Čtvrtek 24. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

246.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 114/

který v tuto chvíli otvírám po ukončení sloučené rozpravy. Zpravodajkou je tedy paní poslankyně Kořanová, která s námi sleduje podrobnou rozpravu. Připomínám, že usnesení volebního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 114/1. O slovo... Mám zde dvě přihlášky, pana poslance Ference (správně Ferance) a pana poslance Juříčka. Takže prosím pana poslance Ference. (Z poslaneckých lavic se ozývá: Ferance.) Ference. Ferance. Pardon. (Pobavení.)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Já už jsem v obecné rozpravě minulý týden předložil návrh doprovodného usnesení k Výroční zprávě o hospodaření ČT v roce 2016. Já vám to připomenu a krátce odůvodním. Návrh usnesení by zněl:

Poslanecká sněmovna - a je to k Výroční zprávě hospodaření ČT v roce 2016

I. vyzývá volební výbor, aby při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 a dalších se důkladně zabýval rozborem hospodaření České televize včetně jednotlivých nákladových položek. Dále - i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi analyzoval dlouhodobou udržitelnost hospodaření České televize, a to bez nutnosti zvyšování koncesionářských poplatků. A další - požádal Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize;

II. doporučuje Radě ČT, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů.

Toto je návrh usnesení. Krátké zdůvodnění k tomu. Celá ta debata o zprávách České televize byla vesměs o hospodaření. A byly tady různé dotazy. Já osobně jsem trošku nabyl dojmu, že volené orgány, námi volené orgány, volební výbor i Rada ČT, ne vždycky využívají kompetence při kontrole hospodaření 6,67 mld. korun, což je určitě velká částka. Takže usnesení je určitý apel na členy volebního výboru a členy Rady ČT, aby se kontrolou hospodaření důkladně, důkladně zabývali.

A jenom dodám poslední poznámku. Je to doprovodné usnesení k usnesení, kterým, předpokládám, schválíme zprávu o hospodaření ČT v roce 2016. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím o předání návrhu potom paní zpravodajce. A nyní mám s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Onderku. Poté předpokládám s přednostním právem pana předsedu Stanjuru. Nicméně předtím než dám slovo, tak vás seznámím jednak s omluvenkou pana poslance Klause, který se omlouvá mezi 13. a 15. hodinou z pracovních důvodů. A dále bych pro záznam rád konstatoval, že jsem v předchozím hlasování chtěl hlasovat pro, ale na sjetině mám, že jsem se zdržel. Nezpochybňuji hlasování.

A nyní tedy prosím pana poslance Onderku, který je přihlášen k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Já jenom technicky bych požádal o to usnesení, jestli tam je opravdu, že žádá Poslanecká sněmovna Radu České televize. Takže poprosím kopii toho usnesení pro klub sociální demokracie. Jinak pro to nebudeme vůbec hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. A nyní tedy pan předseda... (Poslanec Stanjura nechce vystoupit.) Dobře, pan předseda nevyužije svoje přednostní práva. Prosím pana poslance Juříčka v rozpravě.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, já jenom se pokusím načíst usnesení, které jsem připravil já jako alternativní, a to zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí skutečnost, že hospodaření České televize je deficitní a že současný provoz České televize je udržitelný pouze do roku 2021. Dále si je Poslanecká sněmovna vědoma toho, že existuje mnoho indicií, z nichž je možné usuzovat, že v České televizi docházelo k porušování zákona 134/2016, popřípadě i dalších zákonných norem, a že docházelo a stále dochází k porušování čl. 22/1 Kodexu České televize ze strany generálního ředitele České televize. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR však v uvedených skutečnostech neshledává natolik vážný problém, aby neschválila výroční zprávy České televize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, předpokládám, že toto je protinávrh k návrhu výboru. Ano, prosím, předejte ho zejména paní zpravodajce. Nyní má slovo pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Debata k těm dvěma bodům byla poměrně dlouhá. Já jsem marně očekával vystoupení předsedy volebního výboru. Marně jsem je očekával. Poté co pan poslanec Feranec načetl své usnesení, bych očekával, že pan předseda volebního výboru se zastane nás, členů volebního výboru.

Pane poslanče Feranče, minimálně členové volebního výboru za ODS to vaše usnesení nepotřebují, už ho dávno dělají. Pokud máte pocit, že váš předseda výboru nestíhá svoji funkci, tak ho vyměňte. Pokud se teď hned pan poslanec Berkovec nezastane členů výboru, tak ho vyzývám, aby svoji funkci složil a přenechal ji jinému kolegovi z hnutí ANO, který se tomu bude věnovat a který bude schopen tady reprodukovat, co kdo odvádí. Já tady fakt nepotřebuji, aby mi člen rozpočtového výboru, který tam věčně mlčí, říkal, že mám poctivě pracovat na volebním výboru. Já to dávno dělám. Tak to usnesení si strčte někam, pane poslanče. (Rozruch v sále.)

Pokud si myslíte, že vaši poslanci špatně pracují, tak si je vyměňte. Já si to nemyslím o všech. O některých ano. Fakt je to urážlivé. Návrh usnesení vůči volebnímu výboru je naprosto urážlivý!

Pokud se vám to nezdá, navrhněte v rozpočťáku, ať se to iniciativně projedná v rozpočtovém výboru, máme blízko hospodaření, nebo to načtěte v hospodářském výboru, iniciativně projednat tu zprávu. Proč ne? Ale pokud nejste spokojen s tím, jak hlasujeme nebo co prošlo, tak neurážejte prosím jiné kolegy v jiných výborech. Vy tam nechodíte, tak nevíte, kdo vystupuje.

Mohu potvrdit slova pana poslance Nachera, který byl zpravodajem, opakovaně, k zprávám o hospodaření. Minimálně on a já debatujeme velmi podrobně - minimálně, jsou i další - velmi podrobně ty jednotlivé zprávy ve volebním výboru a nepotřebujeme k tomu vaše knížecí rady. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych požádal, abychom se oslovovali prostřednictvím předsedajícího. Nyní mám s faktickou poznámkou pana poslance Onderku, poté se mi hlásí pan poslanec Ferjenčík, předpokládám do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem si konečně načetl to krásné usnesení. Jenom k bodu 2 - doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky s péčí řádného hospodáře a důkladně prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu atd., nebudu číst dál.

Pokud by tohle rada nedělala, tak tam rada nemá co dělat! Doporučovat někomu, že má plnit své povinnosti - tak kolego Feranče prostřednictvím pana předsedajícího, buď máte důkazy, že rada neplní své povinnosti, dejte návrh na výměnu této rady, nebo jí neukládejte věci nebo nedoporučujte věci, které má činit ze zákona. Klub sociální demokracie nepodpoří toto usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík, což je v tuto chvíli jediná přihláška do podrobné rozpravy, kterou eviduji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl dát protinávrh k návrhu pana poslance Ferance. Já na něj nejsem tak přísný jako kolega Stanjura, takže s tím obsahově nemám problém, ale mám za prvé návrh, aby se to vztahovalo až na zprávy roku 2919, protože mi přijde dost nešťastné, abychom vyžadovali nějaké doplňující analýzy ke zprávám, které už jsou dneska na volebním výboru, už je máme dokonce zařazené tady na plénu. Aby náhodou nenastalo to, že kvůli schválení toho usnesení se zase zdrží projednávání těch zpráv o mnoho dalších měsíců.

Takže dávám protinávrh, ať se to týká až zpráv roku 2019, a dále žádám o hlasování po bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Věřím, že paní zpravodajka tyto návrhy zaznamenala. Pokud nejsou žádné další přihlášky do podrobné rozpravy, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

V tom případě přejdeme k hlasování o návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby nás návrhy provedla a navrhla nějakou proceduru.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji následující proceduru, že bychom nejprve hlasovali o usnesení volebního výboru, které jsem zde načetla, a hned poté bychom hlasovali o protinávrzích, s tím, že nejprve bychom hlasovali o protinávrhu pana kolegy Juříčka, potom bychom hlasovali o protinávrhu pana kolegy Ferjenčíka a nakonec o usnesení pana kolegy Ferance. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem měl za to, že návrh kolegy Ferance je představen jako protinávrh k...?

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Ne, kolega Feranec dal ten návrh a protinávrhy jsou pouze kolegy Juříčka a kolegy Ferjenčíka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Návrh kolegy Juříčka je k návrhu...

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Protinávrhem proti usnesení pana kolegy Ferance. Takhle mi to bylo prezentováno panem kolegou Juříčkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám za to, že návrh kolegy Juříčka je protinávrhem k návrhu výboru.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Pan kolega Juříček mi řekl, že to je protinávrh proti kolegovi Ferancovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím o vyjasnění. Pan poslanec.

 

Poslanec Milan Feranec: Já jenom podle obsahu těch usnesení beru skutečně, že pan Ferjenčík předložil protinávrh, kdežto návrh pana Juříčka je obsahově jiný a myslím, že formálně to není protinávrh. (U řečnického pultu se dohaduje několik poslanců najednou.) To není protinávrh.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Dobře, tak v tom případě bychom tedy hlasovali o protinávrhu pana kolegy Ferjenčíka, následně doprovodné usnesení kolegy Ferance a následně doprovodné usnesení kolegy Juříčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, takže jsou to doprovodná usnesení. V tom případě tedy nejdříve návrh výboru a potom toto pořadí. Já doufám, že procedura je jasná. (Gong.) Ještě svolávám kolegy do sálu. Je ještě nějaká nejasnost ohledně návrhu procedury?

Já jsem teď svolal kolegy do sálu. Prosím o jednoduché zopakování procedury.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Nejprve bychom hlasovali o usnesení volebního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nejprve tedy o usnesení volebního výboru. Potom? Nejdříve musíme schválit proceduru. Já bych raději nejdříve schválil proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 173 je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 146, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Výborně. Takže budeme hlasovat o usnesení výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Nejdříve budeme hlasovat nyní o usnesení výboru. Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení výboru. Předpokládám, že faktické poznámky, které se objevují, jsou omyl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 174, přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 25. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Teď bychom konečně hlasovali o návrhu pana kolegy Ferjenčíka, a to v podstatě že bychom použili usnesení kolegy Ferance s tím, že se tam mění léta na rok 2019, a pan kolega žádal hlasování po bodech. (Poslanec Faltýnek namítá ze svého místa, že jde o dvě různé věci.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych tedy nyní nechal hlasovat o tom, že se v návrhu pana poslance Ferance nahradí rok 2018 rokem 2019. (Zpravodajka: Ano.) Dobře. Není to ještě o schválení, je to čistě o nahrazení té věci.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 175, přihlášeno je 151 poslanců a poslankyň, pro 59, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Teď bychom měli po bodech hlasovat o návrhu pana poslance Ferance. Prosím, první bod. Asi přečíst.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Dobře. Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá volební výbor, aby při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2019 a dalších letech se důkladně zabýval rozborem hospodaření -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: 2018! Ten pozměňující návrh neprošel.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: 2018, pardon. Se důkladně zabýval rozborem hospodaření České televize, včetně jednotlivých nákladových položek, i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi analyzoval dlouhodobou udržitelnost hospodaření České televize, a to bez nutnosti zvyšování koncesionářských poplatků, požádal Radu České televize, aby prověřila dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize.

To je tedy za prvé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tohle je celý první bod. Dobře. Doufám, že víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 176 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 55. Návrh nebyl přijat. Prosím další bod tohoto návrhu.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Další bod tohoto návrhu: Doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec se hlásí. Dobře. Pokud není - nyní budeme hlasovat. Já se omlouvám. Byly zde nějaké přihlášky.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 177 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Budou nějaké kontroly hlasování nebo něco? Nevypadá to, takže prosím další bod.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Teď bychom hlasovali, jestli se nepletu, kolegu Juříčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bude kontrola hlasování, tak počkáme chvilku. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já jenom pro pořádek. Hlasoval jsem ne. V tom prvním hlasování na sjetině mám ano. Zřejmě rudá barva. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom prvním věcném předpokládám. Děkuji. Prosím, pokud nejsou žádné další věci k hlasování, tak myslím, že bychom se mohli posunout k dalšímu návrhu.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Naposledy bychom hlasovali o doprovodném usnesení kolegy Juříčka, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí skutečnost, že hospodaření České televize je deficitní a že současný provoz České televize je udržitelný pouze do roku 2021. Dále si je Poslanecká sněmovna vědoma toho, že existuje mnoho indícií, z nichž je možné usuzovat, že v České televizi docházelo k porušování zákona číslo 134/2016 Sb., popřípadě i dalších zákonných norem, a že docházelo a stále dochází k porušování článku 22.1 Kodexu České televize ze strany generálního ředitele České televize. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve všech uvedených skutečnostech neshledává natolik vážný problém, aby neschválila výroční zprávy České televize."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je návrh doprovodného usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 178 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 70. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato.

 

Věřím, že jsme se takto vypořádali se všemi návrhy. Já velice děkuji zpravodajce a velice děkuji všem, kteří se tohoto jednání zúčastnili. Tím jsme vyčerpali všechny návrhu k tomuto bodu, takže tento bod končím. Nyní podle procedurálního usnesení, které jsme schválili dříve, vyhlašuji přestávku a sejdeme se ve 14.30 hodin k projednávání ústních interpelací na vládu a členy vlády. Já vám děkuji a přeji dobrou chuť.

Ještě na to byl dotaz, tak já to uvedu. Po ústních interpelacích by se mělo pokračovat s dalšími zprávami České televize, pokud nedojde snad k nějaké jiné dohodě do té doby, ale ta v tuto chvíli není na stole.

 

(Jednání přerušeno ve 13.36 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dalším bodem pořadu dnešní schůze jsou

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP