(16.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Předložený návrh zákona ustanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát. V případě, že dojde k odčinění takovéto újmy na zdraví, která je důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo kdy je újma důsledkem vady očkovací látky, má stát právo požadovat regresní úhradu.

S ohledem na skutečnost, že se újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky zpravidla prokazuje velmi obtížně, návrh nevyžaduje vždy prokázání příčinné souvislosti. Zakotvuje vyvratitelnou domněnku, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, tedy zdravotní následky v čase v ní uvedeném, bude daná újma považována za újmu způsobenou povinným očkováním. V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování. Základní pravidla odčinění újmy na zdraví jsou stanovena v občanském zákoníku, který se subsidiárně použije.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že to je ve stručnosti vše k tomuto v tuto chvíli. Myslím si, že není nutné jít úplně do detailů. V prvním čtení již zaznělo mnoho. A věřím tomu, že tak jak jsme viděli pozměňovací návrhy, že jich nebude tolik a že zkrátka základní principy té právní úpravy budou dodrženy, protože z našeho pohledu skutečně je to určitý dluh, který máme v našem právním řádu, a prosím tedy o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 451/1 a 2. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Alena Gajdůšková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Pan ministr osvětlil záměr i obsah projednávaného návrhu zákona. Nebudu se tedy znova opakovat. Jsme ve druhém čtení. Jenom konstatuji, že zdravotnický výbor nebo výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny se k tomuto návrhu zákona sešel dvakrát. Na druhém jednání bylo přijato následující usnesení.

Po úvodním slovu Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, a zpravodajské zprávě doktorky Aleny Gajdůškové výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, sněmovní tisk 451, a zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Alenu Gajdůškovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Sněmovny.

Doporučení je zřejmé. Já jenom doplním, že do dnešního data eviduji v systému Poslanecké sněmovny dva podané pozměňovací návrhy. Jeden je paní předsedkyně výboru, paní profesorky Adámkové. Druhý pana doktora Kaňkovského, pana poslance. Já předpokládám, že předkladatelé si tyto návrhy zdůvodní, protože jsou již přihlášeni do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. A seznámím vás s omluvou pana poslance Pávka, který se omlouvá mezi 16.00 a 17.30 z důvodu jednání.

A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které jsou v tuto chvíli přihlášeni dva poslanci. Jako první paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že se dostáváme k druhému čtení, projednání velmi důležitého zákona, který určitě zlepší situaci, která je v tom našem systému daná zdravotnickém. Bohužel je pravda, že očkování vedle své nesporně pozitivní úlohy, která samozřejmě úplně změnila celý pohled na zejména infekční choroby, přináší bohužel i některé věci, které jsou velmi závažné a bohužel mohou končit velmi těžkým poškozením zdraví. Takže jsem velmi ráda, že tento zákon tady máme a že o něm můžeme jednat.

 Samozřejmě, jak to tak bývá, tak v momentě, kdy se dostal zákon do prostoru, tak se objevila řada velmi praktických věcí, které opravdu zlepšují pohled na tu věc, takže mi dovolte, abychom tam načetli takové dvě drobné úpravy.

Za prvé. Paragraf 2, kde se jedná o rozsah náhrady újmy. Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotní služby, čili nikoliv očkování, které by nebylo dohledatelné, také ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním a hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví toho očkovaného a s péčí o jeho osobu nebo o jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. A to je proto, že opravdu dívat se na dítě, které je postižené, je velmi obtížné, a je potřeba tedy potom se postarat o tyto rodiny trošku v širším slova smyslu. Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení anebo zvlášť těžkému ublížení na zdraví očkovaného. Protože bohužel ani tuto eventualitu vyloučit nemůžeme, byť je to pochopitelně velmi řídké.

Za druhé. Za paragraf 5 vkládáme nový paragraf 6, který vzešel opět z praxe, který ukazuje, že pochopitelně posoudit rozsah toho poškození - a tady bychom byli dlužni zejména těm dětem, které by dostaly se k tomu poškození zdraví po povinném očkování, kdybychom se jim nevěnovali řádně. Protože některá teplota nebo to, že dítě se nezdá rodiči, by se mohla pouze svést na to očkování. A vůbec by to nemuselo být z očkování. Může to být počátek velmi těžké choroby včetně hematologických, akutních leukémií apod., které prostě jenom přišly v době, kdy bychom mohli říci, že tedy je to po očkování, takže by se tomu nevěnovala dostatečná pozornost. A proto v tomto pozměňovacím návrhu navrhujeme ministerstvo pro posouzení složitých případů ustanovit nezávislou odbornou komisi, kde členy této nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy za prvé zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost. Dva zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče.

Blíže to nemůže zákon specifikovat, protože tam už se může stát, že bude posouzení pohybového aparátu nebo duševního vývoje toho dítěte nebo jiné věci. Čili vždycky tam jistě bude muset být pediatr, to bezesporu, samozřejmě, a potom další odborník a osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva. To proto, že víme z terénu, že samozřejmě mnoho rodin se domáhá tohoto odškodnění, a bohužel nemají důvěru, nutno říci, třeba potom v to zdravotnické zařízení, které toto očkování provedlo, samozřejmě to člověk i lidsky chápe, a je potřeba, aby tady nemuseli oni sami se dohledávat někde, aby věděli, že tedy ten systém zdravotnictví, v tomto případě ministerstvo na to myslí a má tedy právníka, který se věnuje této oblasti a může jim poradit, eventuálně i s tím posouzením.

Členy této nezávislé odborné komise nikdy nemůže být prosím osoba se zřetelem k očkovanému nebo poskytovateli, který provedl očkování, kde by byl jakýkoliv střet zájmů. To samozřejmě se zcela vylučuje. Nezávislá odborná komise projedná tento případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny těchto členů a vždycky tam musí být, i kdyby se jich sešlo jen nadpoloviční většina, pracovník zdravotnický. Nikdy by to nemohl být jenom úředník a právník. Při vší úctě ke všem vzděláním samozřejmě.

Tato nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické dokumentace vedené o tom pacientovi, dalších skutečností, které zjišťuje, a vypracuje zápis, který bezodkladně předá prostřednictvím předsedy komise ministerstvu, kde budou jasné závěry z případů s jednoznačným konstatováním, zda újma na zdraví je následkem povinného očkování, nebo zda mají pochyby a musí být další vyšetření, které potom určí třeba tu správnou diagnózu. Nebude tedy, v tom případě tady vlastně vylučujeme možnost, kterou teď také v terénu někdy vidíme, že není možné vyloučit, nebo pravděpodobně došlo následkem očkování, tady to musí být jednoznačné. Protože kdybychom přiznali jenom, že to, co se nezdá těm rodičům, kde opravdu může být poškození, že je po tom očkování, kdyby byly pochyby a nepokračovali bychom, mohli bychom opravdu přehlédnout velmi závažné diagnózy, které by ty děti poškodily po celý život, protože by se řeklo, že je to jenom v uvozovkách po očkování.

Čili dovolujeme si tuto drobnou změnu, kterou jsem teď poměrně obsáhle tedy řekla, omlouvám se, ale chtěla jsem, abyste rozuměli tomu, proč toto děláme, dát jako sněmovní tisk (dokument) 3543, je v systému. Je to tedy tento drobný pozměňovací návrh. Děkuji a prosím o jeho podporu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP