Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

275.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
/sněmovní tisk 480/

Prosím pana ministra obrany, aby opět tento sněmovní tisk uvedl.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento materiál obsahuje informace o 25 nově plánovaných cvičeních ozbrojených sil ČR v roce 2019 a upřesňující informace o 38 cvičeních, která již byla schválena a během jejichž příprav došlo ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Jedná se například o počty vyčleněných sil a prostředků, termíny či místo konání. Uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odrážejí zejména požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací, včetně výstavby schopnosti k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby Armády ČR. Detailní výčet změn je uveden rovněž v příloze tohoto materiálu.

Uvedená cvičení budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2019. Dodatečné požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení a navýšení rozpočtu Ministerstva obrany tedy nevznikají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 480/1. Zpravodajem výboru pro obranu je pan poslanec Radek Zlesák, který má nyní slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás obeznámil s usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 25. června 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, náčelníka Generálního štábu pana generála Aleše Opaty a zpravodajské zprávě poslance Ing. Radka Zlesáka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenském cvičení mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenském cvičení na území České republiky v roce 2019 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Rozprava podrobná byla nyní zahájena. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Takže můžeme přistoupit k hlasování o usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí 1. doplněk k účasti ozbrojených sil, tak jak to načetl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 273 přihlášeno 137 poslanců, pro 125, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr obrany zde zůstane, protože se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP