Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

274.
Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil
a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru
Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil
Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění
Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
/sněmovní tisk 449/

Materiál opět uvede pan ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zde budu trošičku delší než u těch statistických údajů.

V rámci spolupráce České republiky a Slovenské republiky v oblasti obrany a bezpečnosti učinili premiéři obou států na společném zasedání vlád v roce 2015 prohlášení, ve kterém deklarovali oboustranný zájem na spolupráci vzdušných sil České a Slovenské republiky při ochraně vzdušného prostoru obou států proti hrozbám nevojenské povahy. Pro tuto spolupráci budou v každém státě využity stíhací letouny vyčleněné do integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Na české i slovenské straně jsou k tomu účelu nepřetržitě vyčleněny dva stíhací letouny.

Hrozbou nevojenské povahy je například unesený civilní letoun, který únosci hodlají zneužít jako nástroj teroristického útoku. Pokud by byl útok veden například na přehradu, chemickou továrnu či jadernou elektrárnu, následky by mohly být nedozírné. Takovéto hrozby jsou označovány jako RENEGADE.

Základní podmínky spolupráce při ochraně českého a slovenského vzdušného prostoru před hrozbami nevojenské povahy byly vymezeny ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, která byla podepsána v Bruselu dne 15. února roku 2017. Protože se jednalo o takzvanou prezidentskou smlouvu, po jejím podpisu následovalo její projednání oběma komorami Parlamentu České republiky a po vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny i Senátu a po ratifikaci prezidentem vstoupila smlouva v platnost 1. prosince 2017.

Jelikož provádění smlouvy předpokládá vzájemné vysílání a přijímání stíhacích letounů k zasahování proti vzdušným hrozbám, je třeba získat souhlas obou komor Parlamentu podle článku 43 odst. 3 Ústavy České republiky. Z tohoto důvodu byl zpracován a předkládán tento materiál. V materiálu je navrhováno, aby Parlament České republiky vyslovil souhlas s vysíláním sil a prostředků vzdušných sil Armády České republiky v celkovém počtu do deseti osob do vzdušného prostoru Slovenské republiky, a to po dobu platnosti smlouvy. Obdobně je formulován souhlas s přijímáním slovenských sil a prostředků ve vzdušném prostoru České republiky. Takto koncipovaný souhlas reflektuje skutečnost, že oba státy disponují vlastními stíhacími letouny. Vysílání či přijímání stíhacích letounů k plnění úkolů podle smlouvy se proto předpokládá jen ve zcela ojedinělých případech, kdy vlastní stíhací letouny nemohou zasáhnout. Řeknu jeden příklad pro dokreslení. V roce 2012 se nám stalo, že jsme na přistávací dráze měli havárii a nemohly nám startovat ani přistávat naše letadla. A to by byl zrovna v případě potřeby tento případ, kdy bychom požádali slovenskou stranu o pomoc a zásah proti nevojenské hrozbě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 449/1. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Krejza, který je ale omluven, a role zpravodaje se u tohoto tisku ujme pan poslanec Radek Zlesák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 14. května 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické Ing. Pavla Berana, náčelníka Generálního štábu pana generála Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance pana Krejzy a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s

1. vysíláním sil a prostředků vzdušných sil Armády České republiky v celkovém počtu deseti osob do vzdušného prostoru Slovenské republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, a to po dobu platnosti této smlouvy a bez rozmístění těchto sil a prostředků na území Slovenské republiky;

2. přijímáním sil a prostředků vzdušných sil ozbrojených sil Slovenské republiky v celkovém počtu do 10 osob ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru, a to po dobu platnosti této smlouvy a bez rozmístění těchto sil a prostředků na území České republiky;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které není žádná přihláška. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě také není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Podrobná rozprava - je nyní ukončena. Závěrečné slovo po podrobné rozpravě také není.

Nyní je zde žádost o odhlášení. Já současně přivolám poslance. Konstatuji, že je potřeba nastavit potřebný počet hlasů, což je v tomto případě 101. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Potřebné kvorum máme nastaveno.

Já vás ještě seznámím s došlými omluvami. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan předseda Ivan Bartoš od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec od 11.30 do 14.30 hodin z neodkladných pracovních důvodů.

 

Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj. Požaduje někdo, abych ho znovu přečetl? Není tomu tak, můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 272 přihlášeno 140 poslanců, pro 140, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP