle zakazuje vůči nějakému konkrétnímu státu. A samozřejmě ti, kteří schvalují postup Státu Izrael, budou i nadále kupovat izraelské zboží, budou i nadále kupovat izraelské zbraně, ale my bychom se měli na to podívat i z toho pohledu občanské společnosti. A občanská společnost má jedinou možnost, jak vystoupit a jak se profilovat vůči takovéto politice, a to právě touto občanskou nespokojeností. A já ji považuji za správnou na rozdíl od předkladatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Juříček se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 16.15 do 18.30 z pracovních důvodů. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já myslím, že tady zazněla spousta podnětných věcí. S celou řadou z nich musím souhlasit a musím také říct, že do velké míry souhlasím s některými pasážemi, možná trochu překvapivě, které tady říkal pan předseda Okamura. Nicméně si myslím, že každý by měl působit ve svém rajonu, a v této souvislosti bych jenom chtěl upozornit na tři věci. Je to právě bývalý tajemník SPD, který byl odsouzen mj. za antisemitské výroky. Také je to příznivec SPD, který na akci SPD hajloval, a poté tady máme jediný teroristický čin za poslední dobu v ČR, který proti občanům ČR podnikl taktéž příznivec SPD. Takže já bych byl rád, abychom tady pouze neřečnili, ale snažili se působit na to, aby k takovým věcem nedocházelo. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní ve všeobecné rozpravě vystoupí pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych napřed rád vaším prostřednictvím vznesl dotaz na předřečníka. Nechápu jeho poznámky, jaký to mělo vztah k projednávanému antisemitismu. Ale třeba mi to vysvětlí.

Jak už zde zaznělo v předchozích příspěvcích, v podstatě byla zde řečena řada statistik, řada údajů, řada názorů. Já se pokusím to doplnit. Hnutí SPD jednoznačně odsuzuje jakékoliv paušalizování nebo rozdělování lidí, odsuzujeme antisemitismus. My dělíme lidi na slušné a méně slušné.

Rád bych se vrátil k otázce souvislosti mezi nárůstem antisemitismu, zejména v západní Evropě, v souvislosti s obrovským nárůstem migrace z muslimských zemí, protože imigranty můžeme dělit na ty legální, kteří se rádi, přirozeně a ochotně integrují do společnosti, která jim poskytla azyl a ochranu, respektují naše zvyky, pracují, platí daně, a potom jsou zde imigranti, které bychom mohli, abych použil termín Benjamina Kurase, označit spíše jako kolonisty, kteří přicházejí s tím, že naše evropská kultura je podřadná, a snaží se nám vnutit tu jejich. Kromě pocitu nadřazenosti a již zmíněného antisemitismu si do našich domovů s sebou přinášejí i své války politické, etnické, náboženské, přinášejí si vraždy ze msty a krevní mstu. A takoví imigranti jsou pro nás nepřijatelní například právě proto, že jejich podíl na růstu agresivního antisemitismu v západní Evropě je jasný a nezpochybnitelný.

Zde v České republice prozatím podobné problémy nemáme a já jsem si jist, že to je jednak historicky dobrým soužitím s židovskou komunitou, a hlavně díky omezenému podílu České republiky na imigrační vlně z muslimských zemí do Evropy z posledních let. Důkazem toho je i to, jak oblíbenou destinací pro Izraelce je Praha, kde se cítí bezpečně. Toto mně potvrdilo několik Izraelců, se kterými jsem měl možnost se setkat v poslední době.

Nechci se zde primárně zabývat spojitostí antisemitismu a vývoje v Izraeli ani v Palestině, protože nyní po volbách je tam situace nejasná a napjatá, a myslím si, že to ani není meritum problému, který bychom tady měli diskutovat. Budu se tedy držet zde v Evropě, kde jsme doma a za kterou máme zodpovědnost a kde zejména v její západní části dochází k nárůstu protižidovských nálad v měřítku, se kterým se rozhodně nemůžeme smířit. Zazněla zde řada statistik, také tady mám nějaké, že průzkum vytvořený ve spolupráci s Institutem pro výzkum židovské politiky odhalil, že 80 % dotazovaných považuje ve své zemi, západní Evropě, antisemitismus za základní problém a 44 % z nich zažilo vloni alespoň jeden antisemitský incident na vlastní kůži.

Já bych se rád vrátil trošku do minulosti. Zanedlouho si budeme připomínat smutné čtvrté výročí útoku na pařížský klub Bataclan s téměř stovkou obětí. O čem se moc nemluvilo, bylo to, proč byl pro útok vybrán právě Bataclan. Bylo to proto, že majitelé budovy jsou Židé.

A když 7. ledna 2015 došlo k vyvraždění redakce Charlie Hebdo, na to navazoval přímo útok na košer lahůdkářství ve východní části Paříže, kde muslimský útočník držel rukojmí, která posléze čtyři zastřelil. Držel je tam jako rukojmí za to, aby útočníci z Charlie Hebdo, kteří se skrývali, mohli odejít. Společným jmenovatelem těchto a dalších útoků je, že pachateli byli imigranti, ať už to byla první, druhá, nebo třetí generace. A je to jenom vrchol pomyslného ledovce.

Tyto násilné útoky v maximální možné míře jsou produktem právě masivní nelegální imigrace, kterou v současnosti se snaží evropské úřady legalizovat, a už nemluví o přerozdělování, ale o přesídlování. Dostáváme řadu deklarací o tom, jak máme přijímat stále větší a větší množství migrantů, jak je máme zachraňovat odevšad apod. Ale všichni mají společné jedno. V podstatě otevírají dveře Evropy, která je bezbranná, otevírají dokořán. A lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslední, kteří by chtěli Evropu budovat. Oni ji přicházejí ovládnout. A antisemitismus je jenom jedním z průvodních jevů.

Podívejme se koneckonců, co se děje teď v České republice. Měli jsme tady v nedávné době tři brutální útoky imigrantů na naše občany. A co na to říká ministr vnitra? Nic, protože tady není. Bude snad platit to, co řekl Sadiq Khan v Londýně, že si máme na toto násilí zvykat? Musíme si uvědomit, že jsou to zločiny, které by bez migrace tady nebyly. A naši občané by nezápasili o život někde v nemocnici.

Tady v tom směru se antisemitismus promítá s určitou nenávistí vůči křesťanské a západní civilizaci jako takové. Takže můžeme směle říct, že jsme s židovskou komunitou na jedné lodi, a musíme velmi rázně toto všechno odmítnout, musíme vyzvat naše bezpečnostní složky, aby jednaly. A musíme se vzepřít nesmyslům, jako je režim strpění, že imigrant, který tady spáchá zločin, tak po odpykání trestu ho není možné vypovědět, ten tady může zůstat dál a bude na svobodě.

Počty útoků, které jsou motivovány antisemitismem, v západní Evropě meziročně narůstají. A je jenom otázkou, kdy se dočkáme podobného vývoje tady u nás. V Německu v roce bylo 1 646 antisemitských trestných činů. Velký počet zaznamenala Velká Británie, Francie. Ale jediná země, která zaznamenala pokles těchto činů, bylo Maďarsko, které, jak víte, se velmi účinně brání migraci.

Já abych tedy uzavřel svůj příspěvek do diskuse tím, že je jednoznačně prokázáno, že nárůst antisemitismu v Evropě je v přímé souvislosti s migrací. A není tedy možné, abychom bojovali proti antisemitismu bez toho, že budeme bojovat proti nelegální migraci, protože jsou to jenom naše úřady, které smějí rozhodovat, koho sem pustíme a koho ne. Nebude to rozhodovat nějaký Řek v Bruselu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kobzovi. A než budeme pokračovat, konstatuji, že tady mám jednu faktickou poznámku paní kolegyně Jany Černochové a přednostní přihlášky pana ministra zahraničí a pana místopředsedy Okamury. Než dám slovo k faktické poznámce, požádám sněmovnu o klid, aby každý příspěvek měl náležité stejné prostředí. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych faktickou poznámkou chtěla reagovat na pana poslance Leo Luzara, který se nám tady vyznal ze svého obdivu k Palestině. Já bych ho chtěla poprosit, nebo obecně zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, jestli by se mohli zasadit o to, aby se dořešila ta nedořešená věc, která se týkala, jestli si na to vzpomenete, toho výbuchu na tzv. palestinské ambasádě. Stejně tak obrovského množství nelegálních zbraní, které tam tehdy Policie ČR zadržela. Byla to velmi obrovská kauza, která se řešila i na úrovni diplomacie.

Takže já bych jenom chtěla poprosit, abychom si tady skutečně říkali věci, tak jak jsou. A pokud tady kolegové z Komunistické strany Čech a Moravy opěvují Palestinu - já tomu rozumím. Byli to oni, kteří uznali tento tzv. stát. Na druhou stranu my máme přeci právo mít na to názor jiný. A tady skutečně došlo a dochází k flagrantnímu porušování českých právních předpisů. A nejenom těch, ale mezinárodních smluv, protože samozřejmě že ty zbraně sem tehdy byly dopraveny nelegálně. Byla tím porušena minimálně Vídeňská úmluva a i jiné smlouvy. Takže pokud tady chcete negovat nějaké usnesení kolegy Bartoška, nepoužívejte argumentaci tohoto typu, která skutečně vyznívá ve prospěch Palestinců zcela absurdním způsobem.

ODS podpoří návrh usnesení, který předkládá kolega Bartošek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce paní kolegyně Černochové. Jsou tady další tři faktické poznámky. Kolega ministr Petříček a Tomio Okamura posečkají.

Já ale před faktickou poznámkou Ondřeje Benešíka přečtu ještě došlé omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Petra Venhody od 17.45 do 19 hodin a od 16 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Antonín Staněk.

Nyní tedy pan kolega Ondřej Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se Leo Luzar.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Zazněl tady výrok ohledně institutu strpění, který v našem právním řádu existuje od roku 1992, a to na základě mezinárodních smluv, ke kterým Československo a Česká republika později přistoupila. Takže to není žádný nový institut, ale je starý a přímo do zákona se dostal v roce 1999. Jak jistě víte, bylo to v době vlády premiéra Miloše Zemana, dnešního prezidenta.

Ohledně tohoto institutu, který sice jenom velmi okrajově, ale přece jenom souvisí s dnešním tématem, je velká diskuse. A já bych vás, všechny poslance, kteří máte o toto téma zájem, chtěl pozvat na čtvrteční zasedání podvýboru pro migraci a azylovou politiku v rámci evropského výboru, kde tuto záležitost budeme řešit a konzultovat a diskutovat se zástupci Ministerstva vnitra tak, aby mohla být skutečně vysvětlena, aby ten návrh, který Ministerstvo vnitra přinese do Sněmovny, mohl být podroben diskusi, a tak, abychom se mohli vyjadřovat přesně. Protože já po konzultaci s odborníky z Ministerstva vnitra jsem nabyl dojmu, že řada kolegů se k tomuto vyjadřuje opravdu velmi neodborně a používá, alespoň z informací, které mám z Ministerstva vnitra, zavádějící argumenty. Takže vy, co o to máte zájem, prosím, využijte této možnosti. Na plénu může vystoupit jenom někdo. Na podvýboru mohou vystoupit i odborníci, kteří nejsou politici, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády. Využijte toho prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní Leo Luzar s faktickou poznámkou. Přihlásili se pan poslanec Lubomír Volný a Václav Klaus v tomto pořadí. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové, která mě vyzvala, abych reagoval, popřípadě odpověděl. Já bych chtěl tady jasně říct, že stát Palestina vznikl v roce 1947 rezolucí OSN. V roce 1948, až v těch únorových událostech, se tato země stala komunistickou zemí, nebo socialistickou, chcete-li, podle toho, jak se na ten světový vývoj díváte. Jinými slovy rezoluce OSN 181, která říká, že se má rozdělit území stávající Palestiny mezi dva státy, Stát Izrael a stát Palestina, je z roku 1947. Takže bych tady tuto historii sem netahal.

Druhá věc. Když hovoříte o tom, že ano, tady byly nějaké problémy s ambasádou Palestiny a s výbuchem zbraní, nebo nálezem zbraní, které tam byly podle vás asi umístěny nějak - nevím, použila jste různé výrazy - tak tady chci říci, že to je zrovna ten příklad, o kterém se tady bavím. To znamená, že když se snažíte glorifikovat nějaký stát, ale používáte tyto argumenty, jako by každý Palestinec byl zodpovědný za to, co se stalo v rámci jeho státního zřízení. To je přesně tento problém, který zevšeobecňuje tu věc jako takovou. Přece každý Palestinec neznamená, že zodpovídá za rozhodnutí svého státu nebo chyby svého státu. Stejně jako každý Izraelec nezodpovídá za chyby svého Státu Izrael. A teď jestliže toto používáte, tak si uvědomme tu roli státu. Proto také nesouhlasím s tím, aby byl stát vyjmut z té kritiky, tak jak navrhuje tady toto usnesení. Kritizovat stát je zcela oprávněné a hledat cesty proti státu je také zcela oprávněné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, připraví se Václav Klaus, poté paní kolegyně Černochová ještě jednou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat zřejmě poprvé - doufám, že ne naposledy - paní kolegyni Černochové v této Sněmovně za to, že se nebojí kritizovat Palestinu a že si tady dnes můžeme kritizovat Izrael bez obviňování z antisemitismu, kritizovat Palestinu a imigrační vlnu bez obav, že budeme obviněni z islamofobie.

Nicméně bych chtěl požádat právě paní kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, pane předsedající, o podporu mého dodatku k usnesení. Já ten dodatek zopakuji, on zní takto: "Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů."

Zrovna od někoho, kdo je tak tvrdý a nekompromisní, jako jste vy, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, bych podporu tohoto dodatku opravdu očekával. A také bych od vás očekával, že jako členka Občanské demokratické strany, strany, která se velice často staví do role obhájců přirozené lidské svobody a zodpovědnosti za vlastní rozhodování, tak bych od vás právě očekával, že nebudete podporovat ty části usnesení, které vyzývají k bojkotu izraelského zboží, investic a služeb. Protože k tomu my tady v Poslanecké sněmovně nemáme právo. My nemáme právo diktovat občanům, koho anebo co mají bojkotovat a proč. Takže vás prosím, abyste nepodpořili tuto část tohoto usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Klaus, připraví se poté paní kolegyně Černochová, Langšádlová a Leo Luzar. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych chtěl ve faktické poznámce zareagovat na pana poslance Benešíka vaším prostřednictvím. Nikoliv na to nedůstojné první vystoupení, kde odváděl pozornost k nějakým naprosto nesmyslným věcem, ale na tu druhou poznámku, kde víceméně hájí sociálně demokratické Ministerstvo vnitra.

Na ten seminář samozřejmě běžte. Na druhou stranu dnes vyšla tiskem odborná zpráva pana advokáta Suchého, která se zabývá institutem strpění. Ta situace je samozřejmě jako vždycky poněkud složitější. To znamená, my leccos máme dlouho v našem právním řádu, ale něco se vždycky posouvá, často pod tlakem evropských struktur. Takže taky, když tady byla ta pozvánka, tak na vás také apeluji, si to pozorně přečtěte, protože věc není tak jednoduchá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou a připraví se paní kolegyně Langšádlová. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat ve své faktické poznámce na pana kolegu poslance Luzara vaším prostřednictvím. Já jsem nehovořila o rezoluci OSN, já jsem hovořila o uznání Československé socialistické republiky, které proběhlo mnohem později než v tom vámi zmiňovaném roce.

Co se týče těch zbraní, tak tady bych chtěla informovat pana kolegu Luzara, že dokonce se i takzvaná ambasáda - protože to není ambasáda v pravém slova smyslu - omluvila za to, že skutečně policie prokázala, že se v jejích útrobách nacházely nelegální zbraně, které možná nebyly použity, ale každopádně tam byly. Ostatně zemřel tam i tehdejší takzvaný velvyslanec palestinský, nebo palestinského autonomního území, který tam otevíral ten trezor. Takže zbraně, které byly nelegální, se tam skutečně našly, na tom trvám. Takže já jsem nepoužila jiné slovo než slovo, které je skutečně z veřejných zdrojů dostupné - nelegální zbraně - a byla porušena Vídeňská úmluva. Tady, když si vyhledáte staré články, tak najdete informaci, že policie našla v budově nelegální zbraně, Palestinci se za jejich držení omluvili. Zbraně prý pocházely z dob Československa a nikdy nebyly použity.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová a ještě jedna poznámka pana kolegy Luzara. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Úvodem mi dovolte, abych i já vás pozvala na podvýbor pro migraci a azylovou politiku, kde věřím, že si institut strpění vysvětlíme a vysvětlíme si i to, že ty informace, tak jak se z některých směrů šíří, nejsou úplně pravdivé.

Ale k věci. Já bych chtěla poděkovat kolegům, kteří iniciovali toto usnesení, poděkovat kolegům, kteří to projednali na zahraničním výboru. A opravdu, mohli bychom si říct, že jak je to možné, že tady musíme znovu opakovat, že jsme proti jakémukoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu, jako by to bylo samozřejmé. Ale není. Situace v Evropě i u nás se mění a já jsem přesvědčena, že tyto věci máme znovu deklarovat, protože Izrael je demokratický stát, je to náš blízký spojenec.

A ta historie Evropy, kdy antisemitismus, nenávist nabyly takových rozměrů, že to vedlo ke smrti mnoha milionů lidí, by nás měla poučit, že je potřeba včas a naprosto zásadně se postavit proti jakýmkoliv projevům antisemitismu a varovat. Proto si myslím, že je důležité přijmout ta usnesení tak, jak byla předložena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě poznámka pana kolegy Leo Luzara, připraví se pan poslanec Lubomír Volný opět k další faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím ke kolegyni Černochové. Nechci to protahovat, ale použila výraz nelegální nalezené zbraně. Ano, to jsou titulky z roku 2014, kdy k této věci došlo. Samozřejmě všechny také říkají, že bude provedeno šetření a další vyšetřování policie.

Ten výbuch, ke kterému došlo - a v roce 2018, pokud jsem narazil na poslední článek, už hovoří o tom, že to jsou staré zbraně ze 70., 80. let, že pocházejí z darů tehdejších představitelů československého státu palestinským představitelům. Čerpám z otevřených zdrojů stejně jako kolegyně. A velvyslanec, který otevíral starý trezor, o kterém ani nevěděl, co tam je - prostě stalo se.

Tady možná bude stát pro nás oba nějaké oficiální stanovisko Ministerstva vnitra z šetření tohoto starého případu, ať si uděláme jasno a nenapadáme někoho, kdo za to nemůže a ještě krom toho tam zahynul. A asi to opravdu nebyla jeho vina, ale náhoda. To bych si teda rád přál.

Z druhé strany bych chtěl připomenout, že zbraně se dávají vcelku jako pozornost státníkům a mezi státníky běžně, a jsem zvědav, jak prezident Spojených států Donald Trump naloží se zbraní, kterou dostal z České republiky, a jestli ji oficiálně přihlásil a jestli ji tam někde má a jestli ji jeho následovník v tom trezoru náhodou nenajde, ilegální, CZ 75, kterou on dostal darem. Čili važme ta slova a nepoužívejme silné argumenty k věcem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana Lubomíra Volného a poté stále čekající ministr zahraničích věcí Petříček. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já už dneska také určitě naposledy. Já bych chtěl říct, že na ambasádách v některých zemích, ve kterých se většinově vyznává jedna specifická ideologie, se dědí různé věci. Na některých vybuchují granáty a hromadí se tam nelegální zbraně a na jiných se vraždí, čtvrtí novináři.

Další věc, kterou bych chtěl teď říct vaším prostřednictvím paní kolegyni Langšádlové, je moje osobní výzva. Já bych vás chtěl, paní kolegyně, prostřednictví pana předsedajícího poprosit, abyste si nastudovala veřejně dostupné údaje ze všech těch serverů, které jsem tady citoval, ze kterých jednoznačně vyplývá, že rostoucí vlna antisemitismu v Evropě v posledních letech je jednoznačně v korelaci a v souvislosti s rostoucí islamizací Evropy. Čím více tzv. uprchlíků z islámských zemí, tím více nám v Evropě poroste antisemitismus. Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste učinila veškeré kroky jako ústavní činitel této země, abyste ochránila nejenom Židy žijící v České republice, ale pokud možno v celé Evropě před další vlnou islamizace v Evropě, která je ohrožuje, protože je to nepochybné, je to jednoznačné, je to nezpochybnitelné. Tento rostoucí antisemitismus, který se nám tady objevil v Evropě, není dílem původních Evropanů. Antisemitismus původních Evropanů je na setrvalé úrovni. Je to smutné, ano, i my máme mezi sebou rasisty, antisemity, ale toto je antisemitismus a zločiny proti příslušníkům židovské komunity navíc. Takže děkuji, že už toto nikdy nebudete aktivně podporovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní v řádné přihlášce v obecné rozpravě pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych krátce chtěl reagovat na pana poslance Luzara. Já samozřejmě vítám tuto rezoluci, to usnesení, protože antisemitismus je rostoucím problémem v Evropě a žádná společnost rozhodně není imunní. Takže já myslím, že toto je jasný signál Poslanecké sněmovny, že problém antisemitismu vnímáme a jsme připraveni s tím bojovat jak na domácím, tak na mezinárodním poli.

Já bych rád pana poslance Luzara informoval také o tom, že jasně rozlišujeme mezi legitimní kritikou kroků státu ze strany Státu Izrael a bojkotem Státu Izrael. Myslím, že Česká republika dlouhodobě se hlásí k tomu, že uznává veškeré mezinárodní právo, které se situace na Blízkém východě a v rámci blízkovýchodního mírového procesu týká. Naše pozice dlouhodobá je, že vnímáme jako jediné možné řešení vznik dvou států, Státu Izrael a budoucího státu Palestina. V tomto směru jsme si vědomi veškerých rezolucí OSN, které se této otázky dotýkají. To nicméně ještě nezadává důvod k tomu, abychom jako Evropská unie či Česká republika podporovali aktivity, které směřují k bojkotu Státu Izrael. Nicméně z mého pohledu jádro této rezoluce by mělo směřovat na problematiku antisemitismu jakožto problému, který je na vzestupu. Děkuji a doufám, že pan Luzar vnímá naši pozici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi. Nyní ještě jedna omluva. Mezi 16. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Juříček.

Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy, protože obecnou rozpravu jsme vyčerpali. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Ještě se zeptám na případná závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan kolega Bartošek má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím. Pan zpravodaj také.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegové, kolegyně, já děkuji za proběhlou rozpravu. Chci zde říct, že to usnesení obsahuje skutečně celoevropský, celosvětový rozměr, jak zde zaznívalo, a to z toho důvodu, jsem přesvědčen, že Česká republika má vystupovat proti projevům antisemitismu na mezinárodním poli, aby všichni věděli, že takové chování, jako se může projevovat v některých evropských státech, je u nás naprosto nepřijatelné.

To, co ještě chci říct, je, že Izrael je v současnosti jedinou zemí na světě, která je systematicky vystavena snahám o globální bojkot. Z toho by se dalo usoudit, že Izrael je nejhorší zemí na světě, co se týká lidských práv, a je potřeba ji ztrestat a že největší problém kolem lidských práv vytváří Izrael. Když se podíváte na řadu jiných států, tak je jednoznačné, že toto není problém Státu Izrael a není to pravda. Z toho vyplývá, že jediný záměr toho, co se děje, je snaha o bojkotování Státu Izrael. Je si potřeba uvědomit, že v praxi je velké množství příkladů, a je možné to sledovat i v médiích, že tam, kde se setkáváme na demonstracích, a ti lidé, kteří volají po bojkotu Izraele, tak současně v druhé vlně dost často volají po zničení Státu Izrael. A v tomto kontextu je to potřeba vnímat.

Je potřeba si uvědomit, že kritizovat Stát Izrael, jak jsem řekl, tam, kde je to oprávněné, je zcela legitimní. Ale blokovat účast sportovců, zpěváků, to už není kritika Státu Izrael, ale stigmatizace lidí. Možná jste zažili některé sportovní události, kdy odmítli Izraelcům podat ruku po proběhlém zápase. Toto už považuji za hranou a za stigmatizaci a projev antisemitismu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já apeluji zejména na členy meziparlamentní skupiny přátel Česko - Izrael, jejímž jsem předsedou. Apeluji na vás, abyste osvědčili to svoje přátelství, a to tak, že budete všichni, a mělo by vás tady být 58, to znamená, všichni byste měli hlasovat pro, protože nejde jenom o to, občas se napít dobrého izraelského vína nebo pojíst nějaké chlebíčky, ale to přátelství tedy osvědčit, Takže to bych považoval v podstatě za samozřejmé.

Dále bych chtěl říct, že mně připadá absurdní, že kdyby tak žily naše babičky, nebo žijí ještě pamětníci toho, co těsně po druhé světové válce lidé, kteří se asi hluboce styděli, že dopustili něco takového, jako byl holocaust neboli šoa, a že v dnešní době se znovu bavíme o nějakém antisemitismu. Jistě by to našim babičkám nebo dědečkům připadalo po druhé světové válce absurdní, že by něco takového mohlo znovu vzniknout. Takže to si myslím, že je jenom na podporu toho našeho usnesení.

Pak bych rád řekl, že to, co jsem tady vlastně řekl při minulé rozpravě, že mně připadá jako velmi roztomilá finta říkat, že asi antiizraelismus není antisemitismus a naopak. To je opravdu velmi roztomilá finta, protože to je podle mě krystalická demagogie. To je, jako kdyby někdo řekl, že je sice antibohemista, ale nemá nic proti Čechům. To je naprostý nesmysl. My také, ta meziparlamentní skupina se nenazývá Česko - Židé a Česko - Izrael, protože se bavíme o bojkotu Izraele, to je pro mě Izrael a Židé jedno jsou a považuji to za hezkou (nesroz.) fintu, tady pracovat s těmito pojmy, jako žongolovat, že vlastně my proti Židům nic nemáme, jenom chceme zlikvidovat jejich stát.

Takže znovu apeluji na všechny členy skupiny, meziparlamentní skupiny přátel Česko - Izrael, aby osvědčili své přátelství, a předpokládám tedy, pokud tady jsou přítomni, nebo by měli být přítomni, že to je minimálně 58 hlasů pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janulíkovi, který vystoupil se závěrečným slovem, a jistě mu to jako předsedovi skupiny přátel odpustíme.

Budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Jako první je přihlášený pan kolega Bartošek, který to signalizoval v obecné rozpravě, takže je řádně přihlášen. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Odkazuji se na návrh usnesení přečtený v obecné rozpravě s tím, že ještě doplním, že usnesení zahraničního výboru obsahuje bod 7, kdy zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění tak, jak jej přijal zahraniční výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě Leo Luzar s návrhem, připraví se kolega Navrkal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Janulíkovi, bych měl poznámky. A samozřejmě předpokládám, že ta slova, která tady předtím řekl, myslel opravdu s velkým humorem, o chlebíčkách a vínu, popř. jestli opravdu budou hlasovat členové této skupiny za chlebíčky a víno, potom by si to měli napsat do přiznání, že přijali dar od izraelské ambasády, aby hlasovali tak, jak mají hlasovat, jak byli vyzváni. Ale beru, že to byl řečnický obrat a humor, možná ne vhodný, ale humor.

A teď dovolte k vlastnímu návrhu usnesení. Nevím, jestli máte před sebou ten text, ale pokusím se krátce modifikovat návrh usnesení:

Za prvé. Důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím včetně popírání holocaustu - jinými slovy vypuštění - jakož i Státu Izrael.

Za druhé. Odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu.

Trojku si dovolím nehlasovat, protože s ní nesouhlasím.

Ve čtyřce vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu.

S pětkou taky nesouhlasím, proto nebudu navrhovat její změny.

A šestka v tom textu, tak jak je, je dle mého názoru přijatelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zpravodaj si jistě poznamenal, abychom byli schopni hlasovat o protinávrhu.

Nyní pan poslanec Navrkal, připraví se kolega Volný. Před kolegou Navrkalem faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Jsme v rozpravě, pane poslanče (k poslanci Navrkalovi, který už stojí u řečnického pultu), a já jsem vás sice vyzval, ale předtím faktická poznámka má přednost, takže paní kolegyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych poprosila, abyste se soustředil na řízení schůze, protože já jsem se s faktickou poznámkou hlásila ještě před vystoupení pana kolegy Luzara a vy jste mě vypnul. Takže prosím, řiďte tuto sněmovnu náležitě.

Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Janulíka. Mě se to, co tady zaznělo, dotklo. Já jsem ve skupině přátel Izraele. Myslím si, že pro Izrael a pro to, abychom tady čelili některým nesmyslům vůči Izraeli, dělám maximum, považuji se tedy za skutečného přítele Izraele. A nikdy jsem na skupině nepozřela ani jeden chlebíček a nevypila ani deci výtečného izraelského vína. To si chodím nakupovat za své vlastní prostředky. A žádám pana poslance Janulíka, aby se nám omluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já jsem vás nevypnul, to si vyhrazuji, to jsem opravdu neudělal, váš záznam tady mám, ale měl jsem ho až poté, kdy jsem dal slovo panu kolegovi Luzarovi.

Takže nyní pan kolega Navrkal a ohlašuji pana kolegu Volného. Máte slovo, pane poslanče, v podrobné rozpravě.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jenom bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího navrhoval, abychom o jednotlivých bodech usnesení hlasovali jednotlivě. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je navrženo a pan navrhovatel to akceptoval, takže předpokládám, že tento proces nikdo nenaruší.

Nyní tedy pan poslanec Lubomír Volný s návrhem a připraví se kolega Kobza. Jsme v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl také vyzvat všechny členy skupiny přátel Izraele, aby skutečně prokázali své přátelství a skutečně prokázali respekt ke Státu Izrael a hlasovali pro tento můj dodatek k bodu 2 (nápověda od stolku zpravodajů) - 2b našeho usnesení, který zní: Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů. - Je to jednoznačně pro-izraelské stanovisko, a proto žádám členy klubu izraelského přátelství o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skupina přátel podle jednacího řádu zřízená v rámci stálé delegace Meziparlamentní unie, abychom byli v souladu s jednacím řádem.

Nyní pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Jak zde zaznělo v předchozích příspěvcích v obecné rozpravě, tak nárůst antisemitismu je v přímé souvislosti s imigrací a islamizací západní Evropy, kde tento nárůst je jasně statisticky doložen. Senátor Láska sepsal zprávu o podílu Saúdské Arábie na radikalizaci islámu v západní Evropě, kde uvádí, že Saúdská Arábie do islamizace západní Evropy investovala 10 miliard dolarů. A já si proto myslím, že otázka antisemitismu v Evropě je záležitostí evropsko-muslimskou, a to nějak postrádám právě v návrhu usnesení.

S usnesením na podporu Státu Izrael, jeho práv, nemám problém, kromě Kosova podporujeme všechny státy, ale chybí mi tam jednoznačné zdůraznění té evropské části problému antisemitismu. Chtěl bych proto navrhnout, aby k usnesení byl dodán další bod, který by zněl, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a s islamizací západní Evropy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, další dodatek.

Ještě v podrobné rozpravě s faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Pikal. A sněmovnu žádám o klid. Než se to uklidní, abyste byl dobře slyšet, pane místopředsedo, přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Mezi 17.30 a 19 hodin se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák a mezi 15.50 do 18 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Skopeček. Ještě chviličku, než bude klid. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Já se jenom obracím na proběhlou rozpravu s drobným upřesněním. Přesný název té skupiny je Meziparlamentní skupina ČR - Izrael. To přátel běžně v oficiálních názvech nebývá, nicméně všichni to tak vnímají. Jenom ať je to úplně přesně ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli je někdo v podrobné rozpravě. Pokud už nikdo, ptám se, jestli je vůle ještě o závěrečné slovo po podrobné. Není tomu tak. Ale prosím o návrh na usnesení a způsob hlasování, protože ty jednotlivé věci jsou buď změnou původního usnesení, nebo doplněním, a rád bych tedy vyjasnil proceduru. (K pultu má zájem jít navrhovatel poslanec Bartošek.) Za normálních okolností bych o to požádal zpravodaje, ale jestli za zpravodaje to chce říct navrhovatel, tak je to dohoda mezi nimi. No, je tady poměrně velký hluk, tak já požádám sněmovnu o klid. A pokud nikdo nevznese námitku proti postupu předsedajícího, tak jako předsedající navrhuji, aby návrh na usnesení specifikoval navrhovatel místo zpravodaje, protože jeho poznámky jsou jak ze zahraničního výboru, tak z této části schůze, ve které projednáváme napodruhé tento bod.

Myslím, že se sněmovna uklidnila, pan kolega Bartošek má slovo s návrhem na formulaci usnesení a postupu schvalování usnesení. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako základ pro hlasování budeme vycházet z usnesení zahraničního výboru, tedy z bodů 1 až 6. Sedmý bod, jak jsem říkal, je to, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve stejném znění.

To znamená: Základem je usnesení 1 až 6 a 7. bodem by se stal návrh pana poslance Kobzy, o kterém bychom hlasovali také samostatně. Současně budeme nejprve hlasovat o protinávrzích pana poslance Luzara v daném textu. V případě, že neprojde protinávrh, budeme tedy následně hlasovat o navrženém usnesení zahraničního výboru. Po domluvě a dohodě s panem poslancem Volným bod 2 rozdělíme na části A a B a budeme je hlasovat samostatně, kdy bod 2A je usnesení zahraničního výboru a bod 2B rozšiřuje bod druhý a po dohodě s panem poslancem ho budeme hlasovat samostatně v rámci bodu 2. To je návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, všichni rozuměli? Vzhledem k tomu, že to není nejjednodušší postup, tak raději ho nechám odhlasovat, a to v hlasování číslo 121. Hlasujeme o proceduře hlasování. Nejdřív vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přítomných, tak o proceduře rozhodneme.

Zahájil jsem hlasování číslo 121. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 121, z přítomných 172 pro 170, proti 1. Procedura byla schválena a můžeme začít první bod.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek ty body budu číst, abyste věděli, o čem hlasujeme. Nejprve bude 1 modifikovaný panem poslancem Luzarem, který vypouští z bodu 1 "jakož i státu Izrael". V jeho podání bod číslo 1 zní: "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, včetně popírání holocaustu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 122. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 122, z přítomných 174 pro 59, proti 3. Návrh nebyl přijat. Nyní druhá varianta.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přečtu návrh usnesení, který přijal zahraniční výbor. "Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 123, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 123, z přítomných 176 pro 170, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní bod číslo 2 modifikovaný panem poslancem Luzarem. "Poslanecká sněmovna odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael a státu Palestina na existenci a obranu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Zahájil jsem hlasování číslo 124. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 124, z přítomných 174 pro 19, proti 24. Návrh nebyl přijat. Základní návrh?

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní tedy původní znění ze zahraničního výboru: "Poslanecká sněmovna odmítá jakékoli zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 125. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 125, z přítomných 177 pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní bod 2B pana poslance Volného: "Poslanecká sněmovna oceňuje a respektuje ochotu a odhodlání Státu Izrael bránit své hranice, občany a nezávislost i smrticími prostředky a souhlasí s nekompromisním naplňováním izraelských imigračních zákonů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 126. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 126, z přítomných 175 pro 8, proti 14. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bod číslo 3, ten je bez modifikace a zní: "Poslanecká sněmovna odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů ať už na území České republiky, či na mezinárodních fórech."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování 127, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 127, z přítomných 176 pro 124, proti 13. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Bod číslo 4 modifikovaný panem poslancem Luzarem: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 128. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 128, ze 177 přítomných pro 129, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Bod číslo 4 zahraničního výboru je nehlasovatelný a jdeme k bodu číslo 5 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem pan předseda klubu Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedající, vážení kolegové, stává se mi to výjimečně, ale teď pro protinávrh pana poslance Luzara jsem se zdržel hlasování a na sjetině mám, že mám pro. Dovolím si zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě rozhodneme o námitce pana Miroslava Kalouska proti elektronickému zápisu o výsledku hlasování.

Hlasování číslo 129. Kdo je pro vyslovení souhlasu? Kdo je proti souhlasu? Děkuji vám.

Hlasování číslo 129, ze 177 přítomných pro 168, (proti 0). Námitka byla přijata a budeme tedy opakovat hlasování bodu číslo 4.

 

Poslanec Jan Bartošek: Je to hlasování o bodu číslo 4 modifikovaném panem poslancem Luzarem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 130, z přítomných 177 pro 115, proti 1. Návrh byl přijat. Pokračujeme.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní tedy bod číslo 5. Ten není modifikovaný, ten pouze přečtu: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 131, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 178 pro 111, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bod číslo 6: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 132. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 132. Z přítomných 179 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Nyní poslední bod, sedmý, pana poslance Kobzy, který načetl v podrobné rozpravě: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a islamizací Evropy."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 133, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 133. Z přítomných 179 pro 37, proti 10. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, takže děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 313.

Pan kolega Bartošek se hlásí s přednostním právem mimo bod. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, děkuji vám za projednání a podporu tohoto bodu, protože jsme vyslali jasný signál, že Česká republika stojí na straně svých spojenců, svého partnera, a to je naprosto klíčové a dnešním rozbouřeném světě - vědět, kde stojíme, kde je naše místo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat v jednání bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP