(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 367/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Kubík, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, první čtení tohoto návrhu proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna tehdy nesouhlasila s návrhem předkladatele, aby vyslovila souhlas již v prvním čtení. Návrh byl tedy přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten na své 21. schůzi určil lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů do 16. dubna. V této lhůtě žádné návrhy neobdržel. Na své 22. schůzi tak po odůvodnění předlohy panem Ing. Davidem Kopicem, náměstkem ministryně pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, se kterým vás nyní seznámím.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 22. schůzi po odůvodnění předlohy panem Ing. Davidem Kopicem, náměstkem ministryně pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Jana Kubíka a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 367 projednat a schválit ve znění předloženého návrhu, zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které mám jednoho jediného přihlášeného poslance, a je to předseda Pirátů Ivan Bartoš. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne. Dámy a pánové, pane předsedající, já jsem si dovolil přihlásit se v tomto projednávání do rozpravy, protože už jsem v předchozích projednáváních tento návrh komentoval. A pojďme si říct jednu věc. Ta faktická změna, ta vlastně dobrá změna, nebo změna v tomto návrhu, je správná. Ano, není důležité nebo není zásadní, aby členem ESIFu a předsedou byl právě premiér České republiky. Já vlastně z tohoto pohledu tuto změnu vítám. Ale nebudu pro ni hlasovat a řeknu vám proč. Změna této legislativy nastala v době, kdy Evropský parlament v předchozím složení velmi intenzivně řešil střet zájmu pana premiéra Babiše, dokonce o tom Evropský parlament hlasoval počtem 434 poslanců. Byla zde jistá korespondence mezi panem komisařem Oettingerem a panem premiérem Babišem, kde byl požadavek, aby se z tohoto střetu zájmů nějakým způsobem vymanil. Reakce, která následovala, je prostě formální. Dobře tedy, já nebudu předsedat ESIFu. Přitom ESIF je pouze poradním orgánem vlády a finální rozhodnutí dělají jednotlivé rezorty a jednotliví ministři. Já jsem tedy přesvědčen, že toto je iluzorní opatření. Já si nepřeju, aby premiér České republiky chodil při projednávání věcí zahraniční a dotační politiky za dveře. Já si přeju, aby premiér České republiky mohl na těch jednáních sedět a třeba předsedat ESIFu, protože prostě nebude v podezření ze střetu zájmů.

Já myslím, že toliko k tomuto návrhu zákona za Piráty. A já proto říkám, že návrh by byl fakticky správný, nicméně je to pouze opatření, že vlk se nažral a ovce zůstala celá. A potom ve statistikách, kde vychází, jak Česká republika bojuje proti korupci, protože má protikorupční zákony, které se nedodržují, toto opatření zejména v souvislosti s projednáváním střetu zájmů premiéra Babiše chápu jako přesně takový příklad. My do Evropské komise pošleme bumážku, že jsme vyřešili střet zájmů premiéra Babiše, protože teď již v čele ESIFu bude moci sedět nějaký jiný ministr této vlády nebo někdo jiný. A to si myslím, že je problematické a mělo by to zaznít, když schvalujeme tuto změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali je ještě nějaký jiný zájem o obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se případně na závěrečná slova. Paní ministryně? Pan poslanec Kubík? Ne. Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nevidím nikoho, kdo by se přihlásil, končím tedy podrobnou rozpravu. Znovu se táži na závěrečná slova? Zájem nemáte, takže tímto končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Posuneme se k dalšímu bodu. Jedná se o

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, krátká rekapitulace. Na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 5. března tohoto roku jste byli seznámeni s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, který budete mít projednávat.

Dovolte, abych nyní trošku zrekapituloval nejdůležitější body této novely, protože se jednalo o to uvést do souladu evropský a národní právní rámec v oblasti zvyšování energetické účinnosti. Úplně konkrétně se jedná o nápravu nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov provedené v roce 2013 a adaptaci nařízení o štítkování výrobků spojených se spotřebou energie, které vešlo v platnost v roce 2017. Když to řeknu úplně česky, nesoulad spočíval v tom, že nebylo povinné štítkování.

Nad rámec uvedeného obsahuje tento předložený návrh úpravy ve vybraných oblastech s cílem zjednodušit a maximálně zefektivnit aplikační praxi, a to například v oblasti zpracování energetických auditů nebo činnosti energetických specialistů, čili z tohoto úhlu pohledu to není konfliktní materiál, je to materiál, který víceméně upravuje evropskou transpozici a současně zjednodušuje práci.

Ohledně nápravy nesprávné transpozice musím upozornit na to, že ještě 17. dubna 2019 byla České republice doručena žaloba podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Důvodem podání této žaloby bylo nedodržení deklarovaného harmonogramu přijetí novely zákona o hospodaření energií, které tedy řeší tento nesoulad. Časová prodleva vznikla především v důsledku dlouhého legislativního procesu způsobeného znovupředložením návrhu zákona.

Vnímám to tak, že předložený návrh byl projednán v hospodářském výboru, který přijal usnesení, v němž doporučuje návrh zákona projednat v Poslanecké sněmovně a schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s tímto vyslovilo souhlas, jelikož zpřesňuje znění návrhu zákona, a tím podle našeho názoru přispívá k jeho zkvalitnění. Děkuji moc za pozornost a žádám tímto zdvořile o podporu tohoto zákona na dnešním druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 413/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Pavel Pustějovský a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 27. schůze 2. května 2019 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 413.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu náměstka ministra průmyslu a obchodu René Neděly a zpravodajské zprávě mé a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 413 ve znění schválených pozměňovacích návrhů - ohledně jejichž přesného znění si dovolím odkázat na sněmovní tisk 413/2, který vám byl elektronicky doručen;

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona;

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

4. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP