(17.30 hodin)
(pokračuje Navrkal)

Vážený pane ministře, jsme svědky toho, že dochází ke zcela evidentnímu a soustavnému porušování zákona a ničení zdraví občanů. Chci se vás proto zeptat za prvé: Konají dle vás příslušné úřady v zájmu obyvatel dostatečně iniciativně a rychle? Za druhé: Co se v této věci vy sám chystáte podniknout? Předem vám děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poprosím pana ministra o odpověď a poprosím o klid v jednacím sále. Já vím, že máte někteří potřebu komentovat některé záležitosti, ale prosím, komentujte je v předsálí, ne tady v jednacím sále. Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, děkuji za tuto interpelaci. Je třeba připomenout, že Autodrom Most byl vybudován v rámci rekultivace pozemků po hornické činnosti na přelomu 70. a 80. let. Současný vlastník začal s ekonomickým provozem autodromu, který je jeho svou intenzitou nesrovnatelný s dřívějším provozem. Okruh je pronajímán k privátním akcím, tréninkům a samozřejmě se díky tomu zvýšila intenzita pořádání sportovních podniků. Na okruhu je v podstatě každodenní provoz.

K té historii. V 90. letech byla vybudována protihluková stěna na západním okraji autodromu směrem k původní zástavbě. Od jejího vybudování nebyly tehdejší okresní hygienickou stanicí zaznamenány stížnosti na hluk, a tudíž nebylo prováděno ani žádné měření hluku na základě stížností v té době. Přes nesouhlas Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje město Most ve svém územním plánu určilo pozemky v okolí autodromu jako vhodné pro obytnou výstavbu. To znamená, to je třeba si také uvědomit, kdo nese odpovědnost. Při další změně územního plánu v únoru 2017 město uvažuje s plochami v blízkém okolí autodromu jako s lokalitami určenými pro bydlení i přesto, že v dokumentu je výslovně uvedeno, že se jedná o plochy zasažené hlukem z autodromu.

První stížnost na hluk z provozu autodromu byla krajské hygienické stanici postoupena Magistrátem města Mostu v květnu 2013. Měřením hluku byla zjištěna podlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu 41,9 dB. Autodrom představuje stacionární zdroj hluku a hygienický limit je stanoven na 50 dB.

Podněty na řešení hluku z provozu autodromu se začaly množit v roce 2015. Měřením hluku byla zjištěna nadlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, to jest 67 dB a 56,9 dB. Na základě tohoto měření byla autodromu uložena krajskou hygienickou stanicí pokuta 50 000 Kč, která byla uhrazena. V roce 2016 byla měřením na stejných místech zjištěna nadlimitní hodnota akustického tlaku pro denní dobu, to jest 60,7 dB a 58 dB. V tomto případě však využil autodrom všechna práva, která mu umožňuje právní systém České republiky, podal námitky proti protokolu z měření a dále proti protokolu z kontroly a současně vznesl námitku pro podjatost kontrolující osoby a všech ostatních zaměstnanců územního pracoviště Most Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Obdobně postupoval i při zamítnutí žádosti o vydání časově omezeného povolení provozování zdroje hluku.

Nová žádost autodromu byla v srpnu 2019 krajskou hygienickou stanicí opět zamítnuta - v srpnu 2019. V současné době probíhá odvolací řízení. Krajská hygienická stanice jako orgán státní správy postupuje v souladu s právním řádem České republiky. Autodrom Most v tomto směru plně využívá veškeré možnosti, které mu právní řád České republiky umožňuje, jakými jsou například podávání rozporů, námitek, odvolání. I tyto skutečnosti napomáhají samozřejmě tomu, že se správní řízení neúměrně prodlužují, a z pohledu okolních obyvatel je tak krajská hygienická stanice hodnocena jako nečinná. Ovšem je třeba skutečně brát v úvahu právní úpravu, tak jak je nastavena.

Závěrem mi ovšem dovolte připomenout, a mluvil jsem o tom na začátku, že i přes nesouhlas Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje město Most považuje pozemky v okolí autodromu za vhodné pro obytnou výstavbu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Má doplňující otázka bude velmi krátká. Mně jde jenom o to, když jste tady dlouho mluvil, já chápu, že ve věci pochybilo opakovaně i město historicky, a taky jsem ta pochybení zmínil. Ale moje otázka tedy je, pokud je jádro problému v tom, že autodrom používá nějaké obstrukční taktiky ve správním řízení, tak by mě zajímalo, když tedy ten případ vedete v patrnosti, jestli jste třeba na vládě nějak probíral, jestli ta legislativní úprava správního řízení je v pořádku a jestli se nejedná o nějaký systematický problém, který třeba má i jinde v České republice paralely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď, takže odpoví. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Je to samozřejmě mimo mou kompetenci. Určitě to můžeme probrat s paní ministryní spravedlnosti. Ale tak je skutečně právní řád nastaven, dává možnost subjektům, aby se bránily, a tato společnost těch možností využívá. Jednou pokutu zaplatila a poté zkrátka podává námitky a snaží se nějak v tomto směru se bránit, protože si stojí za svým, že vlastně její činnost nikterak zákon neporušuje. Já osobně jsem se byl na tom autodromu podívat, takže jsem to viděl. Samozřejmě jejich argumenty jsou takové, že oni se chystají udělat i nějaká další protihluková opatření, ale že se snaží, aby zkrátka nikterak nezasahovali do toho okolí. Ale jak říkám, my jako ministerstvo, resp. krajská hygienická stanice učinila veškerá opatření, změřila hluk, konstatovala porušení zákona. A v tomto směru probíhá odvolací řízení. Věřím tomu, že v nějaké dohledné době dojdeme k nějakému závěru. A pak samozřejmě je třeba si uvědomit, že ještě existuje institut správní žaloby, který nemůžeme nikterak vymazat, to znamená, i když to správní řízení dojde do nějaké fáze, tak předpokládám, že ta firma podá správní žalobu, a pak budeme muset čekat na rozhodnutí nezávislého soudu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace je pana poslance Vojtěcha Munzara na pana ministra Richarda Brabce ve věci ekologické zátěže Kladno.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano. Děkuji, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, já chci navázat svou interpelací na předchozí moji interpelaci na pana ministra Havlíčka týkající se řešení možné kontaminace podzemních vod v zatopených dolech na Kladně. Nebudu opakovat všechny ty argumenty, které jsem tady říkal. Jenom z odpovědi vašeho vládního kolegy mám takový pocit, že je tam trochu popření výsledků předchozích studií, na základě kterých se udělalo rozhodnutí vlády o vyčlenění finančních prostředků a opatření na řešení této situace. A taky tam trochu cítím z mého pohledu přehození odpovědnosti na váš rezort na řešení této situace, přestože řešení zátěží ze starých důlních děl má být v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Takže se vás chci zeptat, pane ministře, zda jste připraveni převzít odpovědnost za řešení této situace podzemních vod v zatopených dolech v Kladně a za řešení odstraňování zátěží ze staré důlní činnosti. Zadruhé zda již existuje nějaký plán na Ministerstvu životního prostředí na řešení celé situace, a případně jaký. A zatřetí, zda budou zachovány vyčleněné finanční prostředky, které už byly vládou vyčleněny, anebo budete muset začít de facto od začátku včetně žádosti o nové prostředky na vládě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, Kladno zdraví Kladno. To jenom pro tady neznalé, tak jsme oba Kladeňáci. Já tedy dneska trochu přesunutý. (Někteří poslanci ANO reagují a mávají.) Se ozvali kolegové teď z mého kraje. Ale ten původ je nezpochybnitelný. Made in Kladno. Takže pro mě je to samozřejmě i osobní záležitost, protože já tam tu situaci na Poldovce dobře znám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP