Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 364/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 364/3, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 364/4. (Silný hluk v sále.)

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před rozpravou. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. A ještě jednou poprosím o klid v sále. (Zvonek.) Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte-li něco k projednání, prosím běžte do předsálí. Umožněte vystoupení.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych poděkoval předsedovi gesčního hospodářského výboru, zpravodaji tohoto tisku a v neposlední řadě i plénu Poslanecké sněmovny za přípravu a průběh druhého čtení vládní novely tohoto zákona.

Jak již bylo zdůrazněno v předchozích představeních návrhu tohoto zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, tak navrhované změny jsou předkládány z důvodu zapracování nových poznatků z dosavadního uplatňování zákona v praxi.

V rámci třetího čtení sněmovního tisku budou posuzovány pouze dva návrhy na změnu textu vládní předlohy zákona, přičemž gros toho zákona spočívá v potřebě dalšího upřesnění některých pojmů v oblasti elektromobility. Prvním návrhem je pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního hospodářského výboru. Principiálně se jedná pouze o to, aby provozovatel čerpacích stanic LPG zřetelně označil výdejní stojany informací pro kupující, že je zakázáno plnit tímto zkapalněných ropným plynem mobilní přenosné a tlakové nádoby.

Druhým návrhem je původní pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, ke kterému se z důvodu tenkrát jeho nepřítomnosti na druhém čtení přihlásil pan poslanec Pustějovský. Opět se jedná o technickou záležitost, nicméně celkem důležitou. Návrh má za cíl umožnit v rámci dobíjecí stanice, která někde stojí, zakomponovat nejen vysoce účinný dobíjecí bod typu Combo 2, to znamená, to je to, co známe z běžných evropských pravidel, ale rovněž výkonný dobíjecí bod s typem konektoru, například takzvaný CHAdeMO, to je ten americký, zjednodušeně řečeno, aby si tam každý mohl bez problémů dobít.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny jakožto garanční výbor po projednání návrhu zákona v druhém čtení na své 36. schůzi oba pozměňovací návrhy i návrh zákona jako celek doporučil ke schválení. Dovoluji si tedy požádat o podporu předloženého návrhu a děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Otevírám rozpravu. Pochopil jsem, že se pan zpravodaj hlásí do rozpravy jako první. (Nehlásím.) Není tomu tak, nehlásí. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k rozpravě k tomuto bodu. Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím. Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany pana navrhovatele nebo zpravodaje? Není tomu tak.

Takže přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Gong.) Přivolal jsem kolegy z předsálí a poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji vám dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. A jak řekl pan ministr, počet pozměňovacích návrhů je nízký. Pouze jeden, řekněme ten komplexní, tradičně označen pod písmenem A z garančního hospodářského výboru, a druhý pozměňovací návrh pod písmenem B poslance Kolovratníka, ke kterému se přihlásil kolega Pustějovský. Takže v souladu s usnesením číslo 364/3 hospodářského výboru ze dne 11. prosince navrhuji následující proceduru. Za prvé hlasování o legislativně technických úpravách. Ty však nebyly předneseny, takže o nich nebudeme hlasovat. První hlasování tedy bude o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A, druhé písmeno B poslance Pustějovského a třetí hlasování návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ta procedura je velmi prostá, nicméně je zvykem si ji odhlasovat.

Zahajuji tedy hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 375, přihlášeno je 177 poslanců, pro 166, proti nikdo. Máme schválenou proceduru.

 

Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Prosím první hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písmenem A, které se týkaly dopřesnění provozování a označení čerpacích stanic. Stanovisko hospodářského výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 376, přihlášeno je 178 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím pozměňovací návrh pod písmenem B poslance Pustějovského. Tento návrh lépe definuje vysokokapacitní dobíjecí bod. Stanovisko hospodářského výboru kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 377, přihlášeno je 179 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a já přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 364, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 378, přihlášeno je 180 poslanců, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP