Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zpravodajem garančního výboru, což je hospodářský výbor, je pan poslanec Pavel Pustějovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 413/3, který byl doručen dne 17. října 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 413/4.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, takže prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsem vás již seznámil v prvním a druhém čtení a při jeho projednávání v garančním výboru.

Konkrétně se jedná o nápravu nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Fakticky se jedná o to, aby tzv. průkaz energetické náročnosti byl ve všech budovách, nejenom v tzv. budovách veřejné sféry, ve všech budovách, kam vstupují zákazníci nebo větší množství lidí. A současně se jedná o adaptaci nařízení tzv. štítkování výrobků spojených se spotřebou energie.

Tento návrh byl projednán v hospodářském výboru, Sněmovna ho určila jako garanční, který o předloženém návrhu jednal 30. října. Výbor na této schůzi projednal všechny pozměňovací návrhy uplatněné ve druhém čtení a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jejich přijetí. Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí se všemi stanovisky garančního výboru, neboť podle našeho názoru navržené úpravy zpřesňují znění návrhu zákona, přispívají tím k jeho zkvalitnění. S ohledem na výše uvedené podporuji doporučení garančního výboru ohledně hlasovací procedury a děkuji vám tímto za pozornost a žádám o podporu při hlasování o pozměňovacích návrzích podle navržené procedury. A následně pak i s návrhem zákona. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Upozorňuji, že pokud má někdo legislativně technické opravy, je potřeba je v rozpravě načíst. Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem.

V tom případě jestli se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu v tuto chvíli končím. A chápu to tak, že pan ministr již nemá zájem o závěrečné slovo, kdežto pan zpravodaj ano, takže prosím. Ani závěrečné slovo? (Nemá zájem.) Dobře. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já předtím ještě přečtu omluvenku. Pan poslanec Venhoda se omlouvá ze zdravotních důvodů a neúčastnil se jednání od 11.15 do konce jednání.

A nyní tedy prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s navrženou procedurou. Prosím. (V sále je hluk.) A prosím o klid v sále, ještě jsme neskončili.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly nyní v rozpravě předneseny žádné návrhy legislativně technických úprav, tak si dovoluji navrhnout usnesení hospodářského výboru na následující proceduru hlasování.

1. Budeme hlasovat pozměňovací návrh C3, který směřuje k usnesení hospodářského výboru pod písm. A.

2. Pozměňovací návrh A.

3. Pozměňovací návrh C1.

4. Pozměňovací návrh C2, ten pokud bude schválen, bude pozměňovací návrh B pana kolegy Dolínka nehlasovatelný.

5. Pozměňovací návrh C4.

6. Pozměňovací návrh B, pokud nebude schválen pozměňovací návrh C2. A pak budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji a doufám, že vaši kolegové věnovali dostatečnou pozornost navržené proceduře. (Gong.) Ptám se pro jistotu, jestli někdo nemá něco k proceduře. Pokud ne, svolal jsem kolegy do sálu a budeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 357 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 136, proti nikdo. Procedura byla schválena. A já prosím, pane zpravodaji, abyste představil první návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Jako první pozměňovací návrh budeme hlasovat pozměňovací návrh C3. Jenom podotknu, že pozměňovací návrhy pod písm. C jsou moje pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh A je hospodářského výboru jako komplexní a pozměňovací návrh B je pana kolegy Dolínka.

Takže nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C3, který se týká prodloužení přechodného období pro kontroly vytápění a klimatizace o dva měsíce. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Doporučující. Ano.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování 358. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 358 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Jako druhý pozměňovací návrh budeme hlasovat pozměňovací návrh A, což je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Jsou v něm legislativně technické úpravy a potom úprava kontroly vytápění, posunutí toho limitu z 20 na 70 kW a klimatizací z 12 na 70 kW. Takže to je zhruba odůvodnění s tím, že stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Ano. Doporučující.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování 359. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 359 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňujícím návrhem je pozměňující návrh C2. (Mpř. Pikal: C1.) Pardon. Pozměňovací návrh C1. To je pozměňovací návrh, který omezuje riziko, aby se na žádost auditované organizace z energetického auditu nestal jen minimalistický dokument. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 360. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 360 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. - Pardon. Proti 4.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňovacím návrhem je bod C2. Ten podchycuje situace, kdy se stavebník rozhodne provést stavební úpravy na objektu, v němž je umístěna výrobna. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 361. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 361 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh C4, který posouvá účinnost tohoto zákona z 1. ledna 2020 na účinnost celého zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jaké? (Zpravodaj: Doporučující.) Doporučující. Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 362. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 362 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Za šesté. Pozměňovací návrh B není hlasovatelný, protože byl přijat pozměňovací návrh C2, takže budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 413, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou".

Prosím stanovisko výboru. (Zpravodaj: Doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 363 je přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli. Projednávání tohoto bodu tímto končí.

Já nevím, jestli mám na tu minutu otevírat další bod. (Protestní hlasy ze sálu, poslanci se už pomalu rozcházejí.) Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych navrhl vyřadit zbývající body z pořadu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Já ještě svolám kolegy do sálu.

 

Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu z pořadu 35. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 364 je přihlášeno 136 poslanců a poslankyň, pro 105, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tím jsme stanovený pořad 35. schůze Poslanecké sněmovny vyčerpali. Tímto tuto schůzi končím. Děkuji vám.

Končím také dnešní jednací den. Příště se sejdeme pravděpodobně na 39. schůzi, a to v úterý 26. listopadu. Přeji příjemný víkend.

 

(Schůze skončila ve 14.01 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP