Čtvrtek 24. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

248.
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017
/sněmovní tisk 251/

Tento sněmovní tisk projednal volební výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 251/1, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj volebního výboru pan poslanec Patrik Nacher, informoval nás o projednávání ve výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče. Prosím o úvodní slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já si vás tedy dovolím seznámit se zpravodajskou zprávou ohledně Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2017. Udělal jsem takové manažerské shrnutí, tak abych mluvil nějakých dvacet, dvacet pět minut. Kdyby byl zájem, mám to tady rozdělané podle barviček (ukazuje materiály), takže můžeme jít i do většího detailu zvícího několika hodin.

Výroční zpráva o hospodaření podává souhrnný přehled o hospodaření České televize tedy v roce 2017. Tato zpráva je členěna do deseti kapitol a pěti příloh. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora jako každý rok, a to společnosti Ernst & Young, která vydala výrok bez výhrad. Příjmy České televize dosáhly v roce 2017 6 190 000 000, zatímco v roce 2016 to bylo 6 260 000 000, z toho více jak 90 procent, konkrétně 5,6 miliardy, zatímco rok předtím 5,69 představují příjmy z televizních poplatků. Náklady televize byly 5,71.

V kapitole Významné ukazatele hospodaření ČT jsou stejně jako ve výroční zprávě za ten předchozí rok uvedeny grafy ukazující využití televizního poplatku, celkové příjmy a výdaje a porovnání hlavních nákladů druhů mezi skutečností a rozpočtem. (Hluk v sále.) Z těchto grafů, kolegové, mimo jiné vyplývá, že byl zaznamenán výrazný pokles výnosů mezi roky 2016 a 2017, které jsem měl možnost zpravodajovat, a to u obchodní činnosti ze 708 milionů na 639. Tento pokles byl způsoben velkými sportovními událostmi, které proběhly v roce 2016 - připomenu, mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry - takže předpokládám, že v roce 2018 se vrátíme na trajektorii růstu, protože bylo mistrovství světa a zimní olympijské hry. Výroční zprávu o hospodaření 2018 teprve budeme na výboru probírat.

Kapitoly tři až sedm popisují hospodaření České televize v roce 2017. Dle dosažených výsledků je možné konstatovat, že Česká televize v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem i dlouhodobými plány. Důležitým ukazatelem výsledků hospodaření je stav finančního majetku na konci roku 2017. Ten tvořil 2 237 000 000, zatímco rok předtím to bylo 2 341 000 000. Takže tam je pokles, ale ten zároveň zpomalil a kupodivu byl o 400 milionů vyšší, než bylo stanovené v těch dlouhodobých plánech.

Jak je tedy vidět v kapitole 3.4, došlo meziročně k poklesu disponibilních prostředků i přesto o 105 milionů korun. Já jsem se tázal na výboru, proč tedy k tomu poklesu došlo a proč došlo i k tomuto poklesu i přes nadstandardní příjem v podobě odpočtu DPH.

Skutečně dosažené náklady i výnosy byly o 6 procent nižší, než byl původně navržený rozpočet, a činily celkem 6,46 miliardy. Výnosy za vlastní výkony byly v roce 2017 o 10 procent nižší oproti roku 2016 a opět zásadní vliv na tento výsledek měla skutečnost, že v roce 2016 byly ony sportovní události.

Pokud jde o náklady, u většiny druhů nákladů došlo meziročně k jejich poklesu. K nárůstu pak došlo především u osobních nákladů, a to o 3 procenta. Tato skutečnost souvisí s vývojem na trhu práce, kdy v posledních letech roste průměrná mzda v České republice, která se v roce 2017 zvýšila o 7 procent. Nejvyšší procentuální nárůst, o 155 procent, najdeme u položky, kde ale není tolik prostředků, a ta položka se jmenuje kurzové ztráty. Tam jsem se dovolil zeptat zástupců rady, předsedy rady, že podle mě šlo o důsledek opuštění režimu ze strany České národní banky, a tudíž proč Česká televize na tuto věc nebyla lépe připravena.

Meziročně došlo k významnému poklesu položky DPH bez nároku na odpočet, o 42 procent, a to v důsledku novely zákona o DPH platné od července 2017, která do zákona přinesla ustanovení týkající se stanovení nároku na odpočet DPH pro specifické subjekty, jakými jsou provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání ze zákona. Prostředky televize chtěla využít k přechodu na nový vysílací standard DVBT-2.

Pokud jde o výrobu a vysílání, což je další kapitola, tak v roce 2017 bylo, prosím pěkně, odvysíláno celkem 44 258 hodin pořadů a z toho 17 200 hodin premiér. Podíl premiér na celkovém vysílání tak zůstává na stejné úrovni jako rok předtím. V roce 2017 bylo odvysíláno méně premiér sportovních pořadů oproti roku 2016, což, jak už jsem řekl, souvisí s těmi dvěma velkými sportovními událostmi.

V kapitole o výrobě a vysílání je také graf ukazující náklady výroby přepočtené na jednu hodinu výroby dle jednotlivých kanálů. Z tohoto grafu vyplývá, že se náklady na hodinu výroby zvyšují. Nebudu zase zdržovat nějakými detaily, koukám, že je jenom jeden přihlášený.

Průměrný počet zaměstnanců během roku 2017 byl 2 921, což představuje mírný nárůst proti předchozímu roku, ale stále je tento počet zaměstnanců kupodivu pod úrovní roku 2013. Poklesl počet hodin výroby na jednoho zaměstnance, což je zase trošičku negativní informace, z 6,19 na 6,08.

Průměrná hrubá mzda v roce 2017 činila 39 620 korun... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vám rozumím. Já požádám kolegy o klid. Ta zpráva je poměrně důležitá. Je jí věnováno hodně pozornosti, tak jí prosím věnujme hodně pozornosti i nyní. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Já jsem se tomu také věnoval, byť už to trošičku z té hlavy vyprchalo, protože to je zpráva stará několik měsíců. Takže ještě jednou. Průměrná hrubá mzda v roce 2017 činila 39 620 korun, meziročně došlo k nárůstu průměrné mzdy o 2 procentní body, zatímco v České republice se průměrná mzda v tomto roce zvýšila o 7 procent.

V této chvíli jsem kvitoval přidání porovnání průměrné mzdy v České televizi a v České republice, a to v absolutních hodnotách, což byla tabulka, která v roce 2016 nebyla, v roce 2017 už se objevila, doufám a předpokládám, že tento větší detail potom najdeme i v roce 2018. Z tohoto porovnání tedy vyplývá, že průměrná mzda v České televizi, kterou má většinu zaměstnanců v Praze, odpovídá průměrné mzdě v tomto regionu, tedy v regionu Praha. V porovnání s úrovní mezd sektoru informační komunikační činnosti, kam Česká televize spadá, je pak průměrná mzda České televize nižší.

Pokud jde o investiční činnost, tam mi trošičku chybí porovnání s předchozími roky, ale já v této zprávě už jsem se tím potom nezabýval, chci se na to orientovat ve zprávě v roce 2018 a myslím si, že to bude řešit i to doporučující usnesení, které načte kolega Feranec.

Pokud jde o televizní poplatky, což je další kapitola, jak již bylo řečeno, televizní poplatky, jak jsem řekl na začátku, tvoří 90 procent příjmů České televize. Meziročně bohužel opět poklesl počet evidovaných přijímačů, a to o 3 700, což je sice lepší výsledek než v roce 2016, kdy to kleslo o 14 000 meziročně, ale pokračuje dlouhodobý trend poklesu poplatníků. Příjmy z televizních poplatků dosáhly v roce 2017, jak už jsem řekl, 5,66 miliardy, což je o 26 milionů méně oproti roku 2016, ale kupodivu o 40 milionů více než v roce 2015. Za poslední tři roky se tedy průměrný příjem z poplatků pohyboval kolem 5,66 mld. korun. Jak již bylo řečeno, výrok auditora byl vydán bez výhrad, interních auditů bylo 11, z toho 4 mimořádné. Audity byly zaměřené především na výrobní procesy a naplňování platné legislativy.

Pokud jde o výhled na následující období, což je poslední kapitola, dlouhodobé plány na léta 2017 až 2021 předpokládají, že během tohoto období bude Česká televize schopna financovat svou činnost bez nutnosti navyšovat televizní poplatek.

Závěrem tedy opakuji - vzal jsem to opravdu zrychleně - že hospodaření České televize za rok 2017 bylo v souladu se schváleným rozpočtem a bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který vydal zprávu bez výhrad. A v tomto i volební výbor přijal usnesení, které potom přečtu v podrobné rozpravě.

Na druhé straně, a já jsem to říkal i na té konferenci, která měla být původně neveřejná a nakonec byla veřejná, že pro důkladnější rozbor hospodaření České televize je potřeba větší detailnost té výroční zprávy. Reakce byla taková, že Rada České televize, jak jsem pochopil, je na to připravená, ale sdělili nám a sdělili mi, že naopak v minulosti zde byly připomínky, že ty výroční zprávy, když mají 150 až 200 stránek, tak je nikdo nečte. Takže já jsem tam navrhl to, jestli by nemohly být dva druhy výročních zpráv, tedy nějaké manažerské shrnutí na 50 stránek včetně všech grafů, kde se dozvíme ty základní věci, investice, náklady výroby na jednoho zaměstnance, náklady na hodinu výroby apod., srovnání v čase, pro většinu poslanců, a pak pro zpravodaje, příp. volební výbor, příp. pro zájemce mít nějaký hlubší rozpad, který by šel do větších detailů, abychom byli schopni odpovědět na některé věci, otazníky, které tady zazněly nebo na které mě se třeba ptají občané v mailech.

Tolik tedy oficiální zpráva zpravodaje k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017.

Já si ještě dovolím jeden takový osobní přípodotek. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegyni Barboře Kořanové, která zpravodajování za rok 2016 vzala za mě, protože jsem tady minulý čtvrtek nebyl a byl jsem řádně omluven. Zároveň mi to umožnilo, to, že jsem nebyl tady přítomen té debatě, takže jsem se jí neúčastnil, pozoroval jsem ji zvenku, takže si troufám říct, že můj pohled je takový nestrannější, méně zaujatý. Já bych tady chtěl říct za sebe, že debata o hospodaření České televize, příp. nějaká kritika, když někdo na něco upozorní, za mě neznamená útok na nezávislost České televize. To je prostě podle mě legitimní debata, protože v opačném případě to znamená, a já to odmítám a odmítám to i v komunální politice, když mi tam přijde nějaký materiál, že mám formálně pro něj hlasovat, protože o tom rozhodla odborná komise, tak stejně to udělat i tady. To znamená, buď skutečně budeme ty zprávy probírat, a důkladně, já jsem na to připraven teď u zprávy o hospodaření za rok 2018. My se tady furt bavíme o nějaké minulosti, kterou tady před sebou valíme, ale to důkladné projednání s sebou samozřejmě může nést i nějakou kritiku. A ta kritika prostě za mě není útok na nezávislost České televize, ale je to prostě debata. Anebo to vůbec do parlamentu nepatří, tak ať to pak řeší někdo jiný. Já prostě v principu odmítám potom nést zodpovědnost za něco, kde člověk potom váží slovíčka, aby se náhodou někoho nedotkl a aby něco nebylo vnímáno nějak jinak.

Já jsem to - a jsem rád, že to tady řekl Zbyněk Stanjura, který je z opozice - skutečně poctivě připravil. Věnoval jsem tomu dost času, s kolegy jsme se na výboru ptali zástupců Rady České televize a otázky, které tam padaly, rozhodně nebyly nějaké podpásové nebo nějaké provokativní. Koneckonců jednání volebního výboru je veřejné. Jinými slovy to, co platí opačně, politici jsou kontrolováni sdělovacími prostředky, kdo kontroluje, tak občas taky kritizuje, tak tady my schvalujeme tyto zprávy, Rada České televize má kontrolovat činnost České televize a já bych si přál, aby tak činila. A podle mě schvalování těch zpráv není automatismus, ale je potřeba se opravdu dívat do těch vnitřností a debatovat o tom. Takže i ta debata rozsáhlá teď asi už nebude, protože se odehrála v roce 2016. Tak za mě osobně není obstrukce, ale je to prostě debata o něčem, co by tady nemělo jen tak proplout.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za obsáhlou zprávu a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Takže pokud se nikdo další nehlásí, tak všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana zpravodaje, který před chvílí domluvil. Asi není. V tom případě nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom teď měli hlasovat, a já otevírám podrobnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Feranec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já už jsem u předchozího bodu načetl nějaké usnesení, my jsme ho schválili vlastně jenom částečně, proto jsem si připravil -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším. Vítám poslance, kteří přicházejí, a prosím, aby tak činili v klidu. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Feranec: Proto jsem připravil určitou úpravu usnesení. Sice v předchozí debatě mě pan poslanec Stanjura vyzval, ať si ho strčím někam, bylo to takové konzervativní pravicové, já jsem si ho nestrčil nikam, já ho znovu vytáhnu. A to usnesení by mělo vypadat následujícím způsobem. (V sále je hluk a neklid.)

Usnesení Poslanecké sněmovny k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017. Poslanecká sněmovna za prvé doporučuje volebnímu výboru, aby si při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2017 vyžádal prostřednictvím Rady ČT podrobnější informace o hospodaření České televize, a to zejména v oblasti provozních nákladů. Za druhé doporučuje volebnímu výboru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším, je tady opět stížnost, že není slyšet. Takže já požádám kolegy v sále, zejména přímo před řečnickým pultem, aby to řešili někde jinde. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Za druhé doporučuje volebnímu výboru, aby se důkladně zabýval dlouhodobou udržitelností hospodaření České televize, a to za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi. Za třetí doporučuje volebnímu výboru, aby požádal Radu České televize o prověrku dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize.

Já teď krátce vysvětlím, jednotlivé body okomentuji, s tím, že uvádím, nebráním se hlasování po jednotlivých částech usnesení. Jednotlivé body míří na věci, které tady zaznívaly celý dnešní den, zaznívaly i minulý týden při projednávání zprávy o hospodaření.

Ten první bod skutečně míří na to, a zaznělo to tady několikrát, že volební výbor, ale asi i rada, nebo volební výbor by měl mít podrobnější informace o hospodaření, nejenom -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy o klid, aby se usadili na svých místech, případná jednání přenesli mimo sál.

 

Poslanec Milan Feranec: Nejenom skutečně rozvahu a výsledovku, která pochopitelně nedokáže zachytit detail jednotlivých nákladových položek.

Ta dvojka. Ta dlouhodobost souvisí s tím, co se tady několikrát opakovalo, že skutečně dlouhodobě Česká televize hospodaří se ztrátou. Pan Stanjura měl pravdu, já nejsem členem volebního výboru, nechodím na jednání volebního výboru. Jednou jsem si prostudoval několik výročních zpráv a přes palec jsem si to spočítal, že ztráta v roce 2016 byla 145 milionů, v roce 2017 44 milionů, v roce 2018 295. Může za to jednoduchá účetní záležitost, to je rozdíl mezi příjmem z poplatků s výběrem a s převodem z fondu. Výběr je nižší, a proto k dorovnání, k dosažení nuly, se převádí z fondu, který byl vytvořen v minulosti. Takže si myslím, že to je věc, kterou by se volební výbor měl v zájmu České televize zabývat.

A ta trojka míří na to, že tady zaznívala různá tvrzení o některých veřejných zakázkách, nebyl dodržen zákon a tak dále. A to si myslím, že je i v zájmu České televize, aby tyto věci skontovala a mohly se vyjasnit a jednou provždy jsme to vyřešili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím o předání návrhu alespoň zpravodaji, a pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. (Hlásí se s přednostním právem poslanec Adamec.) S přednostním právem prosím. Tak já ještě nejdřív seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Výborný se omlouvá mezi 17.30 a 19.30 z rodinných důvodů. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany požádal o deset minut přestávky na poradu poslaneckého klubu. Zároveň bych chtěl požádat, abychom návrh toho usnesení dostali všichni písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jenom konstatuji, že ještě bude závěrečné slovo. Dobře, takže přestávka na poradu klubu ODS na deset minut a je zde žádost na distribuci toho usnesení. Takže přerušuji schůzi do 17.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.42 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je 17.52, já svolám kolegy do sálu. Čas pro přestávku vypršel, takže já bych poprosil pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo, případně aby nás provedl hlasováním o návrzích. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, pěkný podvečer. Já bych v této části načetl to slibované usnesení, které jsme schválili... (Hlasy ze sálu.) Prosím? Máte zagongovat nebo co, já nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já už jsem gongoval, když jsem zahajoval, takže já nevím, proč ta žádost. Prosím pokračujte a prosím klid v sále.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže k usnesení volebního výboru ze dne 27. září 2018 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017, tisk 251.

Po vyslechnutí úvodního slova předsedy Rady České televize Ing. Jana Bednáře a zpravodajské zprávě poslance Patrika Nachera, kterou jsem tady ve stručnější podobě vám představil, a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2017 dle sněmovního tisku 251."

A pak jsou takové ty administrativní věci, nevím, jestli je ve zvyku to tady číst, neznám ještě tu proceduru. Já to radši přečtu: Pověřuje předsedu výboru, zmocňuje zpravodaje výboru, aby to tady přečetl. To jsem všechno udělal, takže můžete být všichni uspokojeni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji za toto závěrečné slovo a nyní bych tedy poprosil, abyste nás provedl hlasováním o návrzích, protože věřím, že máme více návrhů, takže bude potřeba se shodnout na proceduře.

 

Poslanec Patrik Nacher: Kupodivu nikdo z legislativy za mnou nebyl, tak tu proceduru zkusím navrhnout sám po zkušenosti z hlasování předchozí výroční zprávy o hospodaření.

Takže navrhuji tedy, že bychom hlasovali o usnesení volebního výboru a potom o tom doprovodném usnesení, které načetl kolega Feranec. A někde jsem zaznamenal, já nevím, buď najednou, nebo po bodech. Pravděpodobně po bodech, je tady zájem po bodech. (Předsedající: Je zde žádost po bodech.) To znamená, že nejdřív usnesení volebního výboru, které, doufám, nebudu muset číst znovu, ale klidně to rád přečtu, já nikam nespěchám, a potom to doprovodné usnesení po bodech. Jsou tam tři, já je vždycky budu těsně předtím číst. Jestli s tím souhlasíte, tak nechte hlasovat o proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, souhlasím, takže nejdříve usnesení výboru, pak návrh doprovodného usnesení po bodech. Je zde žádost o odhlášení. Já už jsem několikrát gongoval, takže věřím, že jsou všichni v sále. Odhlásil jsem vás, přihlaste se prosím znovu svými kartami, a až se nám počet ustálí, tak já myslím, že nejdřív tréninkově schválíme tu jednoduchou proceduru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 181 je přihlášeno 147 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo, takže proceduru jsme schválili jednomyslně.

 

Teď prosím ten první návrh, to je schválení usnesení, že ano?

 

Poslanec Patrik Nacher: Schválení usnesení výboru z 27. září 2018.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže to je schválení té zprávy.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 182 je přihlášeno 144 poslanců a poslankyň, pro 107, proti 30, takže návrh usnesení byl schválen.

 

A teď prosím ty návrhy doprovodného usnesení.

 

Poslanec Patrik Nacher: A nyní doprovodné usnesení od Milana Ferance. Takže: "Poslanecká sněmovna I. doporučuje volebnímu výboru, aby si při projednávání Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 vyžádal prostřednictvím Rady České televize podrobnější informace o hospodaření České televize, a to zejména v oblasti provozních nákladů."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 183 je přihlášeno 147 poslanců, pro 73, proti 41, takže návrh nebyl přijat.

 

Nevím, jestli bude nějaká kontrola. Když tak tedy prosím. (O kontrolu není zájem.) Dobře, tak prosím další návrh usnesení.

 

Poslanec Patrik Nacher: II. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu... (Několik poslanců kontroluje výsledky předchozího hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já myslím, že není žádný problém s hlasováním a můžeme pokračovat tím druhým návrhem.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já pokračuji. Jeden říká nepokračuj, pokračuj, tak... "II. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu výboru, aby se důkladně zabýval dlouhodobou udržitelností hospodaření České televize, a to i za využití služeb externího poradce nezávislého na České televizi."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 184 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 73, proti 42. Návrh také nebyl přijat. Takže já prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A poslední - "III. Poslanecká sněmovna doporučuje volebnímu výboru, aby požádal Radu České televize o prověrku dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek ze strany České televize."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 185 je přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 42. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Já myslím, že to byly všechny návrhy, že ano? (Ano.) Takže tím jsme vyčerpali tento bod.

Pan ministr se hlásí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já se omlouvám kolegům. Jenom v hlasování 183 jsem hlasoval ne, a mám tam ano. Přijměte proti tomu protest.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je námitka proti hlasování?

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ale já nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nezpochybňujete hlasování, dobře, takže čistě pro zápis. Tím pádem je skutečně tento bod vyčerpán. Já jej končím. Děkuji panu zpravodaji.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, jímž je bod 250 - Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2018, sněmovní tisk 562. Volební výbor usnesení dosud nepředložil, takže prosím pověřeného zástupce volebního výboru, jímž je po dohodě pan předseda Berkovec, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl případný návrh usnesení. (Neklid v sále.) Prosím, pane předsedo.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP