Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

18.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Dne 6. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Usnesení Poslanecké sněmovny číslo 537. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Lubomír Španěl a zpravodaj garančního výboru za rozpočtový výbor poslanec Jan Řehounek. Rozpočtový výbor návrh znovu projednal a vydal usnesení, která byla doručena jako sněmovní tisky 69/8 a 9.

Ptám se nyní zástupce navrhovatelů poslance Lubomíra Španěla, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, náš návrh zákona o majetku České republiky, sněmovní tisk 69, zavádí takzvanou péči řádného hospodáře. Za současného právního stavu není státu umožněno vymáhat některé škody, které na jeho majetku opakovaně vznikají. Konkrétně se jedná o škody na majetku státu, které jednotlivým organizačním složkám státu, respektive státu jako celku, vznikají uhrazením pokuty za správní delikt.

Typicky se jedná například o uhrazení pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně se může jednat i o jiné správní delikty, kdy je v rámci státu jednou organizační složkou státu udělena pokuta jiné organizační složce. Vždy se jedná o takové případy, kdy stát, respektive organizační složky státu, prostřednictvím některého svého zaměstnance poruší právní předpis a za toto jednání uhradí stát, respektive jedna organizační složka státu, uloženou pokutu, která se okamžitě stává příjmem státu, respektive jiné organizační složky státu.

Rozpočtový výbor přijal na své 22. schůzi dne 3. 4. 2019 pozměňovací návrh, který řeší komplexně tuto problematiku, takzvanou fikci právnické osoby. My tento komplexní návrh podporujeme jako SPD. A chtěl bych jenom připomenout, že tento komplexní návrh již zohledňuje i pozměňovací návrh pana poslance Michálka a záleží na něm, jestli mu to takto stačí.

Takže to by bylo na úvod všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Řehounek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady navázal na zástupce předkladatelů. V krátkosti bych tady přednesl putování tohoto tisku Sněmovnou, protože je to jeden z nejstarších tisků, které tady v současné době leží, protože skupina poslanců ho předložila Sněmovně už 25. ledna 2018. To znamená, že tento tisk je tady více než rok a půl.

První čtení proběhlo 11. dubna, kde tedy byl ten tisk doporučen garančnímu výboru rozpočtovému, za který tady mluvím, zároveň tady byl přidělen i ústavně-právnímu výboru. Já budu hovořit za rozpočtový výbor, který ho projednal několikrát, jednou přerušil projednávání. Druhé čtení proběhlo 14. listopadu 2018, kdy ten návrh prošel obecnou rozpravou, byl postoupen do třetího čtení, ale v rámci začátku třetího čtení bylo navrženo opakování druhého čtení, a proto jsme teď opět ve druhém čtení. Po tom opakování druhého čtení ústavně-právní výbor už zákon neprojednal a rozpočtový výbor ho projednal dvakrát, ale nejdůležitější je projednání ze 4. dubna 2019, kdy přijal usnesení, se kterým bych vás tady rád seznámil.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů poslance Jana Hrnčíře, zpravodajské zprávě poslance Jana Řehounka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu - za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 69, schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Jak tady už zástupce předkladatelů zmínil, k tomuto tisku byl podán komplexní pozměňovací návrh, který i z mého pohledu a i z pohledu výboru výrazně zpřesnil a upravil ten původní návrh, a já budu vlastně i za klub ANO doporučovat, aby byl tento sněmovní tisk schválen ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. A jak je samozřejmě dále jasné z jednacího řádu, všechny další pozměňovací návrhy už by měly být k tomuto novému komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní se táži, zdali si přeje vystoupit zpravodajka ústavně-právního výboru paní poslankyně Helena Válková, ta je ovšem omluvena, takže můžeme pokračovat. A nyní s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také byl účasten jednání ústavně-právního výboru o tom původním návrhu. My jsme nad tím diskutovali. Dospěli jsme k závěru, že je potřeba to výrazným způsobem předělat a že současně podporujeme tu základní myšlenku, která tam je, jak řešit odpovědnost zejména úředníků za způsobenou škodu. Ostatně i my jsme to měli v našem programu jako prioritu, aby se posílila zodpovědnost za způsobenou škodu, a to ve dvou základních ohledech.

Za prvé, dneska neexistuje povinnost učinit jakýkoliv záznam o tom, že nějaký nárok na náhradu škody vůbec vznikl. Takže to je věc, kterou jsme tam zařadili z mé iniciativy. A současně jsme řešili problém, na který nás upozornil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, že v okamžiku, kdy jedna organizační složka platí pokutu jiné části státu, vznikne tedy škoda na jednom úřadě, ale dostane to druhý úřad do svého rozpočtu, tak z pohledu práva, tak jak to vykládal Nejvyšší správnou soud, vlastně žádná škoda nevznikla, protože si to jenom stát přendaval z jedné kapsy do druhé. Takže tohle jsme i v návaznosti na analýzy paní doktorky Bělinové upravili, a na základě dohody, kterou jsme učinili s panem náměstkem Landou na Ministerstvu financí, jsme dali dohromady ten výsledný návrh, do kterého si Ministerstvo financí vtělilo i tu svoji koncepci dělené subjektivity státu. To je věc, která je poměrně radikální změnou, nese za ni zodpovědnost Ministerstvo financí.

Já proti ní nic nemám, ani se dokonce necítím kompetentní, že bych byl schopen posoudit její dopady. Ale budu ministerstvu v tomto důvěřovat. Tento výsledný kompromis schválil rozpočtový výbor a je uveden v tisku 69/9. Takže ten návrh je podstatně upravený, ale myslím si, že plní původní ambici daleko lépe než původní návrh, a věřím, že se nám ho podaří schválit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené dva poslance. Vystoupí pan poslanec Dominik Feri, zároveň jste přihlášen na faktickou poznámku, ale to asi spláchneme v jednom. Takže já vás odmáznu na faktickou a máte prostor v obecné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezký den. Já bych se jenom rád zeptal předkladatelů, proč to trvalo tak dlouho, proč připravit ten komplexní pozměňovák trvalo tak dlouho, proč byl uplatněn v rozpočtovém výboru a proč se to nemohlo stát už v rámci ústavně-právního výboru. Protože není zvykem, že tisky vracíme zpátky do druhého čtení. Já jsem tu načetl návrh na zamítnutí, který se ale případným přijetím nebo schválením toho komplexního pozměňovacího návrhu vlastně stává tak trošku bezpředmětným, protože ten komplexní pozměňovací návrh odstranil ten paskvil, který v tom návrhu byl, a to snížení standardu péče. Čili proč k tomu nedošlo dříve? Chápu nějaké okolnosti, ale jestli by nebylo opravdu možné ty návrhy předkládat již v těch výborech, když víme, jaké jsou tam chyby. Upozorňovali jsme na to opakovaně, aby se to nemuselo vracet a ten tisk tady neležel skoro dva roky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl kolegovi Ferimu vysvětlit tu proceduru, proč se to stalo, jak se to stalo. Šlo o to, že Jakub Michálek připravil pozměňovací návrh k tomu původnímu návrhu, se kterým rozpočtový výbor věcně souhlasil po obsahové stránce, nicméně ministerstvo mělo ještě nějaké výhrady. Z toho důvodu po druhém čtení bylo opakováno i to třetí čtení a vráceno zpátky. Nicméně garančním výborem byl rozpočtový, a ne ústavně-právní. A z toho důvodu se celá ta věc řešila podruhé poté, co se to druhé čtení opakovalo, jenom na rozpočtovém. Pokud se nemýlím, tak ústavně-právní výbor nebyl pro to druhé opakované čtení přikázán. Takže ta celá věc proběhla zcela řádně během jednání rozpočtového výboru jakožto výboru garančního. Nevím moc, co dělat jinak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Vy jste vyzýval navrhovatele, bohužel mě nemá tady kdo vystřídat, já bych vám odpověděl také, tak nechci zneužívat svého postavení. Jenom řeknu, že jako navrhovatelé jsme rádi, že došlo k tomu všeobecnému konsenzu, a cílem je, aby to prošlo. Jinak teď na faktickou jste se přihlásil, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Já děkuji Mikulášovi prostřednictvím pana předsedajícího. Ona ta otázka byla skutečně mířena na navrhovatele. Vy jste tam odvedli kus dobré práce, ale myslím si, že se to dalo odstranit v tom ústavně-právním výboru. Ale dobře, budiž, jenom tím říkám, že ten návrh se tím pádem stává vlastně bezpředmětným, ale už se nedá vzít zpátky. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní bych požádal o vystoupení poslední přihlášenou paní poslankyni Moniku Jarošovou v obecné rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, asi se zde všichni shodneme, že hmotná a trestní odpovědnost politiků působících v exekutivních pozicích by měla být samozřejmostí, a přesně to navrhuje naše hnutí SPD. Protože pokud by hmotná odpovědnost platila tak, jak má, nemohlo by nikdy dojít ke kauzám, jako je OKD, lithium a další.

Naše vláda 27. února 2018 projednala a posoudila tento náš návrh zákona a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko. Prý že tato novela se jeví jako nadbytečná, neboť již je upravena zákonem o majetku České republiky dostatečně, jednoznačně a přehledně. No já nevím. Dokud viníci těchto tunelů běhají po svobodě, tak je asi současná právní úprava nedostatečná. A pokud se stane, že přece jenom stanou před soudem, ztrácejí paměť a argumentují tehdejšími dobrými úmysly. A to je nakonec odvede od soudu bez postihu. No tak pak přece něco nefunguje.

Myslím si, že je poněkud zvláštní, že běžný zaměstnanec, který pracuje v kterékoli firmě, manipuluje s majetky mnohem menších hodnot a nese za ně hmotnou odpovědnost, a že pro politiky to neplatí. Zaměstnanci svou ochranu řeší tzv. pojistkou na blbost a politici žádnou pojistku mít nemusí. Myslím, že stejnou odpovědnost musí nést i politik. Kdo totiž přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tzn. s péčí řádného hospodáře. To ale nepředpokládá vybavení odbornými znalostmi, které souvisejí s uvedenou funkcí. Zahrnuje pouze povinnost rozpoznat, že je nutná pomoc profesionála, kvalifikované osoby, a takovou pomoc si zajistit.

Dokud nebudou mít politici hmotnou a trestní odpovědnost, tak jak navrhuje naše hnutí SPD, bude se i nadále stávat, že případné škody uhradí každý občan této republiky ze svých daní, a vyšleme tím jasný signál o tom, že běžný občan za svou chybu pykat musí, kdežto ti nahoře jsou z obliga. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se rozhlédnu, zdali je ještě nějaká další přihláška do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, případně zdali je zájem o závěrečná slova. Tak oba dva, takže za navrhovatele vystoupí poslanec Lubomír Španěl a připraví se zpravodaj, pan poslanec Jan Řehounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Já jen velmi stručně takto z hlavy. Samozřejmě že my v SPD jsme rádi, že došlo k jakémusi kompromisu, tak jak říkal předseda pan Okamura. Chápeme, že tento náš návrh koluje ve Sněmovně už delší dobu, ale díky bohu že se aspoň ledy někam pohnuly. A nebudu už opakovat slova pana Ferjenčíka o tom, že garančním výborem byl rozpočtový výbor a je to v podstatě komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru. A jak jsem řekl, že my jsme vděční, že se ledy pohnuly, a podpoříme jej. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Jan Řehounek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl za náš klub říci, že ohledně toho původního návrhu jsme k tomu měli velké výhrady a byli jsme připraveni načíst návrh na zamítnutí, ale poté co ten návrh dostal výraznou změnu v tom přepracování - a tady bych chtěl poděkovat jak kolegům z pirátské strany, tak zástupcům Ministerstva financí - dostali jsme vlastně finální verzi, která je, předpokládám, opravdu průřezově akceptovatelná pro všechny, a já doufám, že ve třetím čtení ho podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Já zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance, takže já podrobnou rozpravu končím. Táži se znovu na případná závěrečná slova. Nemáte zájem. Takže já končím druhé čtení tohoto návrhu, protože nemám žádné návrhy k hlasování.

Nyní přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Lenka Dražilová od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Jan Pošvář od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího tisku a jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP