(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, když jste se mohl v klidu napít, pane předsedo, přeruším. Přečtu omluvu Dominika Feriho, který je sice přihlášen po vás v rozpravě a omlouvá se do konce jednacího dne. To je jedna věc.

Dále bych vás chtěl upozornit, protože jste přihlášen řádně nikoliv s přednostním právem, abyste dodržoval zákon o jednacím řádu. Ve třetím čtení podle § 90 odst. 2 se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, písemných nebo tiskových úprav. To je logické z přednesených pozměňovacích návrhů. Popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení. A zatím jsem nic takového nezaslechl. Prosím, držte se jednacího řádu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za upozornění, pane předsedající. Již jsem takové obdržel a slíbil jsem, že na konci svého vystoupení zazní konkrétní návrh podle jednacího řádu. Ale musím se k němu příslušnou argumentací dostat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já chápu, že to chcete učinit, ale citací směrnice pravděpodobně se k tomu nedostaneme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Co, pane předsedající, je vhodný nebo nevhodný argument pro návrh, který se chystám předvést, laskavě ponechte na mně. Nebo domníváte se snad, že bychom si tady navzájem měli říkat, jaké máme používat argumenty?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne. Jenom že zákon o jednacím řádu předpokládá ve třetím čtení jinou diskusi, než je diskuse v prvním a v druhém čtení. A proto jsem vás vedl k pořádku vzhledem k tomu, že jste se přihlásil řádně, nikoliv s právem přednostním.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Zajisté. Pokud by vám to, pane předsedající, učinilo radost, tak já mohu ukončit svůj diskusní příspěvek řádný a bezprostředně se přihlásit s přednostním právem, ale myslím si, že si to můžeme ušetřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak v tom případě by propadla přihláška pana kolegy Feriho a pan kolega Rakušan je také přihlášen. Musel bych se ho zeptat, jestli je přihlášen s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já vás ujišťuji, že se na konci svého vystoupení dostanu k návrhu, abych byl v souladu s jednacím řádem. To je vše, co vám k tomu mohu říct, a konejte, jak uznáte za vhodné, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Teď jsem kvůli vám zapomněl, kde jsem to přerušil. Snad, abych začal od začátku. (Smích v sále.)

Účelově vázané fondy představují opatření, v jejichž rámci je určený soubor aktiv a závazků spravován tak, jako by šlo o samostatný podnik, a neměly by zahrnovat běžné činnosti vázané na index, na hodnotu podílové jednotky či zajišťovací činnosti. Snížená převoditelnost aktiv účelově vázaného fondu by se měla odrazit ve výpočtu přebytku aktiv nad závazky určité pojišťovny či zajišťovny.

Podnětem ke vzniku účelově vázaných fondů mohou být činnosti jak životního, tak neživotního pojištění. Účast na zisku nutně neznamená účelovou vázanost a neměla by být považována za definující vlastnost účelově vázaného fondu.

Účelově vázané fondy by měly být omezeny na opatření, která snižují schopnost určitých kapitálových položek absorbovat ztráty při plném pokračování činnosti. Opatření, která ovlivňují pouze schopnost absorbovat ztrátu v případě likvidace, by neměla být považována za účelově vázané fondy.

Aby se zamezilo dvojímu započítání kapitálu na individuální úrovni v pojišťovnictví a bankovnictví, měly by pojišťovny a zajišťovny odečíst z částky primárního kapitálu všechny účasti ve finančních a úvěrových institucích, které převyšují 10 % kapitálových položek tier 1, jež nepodléhají žádnému omezení. Účasti ve finančních a úvěrových institucích, které v souhrnu přesahují stejnou pravou hodnotu, by měly být odečteny částečně, a to poměrně. Odečtení není nutné v případě, kdy jsou účasti strategické a na tyto pojišťovny a zajišťovny se pro účely výpočtu skupinové solventnosti uplatní metoda 1 stanovená v příloze I směrnice 2002/87/ES.

Většinu použitelné výše kapitálu na krytí minimálního kapitálového požadavku a solventnostního kapitálového požadavku by měl tvořit kapitál tier 1. Aby se zaručilo, že uplatněním omezení nedojde ke vzniku procyklických účinků, měla by se omezení v použitelných částech položek tier 2 a tier 3 uplatnit tak, aby ztráta kapitálu tier 1 nebyla příčinou ztráty celkového použitelného kapitálu, která by danou ztrátu převyšovala. Proto by se omezení měla uplatnit v takovém rozsahu, aby solventnostní kapitálový požadavek a minimální kapitálový požadavek byly kryty z kapitálu. Položky kapitálu, které převyšují omezení, by neměly být započítány jako použitelný kapitál.

Při tvorbě seznamů regionálních vlád a místních orgánů by měl orgán EIOPA respektovat požadavek, podle něhož neexistuje žádný rozdíl v riziku mezi expozicemi vůči těmto regionálním vládám a místním orgánům a expozicemi vůči centrální vládě, do jejíž pravomoci spadají, a to vzhledem ke specifickým možnostem získávání příjmů na straně regionálních vlád a místních orgánů a k existenci zvláštního institucionálního uspořádání, které snižuje jejich riziko selhání. Na základě prováděcího aktu přijatého podle článku 109 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138, jež se těchto seznamů týká, se pro účely výpočtu modulu tržního rizika a modulu rizika selhání protistrany ve standardním vzorci s přímými expozicemi vůči regionálním vládám a místním orgánům zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě, do jejíž pravomoci spadají.

Aby se zamezilo poskytování nevhodných pobídek k restrukturalizaci dlouhodobých smluv na krátkodobě obnovitelné smlouvy, míra objemu rizika pojistného v neživotním pojištění a rizika pojistného ve zdravotním pojištění, se používá metody podobné metodám životního pojištění použitého ve standardním vzorci, by měla být založena na ekonomické podstatě pojistných a zajistných smluv, nikoliv na jejich právní formě. Objemové opatření by proto mělo zachycovat zasloužené pojistné, které spadá do smluvní hranice stávajících smluv a smluv, které budou podepsány v nadcházejících 12 měsících.

Vzhledem k tomu, že očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném podle stávajících smluv o neživotním pojištění a zajištění jsou považovány za použitelný kapitál pojišťoven a zajišťoven, měl by modul neživotního upisovacího rizika zachycovat riziko storen týkající se smluv o neživotním pojištění a zajištění.

Pokud jde o riziko pojistného, výpočet kapitálového požadavku pro riziko neživotního pojistného a riziko pojistného a rezerv ve zdravotním pojištění by měl být založen buď na minulém zaslouženém pojistném, nebo na očekávaném budoucím zaslouženém pojistném, podle toho, která částka je vyšší, aby byla zohledněna nejistota ohledně budoucího zaslouženého pojistného. Pokud však může pojišťovna či zajišťovna spolehlivě zaručit, že budoucí zasloužené pojistné nepřesáhne očekávané pojistné, měl by být výpočet založen pouze na očekávaném zaslouženém pojistném.

Aby se zohlednily průměrné vlastnosti závazků týkajících se životního pojištění, modelování hromadného rizika storen ve standardním vzorci pro solventnostní kapitálový požadavek by mělo vycházet z předpokladů, že riziko týkající se obcí, které může postupující pojišťovna či zajišťovna v rámci zajistné smlouvy uplatnit, není pro přijímací pojišťovnu či zajišťovnu podstatné.

Aby se zohlednil odlišný rizikový profil zdravotního pojištění, který je uplatňován na obdobném technickém základě jako u životního pojištění, měl by modul zdravotního upisovacího rizika pro tyto dva druhy pojištění obsahovat různé podmoduly.

Aby se zohlednily průměrné vlastnosti závazků týkajících se životního pojištění, mělo by být modelování modulů životních a zdravotních upisovacích rizik založeno na předpokladu, že riziko týkající se závislosti pojistného a zajistného plnění na inflaci není podstatné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP