Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

20.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Projednávání tohoto návrhu jsme přerušili dne 13. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny v obecné rozpravě. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali - a už zaujal za navrhovatele poslanec Vojtěch Filip a již zaujal i zpravodaj garančního výboru poslanec Roman Kubíček.

Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Hlásí se do přerušené obecné rozpravy místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní a pánové, já budu stručný. Od posledního projednávání ve druhém čtení došlo jenom k mírnému posunu, a to takovému, že Evropská unie dál podporuje své rozhodnutí neprodlužovat ani nezpřísňovat sankce vůči Íránské islámské republice. Naopak trvá na tom, aby ta rozhodnutí Rady 37/2016 a 1863/2015 byla řešena tak, že budeme hledat způsoby, jak rozšiřovat spolupráci s Íránem. Od té doby došlo jenom ke zhoršení vztahů mezi Íránskou islámskou republikou a Spojenými státy americkými. Sankce, které Spojené státy vyhlásily, rozšířily o tři osoby a jednu právnickou osobu. Tou ovládající osobou té právnické osoby a tou osobou fyzickou je syn íránského prezidenta Rúháního. To jsou rozdíly proti tomu poslednímu projednávání.

Jinak opakuji to, co je v důvodové zprávě, jenom zdůrazňuji. Ten zákon samotný je obsolentní, protože elektrárna v Búšehru je funkční, odpovídá mezinárodních standardům, a je tedy provozována. Z toho nevyplývá nic jiného. Jde spíše o to, jestli sledujeme naše národní zájmy, tedy možnosti rozšíření ekonomické spolupráce s Íránem, a jestli sledujeme ekonomické zájmy a politiku Evropské unie, jejíž jsme součástí. To znamená, abychom žádné sankce vůči Íránu neuplatňovali a naopak hledali způsoby, jak tyto věci řešit, aby se rozšířila ekonomická spolupráce. Zájem českých firem na spolupráci Íránu existuje, ale stejně žádnou dodávku do dostavěné elektrárny v Búšehru udělat nemůžeme, protože takový požadavek tam není, a to, co jsme tam mohli dodávat, tam dodaly jiné státy Evropské unie, a to včetně dodávek ze Spojených států amerických.

Tolik tedy ode mne v rozpravě ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S faktickou poznámkou - jsme v obecné rozpravě, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Dominik Feri. Ale jestli, pane zpravodaji, chcete s přednostním právem, tak půjdete po faktické poznámce. Ano. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Pan místopředseda Filip si odpovídá na otázku, kdo je náš strategický partner na Blízkém východu, trochu jinak než já, a proto dávám návrh, abychom tento návrh zákona ve třetím čtení zamítli, a zároveň procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto tisku do 7. listopadu 2119. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě jednou, takže návrh na zamítnutí a druhý návrh...

 

Poslanec Dominik Feri: Zamítnutí, a přerušit do 7. listopadu 2119.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Sedmého listopadu dva tisíce? (Hlas: 119.) Dva tisíce sto devatenáct, aha. (Pobavení v sále.) Ano, přerušení. To je ovšem procedurální návrh, takže o něm budeme muset hlasovat neprodleně.

Jinak upozorňuji, že mám tady přihlášeného s přednostním právem pana zpravodaje a následně ještě paní poslankyně Jana Černochová. Takže já zagonguji, svolávám poslance - žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. (Poznámky z pléna.) Prosím? Procedurálně? Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ne že bych chtěla nějak zpochybňovat návrh pana poslance Feriho, ale myslím si, že funkční období této Poslanecké sněmovny, pokud nebudou předčasné volby, je do roku 2021, a dávám tedy k úvaze, jestli by si pan poslanec Feri neosvojil můj procedurální návrh na přerušení do konce funkčního období Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan poslanec si nechce osvojit váš návrh, jak tak na něj koukám, tady na mě gestikuluje. (Poznámka mimo mikrofon.) Vy ho máte? Je to teď váš návrh?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pokud si ho pan poslanec Feri neosvojil, tak tento návrh navrhuji já. Navrhuji přerušení tohoto bodu procedurálně do konce funkčního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 až 2021.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Budeme tedy hlasovat, já budu přísný, budeme tedy hlasovat o obou návrzích, protože jinak, kdyby to byl váš nový návrh, tak byste měla v rozpravě postupně dostat prostor, protože původně jste jenom nechala posuzovat návrh, ale budeme hlasovat, protože před vámi byli v pořadí ještě jiní poslanci. Ale dobře, já budu přísný, takže budeme hlasovat i o vašem návrhu následně, přestože byste ho měla přednést potom až v pořadí těch řečníků. Tak. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, to není o vaší vstřícnosti. Já jsem dala procedurální návrh, pozměňovací návrh k návrhu, který tady zazněl, před hlasováním o proceduře. To není o vaší vstřícnosti. Vy musíte dát o mém návrhu hlasovat a jindy to říct nemůžu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale máme nějaké pořadí řečníků v souladu s jednacím řádem. Ale já se s vámi nebudu přehádávat, takže budeme hlasovat o obou návrzích, ať to tady rozlouskneme. Takže pan poslanec Dominik Feri navrhuje, abychom hlasovali o přerušení tohoto tisku do 7. listopadu 2119. Prosím. Vy máte protinávrh, chcete říct. Dobře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano! Tím pádem máte dát, pane místopředsedo, už byste se to mohl naučit, sakra, jste tady dva roky!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, nepoučujte mě tady. Takže... (Připomínky z pléna.) Přesně, já jsem nezaslechl slovo protinávrh, paní poslankyně, takže buďme přesní. A nezaslechli to tady poslanci v celém sále. Takže se prosím vás držme toho a nenapadejte mě tady. Naopak prosím všechny poslance, dávejte návrhy přesně, abychom o nich měli jak hlasovat.

Takže pojďme zpátky k tomu hlasování. Takže nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Černochové. Teď bylo řečeno, že je to protinávrh, takže teď je to správně hlasovatelné.

 

Takže paní poslankyně Černochová navrhuje přerušit tento bod do konce funkčního období Poslanecké sněmovny.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 280, přihlášeno 122 poslanců, pro 34, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu na přerušení tohoto tisku do 7. listopadu roku 2119.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 281, přihlášeno 123 poslanců, pro 17, proti 55. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě a s přednostním právem se hlásí jako zpravodaj pan poslanec Roman Kubíček. Prosím. A upozorňuji, že máme čtyři minuty.

 

Poslanec Roman Kubíček: Určitě. Děkuji, pane předsedající. Já jenom shrnu, jak probíhalo jednání. Přijato bylo několik usnesení, projednávalo to šest výborů, byl to výbor hospodářský, výbor pro bezpečnost, výbor rozpočtový, zahraniční výbor, výbor pro obranu a výbor pro evropské záležitosti. Dva z těchto výborů - hospodářský a výbor pro bezpečnost - přijaly usnesení a ostatní usnesení výborů jsou, buď že přerušily projednávání, rozpočtový výbor udělal usnesení, že se dále nebude zabývat. V podrobné rozpravě načteme usnesení jednotlivých výborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, a s přednostním právem - pardon, vystoupí paní poslankyně ve standardní obecné rozpravě - Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych chtěla poučit vás, pane místopředsedo, i vašeho kolegu, který tady na mě gestikuloval. Já nemusím vyřknout, že se jedná o protinávrh. To přece dává smysl z logiky věci, když reaguji na pana poslance Feriho. Ale navíc jsem slovo protinávrh i zmínila. Ale to je jedno.

Jak už tady správně řekl pan poslanec Kubíček, tento zákon je přerušený na výboru pro obranu, k doprojednání zahraničním výborem, zahraniční, rozpočtový a hospodářský výbor jej mají také přerušený, bezpečnostní výbor doporučil tento návrh zamítnout. Výbor pro evropské záležitosti zákon projednal, nepřijal žádné usnesení.

Jsem nejenom předsedkyně výboru pro obranu, ale i členka výboru pro bezpečnost, takže si myslím, že zcela v souladu s tím, co si přeje bezpečnostní výbor, zde mohu procedurálně navrhnout, pane místopředsedo, abychom tento návrh zákona přerušili ve - abychom tento návrh ve třetím čtení zamítli. Nemůžeme o tom hlasovat ve druhém čtení, musíme o tom hlasovat ve třetím čtení. Takže navrhuji zamítnutí tohoto návrhu ve třetím čtení.

Zároveň bych chtěla reagovat na to, co tady bylo řečeno navrhovatelem, panem místopředsedou Poslanecké sněmovny Filipem, který pro mě překvapivě tady tak hezky mluvil o té Evropské unii a o tom, jak bychom měli jako poslanci a poslankyně brát v potaz to přání Evropské unie, vycházet Íránu vstříc. Je to docela překvapení od kolegy, který tady zastupuje Komunistickou stranu Čech a Moravy. Protože jsem vždycky měla za to, že oni jsou tou stranou, která příliš není proevropská, která se příliš na různé směrnice, normy, usnesení Evropského parlamentu, případně evropských institucí neodvolává. Takže mě to překvapilo, že když se to komunistům hodí, tak je jim dobrá i Evropská unie.

Každopádně jako člověk, který se věnuje dlouhé roky oblasti obrany a bezpečnosti, bych nedoporučovala přijetí této normy, a to v žádné podobě, protože si skutečně myslím, že... a jsem ráda, že je tady přítomen i pan ministr zahraničních věcí, protože je opakovaně v různých dokumentech, které se týkají zahraniční politiky, tak Česká republika má jiný okruh zemí, se kterými chce spolupracovat. Tyto země jsou nějak definované a myslím si, že jakékoli - (Předsedající vstupuje do řeči: Tak já se vám omlouvám, paní poslankyně. Máme 13 hodin. Já vás nechám doříct větu klidně.) - že jakékoli rozhodnutí jiného typu by nám mohlo způsobovat problémy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak vidíte, že jsem přísnost sama, nechal jsem doříct větu. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Děkuji.) Prosím. Tak jsme si vyměnili úsměvy teď nakonec, což je dobře.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, před vyhlášením polední přestávky mám pro vás ještě jedno organizační sdělení k průběhu našeho jednání zítra, v pátek 8. listopadu 2019. Jednání zahájíme v 9 hodin 38. schůzí Poslanecké sněmovny. V 9.15 bude následovat 36. schůze Poslanecké sněmovny a dále 37. schůze Poslanecké sněmovny. Poté budeme pokračovat 35. schůzí Poslanecké sněmovny. Takže doufám, že jste se v tom vyznali, a já přerušuji do 14.30 hodin, kdy začnou interpelace. A přeji dobrou chuť.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem dnešního jednání jsou

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP