Čtvrtek 24. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)


Sloučená rozprava k tiskům 616, 617 a 618

Jako první se hlásí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo, je to tak, jak jste to shrnul, na financích skončí vždycky všechno - to je jen trošku bonmot. Vy jste to shrnul velice správně. My jsme se nijak nedomlouvali na odpovědích, každý odpověděl tak, jak to viděl ze svého úhlu pohledu.

Samostatná vlastnická politika státu, to je to gros, na co jste se ptal, skutečně není v současné době jednotně definována. To znamená, že při vykonávání vlastnické politiky státu, a to bylo i předmětem mé odpovědi vám, jsou Ministerstvem financí respektovány principy OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, které jsou zakotveny v Kodexu správy a řízení společností ČR z roku 2018, který vychází z obecných pravidel srovnatelných národních kodexů Corporate Governments, zejména rakouský a německý kodex, z mezinárodních standardů Corporate Governments a konkrétních pravidel, která reflektují tuzemskou a evropskou legislativu. To je jakýsi soubor a rámec správy a principů. To jsem vám všechno uváděla, pokud tedy budete souhlasit, tak bych to možná už všechno nečetla, máte to v odpovědi. (Poslanec souhlasí.) Děkuji.

Uváděla jsem vám tam, jaké jsou oblasti předmětů, které sledují jednotlivé resorty, pak strategie a pak to, že vlastně Ministerstvem financí navržená strategie, a my jsme ji skutečně v souladu s tím usnesením - teď hledám ten rok, kdy jsme to poslali na vládu - 2017, ano, mám to v té odpovědi, my jsme ji skutečně navrhli.

Tehdy byla ta strategie odmítnuta, ale samozřejmě že to v tuto chvíli pro nás nekončí, protože my musíme dosáhnout toho, aby vláda schválila jasný dokument, protože v tuto chvíli samozřejmě, i když se řídíme těmito principy, i když máme nastaveny jakési interní pokyny, i když je všichni dodržujeme každý z úrovně svých kompetencí, tak samozřejmě toto není úplně žádný ideální stav v tuto chvíli. A vlastně musíme naplnit usnesení vlády, které Ministerstvo financí toto navrhovalo.

To znamená, že já v tuto chvíli počítám s tím, že do konce roku, odhaduji, protože na tom pracujeme, předložím do vlády znovu materiál, to znamená znovu materiál, kde si musíme říct, za prvé - víte, že jsem vám přiložila do té odpovědi i podrobnou analýzu všech těch společností, aby byl kompletní přehled. My si musíme i říct, na kterých společnostech máme zájem, které chceme utlumit, které chceme naopak priorizovat. Prostě dát tomu jasnou štábní kulturu a pak samozřejmě na těch principech, na kterých to stejně všichni spravujeme, postavit ten vládní materiál, protože jenom vláda může být tím, kdo vlastně tuto politiku bude prosazovat a tuto politiku přijme. Takže mou ambicí v tuto chvíli, a na tom samozřejmě pracuje odborný tým Ministerstva financí - ale to není jenom otázka Ministerstva financí. My musíme spolupracovat i s kolegy z dalších rezortů. Takže já v tuto chvíli plánuji do konce roku předložit ten materiál znovu do vlády. Bude veřejný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Nyní se hlásí pan ministr dopravy Vladimír Kremlík a ptám, jestli bude mít zájem také pan místopředseda vlády. Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážená veřejnosti, my samozřejmě jako Ministerstvo dopravy jsme odpověděli na dotaz panu poslanci Stanjurovi, kde jsme mu poskytli detailní přehled, pokud jde o jednotlivé státní organizace v rezortu Ministerstva dopravy. Tady můžete vidět velmi stručný přehled, který zahrnuje konkrétní organizaci, konkrétní složení statutárních orgánů, představenstva, počty zaměstnanců a hospodářské výsledky a samozřejmě okolnost, pokud je řízena někým jiným, než je přímo ministr, případně některý jiný subjekt, například České dráhy, řídící výbor, který je složen z různých zástupců různých ministerstev.

Pokud jde o výkon vlastnické politiky státu, tak tady bych chtěl konstatovat, že oceňuji tento dotaz směrem k tomuto tématu, a my jako Ministerstvo dopravy úzce spolupracujeme s Ministerstvem financí a samozřejmě s místopředsedou vlády panem Havlíčkem na tom, aby skutečně byla a existovala strategie vlastnické politiky státu. Pro nás to bude klíčový dokument, který bude zavazovat nás jako rezortní ministry, pokud jde o její prosazování. Je třeba nezapomenout, že ovšem existuje ještě jeden dokument, který determinuje fungování těchto státních organizací, a to je usnesení vlády 835 ze dne 12. 12. 2018, které definuje zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů řídících orgánů. I z tohoto dokumentu vycházíme. A pak v některých případech, pokud jde o některé státní organizace, pak samozřejmě je tam tzv. výbor pro personální nominace zřízený při Úřadu vlády.

Pokud jde o zmíněné České dráhy, tak tam bych chtěl říci, že úzce kooperuji s vedením Českých drah, to znamená s představenstvem a dozorčí radou. Teď myslím jako my, Ministerstvo dopravy a řídící výbor, a České dráhy by měly projednávat teď na podzim svoji strategii. Tam by se měly především zaměřit na modernizaci vozového parku, na nutnost významných investic za účelem plnění uzavřených smluv o závazku veřejné služby v dopravě, přičemž především to je plnění objednávek krajů a Ministerstva dopravy a samozřejmě posílení konkurenceschopnosti Českých drah ve vztahu k soukromým dopravcům. Nesmírně důležitý úkol pro České dráhy je potom personální stabilizace společnosti, a to jak na úrovni managementu Českých drah, tak samozřejmě provozních zaměstnanců, zejména strojvedoucích, kterých, vnímám, že není dostatek, resp. je jich nedostatek. Důležité pro České dráhy bude udržení ratingu Baa2 a stávajících výhodných podmínek pro externí financování.

Samozřejmě České dráhy čeká aktuální pokračování v přípravě na přechod na plně liberalizovaný železniční trh. Především se má projevit ve zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zvyšování konkurenceschopnosti s cílem posilování Českých drah na trhu. Samozřejmě důležitá bude transformace řídicí struktury společnosti a modernizace jejích vnitřních procesů s cílem efektivního fungování v plně tržním prostředí. Samozřejmě jsou tam určité historické zátěže v důsledku nedokonalé a nedokončené transformace Českých drah, státní organizace. Asi na to vzpomínáte, pane poslanče, jednalo se o roky kolem roku 2000.

Pak samozřejmě nesmírně důležitá bude konsolidace skupiny Českých drah a výhled a strategie ve vztahu k dceřiným společnostem. Nesmírně důležité budou potom příležitosti na otevřeném trhu, aktivizace nových trhů. České dráhy by neměly čekat pasivně na příchod konkurence ze zahraničí, ale měly by také aktivně dobývat i cizí trhy. (V sále je silný hluk!)

Takže to je velmi stručně, pokud jde o Ministerstvo dopravy a prosazování vlastnické politiky státu v rezortu Ministerstva dopravy. Chtěl bych ještě poděkovat za spolupráci s panem místopředsedou vlády Havlíčkem a s paní ministryní Schillerovou v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy a nyní v rozpravě pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Ale ještě než začnete mluvit, ještě jednou požádám o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už to nebudu natahovat, protože vše zde padlo od paní ministryně financí i z pohledu rezortu od kolegy Kremlíka. Jenom doplním jedinou věc, že v rámci MPO mimo to, že samozřejmě respektujeme OECD atd., tak zavádíme významně náročnější systém řízení majetkových účastí. Ono to není jenom o tom, že si vydefinujeme, co bude, kdo bude dělat, ale když se to potom skutečně fakticky řídí po té ekonomické stránce, stránce synergických efektů, jasně se definuje a současně i vyhodnocuje úroveň a role správních, nebo chceme-li dozorčích rad v jednotlivých vedeních společnosti managementu a představenstvech a děláme poměrně i zásadní změny. Jinak vše jsem dal do té písemné odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Dále v rozpravě pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Stihneme to. Nebudeme navrhovat vyslovení nesouhlasu. Jestli mohu dobře interpretovat slova paní ministryně, tak já bych očekával někdy v prvním kvartálu příštího roku, že by vláda mohla ten materiál projednat. To budou zřejmě obecná pravidla vlastnické politiky. Za nás, my si představujeme, že ty podniky se rozdělí mezi ty, jejichž obsah vlastnické politiky bude určovat vláda jako celek, a ty méně významné, že by je určovaly jednotlivé rezorty. Myslím si, že je to rozumné, že každou majetkovou účastí se nemusí zabývat vláda jako celek. To byl vlastně důvod, proč jsem dal nesouhlas s tou odpovědí, abychom si to vyjasnili.

Děkuji jednak za ty písemné podklady. Každý z vás, kdo budete mít zájem, si to můžete najít. Neinterpeloval jsem ministra vnitra, protože tam má Českou poštu. Asi jsem nezahrnul úplně všechny, ale interpeloval jsem ty tři rezorty, kde těch majetkových účastí je nejvíce.

Pane místopředsedo, nenavrhuji hlasování o vyslovení nesouhlasu s odpovědí u všech tří interpelací, sněmovní tisky 616, 617, 618.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi za jeho návrh a mohu projednávané tři interpelace, to znamená interpelaci pod číslem 616 na paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou (považovat) ukončenou. Taktéž 617 na pana ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a 618 na ministra průmyslu a obchodu a místopředsedu vlády Karla Havlíčka. Děkuji za odpovědi a končím projednávání těchto bodů. Neotevřu další interpelaci, protože tady mám ještě několik omluv z dnešního jednání. Mezi 11. a 12. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, omlouvá se do 13 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Dominik Feri, od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Pour, dále se omlouvá ze zdravotních důvodů mezi 11. hodinou a 16. hodinou pan poslanec Karel Schwarzenberg a od 9 hodin do 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Josef Hájek. Další omluva je od pana poslance Bendy, který to má do konce jednacího dne z osobních důvodů. Další omluva je mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů od pana poslance Miloslava Janulíka a mezi 9.00 a 11.45 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Věra Adámková. To jsou omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

A protože se blíží 11. hodina, končím tedy blok odpovědí na písemné interpelace poslanců, kteří vyslovili nesouhlas s odpovědí ministrů vlády České republiky. Budeme pokračovat dalšími body podle zákona o jednacím řádu.

Nyní tedy je před námi chvíle, kdy je možné se ještě vrátit k programu schůze. Hlásí se pan poslanec Ferjenčík.

Ještě než vám udělím slovo, tak přečtu pevně zařazené body, abychom věděli o případných změnách, k čemu by se vztahovaly. Pak předám řízení schůze. Teď jsou pevně zařazené body podle původního hlasování Poslanecké sněmovny 155 - státní svátky, první čtení. A body 245, 246, 247, 248, 249 a 250. (Poslankyně SPD vznáší námitky mimo mikrofon, že zde není dostatečný počet ministrů.) To je moje věc, paní poslankyně. To je organizační řád, je to z Poslanecké sněmovny a na to opravdu ministry nepotřebuji, na naše rozhodnutí o pořadu schůze. A odpoledne bychom se zabývali bodem 318, což jsou ústní interpelace. Případně bychom o těchto pevně zařazených bodech jednali po ústních interpelacích po 18. hodině.

Nyní má slovo pan poslanec Ferjenčík. Zároveň předávám řízení schůze.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji posun sněmovního tisku 490, to znamená změna rodičovského příspěvku, na první místo v bloku třetích čtení. Netýká se to dneška, týká se to pátku. Pro případ, že bychom se rozhodli přerušit tu mimořádnou schůzi za účelem, aby právě rodiče malých dětí nebyli v nejistotě, jak to tedy od ledna bude, tak bych chtěl, aby byla tato možnost. Takže prosím o podporu návrhu předřadit rodičovský příspěvek v bloku třetích čtení zítra. Bavím se o pořadu té řádné schůze, nikoliv té mimořádné, pouze pro případ, že by se domluvil nějaký kompromis uvnitř Sněmovny. Díky za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Další na změnu pořadu schůze. Nikoho nevidím, tak vás všechny odhlásím. Zaregistrujte se prosím všichni svými hlasovacími zařízeními. (Námitka z pléna, že v sále není ministryně financí.) Paní ministryně je tady, já ji tady vidím, je tady před námi. Nic se neděje, všechno je v absolutním pořádku.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na změnu pořadu schůze, sněmovní tisk 390 (správně 490) zařadit na první místo bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 106 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Kontrola hlasování. Pan ministr Zaorálek má hlasovací kartu číslo 18. Ruším omluvu paní poslankyně Ožanové na záznam. Dochází ke kontrole hlasování. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych zpochybnit hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže budeme hlasovat o vaši námitce.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 122 poslankyň a poslanců, pro 117. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme opět hlasovat o návrhu změny pořadu schůze, sněmovní tisk 390 (správně 490) zařadit na první místo bloku třetích čtení. Já slyším klepání, takže vás odhlašuji. Přihlaste se prosím. Pan poslanec Holík ruší svoji omluvu - na záznam.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166, přihlášeno 124 poslankyň a poslanců, pro 63. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Je kontrola hlasování? Probíhá kontrola hlasování. Mezitím přečtu omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes od 11 do 13 hodin ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se nyní díval na sjetinu. Chtěl jsem se zdržet, protože principiálně si myslím, že rodičovský příspěvek, myslím, že je správně. Ale díval jsem se, že tam ještě mám ten křížek jakožto ano. Tím pádem bych v tu chvíli požádal o zpochybnění hlasování, tak abychom mohli hlasovat ještě jednou. Děkuji. Respektive já se omlouvám, já běžně nezpochybňuji, protože neznám ty věty, nejsem ten typ, který by zpochybňoval hlasování. Ale díval jsem se. Já jsem se chtěl zdržet tohoto hlasování, mám tam - (Námitky z pléna.) Ano, zdržel jsem se, jak říkám, neznám tu formulaci, dělám to poprvé. Zdržel jsem se, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já o této námitce nechám hlasovat. (O slovo se hlásí poslanec Ferjenčík.) Je k této námitce?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych chtěl jenom upozornit na to, že pan Dolínek je asi první poslanec v této Sněmovně, který zvládl hlasovat dvakrát po sobě. Když se chtěl zdržet, tak dvakrát po sobě hlasoval pro ten návrh. Přijde mi to velmi nedůstojné. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o té námitce, kterou vznesl pan poslanec Dolínek.

Zahájil jsem hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167, přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 110. Návrh byl přijat.

Nyní budeme opět hlasovat o sněmovním tisku 490 - zařadit na první místo v bloku třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168, přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 69, (proti 6). Návrh byl přijat. (Bouřlivé reakce a potlesk zprava.)

 

V tuto chvíli nevidím žádnou žádost o kontrolu hlasování, takže přistoupíme k projednávání bodu

Aktualizováno 26. 5. 2020 v 16:06.
Přihlásit/registrovat se do ISP