Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

208.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už je paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím ještě zpravodaje garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, pana poslance Jakuba Michálka, aby přišel ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 207/4. Ten nám byl doručen 13. září 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 207/5.

Paní ministryně se ptám, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla znovu připomenout, o co se tady bude jednat. Je to vládní návrh zákona, který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací již v roce 2018 a kterým se mění zákon o obchodních společnostech a dalších družstvech.

Cílem tohoto návrhu zákona je odstranit některé nedostatky, které v praxi doposud vyvstaly při uplatňování zákona o obchodních korporacích. Podílela se na tvorbě tohoto zákona odborná komise složená z předních českých akademiků, zástupců praxe i zástupců Nejvyššího soudu České republiky zabývající se touto problematikou. Navrhované změny se dotýkají různých aspektů. Přesto, že jde na první pohled o novelu obsáhlou, obsahuje jen několik málo koncepčních změn. Na mnoha místech se pouze promítají změny provedené v jiných ustanoveních, aby byla zajištěna konzistentnost zákona. Podle zaměřovaných změn je lze rozdělit stručně řečeno do těchto kategorií: jednak se jedná o snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie. Dále se jedná o zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev. Dále se jedná o úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti vyhovující požadavkům transparentnosti. Dále řešení problematiky tzv. neaktivních společností, které představují riziko, že budou zneužity k podvodnému jednání. Dále odstranění nedostatků v transpozici některých ustanovení směrnic EU a realizaci propojení obchodního rejstříku. Dále zajištění větší ochrany práv společníků a posílení jejich právní jistoty. A koneckonců odstranění nepřesností či nejednoznačností, např. úprava protestu na valné hromadě atd. A v poslední řadě odstranění legislativně technických či terminologických chyb a duplicit.

Účinnost se obecně navrhuje stanovit od 1. ledna 2020. Účinnost změny zákona o základních registrech pak na 1. července 2020, aby bylo možno nastavit procesy zpracování nových referenčních údajů.

K jednotlivým pozměňovacím návrhům se potom vyjádřím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, myslím, že ve třetím čtení se kromě legislativně technických úprav sluší udělat ještě jednu věc, a sice poděkovat, když je to namístě. A u tohoto návrhu si myslím, že to namístě bezesporu je. Poněvadž jsme tam došli k mnoha kompromisům, sluší se poděkovat Ministerstvu, protože nám bylo nápomocno. Zmiňovala to paní ministryně, zpřísnění protestování na valné hromadě, tak tam jsme s kolegou Kohoutkem připravili pozměňovací návrh, který usnadňuje společníkům, aby se mohli domoci svého práva, aby si s sebou mohli vzít svého zástupce. Ten byl výborem... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid! Ať pan poslanec může pokračovat! Děkuji.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Ten byl výborem podpořen. A sluší se poděkovat také kolegům z ostatních poslaneckých klubů, protože v ústavně-právním výboru většinou platí, že to není koalice versus opozice, ale je to prostě právní problém, a ta debata je vysloveně odborná.

Jsem trochu kolovrátek, ale musím vás ještě jednou vyzvat a poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh B1, který se týká zachování jednočlenných správních rad. Není to nic nového, zachovává se to původní znění, a tím pádem by se předešlo dalším komplikacím pro 2 500 společností. Věřím, že tento návrh podpoříte.

Takže ještě jednou, děkuji všem, kteří se na tomto tisku podíleli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná jiná písemná přihláška do rozpravy nebyla, ale z místa se hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, ta novela je víceméně převážně technická. Jediný politický spor, který tam existuje, jsou kodeterminace. Já bych k tomu řekl snad jenom tolik, že si myslím, že vládou zvolené řešení, které je napadeno dvěma návrhy, a to pana poslance Chvojky a mým, je to možná nejhorší, které se zvolit dalo. Buď, to si řekněme, že ve velkých podnicích chceme spoluúčast zaměstnanců v dozorčích radách, pak dává smysl, aby tam byl nějaký počet, jestli je to třetina, nebo je to méně, čtvrtina, jeden smysl nedává. Jeden smysl nedává. Anebo si řekněme, že jsme zastánci liberálního modelu, to je můj návrh. Chceme, aby nebyla žádná povinnost v zákoně pro společnosti, ať si to společnosti určují samy. A hlasujte pro můj návrh.

Ale myslím, že nejhorší, co se může stát, pokud zůstane vládní, který na jednu stranu nutí větší společnosti, aby volby prováděly, aby všechnu administrativu, která s tím má být, vykonávaly, ale současně nevytváří žádný prostor pro to, aby se zaměstnanci na řízení těchto společností podíleli.

Takže bych jenom poprosil, aby Sněmovna při svých úvahách podpořila buď návrh pana poslance Chvojky, což je ten řekněme více fandící zaměstnancům, nebo návrh můj. Ale vládou zvolené řešení si myslím, že je to nejméně vhodné řešení, které v sobě skrývá všechny nevýhody pro společnosti, všechny nevýhody zastoupení zaměstnanců a žádnou výhodu, kterou fakticky to má zaměstnancům přinášet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikdo další se také nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova, takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy včetně stanoviska. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou ke sněmovnímu tisku číslo 207, kterou doporučil ústavně-právní výbor.

Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách. Pokud vím, ty načteny nebyly.

Za druhé, návrhy... a teď budu číst tam, kde je římská jedna, tam, kde je ten význam jednoznačný, tak budu číst pouze jedna, abych se neučetl k smrti. - Návrhy A1.2 až 7, 9 až 49, 51 až 57, 60 až 67, A2.1 až 4 a 6 jedním hlasováním.

Za třetí, návrhy A1.8 a 59 opět jedním hlasováním. Pokud bude přijat A1.8, pak je nehlasovatelný C3.

Za čtvrté, bod A2.5.

Za páté, návrh B1. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.50.

Za šesté, návrh B2. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.1, pouze v rozsahu zrušení bodu 5.

Za sedmé, návrhy C1, C2, C4 až C12, C14 a C16 jedním hlasováním. Návrh C15 je nehlasovatelný vždy, protože jde o text shodný s A1.59.

Za sedmé, to je vsuvka. Tady bych chtěl zmínit, že tento pozměňovací návrh je vyjmut z balíku návrhů C a hlasován samostatně z toho důvodu, že ústavně-právní výbor jako garanční výbor k němu přijal samostatné stanovisko. Tam se bude hlasovat návrh C3.

Za osmé, návrh C13.

Za deváté, návrhy D1 až D3. Bude-li přijat D3, pak je nehlasovatelný návrh G.

Za desáté, návrh E.

Za jedenácté, návrhy F1, F3 a F4 jedním hlasováním. Pokud bude přijat F1, pak je nehlasovatelný A1.58, čili zrušení bodu 711. Pokud bude přijat F3, pak je nehlasovatelný A1.58, zrušení bodu 714, a návrh F2 je nehlasovatelný pro totožnost s návrhem A1.58.

Za dvanácté, bude se hlasovat o návrhu G. Ten je hlasovatelný pouze, nebude-li přijat návrh D3. Návrh A1.1 mimo část zrušení bodu 5, pokud byl přijat návrh B2, nebo se bude hlasovat jako celek, pokud nebyl přijat B2.

Za čtrnácté, návrh A1.50. Ten je nehlasovatelný, pokud bude přijat návrh B1 a návrh;

za patnácté, návrh A1.58, který je hlasovatelný mimo část zrušení bodu 711, pokud byl přijat F1, a mimo část zrušení bodu 714, pokud byl přijat F3.

A nakonec budeme, za šestnácté, hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl návrh procedury. Žádný protinávrh nezazněl, takže budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 316. Přihlášeno 160 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh procedury jsme přijali a můžeme podle ní nyní postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. A nyní bych vás rád provedl pozměňovacími návrhy. U každého pozměňovacího návrhu přečtu body, o kterých hlasujeme, kdo ho předložil, čeho se stručně týká a jaké je stanovisko garančního výboru.

Podle schválené procedury budeme nejprve hlasovat o pozměňovacích návrzích A1.2 až 7, 9 až 49, 51 až 57, 60 až 67, A2.1 až 4 a 6. Jde o pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, rozsáhlý návrh garančního výboru vytvořený ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, jehož hlavní částí je vypuštění problematiky družstev, která bude projednána samostatně v rámci sněmovního tisku 411. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Ministryně mimo mikrofon: Souhlasné.) Prosím o zapnutí mikrofonu. (Souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 317. Přihlášeno 160 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme pokračovat podle schválené procedury návrhy A1.8 a 59. Pokud bude přijat návrh A1.8, pak je nehlasovatelný návrh C3. Návrh A1.8 a A1.59 je vyňatá část návrhu ústavně-právního výboru, která se zabývá terminologickou změnou. Pojem kapitálové společnosti nebo družstva se nahrazuje slovy obchodní korporace. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 318. Přihlášeno 160 poslanců, pro 1, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme pokračovat návrhem A2.5. Návrh A2.5 je návrh ústavně-právního výboru, jeho část, která se týká zavedení možnosti delegáta vzít na shromáždění delegátů jím určenou osobu, pokud stanovy družstva neurčí jinak. Tedy připomínám, že jsme schválili vypuštění té problematiky družstev. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 319. Přihlášeno 160 poslanců, pro nebyl nikdo, proti 143. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu B1. Pokud bude přijat, je nehlasovatelný A1.50, což je bod čtrnáct procedury. Pozměňovací návrh B1 je návrh pana poslance Feriho, kterým se zachovává možnost mít v akciové společnosti i méně než tříčlennou správní radu, neboť vládní návrh stanovuje, že správní rada může být nejméně tříčlenná, pokud se nejedná o jednočlennou akciovou společnost. Garanční výbor k této záležitosti nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 320. Přihlášeno 160 poslanců, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Protože byl návrh B1 přijat, je nehlasovatelný návrh A1.50, což je bod čtrnáct procedury. Nyní budeme hlasovat o návrhu B2. Pokud bude přijat návrh B2, je nehlasovatelný návrh A1.1 pouze v rozsahu zúžení bodu 5. Návrh B2 je pozměňovací návrh pana poslance Feriho, který se týká vypuštění věty třetí z paragrafu 8 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích, která se týká procesu uzavření společenské smlouvy, kterou se zakládá družstvo. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 321. Přihlášeno 160 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže návrh B2 byl přijat, čili potom v bodě 13 procedury budeme hlasovat o návrhu A.1.1, mimo část zrušení bodu 5.

Budeme pokračovat podle procedury. Nyní budeme jedním hlasováním hlasovat o návrzích C1, C2, C4 až C12, C14 a C16. Jde o technické a terminologické změny posunutí účinnosti na 1. 1. 2021 předložené panem poslancem Strýčkem. Garanční výbor má stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom abychom si to ujasnili, pane zpravodaji. A bod C3, který se stal pravděpodobně hlasovatelný, budeme hlasovat v tomto hlasování, nebo zvlášť?

 

Poslanec Jakub Michálek: Nikoliv, budeme hlasovat zvlášť, protože Poslanecká sněmovna schválila v proceduře, že bude hlasován samostatně, protože ústavně-právní výbor k němu zaujal samostatné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, děkuji za ujasnění. Stanovisko zaznělo. Paní ministryně, stanovisko? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 160 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o tom vyčleněném návrhu C3, to je pozměňovací návrh pana poslance Strýčka. Ten vládní návrh nijak nemění, pouze opisuje to, co v něm již je. (Ozývá se smích.) Takže stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 323, přihlášeno 161 poslanců, pro 1, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu C13. Je to pozměňovací návrh pana poslance Strýčka, který právní úpravu nemění, pouze opět opakuje to, co dnes v právní úpravě je. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 161 poslanců, pro 2, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: A dostáváme se k vrcholu současné procedury, to jsou návrhy D1 až D3. Pokud bude přijat návrh D3, pak je nehlasovatelný návrh G. Návrhy D1 až D3 jsou návrhy pana poslance Chvojky a týkají se zachování stávajícího rozsahu kodeterminace, tedy že zaměstnanci v akciové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady, protože dle vládního návrhu mají zaměstnanci nově volit právě jednoho člena dozorčí rady. Garanční výbor nepřijal k této věci stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasujeme o návrzích D1 až D3. Kdo je proti?

Hlasování číslo 325, přihlášeno 161 poslanců, pro 119, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže byl přijat i návrh D3, a tudíž se stal nehlasovatelným návrh G pod bodem 12 procedury.

Nyní budeme hlasovat o návrhu E. Návrh E je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové, který se týká zavedení práva člena družstva požadovat informace o činnosti družstva. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 326, přihlášeno 161 poslanců, pro 29, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích F1, F3 a F4 pana poslance Bartoška. Návrhem F1 se ruší záměr podřídit nájem družstevního bytu právní úpravě nájmu bytu v občanském zákoníku. Návrhem F3 se mění vypořádací podíl člena bytového družstva, aby ho primárně určovaly stanovy. A návrhem F4, pokud byl člen bytového družstva, který byl nájemcem družstevního bytu, vyloučen, počítá se lhůta pro vyklizení družstevního bytu až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 327, přihlášeno 161 poslanců, pro 3, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu A1.1, mimo část zrušení bodu 5. Návrh A1.1 je část pozměňovacího návrhu garančního výboru, kterým se z vládního návrhu vypouští prvních sedm bodů části první článku 1 týkajících se obchodních korporací. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 328, přihlášeno 161 poslanců, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu A1.58. To je návrh ústavně právního-výboru - vypuštění problematiky družstev, v části první v článku 1 se dosavadní body 705 až 717 zrušují. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 329, přihlášeno 161 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Pan poslanec se hlásí k hlasování zřejmě.

 

Poslanec Jan Richter: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Koukám na sjetinu hlasování a v hlasování číslo 318 jsem hlasoval proti, na sjetině mám ano. Tak je to pouze pro stenozáznam, děkuji. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, nezpochybňujete hlasování. Pan zpravodaj se chce ještě vyjádřit.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych poprosil, jestli bych se mohl vyjádřit jako předseda poslaneckého klubu, teď vybočit z role zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžete, máte přednostní právo, uděluji vám slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já bych si dovolil vzhledem k tomu, že došlo k zásadním změnám v návaznosti na schválení některých pozměňovacích návrhů, požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. (Nápověda zprava.) Deset? Dobře. Vzhledem k tomu, že je tady žádost z klubu ODS, tak deset minut.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Vyhlašuji přestávku. Sejdeme se ve 12.08 minut.

 

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 12.08 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já tedy přečtu omluvy. Skončila pauza, takže budeme pokračovat. Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg mezi 11.45 a 14.00 hodin z pracovních důvodů, dále se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová mezi 11.30 a 14.00 hodin z pracovních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jan Bartošek, který je nucen prodloužit svou omluvu ze zdravotních důvodů dnes do konce jednacího dne.

 

Takže nyní přednesu návrh usnesení. Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 207, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zagonguji, svolám poslance do jednacího sálu. Jsme tady asi už v dostatečném počtu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo souhlasí s usnesením? Kdo je proti?

hlasování číslo 330 přihlášeno je 158 poslanců, pro 100, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ovšem mám tady žádost o vystoupení - místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, já bohužel musím konstatovat, že mi nefungovalo hlasovací zařízení. Napravíme to rychle, ale musím zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. O vaší námitce budeme hlasovat. Kdo souhlasí... (Mpř. Fiala: Moment!) Je žádost o odhlášení? Vy jste se ještě nedostavil, jasně. Omlouvám se, byl jsem moc rychlý. (Žádost o odhlášení.) Všechny vás odhlásím, abychom to znova zkontrolovali. Ukončuji hlasování. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. (Mpř. Fiala: Je to v pořádku.) Už to funguje.

 

Takže budeme hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 332 přihlášeno 149 poslanců, pro 146, proti žádný. Námitka byla přijata.

 

Zopakujeme si tedy hlasování. Já tedy znova zahajuji hlasování o usnesení. Kdo souhlasí s usnesením? Kdo je proti?

hlasování číslo 333 přihlášeno 152 poslanců, pro 106, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP