Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

19.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga,
Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Dne 6. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona, usnesení Poslanecké sněmovny č. 538. Prosím, aby místa u stolku - již zaujaly - za navrhovatele již zaujala paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a již také zaujala zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Jana Pastuchová. A ptám se nyní zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Markéty Adamové Pekarové, zda chce vystoupit. Ano, chce vystoupit v rámci tohoto druhého čtení. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych velice stručně shrnula předkládanou novelu zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který mimo jiné upravuje vyplácení peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství. Tyto dávky jsou podle současných pravidel vypočítávány z takzvaného redukovaného vyměřovacího základu. V současné době redukce probíhá tak, že částka do první redukční hranice se počítá ve 100 %, z částky nad první do druhé redukční hranice se počítá už jenom 60 % a z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se vypočítává 30 %. Na tu třetí redukční hranici se pak už nepřihlíží. Existuje zde určité znevýhodnění těch, kteří mají příjmy o něco vyšší, čili jsou středně či výše příjmoví.

Navrhovaná úprava toto znevýhodnění zmírňuje faktickým zrušením redukce vyměřovacího základu, a to tak, že sjednocuje procentuální úpravu u všech redukčních hranic pro výpočet upraveného vyměřovacího základu, pro výpočet právě peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství, na 100 %.

Tolik ta ne úplně jednoduchá matérie. Ale chtěla bych jenom říct, že v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně jsem samozřejmě zaznamenala připomínky, které byly k určitým nedostatkům, a především tedy bylo upozorňováno na absenci přechodných ustanovení. Také na fakt, že v návrhu jsme jako předkladatelé opomenuli vznik sociální dávky, která byla tedy uzákoněna v minulém volebním období, takzvaná otcovská. Obojí tedy chceme napravit pozměňovacími návrhy, které tady dnes předkládám. Jedním doplňuji přechodné ustanovení, díky kterým (kterému?) by se v případě přijetí mého návrhu vztahovala pravidla pouze na nové případy, respektive na nové příjemce peněžité pomoci v mateřství. Již přiznané dávky tohoto typu by se zpětně nepřepočítávaly. Je to samozřejmě v zájmu zjednodušení situace pro Českou správu sociálního zabezpečení. Druhý pozměňovací návrh se týká právě takzvané otcovské. Smyslem tohoto návrhu je, aby se změna redukčních hranic právě na tuto dávku nevztahovala.

Vzhledem k tomu, že původně navrhovaná účinnost již samozřejmě není aktuální, protože tento návrh tady ve Sněmovně už máme několik dlouhých měsíců, tak navrhuji i třetí pozměňovací návrh, který upravuje ustanovení týkající se účinnosti zákona tak, aby reagovalo právě na probíhající legislativní proces, aby bylo prostě reálné.

K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím, pane předsedající. A vám děkuji samozřejmě za podporu a za pozornost a dovolím si vás tedy potom požádat i o podporu všech těch pozměňovacích návrhů, tak aby ten zákon mohl samozřejmě platit bez jakýchkoliv potíží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se táži zpravodajky výboru pro sociální politiku a zároveň zpravodajky stálé komise pro rodinu, zdali má zájem se ujmout slova. (Ano.) Takže už se nebudu ani tázat a paní poslankyně Jana Pastuchová má slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já jenom krátce. Tímto sněmovním tiskem jsme se tady zabývali už i ve třetím čtení, které, jak jste sám sdělil, proběhlo 6. března roku 2019, kdy bylo požádáno o vrácení do druhého čtení, aby se mohly načíst pozměňovací návrhy k usnesení. Tímto tiskem se zabýval jak výbor pro sociální politiku, tak stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance. Tak se ještě rozhlédnu po sále, nikoho nevidím. Takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Není zájem, není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu, kde mám přihlášenou paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Prosím máte slovo. A také pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě jednou děkuji za slovo. Já se tímto tedy hlásím k pozměňovacím návrhům pod čísly 1663, 1664 a 3549. Jsou takto uvedeny v systému a tímto navazuji na předchozí obecnou rozpravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy přihlásil pan poslanec Dominik Feri a potom dáme prostor panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 3642. Obsahově je to návrh sněmovního tisku 182, to znamená zvýšení hranice u dohod o provedení práce. Na ten se zkrátka nedostává, to znamená, uplatňuji ho k tomuto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dám prostor panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Mezitím přečtu jednu omluvu. Pan poslanec David Štolpa se omlouvá dnes mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovoluji si přihlásit se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem sněmovního dokumentu 2120. Jenom velmi krátce. Já podporuji poslanecký návrh kolegyně Pekarové a dalších. Nicméně tak jak jsme to diskutovali ve výboru pro sociální politiku, ale i s odborníky, je tady samozřejmě určitý problém v rozpočtové náročnosti toho opatření. Proto předkládám pozměňovací návrh, který poněkud upravuje procenta mezi těmi jednotlivými redukčními hranicemi tak, aby se snížily rozpočtové náklady. Přitom si ale myslím, že pořád to ten efekt alespoň zčásti, a myslím si, že z podstatné části, splní.

Takže už odkazuji na odůvodnění, které je v tom příslušném pozměňovacím návrhu. Jenom opakuji ještě jednou. Je to sněmovní dokument 2120. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já se podívám, zdali ještě někdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Navrhovatel, zpravodaj? Nemáte zájem. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se vrhneme na další bod a jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP