Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

280.
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019
/sněmovní tisk 599/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední bod, který tady uvádím.

Tento materiál v uvedeném období obsahuje informace, kdy vojenská cvičení byla realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 52 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území ČR. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 53,8 mil. korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky při výcviku se zahraničními partnery v prvním pololetí letošního roku byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, rozvoj interoperability v rámci bilaterální regionální spolupráce, výstavba a rozvoj schopností k naplňování kolektivních a obranných závazků NATO a EU. Detailní přehled cvičení za období leden až červen 2019 je rovněž uveden v příloze předkládaného materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 599/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Pavel Jelínek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2019, sněmovní tisk číslo 599, byla na výbor pro obranu doručena 30. října. A na této 27. schůzi bylo výborem pro obranu doporučeno a přijato následující usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, MSc., a náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Jelínka, Ph.D., a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019, sněmovní tisk číslo 599, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr? Nemáte zájem o závěrečná slova, pane ministře. Pan zpravodaj také ne. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám také nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Ne, pan zpravodaj také ne. Takže budeme hlasovat o usnesení. Zagonguji. Dáme prostor, aby se poslanci, kteří tady nejsou, dostavili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 278, přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se - já jsem ještě neotevřel bod, chcete k tomu vystoupit? Ještě jsem neotevřel bod, ale já ho otevřu. (K poslanci Chvojkovi.) Jedná se o bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP