(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám pětiminutový čas k návrhu. Váš návrh je zaznamenán na 24. 10. v 11 hodin.

Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Dolínka, připraví se pan Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil zařadit body č. 245, 246, 247, 248, 249 a 250, což je zpráva o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016, 2017 a 2018, jako pevné body na příští čtvrtek, a to za body 290, 291 292, první tři body se týkají České národní banky, inflace a podobně, takže pan guvernér Rusnok s tím počítá, takže z úcty k tomu až za tyto body, s tím, že tím pádem by bod 245 byl jako čtvrtý bod, 246 jako pátý bod, 247 jako šestý bod, 248 jako sedmý bod, 249 jako osmý bod a 250 jako devátý bod. To znamená zařadit to potom jako v zásadě čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a devátý bod čtvrtečního jednání včetně případně dohody o režimu, abychom jednali i po ústních interpelacích. Já si myslím, že bylo vidět, že diskuse, která včera již probíhala potřetí, v součtu měla takřka devět hodin, již došla do stadia, kdy jsme připraveni, že bychom měli příští týden hlasovat alespoň o prvních zprávách.

Děkuji za případnou podporu návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh i za dodržení času k návrhu změny programu. Byl zaznamenán. Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Karel Krejza. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych tady načetl pevné zařazení bodu č. 141, je to sněmovní tisk 467. Je to poslanecký návrh opozice Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Abych to řekl zkráceně, je to nenulová tolerance alkoholu pro řidiče do výše 0,5 setin promile... procent promile, takže 5 promile, s výjimkou rizikových skupin řidičů. Trošku vás seznámím s obsahem, abyste věděli, a i proto, abychom toto téma konečně řádně probrali a ukončili jsme debatu, abychom se nedostávali do takových diskusí, jako když tady byl vodácký zákon anebo jízda na vinařských cyklostezkách.

Takže konkrétně co se tam děje. Do § 5 povinnosti řidiče se vkládá nový odst. 4, který zní: (4) Řidič se považuje za ovlivněného alkoholem ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b), pokud: a) obsah alkoholu v krevním vzorku řidiče přesáhne 0 promile, jedná se-li o řidiče, který za prvé řídí tramvaj nebo vozidlo zařazené do skupiny C1, C, D1, D nebo T, anebo řídí jízdní soupravu zařazenou do skupiny B+E, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E, nebo řídí vozidlo zařazené do skupiny B nebo B1 za účelem smluvní přepravy osob nebo věcí prováděné za úplatu, anebo řídí vozidlo a zároveň je osobou mladší 21 let, anebo řídí vozidlo a zároveň je držitelem řidičského oprávnění po dobu kratší 24 měsíců nebo osobou, která v průběhu posledních 24 měsíců pozbyla řidičské oprávnění, nebo osobou, které bylo v průběhu posledních 24 měsíců řidičské oprávnění pozastaveno, anebo obsah alkoholu v krevním vzorku řidiče přesáhne 0,5 promile, jedná-li se o řidiče, který jede na zvířeti nebo řídí vozidlo v případech vysloveně neuvedených v § 5 odst. 4 písm. a).

Proč předkladatelé překládají tuto novelu? Argumenty jsou tyto: Česká republika je jednou z pouze čtyř členských zemí Evropské unie s nulovou tolerancí alkoholu. Kromě nás se jedná o Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Většina ostatních zemí má právě toleranci do půl promile a v některých zemích - Malta, Velká Británie - je tato hranice ještě vyšší. Dále, mezi tolerancí malého množství alkoholu v krvi řidiče a počtem obětí dopravních nehod neplatí přímá úměra. Země s nulovou tolerancí patří mezi státy s největším počtem obětí dopravních nehod na 1 milion obyvatel, Rumunsko 96, Maďarsko 64, Česká republika 62, Slovensko 46, zatímco zmiňovaná Velká Británie vede žebříček nejbezpečnějších zemí s 28 oběťmi na 1 milion obyvatel, následovaná Dánskem 30 a Irskem 31. V České republice došlo loni k sedmi dopravním nehodám s oběťmi na životech, při kterých byl zjištěn alkohol u řidiče do půl promile. Pro srovnání, nedání přednosti v jízdě mělo v roce 2018 18 obětí, vjetí do protisměru 79 obětí na životech. Podle publikace České technologické platformy pro potraviny nevykazují státy, které tolerují nízké dávky alkoholu, vyšší iniciaci dopravních nehod než státy s nulovou tolerancí. Na závažnost dopravních nehod mají významnější vliv jiné faktory, například kvalita dopravní infrastruktury, stav vozového parku, práce policie a podobně. Podle řady studií nemá výše alkoholu do půl promile významný vliv na schopnost ovládat vozidlo. Naopak daleko více tyto kompetence snižuje stres, nevyspání, konzumace medikamentů a celkový zdravotní stav.

Předkladatelé zároveň navrhují i zachování nulové tolerance alkoholu v krvi pro rizikové skupiny řidičů. O těch už jsem tady mluvil. A samozřejmě připomenu, že se to týká třeba taxikářů, řidičů tramvají a těch, kteří jsou nezkušenými řidiči. Navrhovatelé zároveň počítají se zvýšením sankcí pro řidiče překračující limit půl promile.

Řeknu to takto. Je potřeba o tom diskutovat, je potřeba o tom mluvit. Proto navrhuji, abychom tento poslanecký návrh zákona zařadili pevně na příští úterý odpoledne, pokud tam budou zařazeny pevné body, tak za pevně zařazené body, nebo v pátek po třetím čtení zase jako první bod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k úvodnímu slovu. Bylo zaznamenáno a bude hovořit pan poslanec Karel Krejza, připraví se Bohuslav Svoboda. Předtím, než dojde k pultu, konstatuji, že Marek Výborný hlasuje s náhradní kartou č. 18. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych vás velmi zdvořile požádat o předřazení bodu 65, je to zákoník práce, sněmovní tisk 159. Myslím si, že již jeden z mých předřečníků o toto žádal. V případě, že se nepodaří zařadit tento bod dle jeho přání, navrhuji, aby byl zařazen na příští pátek jako druhý bod našeho jednání.

Krátké zdůvodnění. Já si myslím, že nejenom nové povinnosti, které se valí na naše občany prací této ctěné Sněmovny, jsou tím, co bychom pro občany měli dělat, ale i drobná zjednodušení života si určitě naši občané zaslouží, a myslím si, že drobný pozměňovací návrh, který bych rád připravil do tohoto zákoníku práce, který se týká referentských zkoušek, by zcela jistě ulehčil životy i mnohým z vás.

O co se jedná? Každý z nás, nevěřím, že tady je někdo, kdo by neměl řidičské oprávnění alespoň na řízení osobního automobilu, nikdo se nehlásí, takže předpokládám, že tomu tak je, mnozí z vás mají k dispozici služební vozidla a jsou nuceni pravidelně každý rok podstoupit testy řidičských schopností, takzvané referentské zkoušky, které spočívají v tom, že si provedete v počítači autotest, zabere vám to dvacet minut, pak si provedete ostrý test, dostanete 100 % bodů, protože ten test je stejný jako ten autotest, takže veškeré vzdělávání, nebo pomoc, nebo zlepšení schopností řídit auto je nulová. Ovšem nevíme, co se stane v momentě, kdy na toto povinné školení zapomenete, například v případě nehody, jak se k tomu bude chovat pojišťovna, jak se k tomu bude chovat váš zaměstnavatel. A přitom si myslím, že u neprofesionálních řidičů toto vůbec není třeba absolvovat, to znamená, řídíte osobní vozidlo, tak jako vozíte každodenně, možná každotýdenně svoji rodinu, můžete svézt i svoje kolegy a nepotřebujete k tomu žádné další školení, které vám opravdu nepomůže ve zlepšení vašich schopností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP