Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

210.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 483/ - třetí čtení

Děkuji, že pan ministr životního prostředí Richard Brabec zaujal už své místo, a stejně tak zpravodaj garančního výboru hospodářského výboru poslanec Pavel Pustějovský. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 483/5, který byl doručen 1. října 2019, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 483/6.

Požádám sněmovnu o klid, aby pan ministr životního prostředí Richard Brabec mohl před zahájením rozpravy sdělit své úvodní slovo ve třetím čtení. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kromě zaujmutí místa věřím, že snad trochu zaujmu i vás, ale to se ukáže v následujících minutách. Já stručně, protože v prvním a druhém čtení jsme se samozřejmě věnovali podrobně tomuto zákonu, tak jenom stručně mi dovolte, abych zrekapituloval, o co se jedná, a krátce se vyjádřil i k některým pozměňovacím návrhům.

Především chci zdůraznit, že tato novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů zohledňuje v rámci příslušné změny evropské legislativy tyto změny a implementuje je také do české legislativy. Evropský systém emisního obchodování prošel totiž revizí pro to nové období 2021 až 2030, ta pravidla se postupně zpřísňují, ale především cena emisní povolenky výrazně roste, momentálně se pohybuje kolem 25 eur za tunu a čeká se její další růst. Co to znamená? Že samozřejmě nejenom výnos z emisních povolenek, ale také náklad z emisních povolenek se stává významným atributem, tzn. významně ovlivňuje i hospodaření podniků, které se systému obchodování s emisními povolenkami věnují nebo které jsou do něj zahrnuty.

Návrh novely zavádí především tři základní věci. Za prvé - asi nejdůležitější - stanoví nebo vytváří tzv. Modernizační fond, který bude podporovat investice do projektů rozvíjejících obnovitelné zdroje energie, zvyšujících energetickou účinnost a snižujících emise skleníkových plynů. Očekává se, že v tomto Modernizačním fondu by v období let 2021 až 2030 mohlo být nakumulováno až 100 miliard, nebo dokonce více než 100 miliard korun, je to však závislé na ceně emisní povolenky. Přitom přibližně polovina tohoto fondu je na uvedené účely přednostně určena pro výrobce elektřiny zahrnuté v systému obchodování EU ETS a způsobilými příjemci pak mohou být podniky, ale také municipality. Využití prostředků tohoto fondu bude směřovat ke splnění cílů České republiky pro snižování emisí, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost.

Dalším bodem je kompenzace nepřímých nákladů. Ty jsou určené pro energeticky náročná odvětví průmyslu, která jsou ohrožená zahraniční konkurencí, a kompenzovat se jim bude zvýšení ceny elektřiny v důsledku nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů. Vláda bude podle navrhovaného znění zákona každoročně k tomuto účelu určovat částku, tedy celkovou sumu prostředků, které budou k dispozici, a Ministerstvo průmyslu a obchodu pak bude rozhodovat o poskytnutí kompenzace jednotlivým oprávněným žadatelům.

A konečně návrh, který výrazně snižuje administrativní náročnost pro zhruba 60 provozovatelů, nebo dosavadních účastníků obchodování s emisemi, kdy budou vyňata malá zařízení s emisemi do 2,5 tisíce tun CO2 za rok z emisního obchodování, a tím samozřejmě dojde, jak už jsem řekl, k významnému snížení administrativní náročnosti pro těchto zhruba 60 provozovatelů.

A teď mi dovolte stručně k pozměňovacím návrhům. Objevují se v zásadě ve třech skupinách. První se týká stropu pro účelové vázání výnosů. Tady bych chtěl říct, že vládní návrh neznamená snížení prostředků na podporu nízkouhlíkových opatření. Naopak, pouze navrhujeme část povolenek, které by se jinak dražily, přesunout a využít je tak prostřednictvím Modernizačního fondu, což je dle zkušeností podstatně efektivnější cesta využití prostředků. Po tomto přesunu se tak zvyšuje celkové množství prostředků na nízkouhlíková opatření o jednotky miliard ročně. Jakékoliv pozměňovací návrhy na změnu využití výnosů tedy pouze narušují dojednaný kompromis a musím s nimi zásadně nesouhlasit.

Dále navržené způsoby podpory těžbou postižených regionů. Také předmět několika pozměňovacích návrhů. Během projednávání návrhu ve Sněmovně a samozřejmě ve výborech jsem zaznamenal obavy některých kolegů, zda návrh zákona ochrání regiony postižené útlumem těžby uhlí před negativními ekonomicko-sociálními dopady. Po docela detailních debatách jsme vyšli těmto obavám vstříc, a podporuji tedy pozměňovací návrh pana poslance Schillera číslo C2, který zvýhodňuje projekty z dotčených regionů v průběhu jejich hodnocení.

A konečně návrhy, které se týkají Rady Modernizačního fondu, která tam byla původně navržena v určitém konkrétním složení, a zde jsem vzal na vědomí v diskuzi, která probíhala jak v hospodářském výboru, tak výboru pro životní prostředí, že není tady většinová vůle zřizovat poradní orgány vlády a ministrů přímo zákonem, a souhlasím tedy s pozměňovací návrhy pana poslance Schillera a totožným pozměňovacím návrhem pana poslance Třešňáka, což jsou návrhy číslo B3 resp. C3 o vypuštění Rady Modernizačního fondu ze zákona s tím, že pak je samozřejmě možnost tuto radu nebo jakýkoliv poradní orgán zřídit později mimo rámec zákona, například rozhodnutím vlády.

Na závěr mi dovolte - a jsem překvapen, k jakému došlo naopak uklidnění sněmovny, tak doufám, že to není proto, že většina z vás odešla - na závěr mi dovolte zdůraznit, že tento zákon dokázal již v rámci dosavadního projednávání nalézt široký kompromis mezi ochranou životního prostředí, podporou průmyslu a dopady na státní rozpočet. A mohu vás ujistit, ale to vás určitě nepřekvapí, že vzhledem k tomu, že se jedná o možné rozdělení částky v budoucnu přesahující 100 miliard korun, tak ty zájmy byly různé a jsou samozřejmě různé, a přesto se s těmi hlavními hráči podařilo najít určitý, byť křehký, kompromis. Tato rovnováha, jak jsem řekl, je ovšem skutečně velmi křehká a pro výrazné změny v ní už nevidím velký prostor. Cením si toho kompromisu a chtěl bych vás požádat, aby bylo možno tento kompromis zachovat, a to je i vlastně moje motivace pro názor na některé pozměňovací návrhy.

Ještě jednou vám děkuji za projednávání a za velmi inspirativní projednávání a věci, nebo další pozměňovací návrhy, které k tomuto zákonu přišly, a těším se na další debatu. Doufám, že dnes bude tento zákon schválen, protože je opravdu významně očekáván velkou částí především průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a otevírám rozpravu, do které je první přihlášený pan kolega Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové. Protože pan ministr teď shrnul jednotlivé pozměňovací návrhy, nerad bych se vracel k těm, které řeší složení Rady Modernizačního fondu, proto bych prošel pouze dva pozměňovací návrhy, u kterých bych vás rád požádal o podporu.

Jedná se konkrétně pozměňovací návrh pod označením B2, který umožní z výnosu z emisních povolenek podpořit bezemisní trakční dopravu, která je v současné době znevýhodněna, a není tak vlastně naplňována státní energetická koncepce z roku 2015, protože ropná paliva v dopravě stále rostou, zatímco podíl elektrické trakce stagnuje, případně mírně klesá. Výrobci elektřiny totiž spadají do oblasti EU ETS a spotřebitelé paliv nikoliv, a to ve svém důsledku zdražuje cenu silové elektrické energie. Dopravcům totiž za současného stavu nezbývá, než vyšší cenu elektrické energie promítnout do ceny za dopravu, a tím demotivovat cestující a přepravce od zájmu o energeticky a ekologicky výhodnou dopravu s elektrickou trakcí. To potom vede i ke změně přepravního trhu směrem k uhlovodíkovým palivům a diskriminaci elektrické trakce vůči spalovacím motorům. Vlastně tento pozměňovací návrh předkládáme i v zájmu vlády, aby měla nástroj, jak účinně naplnit jeden z cílů státní energetické koncepce.

Další návrh - návrh B4. Tento pozměňovací návrh umožní zvýhodnit podporu právě regionů a lokalit nejvíce postižených těžbou a spalováním uhlí v rámci projektů čerpajících finance z Modernizačního fondu. Ačkoliv můžete namítnout, že emise, a obzvlášť oxid uhličitý, nezná hranice krajů, tak dopady těžby a spalování uhlí mají největší dopad právě v těch konkrétních regionech, a nelze se pak divit tomu souhrnnému označení strukturálně postižené, protože dopady dlouhodobé těžby se v těch regionech projevily nejen na životním prostředí, ale i na dalších sociálních a ekonomických problémech jejich obyvatel.

Dále v tomto identickém pozměňovacím návrhu řešíme jednu absurditu, tedy vládní novela vlastně totiž v principu umožňuje z Modernizačního fondu financovat i investice do spaloven odpadů, a zároveň rozšiřujeme účel využití prostředků Modernizačního fondu, například aby jej bylo možné využít i pro investice do elektrické kolejové dopravy, čímž se vlastně chceme přiblížit i tomu původnímu záměru evropské směrnice, a proto jsem rád, že i část tohoto pozměňovacího návrhu, hlavně týkající se uhelných regionů, promítl do svého návrhu i pan poslanec Schiller, ačkoliv ne v takovém rozsahu, a vzhledem i ke slovům podpory pana ministra doufám, že ta podpora uhelných regionů tím pádem napříč politickým spektrem bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Jana (správně Dana) Balcarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já vystupuji s prosbou o podporu pozměňovacího návrhu, který je v proceduře uveden jako pozměňovací návrh pod písmenem D, a týká se toho, aby mezi aktivity, které je možno podporovat z výnosů dražeb emisních povolenek, byla také zahrnuta podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla. Týká se to centrálních zdrojů tepla, týká se to tepláren, které mají v naší energetické soustavě nezastupitelný význam, protože vlastně dodávají teplo zhruba 1,5 milionu našich domácností, takže je možné, že se týkají v podstatě více než 6 milionů našich obyvatel.

Teplárny samozřejmě potřebují podporu. My jsme ve středu tady rozhodli zachovat výjimku na daň pro blokové kotelny. Možná by bylo dobře, kdybychom provozovatelům tepláren a jejich vlastníkům, a z velké části jsou to města obce v naší republice, dali najevo, že s jejich podporou také počítáme. To uvedení slov podpora kogenerační výroby elektřiny a tepla do seznamu je možná spíš symbolickým vyjádřením podpory z naší strany pro tento tak významný energetický sektor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a nyní paní poslankyně Jana Balcarová, připraví se pan poslanec Jan Čižinský a kolega Schiller. (Posl. Balcarová upozorňuje předsedajícího.) Dana. Já se omlouvám. Ještě jednou, paní poslankyně, omlouvám se. Paní poslankyně Dana Balcarová má slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych na začátek své řeči jenom chtěla oznámit, že u hlasování číslo 289 mám ve sjetině proti, ale hlasovala jsem pro a nezpochybňuji hlasování. Tak jenom to jsem chtěla říct.

A teď bych vás ráda požádala o podporu svých pozměňovacích návrhů, a to pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označen jako A1 a který se týká ponechání stropu u rozdělení výnosů z emisních povolenek na 12 miliardách ročně. V argumentaci v tuto chvíli se nebudu opírat o to, že je potřeba chránit životní prostředí, jak byste asi ode mě čekali, ale spíš bych ráda poukázala na další souvislost s touto věcí, protože zdražení emisních povolenek, ke kterému došlo díky revizi evropského systému obchodování s emisními povolenkami, má několik velmi negativních dopadů.

Ten pozitivní je, že dojde k snížení vypouštění skleníkových plynů, a to je vlastně cílem celého toho systému. Ale negativní dopady bude mít jednak na konkurenceschopnost v průmyslu, který je závislý na spalování uhlí, nebo na těžbě uhlí, a to bude mít zase negativní dopady na pracovní místa v těchto oblastech a současně na zdražení a může ohrozit nízkopříjmové skupiny obyvatel. Ty peníze z emisních povolenek by tedy měly jít a jsou i určeny na spravedlivý přechod k bezuhlíkové ekonomice, nebo k nízko závislé energetice na uhlí v tuto chvíli.

Takže já bych ráda na vás apelovala, abyste vzali v potaz i tento pohled, že nejde jenom o ochranu životního prostředí, ale jde o spravedlivý přechod a podporu českého průmyslu tak, aby byl konkurenceschopný, prosperující, aby byly peníze na inovace a na vlastně změnu nastavení českého průmyslu. Takže proto podávám ten pozměňovací návrh, nebo i proto, A1.

Pak jsem chtěla poprosit o podporu pozměňovacího návrhu, který bude v proceduře označený jako A2 a který má zamezit tomu, aby se peníze, které už jednou budou určeny právě pro investice do průmyslu a do adaptace proti klimatické změně, do adaptace opatření například proti suchu v české krajině, aby se nedaly jiným zákonem odčerpávat, jak to bylo v minulých letech, kdy vlastně peníze, které byly určeny do Státního fondu životního prostředí, tak více než polovina těch peněz nakonec skončila ve státním rozpočtu. To je myslím velmi špatné a pokládám to za vážnou situaci, kdy se pak nedá plánovat, kolik peněz bude mít Státní fond životního prostředí, a nebude si moc vlastně určit, kam ty peníze směřovat, kolika projektům může ty peníze přiřadit a také kolik lidí vlastně může žádat a podle toho nastavit ty pravidla. Takže pak se stane, že není dost peněz v programu Dešťovka, není dost peněz v programu Zelená úsporám a není dost peněz v kotlíkových dotacích. Takže proto bych byla ráda, aby ty peníze, které budou jednou už přiřazeny na adaptační opatření a na ochranu klimatu, opravdu byly využity tak, jak byly určeny. Takže to je ten můj druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovací návrh, kde žádám o podporu, ale vlastně v tuto chvíli se situace mění, protože pan ministr tady oznámil, že podpoří pozměňovací návrhy, které vlastně ruší definici Rady Modernizačního fondu, a tam vlastně mířil i ten můj pozměňovací návrh. Takže v tomto případě vlastně ten můj pozměňovací návrh nedává dvakrát smysl, protože je stejný obsahově s tím pozměňovacím návrhem, který bude podporovat Ministerstvo životního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Balcarové. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Jan Schiller. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Můj návrh je takovým kompromisním návrhem právě mezi paní kolegyni Balcarovou a návrhem, který prošel výborem. Jedná se o to, že pokud schválíme můj, moje znění, tak nepoškodíme ty stavební firmy, které zateplují, protože když se vezmou programy ministerstva na zateplení, tak budou tam potřeba finance, které tam budou chybět. Můj návrh zajišťuje, aby tam ty finance nechyběly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Jan Schiller, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, pánové. Stejně jako kolegové bych rád se vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům. Bohužel, nebo bohudík, pan ministr, jak je jeho zvykem, trefně a stručně všechno popsal, takže už nám toho moc nezbylo.

Ale když to vezmu postupně - mám jeden pozměňovací návrh pod označením C1, který řeší kompetence ministerstev, a to z jednoho důvodu. Přesto, že se zákon 383/2012, jehož novela je právě projednávána, týká jednoho aspektu, a to ochrany klimatu v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a v gesci to má Ministerstvo průmyslu, tak jsou tam části, které by měly spadat pod Ministerstvo životního prostředí. A tímto pozměňovacím návrhem tam právě zrovna ty, dá se říct, klimatické změny spadají pod agendu Ministerstva životního prostředí. Tak tohle řeší pozměňovací návrh C1.

Pozměňovací návrh pod označením C2 je ten hodně diskutovaný, právě proto, že by mělo při posuzování zvýhodňovat, vlastně Modernizační fond by měl zvýhodňovat projekty realizované právě v těch regionech postižených tím útlumem těžby uhlí. A tady možná bych se trošku zdržel v tom, že skutečně ty peníze by měly jít zpátky tam, kde je to poškozeno. A doprava jako taková, jak tady říkal pan kolega Třešňák, už vlastně dostává z fondu obnovitelných zdrojů jakousi podporu. Myslím si, že víc už podporovat dopravu v místech, kde vlastně z mého pohledu by to bylo až možná zneužívání, protože já jsem z Ústeckého kraje a v Ústeckém kraji jsme postiženi těžbou a špatně se potom jakoby vysvětluje lidem, že oni žijí v tom postiženém regionu - a teď to neberu, nic proti Pražákům, ale v Praze že třeba za to financujeme tramvaje. To si myslím, že není zrovna dobré. Takže skutečně ten návrh, a já ho vítám, že to půjde zpátky do těch regionů, si myslím, že je správné.

Víte sami, že do těch regionů putují prostředky i z restartů, a ta přednostní podpora by vlastně spočívala v určité bonifikaci předložených projektů. Není to o tom, že by se vlastně jenom zvýhodňovaly tyto regiony, ale měly by při předložení určitých projektů, že by třeba byla shoda, měly by určitou výhodu oproti těm ostatním. A myslím si, že to tak je správně, protože skutečně ty regiony, v kterých my, kdo v tom žijeme, tak víme, že tu podporu si zaslouží.

A k pozměňovacímu návrhu C3, který je úplně totožný s návrhem B3 pana kolegy Třešňáka, si myslím, že skutečně bychom měli nechat, protože odpovědnost o rozhodování a o řízení těchto věcí je na ministerstvu, a tak bychom zákonem neměli ministerstvu stanovovat vůbec, kdo by v té komisi, nebo v tom Modernizačním fondu měl být, a nechat to zcela na jeho zvážení, při jakých věcech, jakým stylem si ten příklad oni sami sestaví, sestaví ten Modernizační fond, tak jak budou potřebovat v různých projektech a při určitých částech.

Myslím si, že je správné, že nebudeme vázat ty prostředky na dopravu na cokoliv jiného, protože nepočítáme s tím, že vlastně jsou na vzestupu nové technologie, s tím vlastně jsou spojeny i možná ty spalovny, kde třeba to někomu přijde divné, že bychom podporovali spalovny, ale dnešní spalovny, nebo spalovny s dnešní technologií jsou takové, že vlastně, dá se říct, jsou s minimálním dopadem, a právě jako abychom řešili odpadové hospodářství, které určitě za malou chvíli vlastně, nebo za co nejblíž přijde, a budeme ho řešit, tak myslím, že podpora právě těch spaloven, si myslím, že je dobrá. A proč bychom zrovna ty prostředky, které jsou z emisí, nemohli použít na ty spalovny.

Takže já bych vás chtěl poprosit o podporu mých pozměňovacích návrhů. A v tom pozměňovacím návrhu, kde se shodujeme s panem Třešňákem, tak samozřejmě on bude dřív, tak bychom podpořili jeho pozměňovací návrh. Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schillerovi. Nyní pan kolega Černohorský se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom avizovat, že po hlasování o proceduře bychom si chtěli vzít deset minut přestávku na poradu poslaneckého klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě v rozpravě, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k svému pozměňovacímu návrhu, ke kterému se připojila i paní poslankyně Procházková a Kalátová, protože jsme všichni z Karlovarského kraje, z kraje strukturálně postiženého, ze kterého odchází řada finančních prostředků právě z emisních povolenek. Podle projednávání ve výborech je k těmto pozměňovacím návrhům, které se rozdělily na pozměňovací návrh F1 a F2, nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Přesto jsme přesvědčeni, že pokud finanční prostředky z daného kraje odejdou, tak by se měly do toho kraje příslušnými projekty v oblasti životního prostředí vracet. Mrzí mě, protože jasně je zde uvedeno, že by o tom nerozhodoval územně samosprávný celek, kraj, ale by že o seznamu projektů, které by se týkaly životního prostředí a vracely by se smysluplnými projekty, rozhodovalo Ministerstvo financí.

Z druhé strany velmi pozitivně vnímám, že je Ministerstvem životního prostředí podpořen pozměňovací návrh Jana Schillera, to je pozměňovací návrh C2, to znamená, že budou zvýhodněny projekty v regionech postižených těžbou uhlí. Já předpokládám, že pak ministr životního prostředí přijde s dalším prováděcím právním předpisem, vyhláškou, kde budou ještě další věci detailně zpracovány, ať už jde o Modernizační fond, a právě o tom mechanismu, jakým způsobem finanční prostředky do regionů, které jsou postiženy těžbou uhlí, jakým způsobem se do těch regionů budou vracet.

Přesto bych vás všechny chtěla požádat o podporu pozměňovacího návrhu F1 a F2. Pokud nebude podpořen, tak je jasné, že budeme velmi rádi, pokud budou podpořeny právě pozměňovací návrhy Honzy Schillera, ať už je to C1, C2, C3. To C2 je asi nejklíčovější. Ono se trochu překrývá i s pozměňovacími návrhy Jana Třešňáka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mračkové Vildumetzové, která byla poslední přihlášenou do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím.

Než dám slovo zpravodaji, aby se on nebo pan ministr ujali závěrečného slova, ještě přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od pana poslance Ventruby, který se od 11 hodin do konce jednacího dne omlouvá z osobních důvodů.

Nyní závěrečné slovo ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych po přednesených pozměňovacích návrzích chtěl jenom zopakovat, že návrhy, tak jak jsme je předložili a jak je podporuje Ministerstvo životního prostředí - za chvilku vám řekneme podporu jednotlivých pozměňovacích návrhů - zahrnují opravdu velmi křehký kompromis mezi všemi dotčenými resorty, mezi Svazem průmyslu, dopravy, Hospodářskou komorou a dalšími subjekty.

Je mi jasné, že řada z vás tam vidí pro své regiony, pro své oblasti, další možnosti, ale ony jsou opravdu zohledněny jak v pozměňovacím návrhu pana Schillera v tomto konkrétním případě z hlediska zvýhodnění regionů, totožným s pozměňovacím návrhem pana kolegy Třešňáka, takže tam bych vás opravdu poprosil, abychom se drželi v omezené podobě, která umožní podporu, ale přitom to nebude znamenat úplně černou Pandořinu skříňku, protože my nejsme schopni spárovat emise skleníkových plynů s konkrétními regiony. To prostě nejde, a dokonce by to vytvářeno některé neřešitelné právní situace.

Z hlediska použití těch peněz třeba na zdroje typu hromadné dopravy, elektrifikace - tam jenom upozorňuji, že už dnes s aukcí emisních povolenek je významným způsobem financována elektrická energie a dotace na ni v řádech miliard korun ročně, tuším asi 6 miliard korun, právě v rámci doplatku na obnovitelné zdroje a výnosů, které má MPO z aukcí emisních povolenek, takže to už je tam zahrnuto.

Poslední poznámka ještě k paní kolegyni Balcarové. Ujišťuji, že ten systém, jak je nastaven, znamená, že bude dostatek prostředků na Novou zelenou úsporám, Dešťovku a další nezbytné programy, které půjdou ke zlepšení životního prostředí a boji s klimatickou změnou.

Já bych vás chtěl moc poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které jsou opravdu výslednicí křehké rovnováhy mezi všemi subjekty, a to budou návrhy, ke kterým bude dávat Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko. Moc vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Ptám se pana zpravodaje Pustějovského? Se závěrečným slovem ne. Paní zpravodajka Balcarová za výbor životního prostředí závěrečné slovo - ano, nebo ne? Ne. V tom případě můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích, resp. o proceduře hlasování, protože po proceduře vyhovím přání klubu Pirátů na desetiminutovou přestávku před hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Pane zpravodaji, prosím, seznamte nás s procedurou hlasování.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly nyní v rozpravě předneseny žádné návrhy legislativně technických úprav, navrhuji podle usnesení garančního hospodářského výboru následující proceduru hlasování.

1. Hlasovali bychom pozměňující návrhy F1 a F2 jedním hlasováním. To jsou pozměňující návrhy paní poslankyně Vildumetzové Mračkové. Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy A2 paní Balcarové a D pana Zahradníka. Pokud nebudou přijaty pozměňující návrhy F1 a F2, budeme hlasovat pozměňující návrh paní Balcarové. Pokud bude přijat pozměňující návrh A2 paní Balcarové, je nehlasovatelný pozměňující návrh D pana Zahradníka. Pokud nebude přijat pozměňující návrh A2 paní Balcarové, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu D pana Zahradníka.

2. Budeme hlasovat pozměňující návrh A1 paní Balcarové, pokud bude přijat, je nehlasovatelný pozměňující návrh E pana Čižinského. Pokud nebude přijat pozměňující návrh A1, budeme hlasovat pozměňovací návrh E.

3. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B2 pana Třešňáka.

4. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B4 pana Třešňáka.

5. Budeme hlasovat pozměňovací návrh B3, který je totožný s pozměňovacím návrhem C3 pana Třešňáka a pana Schillera. Pokud bude přijat pozměňovací návrh B3, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A3 paní Balcarové a pozměňovací návrh B1. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh B3, budeme hlasovat pozměňovací návrh A3. Pokud bude přijat pozměňovací návrh A3, je nehlasovatelný pozměňovací návrh B1. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh A3, budeme hlasovat pozměňovací návrh B1.

6. Pozměňovací návrhy G1 a G2 pana Munzara jedním hlasováním.

7. Pozměňovací návrhy C1 a C2 pana poslance Schillera jedním hlasováním.

8. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo protinávrhu k návrhu procedury hlasování? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře, kterou navrhl zpravodaj, a to v hlasování číslo 297, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 166 pro 156, proti nikdo. Procedura hlasování byla schválena.

 

Vyhovím nyní požadavku klubu Pirátů na přestávku 10 minut. Sejdeme se v 10.58.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.48 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 10.58, budeme pokračovat v našem jednání. Ještě než se usadí příchozí na svá místa, přečtu omluvu pana poslance Mariana Bojko od 13.20 do konce jednacího dne z dnešního jednání.

Já zagonguji a začneme rozhodovat o pozměňovacích návrzích podle schválené procedury, protože uplynul čas pro přestávku na klub Pirátů. Požádám tedy zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. O stanovisko samozřejmě také požádám ministra životního prostředí, který už spěchá na své místo u stolku zpravodajů.

Prosím tedy o první pozměňovací návrh. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Jako o prvním pozměňovacím návrhu budeme rozhodovat jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích F1 a F2 paní poslankyně Mračkové Vildumetzové. Stručně - 50 % výnosu z dražby povolenek půjde do vyšších územně správních celků, ve kterých emise vznikly. A ten druhý pozměňovací návrh je legislativně technická úprava související s tím prvním pozměňovacím návrhem. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 298 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 298 z přítomných 166 pro 8, proti 92. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Tím, že jsme neschválili pozměňovací návrh F1 a F2, budeme hlasovat pozměňovací návrh A2 paní poslankyně Balcarové, který se týká výjimky z účelového vázání výnosu z dražby povolenek, který bude možné stanovit pouze v tomto zákoně o emisních povolenkách. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 299 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 299 z přítomných 167 pro 31 poslanec, proti 117. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Další návrh, který budeme hlasovat, je pozměňovací návrh D pana poslance Zahradníka a je to rozšíření vázaného výnosu z dražby povolenek i na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla. Stanovisko hospodářského výboru - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 300. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 300 z přítomných 167 pro 126, proti 16. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A1 paní poslankyně Balcarové, výnosy z dražby povolenek budou účelově vázány do 12 mld. ročně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 301 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 301 z přítomných 167 pro 28, proti 122. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat, další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh E pana poslance Čižinského, který výnos z dražby povolenek účelově váže do výše 10 mld. korun ročně. Stanovisko garančního výboru - nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 302. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 302 z přítomných 167 pro 31 poslanec, proti 121. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňovacím návrhem bude pozměňovací návrh B2 pana kolegy Třešňáka. Výnos z dražby povolenek bude poučit k provozní podpoře energeticky úsporné veřejné hromadné dopravy formou úhrady, kompenzace, poplatků na podporované zdroje energie. Hospodářský výbor přijal doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 303 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 303 z přítomných 167 pro 67, proti 74. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B4 pana kolegy Třešňáka. Prostředky Modernizačního fondu budou směřovat do regionů postižených následky těžby uhlí na podporu bezemisní dopravy, dekarbonizaci odvětví energetiky a na projekty OZE a na zvyšování energetické účinnosti. Garanční výbor nepřijal usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 304 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 304 z přítomných 167 pro 33, proti 73. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh B3, který je totožný s C3 pana kolegy Třešňáka. Je to pozměňovací návrh, který vypouští ustanovení vládního návrhu zákona o Radě Modernizačního fondu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 305 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 167 pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu nejsou hlasovatelné A3 a B1, takže jdeme hlasovat o pozměňovacích návrzích G1 a G2 pana kolegy Munzara. Je to zpřesnění textu zákona týkající se opt-out malých zařízení, a G dvojka je legislativně technická úprava, která souvisí s tím prvním pozměňovacím návrhem. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 306. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 167 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Další návrhy. Jedním hlasováním budeme hlasovat pozměňovací návrhy C1 a C2 pana poslance Schillera, které se týkají posuzování poskytování prostředků z Modernizačního fondu, kdy navrhuje zvýhodnění projektů z regionu postižených útlumem uhlí. To je ten C2. C1 se týká adaptace českého právního řádu na nové nařízení EU o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 307 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 167 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Ano, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatelé pozměňovacích návrhů také souhlasí, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Přejdeme tedy k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 483, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 308. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 167 pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, děkuji zpravodajům a končím bod č. 210. Zároveň předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP