(13.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pravidla pro technické rezervy. Při výpočtu nejlepšího odhadu a rizikové přirážky technických rezerv vykazují pojišťovny a zajišťovny pojistný nebo zajistný závazek ke dni uzavření smlouvy, z níž plyne závazek, nebo ke dni začatého pojistného či zajistného krytí, podle toho, které datum nastane dříve. Pojišťovny a zajišťovny vykazují závazky pouze do výše smluvních hranic.

Pojišťovny a zajišťovny odúčtují pojistný nebo zajistný závazek pouze tehdy, pokud zanikne, je umořen, je zrušen nebo vyprší.

Jaká je smluvní hranice pojišťovací nebo zajišťovací smlouvy? Smluvní hranice pojišťovací nebo zajišťovací smlouvy jsou stanoveny v souladu s odstavci 2 až 7. Veškeré závazky vztahující se ke smlouvě, včetně závazků týkajících se jednostranných práv pojišťovny nebo zajišťovny obnovit nebo rozšířit rozsah smlouvy a závazků, které se vztahují k již zaplacenému pojistnému, náleží ke smlouvě, pokud není v odstavcích 3 až 6 stanoveno jinak.

Závazky, které se vztahují k pojišťovacímu nebo zajišťovacímu krytí poskytovanému pojišťovnou či zajišťovnou po některém z následujících termínů, nenáležejí ke smlouvě, pokud pojišťovna či zajišťovna nemůže přimět pojistníka, aby za tyto závazky uhradil pojistné. Tedy

a) budoucí datum, kdy má pojišťovna nebo zajišťovna jednostranné právo ukončit smlouvu;

b) budoucí datum, kdy má pojišťovna nebo zajišťovna jednostranné právo odmítnout pojistné splatné podle smlouvy; c) budoucí datum, kdy má pojišťovna nebo zajišťovna jednostranné právo na změnu pojistného nebo pojistného plnění splatného podle smlouvy, a to takovým způsobem, že pojistné plně odráží rizika.

Má se za to, že se písmeno

c) použije, pokud má pojišťovna nebo zajišťovna jednostranné právo na změnu pojistného nebo pojistného plnění portfolia pojistných nebo zajistných závazků k budoucímu datu takovým způsobem, že pojistné portfolia plně odráží rizika, která toto portfolio pokrývá.

Avšak v případě závazků v životním pojištění, kdy se individuální posouzení rizika závazků týkajících se pojištěné osoby provádí při vzniku smlouvy a kdy před změnou výše pojistného nebo pojistného plnění nelze provést nové hodnocení, pojišťovny a zajišťovny zhodnotí, zda pojistné pro účely písmene c) plně odráží rizika na úrovni smlouvy.

Pojišťovny a zajišťovny nevezmou v úvahu omezení jednostranného práva uvedeného v písmenech a), b) a c) tohoto odstavce a omezení míry, v níž může být pojistné nebo pojistné plnění změněno, jestliže nemají žádný znatelný vliv na ekonomiku smlouvy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já mezitím přečtu omluvy, využiji toho, že jste se napil. Takže dnes od 13.30 do konce jednání se z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Marek Výborný. Dále pan poslanec Jiří Kohoutek se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů. Dále se omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Tak jste se zase nadechl a můžete pokračovat, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Vy jste můj čtvrtý předsedající od rána.

V případě, že má pojišťovna nebo zajišťovna jednostranné právo podle odstavce 3, které se vztahuje pouze na část smlouvy, použijí se zásady stanovené v odstavci 3 na tuto část.

Závazky, které se nevztahují k pojistnému, které již bylo zaplaceno, nenáležejí k pojišťovací nebo zajišťovací smlouvě, pokud pojišťovna či zajišťovna nemůže přimět pojistníka, aby uhradil budoucí pojistné, a pokud jsou splněny všechny tyto požadavky: smlouva neposkytuje náhradu za konkrétní nejistou událost, která negativně ovlivňuje pojištěnou osobu; smlouva nezahrnuje finanční záruku pojistného plnění.

Pro účely písmen a) a b) pojišťovny a zajišťovny nevezmou v úvahu pokrytí událostí a záruk, které nemají žádný znatelný vliv na ekonomiku smlouvy.

Pokud je možné pojišťovací nebo zajišťovací smlouvu rozdělit na dvě části a pokud jedna z těchto částí splňuje požadavky stanovené v odst. 5 písm. a) a b), veškeré závazky, které se nevztahují k pojistnému z uvedené části a které už byly zaplaceny, ke smlouvě nenáležejí, pokud pojišťovna či zajišťovna nemůže přimět pojistníka, aby uhradil budoucí pojistné z této části.

Pojišťovny a zajišťovny mají pro účely odstavce 3 za to, že pojistné plně odráží rizika pokrytá v rámci portfolia pojistných nebo zajistných závazků pouze tehdy, pokud nenastane okolnost, kdy výše pojistného plnění a výdajů splatných v rámci portfolia překročí výši pojistného splatného v rámci portfolia.

Pro výpočet technických rezerv se používají určité údaje. Údaje, které se používají pro výpočet technických rezerv, se pro účely této směrnice považují za úplné pouze tehdy, jsou-li splněny všechny následující podmínky: a) údaje zahrnují informace za období, které je dostatečně dlouhé i k posouzení vlastností podkladových rizik a k určení trendů ve vývoji rizik; b) tyto údaje jsou k dispozici pro každou z relevantních homogenních rizikových skupin používaných při výpočtu technických rezerv a žádné relevantní údaje nejsou z výpočtu technických rezerv vyloučeny bez odůvodnění.

2. Údaje používané při výpočtu technických rezerv se pro účely článku 82 směrnice 2009/138 považují za přesné pouze tehdy, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: a) údaje neobsahují podstatné chyby; b) údaje z různých časových období používané pro stejný odhad jsou

konzistentní; c) údaje jsou zaznamenávány včas a soustavně.

3. Údaje používané při výpočtu technických rezerv se pro účely článku 82 směrnice 2009/138 považují za vhodné, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a) údaje odpovídají účelům, pro které budou použity;

b) množství a povaha údajů zajišťují, že odhady provedené při výpočtu

technických rezerv na základě těchto údajů neobsahují podstatnou chybu v odhadu;

c) údaje jsou v souladu s předpoklady, na nichž jsou založeny pojistněmatematické a statistické modely, které se uplatňují při zpracování údajů požívaných pro výpočet technických rezerv;

d) údaje odpovídajícím způsobem odrážejí rizika, kterým je pojišťovna nebo zajišťovna vystavena s ohledem na své pojistné a zajistné závazky;

e) sběr, zpracování a využití údajů byly provedeny transparentním a strukturovaným způsobem na základě zdokumentovaného procesu, který zahrnuje všechny tyto prvky: 1. vymezení kritérií pro kvalitu údajů a hodnocení kvality údajů, včetně specifických kvalitativních a kvantitativních standardů pro jednotlivé soubory údajů; 2. používání a stanovení předpokladů učiněných při sběru, zpracování a využívání údajů; 3. postup provedení aktualizace údajů, včetně četnosti aktualizací a okolností, na jejichž základě se provádí další aktualizace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP